•  

    

   • "Kráčame spoločne."

   • Motto školy

   •  

   • O škole

   • Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka je saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naším cieľom je celkový rozvoj mladého človeka. Výchova a vzdelávanie tu prebieha podľa preventívneho systému don Bosca, ktorý sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať dobré schopnosti mladých. Napĺňame to prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov medzi žiakmi, čím sa vytvára výchovné prostredie, v ktorom sa mladí ľudia môžu pripraviť na svoju budúcnosť, aby boli dobrými a zodpovednými občanmi.

   • Poslanie školy

   • Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili  na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.

   • Hodnoty školy

    1. viera, odbornosť  a celkový rozvoj žiakov,
    2. saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii,
    3. rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť...),
    4. spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov,
    5. spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy),
    6. príjemné a výchovné prostredie
   • Vyučovanie v Sučanoch

   • Od šk. roku 2008 sme začali významnú spoluprácu s Ústavom pre výkon trestu odňatia slobody mladistvých (ÚVTOS) v Sučanoch. Chápeme to ako realizáciu nášho poslania pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom (učiteľom i majstrom), ktorí sa aktívne zapájajú do výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto inštitúcii. Viacerí odsúdení mladiství vďaka vzdelaniu, ktoré získali mohli nanovo vkročiť do života a začať zodpovedný život.

  •