• Profil školy

    • Naša škola - SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska odborná škola, v ktorej sa chlapci odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Keďže sme saleziánska škola, výchova a vzdelávanie prebieha podľa don Boscovho preventívneho systému. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca - Slovenská provincia, ktorí aj v škole priamo pracujú.

      

     Vedením našej školy je poverený Mgr. Igor Pecha SDB. Saleziánom pomáhajú laici (učitelia, majstri, vychovávatelia a technicko - hospodárski pracovníci). Vzájomnou spoluprácou saleziánov a laikov sa usilujeme vytvoriť prostredie, v ktorom sa mladí ľudia môžu odborne i duchovne pripraviť na svoju budúcnosť, aby boli nielen dobrými odborníkmi, ale aj zodpovednými občanmi a dobrými kresťanmi.

      

     Poskytujeme stredné odborné vzdelanie pre chlapcov v odboroch (prehľad odborov) autoopravár, stolár, maliar, murár a od šk.roku 2010/2011 aj grafik digitálnych médií. Taktiež umožňujeme záujemcom získať si v našej škole aj maturitu v smeroch dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba a stavebníctvo.

      

     Organizačne školu tvoria štyri úseky: úsek teoretického vyučovania, úsek praktického vyučovania, školský internát a technicko - hospodársky úsek.

      

     Rôznymi duchovnými ponukami (sv. omšami, duchovnými obnovami, duchovnými cvičeniami...) sledujeme aj to najdôležitejšie, spásu duší, za ktoré bol don Bosco ochotný obetovať všetko: "Daj mi Pane duše, ostatné si všetko vezmi!"

      

     Táto webovská stránka vám chce poskytnúť tie najzákladnejšie informácie o našej škole a o možnostiach na nej študovať.