• Stolár

  • STOLÁR

   Kód odboru: 3355 H stolár

   • Profil absolventa

   • Absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre výrobu nábytku a stavebnostolárskych výrobkov.

   • Teoretická a praktická príprava

   • Žiaci 1. ročníka sú oboznámení na hodinách teoretického vyučovania s technológiou ručného obrábania drevených materiálov, základným aj priestorovým zobrazovaním výrobkov na výkresovej dokumentácii a zakresľovaním jednoduchých telies v drevárskych výkresoch. Na hodinách predmetu Materiály sú oboznámení s makroskopickou a mikroskopickou stavbou našich drevín a ich chybami. Na hodinách predmetu Výrobné zariadenia sa žiaci oboznámia s mechanizmami a súčiastkami, z ktorých sa skladajú drevárske stroje. Na praktickom vyučovaní, ktoré prebieha každý druhý týždeň, žiaci vyrábajú základné výrobky a spoje ručným náradím.


    Žiaci 2. a 3. ročníka sú na hodinách teoretického vyučovania oboznámení so základnými stolárskymi strojmi a prácou s nimi, ďalej sú oboznámení so širokou škálou používaných materiálov na výrobu stolárskych a stavebno-stolárskych výrobkov. Na tvorbu výkresovej dokumentácie výrobkov využívajú kresliaci program TurboCAD. Na hodinách praktického vyučovania sa žiaci podieľajú na zákazkovej výrobe dielní pod dohľadom skúsených majstrov. Po absolvovaní našej školy je žiak kvalitne pripravený pre samostatnú prácu ako SZČO v danom odbore ako aj pre prácu v rozmanitých odvetviach drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu.

   • Pracovné uplatnenie absolventa

   • Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie a procesy pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov. Je schopný hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom zvyšovať si kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o stredoškolské vzdelanie s maturitou.

    Absolventi majú  uplatnenie ako:

    • Živnostník v odbore stolár
    • Dizajnér nábytku

     

   • Nadväzná odborná príprava

   • Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať v dvojročnom nadstavbovom študijnom odbore drevárska a nábytkárska výroba alebo stavebníctvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.
     

   • Priestory

   • Študenti našej školy majú k dispozícii, ako pre teoretickú výuku, tak aj pre odbornú prax, novo zrekonštruované, svetlé a priestranné učebne a dielne so špičkovým technickým vybavením.

    Naše dielne