• "Mojím zámerom je vychovávať z mladých ľudí poctivých občanov a dobrých kresťanov."  don Bosco

   •  

     

   • "Kráčame spoločne."

   • Motto školy

   •  

      

   • O škole

   • Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka je saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naším cieľom je celkový rozvoj mladého človeka. Výchova a vzdelávanie tu prebieha podľa preventívneho systému don Bosca, ktorý sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať dobré schopnosti mladých. Napĺňame to prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov medzi žiakmi, čím sa vytvára výchovné prostredie, v ktorom sa mladí ľudia môžu pripraviť na svoju budúcnosť, aby boli dobrými a zodpovednými občanmi.

   • Poslanie školy

   • Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili  na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.

   • Hodnoty školy

    1. viera, odbornosť  a celkový rozvoj žiakov,
    2. saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii,
    3. rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť...),
    4. spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov,
    5. spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy),
    6. príjemné a výchovné prostredie
   • Vyučovanie v Sučanoch

   • Od šk. roku 2008 sme začali významnú spoluprácu s Ústavom pre výkon trestu odňatia slobody mladistvých (ÚVTOS) v Sučanoch. Chápeme to ako realizáciu nášho poslania pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom (učiteľom i majstrom), ktorí sa aktívne zapájajú do výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto inštitúcii. Viacerí odsúdení mladiství vďaka vzdelaniu, ktoré získali mohli nanovo vkročiť do života a začať zodpovedný život.

   • Spolupráca s inými školami

   • Spolupráca s inými školami (štátnymi i cirkevnými) prebieha na rôznych úrovniach. Predovšetkým so školami v našom bezprostrednom okolí:

    • so strednými odbornými školami podobného tipu, kde prebiehajú najmä vzájomné zdieľanie technických informácií, odborné súťaže, pomoc pri záverečných a maturitných skúškach

     

    • s inými strednými školami, s ktorými a pre ktoré organizujeme družobné a mimoškolské aktivity spoločenského a športového charakteru ako napríklad kurz spoločenského tanca a slušného správania Don Bosco Cameriere, plesy, diskotéky, turistické výlety, lyžiarske kurzy, futbalové a volejbalové zápasy

     

    • pre základné školy ponúkame exkurzie a možnosť vyskúšať si technické práce na našej škole, kde vyvrcholením týchto aktivít je už obľúbený každoročný letný tábor CECHCAMP pre chlapcov ZŠ

     

    • v vysokými školami nadväzujeme kontakt najmä v praktickej oblasti pri rôznych technických meraniach, projektoch, či exkurziách.
     

    Okrem škôl v našom okolí sa snažíme aj o spoluprácu s partnermi zo zahraničia, najmä z Talianska, kde saleziánske odborné školy majú vyše storočnú tradíciu. Momentálne máme nadviazané partnerstvo v mestách Turín - Agnelli, Fossane, Mestre ale aj so školami v Španielsku a v Českej Republike. Táto spolupráca prináša:

    • najmä pre vedenie školy a pedagógov vzájomné zdieľanie skúseností

     

    • a pre žiakov prostredníctvom výmenných pobytov a exkurzií možnosť kontaktu a skúsenosti aj s inou kultúrou, jazykom či spôsobmi učenia.