•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Adventný príhovor
     • Adventný príhovor

      30. 11. 2021

      Milí rodičia, žiaci, exallievi!

      Na začiatku adventu sa nám prihovára náš školský katechéta salezián don Ján Fabián, aby nás povzbudil k dobrej príprave na Vianoce.

      Každý týždeň nájdete na našej stránke jednu adventnú výzvu. Včera sme začali tiež deviatník k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. 

      Všetky texty a aktuálne on-line duchovné ponuky nájdete tu: https://www.sjoroza.sk/a/duchovne-aktivity

    • Kreatívny začiatok adventu
     • Kreatívny začiatok adventu

      30. 11. 2021

      Po ročnej "pandemickej" prestávke sa znova podarilo usporiadať dievčenský adventný workshop. Zopár šikovných dievčat s niektorými zamestnankyňami pripravili krásne adventné vence a ozdoby. Dievčatá prišli pozvbudiť aj náhodní okoloidúci, ktorí sa mohli potešiť nie len na ich šikovnosti, ale tiež sa zahriať prvým "detským" punčom, ktorý sa ponúkal.

      Vence sa podarilo profesionálne nafotiť a úspešne posvätiť počas live-streamingu školského rozhlasu. Cez advent budú skrášľovať niektoré triedy, školskú kaplnku či kanceláriu pri dielňach.

      Pekný začiatok adventu popriala zamestancom školy aj mamina jedného nášho žiaka. Adventný veniec, ktorý nám poslala bude zase skrášľovať návštevnú miestnosť pri riaditeľni.

      Takto kreatívne sme začali advent u nás na škole!

      Michaela Štubňová 

    • Odborný výcvik napreduje
     • Odborný výcvik napreduje

      30. 11. 2021

      Odborný výcvik na našej škole stále napreduje. Autoopravári, stolári a murári sa podieľajú na zveľaďovaní priestorov školy a cvičia sa v ochote a odbornosti pre tých, ktorí ich služby vyhľadávajú v našich dielňach. 

      My, grafici tretieho ročníka, začíname so štúdiom videa. Po cestách videografie nás vedie pán učiteľ Konušík, ktorý nám odovzdáva svoje skúsenosti z praxe.

      Druháci grafici na odborných hodinách s pánom učiteľom Šebešom zase overili princíp prenosu farby z tlačovej formy na potláčaný materiál pre techniku linorytu (tlač z výšky) a techniku suchej ihly (tlač z hĺbky). Touto aktivitou žiaci porozumeli princípom prípravy a prenosu obrazu v reprodukčnej grafike. Spomínané techniky boli prepojené aj s konkrétnym výstupom. Pre linoryt riešili žiaci problematiku informačného navigačného systému budovy školy a pre techniku suchej ihly riešili problematiku prepojenia hudobného motívu s atypickým tvarom CD.

      Spoločne, druháci a tretiaci grafici, sme mali možnosť spolupráce s profesionálnym fotografom pánom Vladimírom Škutom, s ktorým budeme konzultovať aj svoje fotografické projekty. 

       

      Tadeáš Petrášek, III.GDM, Jaroslav Šebeš

    • Súťaž „Finančné ESO“
     • Súťaž „Finančné ESO“

      29. 11. 2021

      Žiaci vyšších ročníkov v počte 84 sa tento týždeň zúčastnili na školskej vedomostnej súťaži z oblasti financií s názvom Finančné ESO.

      Praktické príklady, úlohy a otázky v súťažnom teste jednak preskúmali vedomosti našich študentov, ale umožnili im tiež zmerať si sily s rovesníkmi a najmä získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote.

      Na 1. mieste sa umiestnil Damián Trnka z II. NDŠ, na 2. mieste Matej Žatkuliak z IV.GDM a na 3. mieste Filip Hodoň z II.NDŠ. Prvú šestku doplnili Martin Maďar a Václav Haviar z I.NDŠ  a Silvia Huláková z IV.GDM.

      Šestica najlepších získala atraktívne ceny, víťazom blahoželáme a želáme veľa správnych rozhodnutí vo finančnej sfére.  

      Adriana Tvrdá

    • 17. november na internáte
     • 17. november na internáte

      23. 11. 2021

      Cez štátny sviatok 17. novembra niektorí z našich chlapcov ostali na  internáte. Pripravili sme im akčný program.

      Večer nás čakala spoločná večera a po nej dobrý film. Zdalo sa nám, že počas pozerania miestami ani nedýchali. Ďalší deň sme začali svätou omšou a po obede sme sa vybrali na 3 hodinovú túru, ktorá sa kvôli pomalšiemu tempu natiahla na 5 hodinovú. Zážitok bol silný a intenzívny. Išli sme na kopec Sokolie, odkiaľ je nádherný výhľad na hrebeň Malej Fatry, ale kvôli oblakom toho nebolo vidieť až tak veľa. Našťastie túru, ktorú sme pripravili my saleziáni, sme si prešli už vopred počas predchádzajúcich dní a poriadne sme všetko nafotili. Mohli sme takto chalanom ukázať aspoň na mobile, čo ich čaká, ak sa sem výberu za priaznivého počasia. Ako som už vravel zážitok bol intenzívny, ale myslím, že o pár rokov budú v dobrom spomínať.

      Tomáš Danko, sdb

    • Prax vo firmách
     • Prax vo firmách

      22. 11. 2021

      Život našich študentov prebieha aj mimo areálu našej školy. Príprava na život zahrňuje tiež odbornú prax, ktorú si mnohí z nich vykonávajú priamo vo firmách. Študenti druhého a tretieho ročníka všetkých odborov strávia polrok odbornej praxe v jednej z firiem, s ktorými má naša škola uzatvorené partnerstvo. Majú tak môžnosť byť súčasťou výrobného procesu a služieb mnohých renomovaných firmiem a spoločností v Žiline a v okolí.

      Počas októbra sme spolu s hlavným majstrom odborného výcviku Petrom Dubielom navštívili vo firmách mnohých z nich, aby sme ich povzbudili v ich práci a tiež im mohli spraviť pár fotiek na pamiatku. Veľmi nás potešilo, že na viacerých miestach sme stretli aj našich ex-allievov. Vidíme, že takáto forma praxe má pre našich študentov veľký význam a hodnotu v tom, že hneď po skončení štúdia môžu nájsť úspešné uplatnenie.

       

      Tadeáš Petrášek III. GDM, Michaela Štubňová

    • Poobedie na našej škole
     • Poobedie na našej škole

      16. 11. 2021

      Život na našej škole nekončí posledným zvonením ale pokračuje ďalej aj po vyučovaní v poobedných hodinách rôznymi ponukami a krúžkami. Počas záujmových aktivít sa žiaci učia novým veciam z rôznych oblastí. Sme vďační, že učitelia nám venujú svoj voľný čas a pomáhajú nám rozvíjať naše schopnosti.

      Na výber je toho naozaj mnoho, či už z rôznych športových aktivít ako volejbal, florbal, hokejbal či posilovňa alebo odborných krúžov ako robotika, filmársky či 3D krúžok. Kto che rozvýjať svoj potenciál, môže chodiť na animátorské stretko, kuchársky krúžok, kurz spoločenského tanca alebo na nácvik školského zboru.

      Ak by ste ešte mali záujem navštevovať nejaký z krúžkov, prihlásiť sa môžete u saleziána don Petra Boška.

      Terézia Jureková II.GDM

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      4. 11. 2021

      Milí rodičia a deviataci, ktorí máte záujem o štúdium na našej škole.

      Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a aktualizácie Školského semaforu nemožno v súčasnosti uskutočňovať dni otvorených dverí.

      V prípade zmeny epidemiologických opatrení bude Deň otvorených dverí realizovaný individuálne, pre vopred nahlásených záujemcov. Prehliadku školy bude možné absolvovať každý piatok, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod., prípadne po dohode v inom čase. Objednať sa môžete na tel. čísle 0911 344848 alebo mailom na sos@sjoroza.sk.

    • „Záložkovanie“ 2021
     • „Záložkovanie“ 2021

      5. 11. 2021

      Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Zaoberali sme sa témou Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Orságh-Hviezdoslav a Božena Slančíková-Timrava. Na projekte pracovali žiaci z triedy III.GDM. Ako partnerská škola nám bola pridelená SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci.

       

      Pred samotným zhotovovaním záložiek dostali žiaci na úlohu pripraviť si prezentáciu obsahu akéhokoľvek diela z tvorby uvedených autorov. Zorganizovali sme diskusné štúdio, kde si žiaci navzájom odovzdávali zistené poznatky a živo diskutovali o danej problematike. Na základe vybraného diela potom zhotovovali záložky ľubovoľnými technikami, úlohou bolo použiť na záložke motív, ktorý nejako súvisí s prezentovaným príbehom alebo básnickou skladbou. Samotné záložky žiaci vyrábali s nadšením, bolo to pre nich spestrenie bežnej učebnej činnosti, kde mohli preukázať svoju zručnosť a kreativitu. Z hotových záložiek sme urobili výstavku a žiaci spoločne vybrali tie najlepšie, ktoré sme poslali partnerskej škole spolu s krátkym pozdravným listom a propagačnými materiálmi, ktoré priblížia novým priateľom prostredie našej školy. 

          

      Spolupráca s partnerskou školou prebiehala na veľmi dobrej úrovni, verím, že nadviazané vzájomné kontakty využijeme i v budúcnosti. Projekt splnil svoj cieľ, žiaci boli spokojní s jeho priebehom, práca ich tešila a veríme, že rovnako potešia aj nimi vyrobené záložky priateľov z partnerskej školy.

      Môžeme byť pyšní na to, že naše úsilie nezostalo bez odozvy a bolo pozitívne ohodnotené. „Ďakujem Vám za kreatívne vyhodnotenie projektu, za krásne záložky a tvorivý prístup k podpore kreatívneho čítania. A s radosťou som Vás zaradila do celoslovenského výberu, aby sa Vaším skvelým prístupom inšpirovali aj iní. Prosím Vás, pochváľte odo mňa Vašich šikovných žiakov za krásne záložky. A, samozrejme, že najväčšia vďaka patrí Vám za zmysluplné, radostné a inšpiratívne naplnenie posolstva projektu,“ uviedla Rozália Cenigová, odborná garantka projektu. Jej slová nás povzbudili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu a na ďalšiu tému. 

      Ing. Daniela Polníková