• Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

  • Operátor/operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby

  • Kód odboru: 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
    

   Profil absolventa

   • Absolvent študijného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre navrhovanie a výrobu nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov aj za pomoci využitia nových technológii obrábania dreva
   • Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom, predajom a so skladovým hospodárstvom.

   Teoretická a praktická príprava

   •    Žiaci 1. ročníka sú oboznámení na hodinách teoretického vyučovania s technológiou ručného obrábania drevených materiálov, základným aj priestorovým zobrazovaním výrobkov na výkresovej dokumentácii
    a zakresľovaním jednoduchých telies v drevárskych výkresoch. Na hodinách predmetu Materiály sú oboznámení s makroskopickou a mikroskopickou stavbou našich drevín a ich znakmi. Na hodinách predmetu Výrobné zariadenia sa žiaci oboznámia s mechanizmami a súčiastkami, z ktorých sa skladajú drevárske stroje. Na praktickom vyučovaní, ktoré prebieha štyri dni každý druhý týždeň, žiaci vyrábajú dielce
    a konštrukčné spoje ručným náradím.
   •    Žiaci 2. a 3. ročníka sú na hodinách teoretického vyučovania oboznámení so základnými stolárskymi strojmi a prácou s nimi, ďalej sú oboznámení so širokou škálou používaných materiálov na výrobu stolárskych a stavebno-stolárskych výrobkov. Na tvorbu výkresovej dokumentácie výrobkov využívajú kresliaci program TurboCad a  AutoCAD. Na hodinách programovania sa učia pracovať s vektormi
    a modelmi, ktorým v programe Aspire 9,5 vytvárajú dráhy a číslicovo riadené programy. Tie za použitia spúšťacieho programu NC stúdio vyrábajú dielce a výrobky na CNC frézovačkách.  Na hodinách praktického vyučovania sa žiaci podieľajú na zákazkovej výrobe dielní pod dohľadom skúsených majstrov
   •    Žiaci 4. ročníka na hodinách teoretickej výučby sa viac zaoberajú technologickými postupmi výroby využitím CNC frézovačiek či laserových strojov. Na praktickom vyučovaní vyrábajú dielce a výrobky na základe takto vytvorených TPV, pod dohľadom zaškolených majstrov.
 • Animácia CNC obrábania dielca

 • Pracovné uplatnenie absolventa

  •    Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie a procesy pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov. Je schopný hospodárne využívať materiál a energiu. Okrem zručností
   v stolárskej výrobe sa na tomto odbore naučia absolventi pracovať s novými technológiami - CNC strojom, laserovým strojom, 3D tlačiarňou a drevárskymi softvérmi, ktorých ovládanie vyžadujú samotní zamestnávatelia.  Ukončenie štúdia je maturitnou skúškou, pri ktorom úspešní absolventi  dostávajú výučné listy. Absolventi tohto odboru môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

  Absolventi majú  uplatnenie ako

  • Živnostník v odbore stolár
  • Dizajnér nábytku
  • Operátor a programátor CNC výroby
  • Majster v drevárskej výrobe

  Nadväzná odborná príprava

  • Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môžu absolventi tohto odboru pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

  Priestory

  • Študenti našej školy majú k dispozícii, ako pre teoretickú výuku, tak aj pre odbornú prax, novo zrekonštruované, svetlé a priestranné učebne a dielne so špičkovým technickým vybavením.