• Drevárska výroba

    • Drevárska výroba

    • Kód odboru: 3347 L drevárska a nábytkárska výroba

     Nadstavbové štúdium drevárska a nábytkárska výroba je určené pre absolventov učebného odboru stolár. Vzdelanie absolventovi poskytuje odborné vzdelanie a prípravu so širokými odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že sú schopní uplatniť sa v technologických, konštrukčných, hospodárskych aj obchodných činnostiach výroby priemyselného aj individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Rozsah získaných vedomostí a zručností mu umožňuje sa ďalej vzdelávať v niektorom vzdelávacom programe strednej alebo vysokej školy v danom alebo príbuznom odbore.

   • Profil absolventa

   • Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatňovať sa v rôznych činnostiach drevárskej, nábytkárskej výroby priemyselného i individuálneho charakteru.

    Je schopný

    • vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním stolárskej výroby
    • používať odbornú terminológiu a symboliku v rozsahu príslušného odboru
    • čítať a zhotoviť (vypracovať ) technické nákresy, výkresy a schémy daného výrobku v odbore aj komplexnú konštrukčnú dokumentáciu výrobku alebo jeho časti a konštrukcie v odbore a pracovať s nimi
    • pracovať s aplikačnými programami na PC v rozsahu príslušného odboru
    • samostatne a zodpovedne pripraviť, usmerniť a riadiť technologický proces podľa technickej dokumentácie
    • komplexne riešiť úlohy a viesť menšie kolektívy
    • používať základné ekonomické pojmy a kategórie
    • byť schopný zaistiť odstránenie výrobných závad a možných výrobných rizík v rozsahu príslušného odboru

    a

    • vysvetliť odbornú terminológiu a symboliku používanú v odbore, zásady technickej normalizácie a štandardizácie
    • vysvetliť zásady kreslenia technickej dokumentácie pomocou aplikačného programu na PC v rozsahu príslušného odboru
    • vysvetliť spôsoby výpočtu spotreby materiálu, jednoduchej kalkulácie výrobných nákladov a ceny výrobku v rozsahu odboru
    • vysvetliť druhy, funkciu, použitie, zásady obsluhy a bežnej údržby pracovných pomôcok, náradia, pomocných zariadení, mechanizačných prostriedkov a výrobných zariadení používaných v odbore.
   • Príprava absolventa

   • Pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov:

    • slovenský jazyk a literatúra
    • cudzí jazyk (anglický alebo nemecký)
    • matematika
    • fyzika
    • informatika
    • odborných predmetov zameraných na drevársku a stolársku výrobu, ekonomiku a odbornú prax
   • Pracovné uplatnenie absolventa

   • Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, schopný

    • samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie a procesy pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov
    • hospodárne využívať materiál a energiu
    • má predpoklad ďalším štúdiom zvyšovať si kvalifikáciu
    • je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium
   • Nadväzná odborná príprava

   • Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách.