• Ďalšie kroky

   • Po prijímacích skúškach zverejníme na našej stránke výsledkovú listinu, na ktorej si podľa Vášho kódu môžete pozrieť poradie. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí Vám pošleme do elektronickej schránky zákonného zástupcu a v listinnej podobne poštou. Zároveň Vás budeme informovať aj e-mailom.

    Ak ste:

    1. úspešní - prijatí

    Zašleme Vám pozvánku na zápis. Účasť na zápise je nutná, v prípade neúčasti je rozhodnutie o prijatí neplatné. Ak nemôžete prísť na zápis, je potrebné kontaktovať nás na telefónnom čísle 0911 344 848 alebo e-mailom na sos@sjoroza.sk. Ak už máte potvrdený nástup na inú školu a isto viete, že o štúdium na našej škole už nemáte záujem, prosíme o zaslanie vypísaného dokumentu potvrdenie_o_nastupeni(1).docx

    2. úspešní - neprijatí

    Bude Vám doručené rozhodnutie o neprijatí. Voči rozhodnutiu o neprijatiu pre nedostatok miesta je možné sa odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia si môžete stiahnuť formular_pre_odvolanie(1).docx. Je potrebné ho vyplniť a podpísané zákonným zástupcom zaslať poštou alebo elektronicky na sos@sjoroza.sk.

     

    3. neúspešní

    Ak ste mali z prijímacej skúšky z matematiky alebo slovenského jazyka menej ako 5 bodov, nie je možné Vás prijať ani na odvolanie, nesplnili ste kritériá prijímacieho konania.