• Autoopravár - lakovník

   • V učebnom odbore autoopravár – lakovník sa poskytuje príprava absolventa so všeobecno – vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov.

   • Teoretická príprava

   • Je organizovaná v priestoroch školy a v odbornej učebni vybavenej modernou didaktickou technikou, nástennými tabuľami, pomôckami, materiálmi a nástrojmi, s ktorými sa stretnú aj v praxi.

   • Praktická príprava

   • Je organizovaná formou odborného výcviku

    • v školských dielňach
    • praxou vo firmách BMW, KIA, HONDA a pod.

     

    Počas štúdia si žiak učebného odboru osvojí

    • mechanické a chemické odstraňovanie starých náterov
    • vedomosti o jednotlivých spôsoboch tmelenia a brúsenia nerovnosti povrchov lakovaných plôch
    • základy práce s brúskou, žiaci pracujú s brúskami od firmy Rupes a 3M.

     

    Žiak sa počas štúdia naučí

    • vykonávať odborné práce, ktoré sú zamerané na pokrývanie výrobkov a konštrukcií natieraním a striekaním (striekacími pištoľami značky SATA a DeVilbiss)
     • asfaltovými
     • nitrocelulózovými
     • polyuretánovými
     • silikónovými
     • syntetickými
     • vodou riediteľnými náterovými hmotami
    • používať dizajnérske lakovanie, písmomaliarstvo, striekanie metalických, perleťových a viacvrstvových lakov
    • nanášať vrchné nátery v striekacej kabíne
    • samostatne miešať a tónovať farby a laky. Miešanie a tónovanie farieb sa realizuje pomocou programu PAINTMANAGER od spoločnosti PPG
   • Zameranie na

    • kontrolu defektov jestvujúceho podkladu a nerovností spôsobených deformáciou plechu a následné vyrovnávanie povrchov
    • tmelenie
    • brúsenie
    • miešanie a tónovanie farieb, vybratie správneho odtieňa
    • obsluhovanie striekacej kabíny, vysávačov na odsávanie brúsneho prachu
    • lakovanie a striekanie
    • leštenie lakov

     

     

   • Uplatnenie absolventa

   • Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie a procesy pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov. Je schopný hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom zvyšovať si kvalifikáciu.  Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré mu umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu nielen na Slovensku, ale aj v rámci EÚ.

    Môže:

    • pôsobiť vo firmách pri servise a opravách automobilov
    • vo výrobe automobilov
    • v špecializovaných pracoviskách
    • v živnostenských prevádzkach (s perspektívou prípadného zriadenia vlastnej živnosti)
    • po skončení štúdia má absolvent možnosť získať maturitné vysvedčenie v študijnom odbore  pre absolventov trojročných učebných odborov