• Autoopravár - mechanik

   • Príprava v školskom vzdelávacom programe Autoopravár – mechanik zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.

   • Teoretická príprava

   • Je organizovaná v priestoroch školy, v  odborných učebniach  vybavených  modernou  didaktickou technikou, veľkou súčiastkovou základňou, modelmi,  nástennými tabuľami. Na meranie elektrických veličín a súčiastok  sa využívajú meracie panely  De Lorenzo. Pracuje sa s  osciloskopom na   posúdenie  stavu a správnej  funkcie jednotlivých komponentov v automobile.  Vyučujúci využívajú inovatívne metódy výučby na zlepšenie motivácie žiakov.  Získané vedomosti sa preverujú  e-learningovými  testami vytvorenými vyučujúcimi odborných predmetov pomocou tabletov.

   • Praktická príprava

   • Je organizovaná formou odborného výcviku

    • v zrekonštruovaných školských dielňach praktického vyučovania
    • na zmluvných pracoviskách v autorizovaných servisoch

     

    Žiaci

    • vedia pracovať s výpočtovou technikou a používať softvér  potrebný  na vykonávanie práce s diagnostickým prístrojmi
    • majú k dispozícii a  pracujú s modernými diagnostickými prístrojmi od fy BOSCH, fy Gutmann
    • získavajú zručnosti  pri  nastavovaní  geometrie kolies a náprav na modernom zariadení od firmy Hunter
    • používaním valcovej skúšobne bŕzd a testeru tlmičov vedia posúdiť ich správnu funkciu
    • vedia  obsluhovať  vyvažovačku kolies, plničku klimatizácie, regloskop na nastavovanie svetlometov
    • v trenažérovej učebni žiaci pri simulácii porúch  na školskom automobile získavajú zručnosti  pri ich zisťovaní  pomocou diagnostických prístrojov a ich odstraňovaní
    • rozoberajú a skladajú jednotlivé komponenty poháňacej sústavy motora

     

    Dielne odborného výcviku sú vybavené nadštandardnými  pracovnými náradiami používanými pri oprave automobilov. 

   • Uplatnenie absolventa

   • Absolvent  učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce v automobilovom priemysle, v autoservisoch a iných prevádzkach, kde sa vykonáva údržba, diagnostika, opravy, servis a montáž automobilov.
    Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore. Po skončení štúdia má možnosť získať maturitné vysvedčenie v dvojročnom nadstavbovom študijnom odbore dopravná prevádzka.