• Dopravná prevádzka

    • Dopravná prevádzka

    • Kód odboru: 3757 L dopravná prevádzka

     Nadstavbové štúdium dopravná prevádzka je určené pre absolventov učebného odboru

     • autoopravár mechanik
     • autoopravár elektrikár
   • Profil absolventa

   • Absolvent nadstavbového štúdia je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť servisné práce v opravárenskej a dopravnej spoločnosti pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov. Je schopný hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom zvyšovať si kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

    Zameranie na

    • elektrozariadenia motorových vozidiel
    • diagnostiku vozidiel
    • podnikanie v cestnej doprave
    • prevádzku dopravnej firmy
   • Príprava absolventa

   • Žiaci si v nadstavbovom štúdiu prehlbujú teoretické vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov a pripravujú sa na maturitnú skúšku zo

    • slovenského jazyka
    • cudzieho  jazyka.

     

    V odbornom vzdelávaní sa pripravujú pre

    • mechanické, elektromechanické a elektrické práce súvisiace s opravami
    • údržbou a diagnostikou cestných motorových vozidiel
    • špecializujú sa na diagnostiku elektronických systémov vozidiel
    • získavajú základné vedomosti a zručnosti pre opravy a údržbu hybridných pohonov a elektromobilov
    • pripravujú sa na práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v
     • cestnej doprave
     • zasielateľstve
     • logistike

     

    Počas odbornej praxe si žiaci prehlbujú svoje vedomosti a zručnosti na zmluvných pracoviskách v autoopravárenských firmách.

   • Pracovné uplatnenie absolventa

   • uplatnenie ako:

    • autoopravár

    • prijímací technik v autoservise

    • diagnostik vozidiel

    • pracovník v dopravnej spoločnosti

     

    uplatnenie v:

    • značkových autoservisoch

    • automobilovej výrobe

    • dopravnej spoločnosti

    • zasielateľskej organizácii

    • logistickej spoločnosti

     

   • Nadväzná odborná príprava

   • Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách.