• Internát

   • "Túžim, aby si sa tu cítil ako doma" - hovorieval don Bosco svojím chlapcom. Chcel, aby sa každý mladý človek, ktorý prichádza do saleziánskeho domu cítil prijatý ako v skutočnej rodine.

   • Saleziánsky internát

   • Školský internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka chce byť pokojným prostredím, ktoré v duchu saleziánskeho výchovného štýlu prostredníctvom stálej asistencie vychovávateľov poskytuje mladým ľuďom možnosť celkového integrálneho rozvoja.

    Školský internát (ŠI) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Vo výchovno-vzdelávacom procese nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy podľa preventívneho systému don Bosca.

    Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je:

    • snaha vychovať statočných občanov a dobrých kresťanov
    • príprava žiakov na zodpovedný život v spoločnosti

     

   • Informácie o ubytovaní

   • Náš školský internát poskytuje žiakom ubytovanie od roku 1991 s kapacitou 100 miest. Tento rok sme ukončili kompletné zrekonštruovanie priestorov internátu. Ubytovanie zabezpečujeme bunkovým spôsobom (sociálne zariadenie pre dve 3 posteľové izby) alebo samostatnými izbami, každá taktiež pre troch ubytovaných. Všetky bunky a izby majú k dispozícií vlastné sociálne zariadenia, skrinky, periny a obliečky pre každého žiaka.


    Žiakom zabezpečujeme stravovanie v školskej jedálni. Každé poschodie školského internátu je tiež vybavené samostatnou malou kuchynkou. Okrem ubytovacích a stravovacích priestorov sú žiakom ubytovaným na internáte k dispozícií aj školská herňa, spoločenské miestnosti, študovne, hudobná miestnosť, dve telocvične a dve ihriská.


    Prihlášku na školský internát podávajú rodičia, zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak na formou tlačiva, ktoré je možné si stiahnuť do 15. júna tu na našej stránke. O prijatí žiaka vedenie školského internátu písomne vyrozumie do 15. júla.     

  •      

    

   • Program školského internátu a výchovná ponuka

   • Žiaci na školskom internáte sú rozdelení spravidla podľa ročníkov do výchovných skupín, v ktorých spoločne zdieľajú rôzne momenty dňa. Každá výchovná skupina sa spoločne stretáva na modlitbách, chodí spolu na stravovanie a študovňu a stará sa o zverené ubytovacie priestory. Raz do mesiaca sa stretáva na spoločný moment, ktorým je spoločenský zábavný večer. Žiaci tu zhodnotia uplnynulý mesiac a môžu tiež prehĺbiť vzájomné vzťahy. Každú výchovnú skupinu má nastarosti jeden vychovávateľ.

    Poobedný program školského internátu je rovnomerne rozdelený medzi tieto základné prvky:

    • štúdium: Na osobné štúdium alebo spoločné v študovni je každý deň vyhradený samostatný čas. Starší žiaci a žiaci, ktorí majú dobré školské výsledky môžu študovať samostatne na izbe.

     

    • voľný čas: Vo voľnom čase sa žiaci môžu zapísať na rôzne športové a vzdelávacie krúžky. V priestoroch internátu môžu využívať hudobnú miestonosť, spoločenské miestnosti ale aj internátny "bar", kde si môžu kúpiť občerstvenie, hrať spoločneské hry alebo pozrieť spoločne nejaký film alebo športový prenos. Počas každého dňa je tiež čas určený na možnosť voľných vychádzok.

     

    • duchovné ponuky: Súčasťou internátneho programu sú tiež duchovné a formačné aktivity. Výchovné skupiny majú spoločné modlitby a tiež možnosť účastniť sa pravidelných formačných stretiek. Okrem toho je na školskom internáte raz do týždňa tiež možnosť spoločnej svätej omše a adorácie.

     

    • služba: Podľa myšlienky saleziánskej výchovnej vízie integrálneho rozvoja mladého človeka sa žiaci na školskom internáte aktívne zapájajú do jeho činnosti. Všetci ubytovaní participujú na starostlivosti a udržiavaní poriadku spoločných priestorov. Starší žiaci vstupujú do služby pre iných vo forme animátorstva a starostlivosti o mladších. Všetky priestory (herňa, bar, posilňovňa), ktoré sú žiakom k dispoziícii počas poobedia majú zabezpečenú asistenciu - aktívnu prítomnosť niekoho zo žiakov.

     

    Okrem týchto pravidelných aktivít sa počas celého roka na školskom internáte organizujú pravidelné ale aj spontánne akcie. Sú to rôzne spoločenské a športové podujatia, akcie s družobnými školami, turnaje či spoločné vychádzky a výlety. Žiaci samotní sú protagonistami a organizátormi týchto aktivít. Takýmto spôsobom sa život na našom školskom internáte snaží napĺňať motto školy "Kráčame spoločne."

     

      

     

   • Vychovávatelia

   • Na internáte sa žiakom venujú vychovávatelia – saleziáni a laici, ktorí animujú program výchovnej skupiny a poskytujú žiakom stálu asistenciu. Sú pre žiakov k dispozícii ako pomoc a podpora v študijnej, voľnočasovej a taktiež v duchovnej a ľudskej oblasti.