•  

     

     

    „Rozvoj stavebných odborov v česko-slovenskom pohraničí“
    projekt č. 304011C964

    termín realizácie: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
    rozpočet: 218 616 EUR, spolufinancovanie z EÚ: 85 %
    partneri projektu: NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.
      Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Žilina
      Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava

     

     

     

     

     

    Drevospracujúci a stavebný priemysel, podobne ako ďalšie priemyselné odvetvia, je závislý na kvalifikovanej, odbornej a kvalitne pripravenej pracovnej sile.

    Významnou oblasťou činnosti hlavného partnera projektu - Národního dřevarského klastru, z.s. sú tiež aktivity a projekty, ktoré skvalitňujú a rozvíjajú výuku drevospracujúcich a stavebných študijných odborov na všetkých úrovniach – od učebných odborov až po vysokoškolské študijné programy. K činnostiam, ktoré napomáhajú zastaviť nepriaznivý trend vo vzdelávaní tohto priemyselného odvetvia, patrí rozširovanie praktických poznatkov študentov a žiakov formou interaktívnych workshopov, seminárov, odborných praxí, exkurzií a stáží vo firmách. Ďalšia oblasť je rozvoj profesijného vzdelávania a posilnenia odborných kompetencií pedagogických pracovníkov pri výuke prostredníctvom získavania informácií o nových materiáloch, technológiách a zariadeniach. Vzhľadom k tomu, že pohraničný región Beskýd medzi Ostravou a Žilinou má bohaté zásoby dreva a dlhodobú tradíciu v spracovaní tejto suroviny, vznikla v rámci projektu spolupráca tiež medzi pohraničnými strednými školami a zamestnávateľmi.

    Odborná príprava žiakov bude prebiehať na strojovom a softvérovom vybavení pre navrhovanie stavieb, interiérov a nábytku vrátane kalkulácie cien, spotreby materiálu a generovania výrobných postupov s optimalizáciou nárezových plánov. Spoločná praktická výuka bude zameraná na rozvoj odbornej kvalifikácie žiakov, ich zručností a schopnosť postupovať samostatne tak, aby čo najviac vyhoveli potrebám zadávateľa práce daného regiónu.

    Výmena skúseností, získanie nových informácií a kvalitná príprava praktickej výuky s dôrazom na potreby drevospracujúcich a stavebných firiem prispeje k uplatniteľnosti absolventov drevárskych odborov a zároveň k zvýšeniu konkurencieschopnosti zamestnávateľov na česko-slovenskom pohraničí.

     

     

    Priebeh projektu a sprievodné aktivity si môžete prezrieť v PDF dokumente: Priebeh_projektu.pdf

    Katalóg prác žiakov si môžete prezrieť v PDF dokumente: Katalog_prac_ziakov.pdf