• Finančná výpomoc

   • Sociálne štipendium 
    Škola má uzavretú zmluvu s Ministerstvom školstva, aby naším žiakov a žiačkam bolo možné vyplácať za presne stanovených podmienok vyplácať sociálne štipendium. Podrobné informácie nájdete TU.
     
    Sociálna výpomoc
    Sociálna výpomoc je určená pre našich žiakov v závislosti od ich rodinnej finančnej situácie. Sociálna výpomoc je poskytovaná na základe individuálneho posudzovania a neexistuje na ňu právny nárok. Našim záujmom však je, aby ste u nás mohli bez problémov študovať.  
     
    Ostatná pomoc
    Nie sme štátna škola a na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie prispieva zákonný zástupca žiaka úhradou ročného "príspevku zákonného zástupcu žiaka zriaďovateľovi školy na výchovu a vzdelanie". Ak je Vaša rodina v nepriaznivej sociálnej alebo finančnej situácii, Tvoj zákonný zástupca môže požiadať v termíne do 10. októbra aktuálneho školského roka o odloženie termínu splatnosti, prípadne o úhradu v splátkach, zníženie alebo odpustenie príspevku.
    Žiadosť si môžeš stiahnuť: