• Internát

   "Túžim, aby si sa tu cítil ako doma" don Bosco
  •  

   • Saleziánsky internát

   • Školský internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka chce byť pokojným prostredím, ktoré v duchu saleziánskeho výchovného štýlu prostredníctvom stálej asistencie vychovávateľov poskytuje mladým ľuďom možnosť celkového integrálneho rozvoja.

    Školský internát (ŠI) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Vo výchovno-vzdelávacom procese nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy podľa preventívneho systému don Bosca.

    Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je:

    • snaha vychovať statočných občanov a dobrých kresťanov
    • príprava žiakov na zodpovedný život v spoločnosti

     

   • Informácie o ubytovaní

   • Náš školský internát poskytuje žiakom ubytovanie od roku 1991 s kapacitou 100 miest. Tento rok sme ukončili kompletnú rekonštrukciu priestorov internátu. Ubytovanie zabezpečujeme bunkovým spôsobom (spoločné sociálne zariadenie pre dve 3-posteľové izby) alebo samostatnými izbami (každá taktiež pre troch ubytovaných). Všetky bunky a izby majú k dispozícii vlastné sociálne zariadenie, skrinky, vankúše, paplóny a obliečky pre každého žiaka.


    Žiakom zabezpečujeme stravovanie v školskej jedálni. Každé poschodie školského internátu je tiež vybavené samostatnou malou kuchynkou. Okrem ubytovacích a stravovacích priestorov žiaci ubytovaní na internáte môžu využívať aj školskú herňu, spoločenské miestnosti, študovne, hudobná miestnosť, dve telocvične a dve ihriská.

    Pozrite si priestory internátu tu.

    Prihlášku na školský internát podávajú rodičia, zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak na formou tlačiva, ktoré je možné si stiahnuť do 15. júna v linku nižšie. O prijatí/neprijatí žiaka na školský internát dá vedenie školského internátu písomné vyrozumenie do 15. júla.     


  •      

   • Program školského internátu a výchovná ponuka

   • Žiaci v školskom internáte sú rozdelení spravidla podľa ročníkov do výchovných skupín, v ktorých spoločne zdieľajú rôzne aktivity dňa. Každá výchovná skupina sa spoločne stretáva pri modlitbách, chodí spolu na stravovanie, do študovne a stará sa o zverené ubytovacie priestory. Raz do mesiaca je organizovaný spoločenský zábavný večer, kde žiaci zhodnotia uplnynulý mesiac a môžu tiež prehlbovať vzájomné vzťahy. Každú výchovnú skupinu má nastarosti jeden vychovávateľ.

    Poobedný program školského internátu je rovnomerne rozdelený medzi tieto základné prvky:

    • štúdium: Na osobné štúdium alebo spoločné štúdium v študovni je každý deň vyhradený samostatný čas. Starší žiaci a žiaci, ktorí majú dobré študijné výsledky, môžu študovať samostatne na izbe.

     

    • voľný čas: Vo voľnom čase sa žiaci môžu zapísať na rôzne športové a vzdelávacie krúžky. V priestoroch internátu môžu využívať hudobnú miestnosť, spoločenské miestnosti, ale aj internátny "bar", kde si môžu kúpiť občerstvenie, hrať spoločeneské hry či sledovať spoločne filmy alebo športové prenosy. Každý deň je žiakom vyhradený čas na voľnú vychádzku.

     

    • duchovné ponuky: Súčasťou internátneho programu sú tiež duchovné a formačné aktivity. Výchovné skupiny organizujú spoločné modlitby a pravidelné formačné stretká. Každý deň sa žiaci môžu zúčastniť spoločnej svätej omše a adorácie.

     

    • služba: Podľa myšlienky saleziánskej výchovnej vízie integrálneho rozvoja mladého človeka sa žiaci na školskom internáte aktívne zapájajú do jeho činnosti. Všetci ubytovaní participujú na starostlivosti a udržiavaní poriadku v spoločných priestorov. Starší žiaci vstupujú do služby pre iných vo forme animátorstva a starostlivosti o mladších. Všetky priestory (herňa, bar, posilňovňa), ktoré sú žiakom k dispozícii počas poobedia, majú zabezpečenú asistenciu - aktívnu prítomnosť niektorého zo starších žiakov.

     

    Okrem týchto pravidelných aktivít sa počas celého roka v školskom internáte organizujú pravidelné, ale aj spontánne akcie. Sú to rôzne spoločenské a športové podujatia, akcie s družobnými školami, turnaje či spoločné vychádzky a výlety. Protagonistami a organizátormi týchto aktivít sú samotní žiaci. Takýmto spôsobom sa život v našom školskom internáte snaží napĺňať motto školy "Kráčame spoločne."

     

      

     

   • Vychovávatelia

   • V internáte sa žiakom vychovávatelia – saleziáni a laici, ktorí animujú program výchovnej skupiny a poskytujú žiakom stálu asistenciu. Sú žiakom k dispozícii, ponúkajú im pomoc a podporu v študijnej, voľnočasovej a taktiež i v duchovnej a ľudskej oblasti.

     

     

   • Život na internáte

   •