• Autoopravár - elektrikár

   • Príprava v školskom vzdelávacom programe autoopravár – elektrikár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.

   • Teoretická príprava

   • Je organizovaná v priestoroch školy, v odborných učebniach vybavených modernou didaktickou technikou s množstvom názorných učebných pomôcok a zariadení napr. od firmy De Lorenzo, na ktorých si študenti meraním utvrdzujú získané vedomosti od základných elektrických obvodov s použitím multimetra a osciloskopu k zložitejším obvodom až k programovaniu mikrokontrolérov. Vyučujúci využívajú inovatívne metódy výučby, a tým dosahujú lepšie výsledky.

   • Praktická príprava

   • Je organizovaná

    • formou odborného výcviku v zrekonštruovaných školských dielňach praktického výcviku
    • v externých firmách (servisoch), s ktorými spolupracujeme

     

    Žiaci

    • vedia pracovať s výpočtovou technikou a používať softvér  potrebný  na vykonávanie práce s diagnostickým prístrojmi
    • majú k dispozícii a pracujú s modernými univerzálnymi diagnostickými prístrojmi pre rýchloservis od firmy BOSCH KTS 200
    • pre náročnejšie diagnostické úkony používajú Bosch KTS 340, diagnostiku firmy Gutmann, ale aj koncernové diagnostické zariadenia (VCDS, Lexia, Renault Clip), s ktorými je možné využívať špeciálne funkcie, napr. prispôsobenie riadiacich jednotiek
    • pre lokalizáciu porúch používajú štvorkanálový a dvojkanálový osciloskop s funkciou motortestera aj s analyzátorom výfukových plynov pre zážihové motory od firmy Bosch FSA 720
    • získavajú zručnosti pri nastavovaní  geometrie kolies a náprav na modernom zariadení od firmy Hunter
    • používaním valcovej skúšobne bŕzd a testeru tlmičov vedia posúdiť ich správnu funkciu
    • dokážu obsluhovať vyvažovačku kolies, plničku klimatizácie, regloskop na nastavovanie svetlometov
    • pri simulácii porúch na školskom automobile v trenažérovej miestnosti žiaci získavajú rôzne zručnosti. Napríklad pracovať so softvérom zariadenia či elektrickými schémami, alebo diagnostickými prístrojmi
    • učia sa zároveň rozoberať a skladať jednotlivé komponenty poháňacej sústavy motora

     

    Dielne odborného výcviku sú vybavené nadštandardnými pracovnými náradiami používanými pri oprave automobilov. 

   • Uplatnenie absolventa

   • Absolvent  učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce v automobilovom priemysle, v autoservisoch a iných prevádzkach,  kde sa vykonáva údržba, diagnostika, opravy, servis a montáž automobilov.
     

    Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore a rozvíjať svoje schopnosti v súlade s aktuálnymi technickými trendmi. Po skončení štúdia má možnosť získať maturitné vysvedčenie v dvojročnom nadstavbovom študijnom odbore dopravná prevádzka.