• Praktické vyučovanie

  •  

   Praktické vyučovanie prehlbuje u žiakov praktické zručnosti a prináša cenné praktické skúsenosti v danom odbore. Žiaci pod dozorom majstrov odbornej výchovy (MOV) získavajú základné pracovné návyky, učia sa samostatne pracovať, dodržiavať technologické postupy, normy a zásady bezpečnosti práce. Vedení sú pritom k zodpovednosti, starostlivosti o zverené prostriedky a aktívnemu postoju pri riešení úloh.

   Odborný výcvik a odborná prax sa vykonáva v školských dielňach a zmluvných pracoviskách firiem, s ktorými škola spolupracuje. Zmluvné pracoviská sú vybavené najmodernejšími zariadeniami a pripravujú žiakov na reálne pracovné prostredie, ktoré žiakov čaká po skončení štúdia. Na praktickej výučbe žiakov sa podieľa hlavný majster, 12 majstrov odbornej výchovy a poverení inštruktori v jednotlivých firmách.

   Riadenie praktického vyučovania zabezpečuje hlavný majster 

   Mgr. Peter Dubiel.

   Časový rozvrh praktického vyučovania

   dopoludnie  
      
   príchod žiakov do šatní OV  07:00 - 07:20
   začiatok vyučovania 07:30
   desiatová prestávka 08:40 - 09:00 (20 min)
   2.-4. hodina 09:00 - 11:30
   obedová prestávka 11:30 - 12:00 (30 min)
   5.-6. hodina 12:00 - 13:30
   koniec vyučovania I. a II. ročník    13:30
   koniec vyučovania III. ročník 14:30