Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Adresa školySaleziánska 18, Žilina 010 01
Telefón0911 344 848
E-mailsos@sjoroza.sk
WWW stránkahttps://www.sjoroza.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Janka Školová
ZRŠ TV VPMgr. René Gabčo
ZRŠ OV Ing. Stanislav Čelko
Hlavný majster OVMgr. Peter Dubiel
Vedúci vychovávateľMgr. Peter Boško SDB
Ekonóm školyIng. Veronika Šuštiaková
Katechéta PaedDr. Ján Fábian SDB
Výchovný poradcaIng. Radoslav Jurko

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Radoslav Jurko
pedagogickí zamestnanciIng. Radoslav Jurko
 Ing. Patrik Krajňák
ostatní zamestnanciPetra Kostiková
zástupcovia rodičovBc. Andrea Janckulíková
 Ing. Elena Martinkovičová
 Jaroslav Mieres
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Jozef Sarnecký SDB
 Mgr. Peter Boško SDB
 Mgr. Marián Bundzel SDB
 Mgr. Pavol Dzivý SDB
zástupca ŽŠREster Kramárová

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovSaleziáni don Bosca - Slovenská provincia
SídloMiletičova 7, 821 08 Bratislava
Telefón+421 2 554 22 800
E-mailsekretariat@saleziani.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Rada školy v šk. roku 2023/23 mala 2 zasadnutia, jedno v októbri 2022 a druhé v apríli 2023. Na zasadnutiach kompetentne prerokúvala navrhované body ( investície školy, rozpočet, odbory v nasledujúcom šk. roku). Na aprílovom zasadutí sa schválii počty žiakov na nasledujúce roky a povolenie hlavnej činnosti zo ziskom. Mala svojich riadne zvolených a menovaných zástupcov.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 340

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A19
I.B24
I.C26
II.A19
II.B26
II.C21
III.A25
III.B26
III.C17
I.GDM24
II.GDM24
III.GDM24
IV.GDM24
I.NDŠ22
II.NDŠ21
I.E6
II.E4
III.E4

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborn. pracovníkov
TPP3571
DPP440
z toho skrátený úväzok520
Na dohodu500

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02626
vychovávateľov044
majstrov odbornej výchovy01414
školský psychológ011
spolu04141

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola a ŠI je zapojená do viacerých aktivít - športových, odborných, vzdelávacích, podľa ponuky inštitúcií v regióne, Regionálneho úradu školskej správy Žilina, Mesta Žilina, ŽSK a podľa plánu práce na daný školský rok a následne aj mesačných úsekových plánov. Jednotlivé akcie sú zhrnuté v hodnotiacich správach jednotlivých predmetových komisií.

Poradné orgány školy

Každý úsek sa stretával osobitne (minimálne raz za mesiac), kde prehodnocoval a plánoval svoju činnosť. Okrem toho na škole prebiehali aj formačné porady pre všetkých zamestnancov školy (v mesiacoch, keď neboli klasifikačné porady). Na záver porady sa robili stretnutia P3 (stretnutie TU, MOV a VYCH). Metodické združenie školského internátu sa stretávalo 1x v týždni, kde prehodnocovalo a plánovalo svoju činnosť.

Ročné hodnotenie práce v predmetových komisiách:

- uskutočnili sa 4x počas roka.

PK jazykov a spoločensko-vedných predmetov:

Výučba jazykov a spoločensko-vedných predmetov (slov. jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, katolícke náboženstvo a občianska náuka) prebiehala podľa vypracovaných časovo-tematických plánov ŠkVP. PK sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk. rok 2022/2023.

Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich tematických plánov a tiež plán výchovy k ľudským právam a finančnej gramotnosti.

Na štyroch zasadnutiach v mesiacoch august, november, marec a jún sme riešili aktuálne problémy a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu. Je už tradíciou, že si vzájomne vymieňame skúsenosti a informujeme sa o problémoch súvisiacich s vyučovacím procesom. Aj naďalej chceme skvalitniť našu prácu. Hlavným cieľom pre nás zostáva rozvoj osobnosti žiaka s jeho individuálnymi schopnosťami, na ktoré nesmieme zabúdať pri jeho hodnotení. Individuálnym prístupom chceme venovať zvýšenú pozornosť žiakom so slabým prospechom a s poruchami učenia, nakoľko ich v škole stále pribúda.

Na hodinách sme uplatňovali inovatívne vyučovanie, využívanie IKT, interaktívnej tabule a PC, nových učebných pomôcok, čím sme zvyšovali motiváciu a záujem žiakov o predmety. Prostredníctvom projektu doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili znížiť počet neprospievajúcich žiakov.

Maturitné skúšky a záverečné skúšky prebiehali prezenčne. 7 študentov maturovalo z anglického jazyka (B2) prezenčnou formou.

Prijímacie pohovory do prvých ročníkov a do nadstavbového štúdia prebehli prezenčne. Do prvého ročníka GDM bolo prijatých 24 študentov.

Do prvého ročníka nadstavbového štúdia je zatiaľ prijatých 26 študentov po prijímacom konaní. 6 študentov bolo prijatých bez prijímačiek.

PK pracovala v zložení:

Mgr. Darina Stebnická - SJL

Mgr. René Gabčo - MAT, BIO

Mgr. Jozef Sarnecký - KNB

Mgr. Peter Lisoň - NEJ

Mgr. Beáta Jarošová - SJL, RJ

Mgr. Michal Sventek - ANJ

Ing. Vladimír Běhálek - TSV, OBN

PaedDr. Ján Fábian - KNB

Mgr. Erika Čvapková - ANJ, GEO

Ing. Pavol Grach, SDB - KNB

Mgr. Peter Boško - KNB

Mgr. Ján Jura- KNB

Ing. Adriána Tvrdá - EKO

Prehľad činností (exkurzie) PK:

- Duchovné cvičenia - Fábian, saleziáni

- Duchovné obnovy- Fábian, saleziáni

- Animačné nástenné noviny

- Koncoročné výlety

- GDM - Projekty - DEJ - Gabčo

- Divadelné predstavenie - Jarošová

- Akčný víkend

- Návšteva kostolov v Turíne

- Ocenenie najlepšieho žiaka biskupom

- Návšteva krajskej knižnice - učitelia SJL

- Návšteva Serede - OBN, DEJ

- Návšteva parlamentu - Tvrdá

- Exkurzia do Budapešti - Tvrdá

- Pamätná izba na Hollého ulici - Jarošová

- Muzikál Povolanie pápež v Nitre

- Slovenské filmové divadlo - Kým kohút nezaspieva

Prehľad súťaží:

- Prečítaj si anglickú knihu - AJ -

- Projekt k aktuálnym udalostiam - SJL, ANJ, OBN

- Európsky deň jazykov - esej - Čvapková, Sventek

- Záložka do knihy spája slovenské školy - Jarošová, Stebnická

- Hviezdoslavov Kubín - Jarošová, Stebnická

- Olympiáda z angličtiny - Sventek, Čvapková

- Eseje v cudzom jazyku - ANJ, NEJ

- Projekty DEJ v GDM

- Cena vydavateľstva Absint - I.GDM, II.GDM

- Projekt Vulgarizmy v našom živote

- Reálie Británie a Ameriky - III.GDM

Prehľad akcií PK:

- Duchovné obnovy, cvičenia (Sarnecký, Fábian )

- Celoškolské duchovné obnovy

- Animačné nástenné noviny (Sarnecký )

- Krúžok ANJ ( Sventek )

- Literárny seminár - Jarošová

- Taliančina - saleziáni

- Stretká (Bundzel) - online

- Európsky deň jazykov -eseje z ANJ a NEJ

- Konzultácie k maturitám - ANJ, SJL, NEJ

- Krabička plná lásky - II.C - december

- IDEATON pre stredné školy - Design thinking - Sobášny palác v Bytči - I.GDM (apríl)

- GALS - teambuilding pre dievčatá - Tvrdá, Štubňová - 29.5. v Poluvsií

Podrobnosti a informácie o jednotlivých akciách sú uvedené v zápisniciach PK.

Metodicko-odborný rast učiteľov:

- využívanie centrálneho informačného portálu rezortu školstva www.iedu.sk

- školenie Digitálne nástroje a aktivity na oživenie vyučovania pod vedením Jána Fábiana

Mgr. Sventek, Mgr. Stebnická, PaedDr. Fábian - školenie predsedov maturitných komisií

Mgr. Čvapková - e-twinning

Mgr. Čvapková - písanie projektov Úvod do Erasmu+

Mgr. Stebnická - školenie k opravovaniu maturitných slohov

Ing. Adriána Tvrdá - školenie v rámci OBN - Wellbeing v praxi

Výsledky MS

- Maturitná skúška v šk. roku 2022/2023 prebiehala prezenčne

SJL - 45 študentov, 40 úspešne

ANJ B1 - 37 študentov, 36 všetci úspešne

ANJ B2 - 7 študentov, všetci úspešne

NEJ B1 - 1 študent, úspešne

- Prijímacie pohovory do prvých ročníkov a do nadstavbového štúdia prebehli prezenčne. Do prvého ročníka GDM bolo prijatých 24 študentov.

Do prvého ročníka nadstavbového štúdia je zatiaľ prijatých 26 študentov. 6 študentov bolo prijatých bez prijímacieho konania.

Návrhy na zlepšenie práce v školskom roku 2023/ 2024

- anglické divadlo (tento rok Farma zvierat nevyšla, lebo bola plne obsadená)

- doučovanie maturantov úrovne B2 nad rámec vyučovania

- väčšia učebňa pre slovenský jazyk (učebňa 207 je príliš malá na celé triedy)

- málo učebníc a rozdávajú sa prezenčne, knihy sa musia odniesť do iných učební

- doplňovanie stavu knižnice a učebníc (59 nových kníh momentálne)

- návšteva Prahy na dva dni

- pri exkurziách sa zamerať na konkrétne ročníky, triedy

- exkurzie naplánovať v školskom roku rovnomerne, sledovať, kedy sú súťaže a podobne

- z dôvodu veľmi nízkej účasti saleziánov na PK vytvoriť samostatnú PK KNB

- prečítať si Sprievodcu šk. rokom 2023/2024

V Žiline 30. júna 2023 Vypracoval: Mgr. Michal Sventek

PK prírodovedných, ekonomických predmetov a TSV

V školskom roku 2022/2023 pracovala PK v zložení:

Členovia: Mgr. René Gabčo MAT

Ing. Vladimír Běhálek TSV

RNDr. Natália Hrtusová MAT, FYZ , DOG, INF- garant PK

Ing. Radoslav Jurko CHEM

PaedDr. Ján Fábian, sdb INF

Ing. Janka Funtíková INF

Ing. Adriana Tvrdá EKO, USP, MNZ

Predseda predmetovej komisie: RNDr. Natália Hrtusová

Výučba prírodovedných predmetov, ekonomických predmetov a TSV prebiehala podľa vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré vychádzali zo ŠkVP. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z dokumentu Sprievodca šk. rokom 2022/2023, úlohy vyplývajúce z plánu environmentálnej výchovy a z dokumentu NŠFG.

Témy Národného štandardu finančnej gramotnosti implementované do TP:

• v 1. ročníku - základy finančnej matematiky

• v 3. ročníku - Elementárna fin. matematika domácnosti

• v 2. ročníku GDM a NDŠ pri téme - Finančná matematika domácnosti, Praktická matematika

• v 3. ročníku GDM - aplikované úlohy

Predmetová komisia sa v šk. roku 2022/2023 stretla na 4 zasadnutiach a to v mesiacoch - august, október, apríl a júl, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu.

Prehľad činností, súťaží a akcií PK

Realizácia súťaži, projektov, seminárov, exkurzií a laboratórnych cvičení bola v tomto šk. roku v súlade s plánom práce PK .

Prijímacie pohovory do odboru GDM a nadstavbového štúdia sa zrealizovali v termínoch : GDM - 4.5. a 9.5. 2023 , zúčastnilo sa spolu 62 žiakov, prijatých bolo 24;

NDŠ - 22.6.2023, z 21 žiakov 1neuspel (SJL), 6 žiakov bolo do nadstavbového štúdia prijatých bez prijímacích pohovorov, spolu bolo prijatých 26 žiakov

September - INSTRET - Ivetka Hrabovská, Getlenjam - II. GDM

Október - Inovačný workshop (Inovácia a kreatívne myslenie) - I.NDŠ

Február - INSTRET - stretnutie s podnikateľom (beseda) - Ján Dobrík

- prednáška - finančná gramotnosť 3. ročníky

- neformálne vzdelávanie „ Life design“

Marec - exkurzia -Tomáš Baťa + forma Coma Modular

Apríl - kresťanská konferencie pre podnikateľov v Nimnici (4 žiaci)

Jún - konferencia na škole „Ako začať „

Ing. Adriana Tvrdá

Apríl 2023 Matematický klokan - celoštátna matematická súťaž - 4 úspešní riešitelia

Jún 2023 Žiacke prezentácie - „Netradičná turistická destinácia“- I.NDŠ, DOG

Máj - jún Žiacky projekt ( prezentácia) „ Energia v domácnosti“ ; „ Energia v ľudskom tele“

III.GDM, FYZ RNDr. Natália Hrtusová

SELFIE test : zapojených 33% žiakov a 70% učiteľov

+ 4 členovia vedenia

Január 2023 I -Bobor- súťaž, všetky ročníky

PaedDr. Ján Fábian

jún 2023 Náterové materiály - seminárna práca

máj 2023 Projekt sústava chemických prvkov

Ing. Radoslav Jurko

Máj 2023 Finančná gramotnosť -3. ročníky Mgr. R. Gabčo

november 2022 Beh 17.novembra organizovaný ŽU

Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník v rozsahu 6 hodín v každom polroku

apríl 2023 kurz ochrana života a zdravia - 3. ročník - Taliansko

február 2023 Lyžiarsky výcvik - 2. ročník

apríl 2023 Plavecký výcvik - 1. ročník

Ing. Vladimír Běhálek

Krúžková činnosť členov PK

konzultácie z matematiky (I.GDM) RNDr. N.Hrtusová

konzultácie z matematiky pre UO Mgr. R. Gabčo

Robotika,

3D tlač a modelovanie PaedDr. Ján Fábian

Metodicko - odborný rast učiteľov

Súčasťou jednotlivých zasadnutí PK bolo znižovanie informačnej nerovnosti - aktuality z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, moderných vyučovacích metód, aktívnej komunikácie so žiakmi, spolupráce s rodičmi - https://eduworld.sk/

Rozširujúce vzdelávanie - elektrotechnické minimum - PaedDr. Ján Fábian

Návšteva garanta PK na vyučovacej hodine - ekonomika v II.NDŠ - prezentácia aplikácie Kahoot - I.GDM - Didaktické hry v Power Pointe - Bingo - občianska náuka ( Ing. A. Tvrdá)

Online pracovné stretnutie k organizačnému mu zabezpečeniu MS 2023 - Mgr. R. Gabčo

školenie administrátorov k EČ a PFIČ zabezpečila RNDr. N.Hrtusová

oboznámenie sa s dokumentáciou k MS - šk. koordinátor N. Hrtusová

Ing. A. Tvrdá:

Akadémie Baťa ( financované školou)

Na kávičke s e-twinningom (pracujeme s CANVOU)

odborný seminár finančnej gramotnosti (spoločnosť Partners Group)

Návrhy na skvalitnenie práce v školskom roku 2022- 2023

Naďalej využívať aktivizujúce a inovatívne vyučovacie metódy podporujúce rozvoj prírodovednej , informatickej a ekonomickej gramotnosti.

Pri práci so žiakmi so ŠVVP komunikovať s výchovným poradcom, šk. psychologičkou a rodičmi. Vypracovať doplňujúce št. materiály , PL na podporu zlepšenia prospechu.

Individuálnym prístupom pomáhať aj nadaným žiakom zverejnením doplnkových učebných materiálov na edupage, aktivitami na vyuč. hodine, zapojením do súťaží.

Snažiť sa o vytváranie pozitívnej klímy v triede profesionálnym postojom, pozitívnou motiváciou, napĺňaním hodnôt školy a dôsledným dodržiavaním výchovných opatrení.

Problémových žiakov( najmä v I. ročníkoch) riešiť v súlade so šk. poriadkom.

Byť všímavý k prejavom šikanovania v triedach, využívať spoluprácu s výchovným poradcom, katechétom , šk. psychológom.

Byť aktívny pri návrhu a podpore šk. projektu s cieľom aktívneho zapojenia žiakov pri zlepšovaní klímy v prostredí školy, zvládaní negatívnych emócií žiakov.

V Žiline 3.7.2023 Vypracovala RNDr. N. Hrtusová

PK dopravných predmetov

I. Zloženie členov predmetovej komisie

Vedúci PK: Ing. Janka Funtíková, učiteľ odborných predmetov

Členovia PK: Ing. Stanislav Čelko, zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie

Ing. Igor Pažický, učiteľ odborných predmetov

Ing. Ján Synák, učiteľ odborných predmetov

Ing. Radoslav Jurko, učiteľ odborných predmetov

Mgr. Peter Dubiel , hlavný majster

Peter Pilko, MOV

Marián Lisko, MOV

Juraj Lisko, MOV

Miroslav Brodňan, MOV

Ing. Patrik Krajňák, MOV

II. Príslušnosť predmetov predmetovej komisie

Odborné predmety v odboroch:

Trojročné učebné odbory: ISCED 3C:

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2487 H 04 autoopravár - lakovník

Nadstavbové štúdium: ISCED 3A

3757 L dopravná prevádzka

III. Hlavné úlohy predmetovej komisie v školskom roku 2022/2023

Predmetová komisia sa v súlade s organizačnými pokynmi MŠVVAŠ, ŠkVP a celoročným plánom práce školy zameria na tieto úlohy:

1. POKYNY MŠVVAŠ SR - Vybrané oblasti výchovy a vzdelávania šk. rok 2022- 2023

Digitalizácia

- využívali sa digitálne technológie umožňujúce inovatívne a motivujúce výučbové metódy na zvýšenie kvality vzdelávania a na precvičovanie digitálnych zručností absolventov pre prax

- venovala sa pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií žiakov a učiteľov, vrátane kybernetickej bezpečnosti.

- využívali sa elektronické zdroje na vyučovaní a elektronická komunikácia so žiakmi a zákonnými zástupcami / TEAMS, EDU PAGE /

Podpora ochrany a dodržiavania ľudských práv a slobôd v prostredí škôl a školských zariadení

- orientovalo sa na zohľadnenie silných stránok žiaka, zisťovanie prekážok vo výchove a vzdelávaní a ich následné odstraňovanie.

Prevencia rizikového správania

- monitorovali sa negatívne javy v správaní žiakov a príznaky šikanovania, Uplatňovali sa prostriedky na ich elimináciu. Zvyšovalo sa u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania, či rizikového správania.

2. Realizácia úloh vyplývajúcich zo ŠkVP

- dôraz bol kladený na rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch aj s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti

- využívali sa moderné vyučovacie metódy na podnecovanie žiakov k aktívnejšiemu prístupu, na rozvoji ich myslenia, tvorivosti

- žiaci boli vedení k uvedomovaniu si potreby autonómneho učenia sa ako prostriedku osobného rozvoja .

- uplatňovala sa pozitívna motivácia, povzbudzovanie žiakov k zlepšovaniu výkonu

- u menej úspešných žiakov sa uplatňoval systému ich podpory

- pozornosť sa venovala názornému vyučovaniu s využívaním súčiastkovej základne a videí, elektrickému meraniu využívaním panelov De Lorenzo, meraniu pomocou osciloskopu, získaniu zručnosti pri práci s diagnostickými prístrojmi, práci s ručným náradím. Žiaci absolvovali praktické vzdelávanie a zručnosti aj aktívnym využívaním trenažérovej učebne

- naďalej sa zefektívňovala spoluprácu medzi učiteľmi, majstrami OV a rodičmi na získanie komplexného pohľadu na osobnosť žiaka a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu

- v prvých ročníkoch sa zrealizovali štvrťročne 4 postupové testy z každého odborného predmetu a praktického vyučovania. Na základe záujmu žiakov a aj výsledného vyhodnotenia boli zadelení do jednotlivých autoodborov v druhom ročníku - mechanik, elektrikár a lakovník

- žiaci 2. ročníka odboru autoopravár / mechanik, elektrikár / a lakovník v rámci súťaže boli štvrťročne preverovaní formou testov z odborných predmetov a praktickým overením vedomostí - poznávacou časťou. Z výsledkov na konci školského roku boli vyhodnotení najlepší žiaci .

- žiaci 3. ročníka autoopravár mechanik, elektrikár a lakovník sa zúčastnili súťaže Autoopravár Junior

- žiaci 3. ročníkov mechanik, elektrikár a I.NDŠ sa zúčastnili súťaže YOUNG Car Mechanic,

Maturitných skúšok sa zúčastnilo 14 žiakov II. NDŠ odboru Dopravná prevádzka..

- hodnotenie praktickej časti maturitnej skúšky : 3 žiaci prospech výborný, 6 žiaci prospech chválitebný, 2 žiaci prospech dobrý , 2 žiaci prospech dostatočný, 1 žiak nedostatočný

- hodnotenie teoretickej časti maturitnej skúšky: 2 žiaci s prospechom výborný, 5 žiaci s prospechom chválitebný , 3 žiaci s prospechom dobrý, 1 žiak s prospehom dostatočný. 3 žiaci sa nezúčastnili TČMS z dôvodu neprospechu na koncoročnej klasifikácii

Záverečných skúšok sa zúčastnilo :

- III.B autoopravár - mechanik 19 žiakov : 3 žiaci prospeli s vyznamenaním, 6 žiaci prospeli veľmi dobre 10 žiakov prospelo

- III. C autoopravár - elektrikár 11 žiakov : 4 žiaci prospeli s vyznamenaním ,5 žiaci prospeli veľmi dobre, 2 žiaci prospeli

- III.C autoopravár - lakovník 5 žiakov : 2 žiaci prospeli veľmi dobre , 3 žiaci prospeli

Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu enviromentálnej výchovy

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody a vytváraniu správneho postoja a správania sa k životnému prostrediu, prevencii pred jeho znečisťovaním a poškodzovaním..

- žiaci získali poznatky o možnosti recyklácie niektorých materiálov - kovový odpad, plasty, papier, sklo, oleje, akumulátory.

- žiaci separovali odpad na teoretickom vyučovaní - papier, plasty, na praktickom vyučovaní - papier, plasty, kov, akumulátory, olej, brzdovú kvapalinu, chladiacu kvapalinu, elektroodpad

IV. Časový harmonogram a obsah zasadnutí PK

- zasadania PK sa uskutočnili podľa plánu štvrťročne

V. Plán hospitácii vedúceho PK

- uskutočnili sa všetky podľa plánu - Synák, Čelko, Pažický, Jurko

VI. Plán vzdelávania členov PK

Október - školenie KIA - elektromobil - Funtíková, Synák

Jún - školenie KIA - automatické prevodovky - Funtíková, Pažický, Synák

VII. Plán exkurzií

uskutočnené Autosalón Nitra

uskutočnené Autosalón Bratislava pre III. roč.

uskutočnené STANDOX Ilava

uskutočnené exkurzia na Žilinskú univerzitu II. NDŠ

uskutočnené Školenie hybridné pohony pre vybraných žiakov - organizačné zabezpečenie na našej škole

VIII. Plán súťaží

september - jún súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka z odborných predmetov a praktických zručností :

výsledky : 1. miesto - Michal Cimerman I.B a Juraj Wolf I.C, 3.miesto Jakub Gabaj I.B

september - jún súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka z odborných predmetov a poznávacej časti

výsledky: autoopravár mechanik, elektrikár 1. miesto Roman Danko II.B , 2.miesto Martin Murín II.C , 3. miesto Lukáš Cinko II.C

autoopravár lakovník 1.miesto Samuel Jánošík 2. miesto Ondrej Plevák II.C, 3. miesto Šimon Kalužník II.C

január - apríl súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR

Postupujúci zo školského kola sa v oblastnom kole umiestnili v kategórii autoopravár mechanik, elektrikár na 1 mieste Marián Kubica III.C, na 2. mieste Tomáš Martiniak III.C. Do slovenského finále postúpil Marián Kubica, kde obsadil 4, miesto. V kategŕii autoopravár lakovník z 3. miesta na oblastnom kole postúpil do slovenského finále Peter Šušota III.C, kde obsadil tiež 3. miesto.

február - jún súťaž YOUNG Car Mechanic.

Školského kola sa zúčastnili žiaci III.B, III.C-elektrikár a I.NDŠ. Piati žiaci postúpili do krajského kola, kde sa na 1. mieste umiestnil Ľubomír Orieščík I. NDŠ, a 3. mieste Tomáš Martinak III.C. Do slovenského finále postúpil Ľubomír Orieščík, kde obsadil 3. miesto. Žiaci, ktorí mali úspešnosť v školskom kole viac ako 50% boli vyhlasovateľom súťaže odmenení vecnou cenou - montérky.

V Žiline, 30.6.2023 Vypracoval: Ing. Funtíková

PK stolárskych a stavebných predmetov

Predmetová komisia pracovala v zložení:

Ing. Stanislav Čelko

Ing. Martin Puchala - garant PK za stolárske predmety

Ing. Anton Marec - garant PK za stavebné predmety

Ing. Peter Vimpeľ - učiteľ OP

Ing. Róbert Páleník - učiteľ OP

Marek Kajaba - majster OV stolár

Jozef Olbert - majster OV stolár

Tomáš Mário Peregrim - majster OV stolár

Ján Tomáš - majster OV murár

Mgr. Peter Dubiel - hlavný majster OV

Za obdobie školského roku 2022/23 boli splnené nasledovné úlohy:

- Vypracované podklady pre celoškolský plán environmentálnej výchovy boli na úseku

plnené nasledovne :

-používaním olejových a voskových náterov na úseku odbornej praxe

-triedením odpadov-plasty, batérie, papier, sklo, kov

-zveľaďovaním okolia školy organizovaným zberom odpadkov so žiakmi

- Vypracovaný plán práce PK aj plán exkurzií na školský rok 2022/23

- Vypracované a schválené súborné práce na odborný výcvik pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

Pre záverečné skúšky žiakov 3. ročníka stolár a murár boli vypracované zadania záverečných prác na OV, podľa usmernení RÚZ, aj otázky na teoretickú časť záverečných skúšok s hodnotiacou tabuľkou ( Jednotné zadania od RÚZ)

- Učivo z jednotlivých odborných predmetov na teórii aj praxi, rozpísané v ŠkVP, bolo v priebehu školského roka odučené v celom rozsahu.

- Učitelia OP aj majstri OV sa po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov aj

naďalej navzájom informovali na zasadnutiach PK o svojich skúsenostiach v práci

so žiakmi 1. ročníka, hlavne z dôvodu posúdenia vhodnosti vybraného odboru žiakom.

- Úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia 1. stupňa (TUZVO) - Bc. Peregrim

- V ODBORE STOLÁR:

Boli splnené nasledovné úlohy:

September2022 - predĺženie spolupráce s firmou MAFELL,

( podpísanie ďalšej spolupráce - september 2023)

- Prieskum ponuky nových odborných učebníc a časopisov na trhu

a ich prípadné zakúpenie alebo objednanie- Technické vybavenie nábytku

- Čalúnenie

Október 2022- výber vhodného výrobku na súťaž Mladý stolár

( školské kolo- debnička na víno, regionálne kolo- stolček)

- Zadanie tém z PČ MS žiakom II. NDŠ odboru drevárska a nábytkárska výroba

- Príprava žiakov ( II. NDŠ) na Burzu stredných škôl- malá laserová vypaľovačka

( Bartko, Maďar)

-Február 2023- uskutočnila sa teoretická a praktická časť súťaže žiakov 2. ročníka odboru

stolár o najzručnejšieho stolára. Prvé miesto získal Súkeník Samuel. Na druhom

mieste sa umiestnil Vrábel Daniel a tretiu priečku obsadil Tomáš Kastelovič.

Súkeník a Vrábel budú reprezentovať našu školu v regionálnom kole Mladý stolár.

- Školenie zamestnancov školy na používanie programu AutoCAD

- Vypracovanie a schválenie zadaní na ústne maturitné skúšky študijného odboru

drevárska a nábytkárska výroba.

-Marec

-23.3.2023 sa na našej škole a v priestoroch odborného výcviku uskutočnilo regionálne

kolo súťaže Mladý stolár 2023. Súťaže sa zúčastnilo 8 škôl. Víťazom súťaže sa stal

žiak SOŠ drevárska Zvolen. Druhé miesto obsadil Samuel Súkeník a tretie

Daniel Vrábel, ktorí budú reprezentovať našu školu v Nitre na súťaži Skills Slovakia.

V súčte bodov získala prvé miesto SOŠ sv. J. Robotníka, Žilina .

- Apríl - bol zakúpený nový stroj -Kolíkovací stroj na úseku OV

- 17.4.2023- sa uskutočnili obhajoby Praktickej časti odbornej zložky MS, ktorej sa

zúčastnilo 7 žiakov s prospechom:

- výborný - 2

- chválitebný -2

- dobrý - 2

- dostatočný -1

- 25-27.4.2023-Skills Slovakia 2023 v Nitre- naši žiaci obsadili 5. miesto

- 27.4.2022-so žiakmi odboru stolár a drevár sme navštívili výstavu Nábytok

a bývanie v Nitre

- Máj- prijímacie pohovory prvákov. Prijatých na školu je 15 žiakov v odbore stolár

- 22.5.2023 sa uskutočnila Ústna časť odbornej zložky MS, ktorej sa úspešne zúčastnilo

sedem žiakov s prospechom:

- výborný - 2

- chválitebný -3

- dobrý - 1

- dostatočný -1

- Jún- Záverečné skúšky v odbore stolár prebehli 15-19.6. a zúčastnilo sa ich 19 žiakov .

Ukončenie štúdia tretieho ročníka prebehlo riadnou formou, ktorá pozostávala

z praktickej a ústnej časti .

- 23. júna 2023 si 19 absolventov z odboru stolár na slávnostnom odovzdávaní prevzalo

z rúk riaditeľky školy výučné listy s nasledovným celkovým hodnotením:

- prospel s vyznamenaním : 8

- prospel veľmi dobre : 2

- prospel : 9

- neprospel : 0

- Súťaže zručnosti stolárov 1. ročníka sa zúčastnilo 10 žiakov. V súčte bodov za

teoretickú a praktickú časť získali:

Prvé miesto- Michal Gembeš

Druhé miesto-Roman Gaššo

Tretie miesto-Jozef Vajda

- Uskutočnili sa prijímacie skúšky na maturitné štúdium v odbore Drevárska

a nábytkárska výroba. Prijatých bolo 12 žiakov z našej školy.

-Júl - naštudovať si ŠKVP pre nový drevársky odbor- 3345 K 01 technik drevárskych

CNC zariadení- drevárska výroba

- Nesplnené úlohy:

- Exkurzia s odbornou tematikou so žiakmi III.A odboru stolár a II. NDŠ ročníka odboru

drevárska a nábytkárska výroba. (firma Nábytkár).

- Neprebraté časti Tematických celkov sa preberú v budúcom školskom roku 2022/2023

-TEC2 -Drevené okná a dvere

(Dôvodom neprebratia týchto častí tematických celkov bol vysoký počet odpadnutých hodín).

-Neprebraté Tematické celky sa preberú v budúcom školskom roku 2022/2023

- Profesijný rozvoj členov PK (vzdelávanie)

- Školenie na prácu v programe AutoCAD ( február 2023)

Účastníci: Puchala, Vimpeľ, Páleník, Peregrim, Olbert, Kajaba

- Inovačné vzdelávanie- Digitálne nástroje pre budovanie portfólia učiteľa

( Vimpeľ, Puchala)

- Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania ( Vimpeľ)

- Úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia 1. stupňa (TUZVO)- Bc. Peregrim

v odbore murár :

- ZS v odbore sa konali riadnym spôsobom, v hodnotení žiaci dosiahli slabšie výsledky ako po iné roky, dvaja žiaci z III.E triedy prospeli s vyznamenaním a jeden žiak z III.A triedy prospel veľmi dobre, všetci ostatní žiaci prospeli, jeden žiak z III.E triedy sa ZS nezúčastnil

- vyučovanie v detašovaných triedach v ÚVTOS mladistvých v Sučanoch, kde sa v

individuálnom štúdiu pripravujú žiaci v odbore murár, pokračovalo riadnou formou, dvaja žiaci ukončili štúdium s výučným listom, ôsmi postúpili do ďalšieho ročníka a pokračujú v štúdiu v 2. a 3. ročníku

- v tomto roku sa žiaci Michal Paško a Šimon Tomáš Šujanský spolu s MOV Jánom Tomášom zúčastnili súťaže Murár 2023, kde v regionálnom kole obsadili

11.miesto .

- 22.3.2023 žiaci stavebných odborov navštívili stavebný veľtrh CONECO 2023

- všetko učivo na teoretickom aj praktickom vyučovaní bolo prebraté

- vzdelávanie v ÚVTOS Sučany prebieha už 15 rokov, bolo v ňom zapojených viac ako 100 žiakov a z nich 35 sa vyučilo v učebných odboroch maliar a murár.

V Žiline 30 . 6. 2023 Vypracovali: Ing. Martin Puchala

Ing. Anton Marec

PK grafických predmetov

V školskom roku 2022/2023 výučba odborných predmetov prebiehala podľa vopred vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré boli splnené podľa ŠkVP. PK sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk. rok 2022/2023. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z dokumentu Sprievodca školským rokom na šk. rok 2022/2023, úlohy vyplývajúce z plánu environmentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich plánov.

I. Zloženie členov predmetovej komisie:

Vedúci PK: Mgr. Jaroslav Šebeš, učiteľ odborných predmetov

Členovia PK: Ing. Stanislav Čelko, zástupca riaditeľky školy pre odborné vzdelávanie

Ing. Petra Mieresová, majster odborného výcviku

Mgr. Andrej Konušik, majster odborného výcviku

Mgr. Daniel Mihok, majster odborného výcviku

Ing. Eduard Hladký, majster odborného výcviku

PeadDr. Ján Fabián, učiteľ odborných predmetov

Nikolaj Pálfy, majster odborného výcviku

II. Príslušnosť predmetov predmetovej komisie

Odborné predmety v odboroch:

Štvorročný študijný odbor: ISCED 3C

3447 K grafik digitálnych médií

III. Hlavné úlohy predmetovej komisie v školskom roku 2022/2023

Predmetová komisia sa v súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023, ŠkVP, Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia a celoročným plánom práce školy zameria na tieto úlohy:

1. Plnenie úloh vyplývajúcich z dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 na šk. rok 2022/2023 - vyprané oblasti výchovy a vzdelávania.

Digitalizácia

- implementovali inovačné pedagogické metódy s využitím digitálnych učebných zdrojov a digitálnych nástrojov vo vyučovaní všetkých odborných predmetov, vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania.

- venovali zvýšenú pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií detí, žiakov a učiteľov, vrátane kybernetickej bezpečnosti.

Globálne vzdelávanie

- realizovali vyučovanie takým spôsobom, aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta, v súlade s napĺňaním cieľov trvalo udržateľného rozvoja v zmysle OSN Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.

Hodnotová výchova a ľudské práva

- kládli dôraz na odporúčané priority hodnotovej výchovy: vytvárať otvorenú, demokratickú, participujúcu klímu, formovať osobnostné kompetencie (charakter) žiakov/žiačok, dodržiavať etické správanie a rešpektovať duševné vlastníctvo (eliminácia plagiátorstva a iného korupčného správania).

Mediálna výchova a kritické myslenie

- využívali rozhovory žiakov o mimoriadnych správach, populárnych osobnostiach a pod. ako príležitosť na mediálnu analýzu a poukázanie na riziká spojené s médiami a digitálnymi technológiami.

- vytvárali príležitosti pre žiakov, aby mediálny obsah mohli aj vytvárať, nielen analyzovať.

- viedli žiakov k odlišovaniu kritického myslenia od kritizovania, viedli ich k rozpoznávaniu problematických stránok médií a hovorili o nich bez toho, aby ich prestali používať.

- rozvíjali zručností PZ a OZ v oblasti kritického myslenia a tiež v oblasti nových trendov v rozvoji médií.

2. Plnenie úloh vyplývajúcich zo ŠkVP na šk. rok 2022/2023

- dôraz bol kladený na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch.

- vybrané moderné vyučovacie metódy, podnecovali žiakov k aktívnejšiemu prístupu na rozvoji ich myslenia, tvorivosti (vyučovanie v skupinkách, problémové vyučovanie...).

- použili sa pri výuke aj iné formy vyučovania, nielen v kmeňovej triede, ale aj vychádzky, exkurzie.

- žiaci boli vedení k autonómnemu učeniu.

- prostredníctvom medzipredmetových vzťahov sa zvyšovala kvalita vyučovania.

- venovala sa zvýšená pozornosť názornému vyučovaniu s využívaním výpočtovej techniky a videí, menej úspešní žiaci mali možnosti k odstráneniu bariér vo vzdelávaní uplatňovaním správnych motivačných metód (individualizované úlohy …).

- upravili sa obsahy učiva podľa aktuálnosti.

- vytvárali sa nové testy z odborných predmetov a ich využitím overili vedomosti z daného učiva na získanie komplexného pohľadu na osobnosť žiaka a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu naďalej.

- na získanie komplexného pohľadu na osobnosť žiaka a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a dosiahnutie zlepšenia osobnostných a profesijných charakteristík sme naďalej zefektívňovali spoluprácu medzi učiteľmi, majstrami OV a rodičmi.

3. Plnenie úloh vyplývajúcich z environmentálnej výchovy na šk. rok 2022/2023

- rozvíjali sme environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

- vysvetlili prínos pre komunikáciu, informovanosť, vytváranie ekologického ponímania súvislostí.

- poukazovali na prínos výpočtovej techniky pre hospodárenie s energiou.

- oboznámili žiakov s negatívnymi vplyvmi počítačov na zdravie človeka, psychiku človeka (napr. hracie závislosti).

- oboznámili so separovaným zberom elektronických spotrebičov.

- oboznámili s možnosťami recyklácie niektorých materiálov - kovový odpad, plasty, papier, sklo …

- zúčastnili na súťažiach s environmentálnou tematikou.

IV. Časový harmonogram a obsah zasadnutí PK

V priebehu školského roka 2022/2023 sa predmetová komisia stretla na 4 zasadnutiach, ktoré prebehli podľa plánu štvrťročne + jedna mimoriadne stretnutie. PK pracovala podľa pripraveného plánu aktualizovaného podľa potrieb a situácie. Na stretnutiach sme riešili aktuálne problémy a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu. Našou prioritou je neustále skvalitnenie našej práce a plnohodnotný prínos pre celkový rozvoj žiakov s ohľadom na individuálne schopnosti.

V práci členov PK sa prejavilo inovatívne vyučovanie, využívanie IKT (elektronické triedna kniha), využívanie audiovizuálnych učební, interaktívnej tabule, grafických tabletov a PC, virtuálnej reality, nových učebných pomôcok, čo vyučujúcim umožnilo uplatniť nové metódy a formy práce na hodinách a zvýšiť motiváciu a záujem žiakov o predmet. V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať (tvorba a prezentácia projektov). Stanovené ciele pre jednotlivé predmety sa nám podarilo splniť (až na výnimky).

Výsledky MS 2022/2023

V odbore grafik digitálnych médií - GDM sa zúčastnilo na maturitnej skúške v oboch častiach (TČOZ, PČOZ) 24 žiakov. Zhodnotenie priebehu MS je nasledovné:

PČOZ MS - hodnotenie:

Výborný: 8 žiakov;

Chválitebný: 11 žiakov;

Dobrý: 4 žiaci;

Dostatočný: 1 žiak;

Nedostatočný: 0 žiakov;

Priemer (24 žiakov): 1,916;

Odborné poradenstvo pri vypracovávaní maturitných prác (IV. GDM) - tzv. hlavný konzultant pre PČOZ MS prebehlo s učiteľmi a externými konzultantmi podľa harmonogramu. V šk. roku 2022/2023 bola spolupráca s: p. Vladimír Škuta QEP, p. Dzivý). Plánovaná spolupráca aj v budúcom roku.

TČOZ MS - hodnotenie:

Výborný: 9 žiakov;

Chválitebný: 7 žiakov;

Dobrý: 4 žiaci;

Dostatočný: 4 žiaci;

Nedostatočný: 0 žiakov;

Priemer (24 žiakov): 2,125;

V. Plán hospitácií garanta PK

Prebehol v rámci možností podľa plánu PK.

mesiac predmet vyučujúci

December OVY Nikolaj Pálfy

Január SSE Mgr. Andrej Konušik

Marec MEV Ing. Petra Mieresová

Máj EPU PaedDr. Ján Fábian

VI. Plán vzdelávania členov PK

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry (FONT, FILM …), dostupných odborných videotutoriálov (Skillmea, Adobe …).

Jednotliví členovia PK sa zúčastnili na nasledovných školeniach:

- online školenia: https://skillmea.sk (Šebeš, Mieresová, Konušik, Mihok)

- DPŠ - UNIZA Žilina (Konušik)

- Game designe: skvt.cz (Konušik) - prihlásený

VII. Plán exkurzií

mesiac názov zodpovedný

Október Považská galéria Ing. Petra Mieresová

Neografia - tlačiareň Ing. Petra Mieresová/ Mgr. Jaroslav Šebeš

Jún Neografia - tlačiareň Ing. Petra Mieresová/

Mgr. Jaroslav Šebeš

Marec UNIZA - FHV - DOD Mgr. Andrej Konušik

VIII. Plán súťaží

mesiac názov zodpovedný

Január AMFO Nikolaj Pálfy

Február Zlatá klapka Mgr. Andrej Konušik

Máj Festival krátkych Mgr. Andrej Konušik

animovaných filmov II. GDM

Jún Cineama - krajské a okresné kolo Mgr. Andrej Konušik

Jún OVY II. GDM - záverečný projekt Mgr. Andrej Konušik

Január/Jún OVY II. GDM - záverečný projekt WEB Mgr. Jaroslav Šebeš

Jún Kresba - I. GDM Mgr. Jaroslav Šebeš

IX. Plán besied/konferencií/workshopov

mesiac názov zodpovedný

Október/December Workshop fotografia I Ing. Petra Mieresová

Február/Máj Workshop fotografia II Ing. Petra Mieresová

Február Fotografia - výstava Ing. Eduard Hladký/

Mgr. Andrej Konušik

Nikolaj Pálfy

Jún Nočné fotenie - workshop Mgr. Andrej Konušik

Nikolaj Pálfy

X. Krúžková činnosť členov PK

názov zodpovedný

Film Crew Mgr. Andrej Konušik

3D tlač PaedDr. Ján Fábian

XI. Grafická podpora školy

Tvorba, realizácia grafických a propagačných materiálov školy.

XII. Materiálno - technické zabezpečenie

V šk. roku 2022/2023 sa zabezpečilo nasledovné:

- nákup licencií ADOBE

- 2x fotoaparát (Canon EOS R, Canon EOS 6D II)

- Objektív (Samyang - širokouhlý 14 mm)

- I-pad (M1 Air 2022)

- PC monitor (učiteľský 4K Samsung HDR),

- PC monitory pre žiakov - učebne 211, 216, ateliér (sponzorský dar)

- TV, prezentačný monitor pre ateliér GDM 001 (+ druhý TV monitor: laboratórium 3D 007) (sponzorský dar)

- 2x redukcia, C-port (uč. 216, ateliér 001)

- SD karty (128 Gb, 64 Gb)

- Kaligrafické pierka, papiere

- HDMI predlžovačka

XIII. Návrhy opatrení pre budúci školský rok

- Doplnenie technickej výbavy ateliérov

- Úpravy skupín žiakov pri výuke

- Maturitná skúška - úprava zadaní harmonogramu PČOZ MS

V Žiline 30. 06. 2023 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Šebeš

Metodické združenie ŠI

Úspechy:

- do užšej výchovno-vzdelávacej činnosti sme opäť prizvali starších žiakov, ktorí nám denne pomáhali pri sprevádzaní 1 výchovnej skupiny (VS)

- pre ostatných starších žiakov sme vytvorili priestor pre animačnú službu v záujmových činnostiach,

- aktívne sme sa na začiatku a konci šk. roku zapájali do priebehu šk. podujatí - animácia krúžkov, spoločenské a športové podujatia, sprevádzanie nádejných animátorov, prijímacie skúšky...

- počas školského roka sme na internáte ponúkli okrem krúžkov aj aktivity v prírode alebo aj na spoločné budovanie partie

- čiastočne sme zaviedli šport pre výchovnú skupinu

- ukončili sme prerábku Klubovne v suteréne internátu- po novom Obývačka

- skrášlili sme ďalšiu ešte jednu miestnosť dokúpením sedacej súpravy

- uvedenie nových vychovávateľov

Prehľad činností počas prezenčnej doby:

- z pravidelných činností fungovali na ŠI najmä športové krúžky (futbal, hokejbal, floorbal, posilňovňa), spevácky, organový a iné krúžky(heligónka, modelársky), animátorské stretko...

- v duchovnej oblasti - animované adorácie a denná modlitba sv. ruženca,

- uskutočnili sa aj viaceré akcie, ktoré zastrešoval úsek ŠI, prípadne sa na nich aktívne podieľal (malé brigády súvisiace so skrášľovaním okolia i vnútorných priestorov ŠI, športové - turnaj o Pohár RŠ a PMPk, rozbehol sa tenis).

- zúčastnili sme saleziánskych športových hier

Prebiehajúce úlohy:

- uživotňovanie nových požiadaviek na výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠI a nových smerníc do praxe,

- pravidelné organizovanie spoločných aktivít VS - napr. vychádzok, kultúrno-spoločenských podujatí...

- pripraviť nový školský rok a pomôcť novému vychovávateľovi dostať sa do novej úlohy

Návrhy na zlepšenie:

- sprevádzať vychovávateľov v zručnosti komunikácie so žiakmi a rodičmi

- lepšie reflektovať rodinné situácie žiakov na ŠI a vhodne na to reagovať

- lepšie pochopiť jednotlivé potreby žiakov na ŠI

- vytvárať priestor a čas na neformálne trávenie času žiakov na ŠI

- pokračovať v prizývaní záujemcov o život a činnosť ŠI (starší žiaci, zamestnanci SOŠ, exallievi a SDB z domu v ZA),

- dotiahnuť estetické detaily a používať evidenciu starostlivosti o majetok (SDB program ekonóm),

- pomoc pri napĺňaní osobných cieľov a usmernení pre zamestnanca vyplývajúcich z hodnotenia zamestnancov.

Dňa 30. júna 2023

Vypracoval: Mgr. Peter Boško SDB

Enviromentálna výchova

Plán environmentálnej výchovy bol splnený.

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov teoretického a praktického vyučovania.

V školskom roku 2022/2023 prebiehalo v škole vyučovanie dennou formou.

Skupina spoločenskovedných predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

- na vyučovacej hodine KNJ v triede II.NDŠ pri téme: Mensch und Natur (Človek a príroda) rozprávanie na tému Was mache ich für die Umwelt? (Čo robím pre ochranu životného prostredia?),

- na vyučovacej hodine KAJ, trieda II.NDŠ, téma: Človek a príroda - rozprávanie na tému ochrany životného prostredia,

Skupina prírodovedných, ekonomických predmetov a telesnej a športovej výchovy,

( fyzika, matematika, dopravná geografia, informatika, telesná a športová výchova, chémia)

Body plánu environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov a priebežne plnené.

• poznávať prírodné deje a javy v životnom prostredí (FYZ),

• chápať vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie (FYZ),

• poznať globálne problémy ľudstva - skleníkový efekt, úbytok ozónovej vrstvy, kyslé dažde, odlesňovanie, erózia pôdy, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, problematika odpadov, urbanizácia, spotreba energií, populačná explózia (DOG),

• pochopiť nevyhnutnosť efektívne chrániť životné prostredie v miestnom, regionálnom, národnom i medzinárodnom meradle (DOG),

• diskusie s ekologickou tematikou s použitím odborných časopisov a vypracovaných seminárnych prác - dopravný ekologický systém (DOG),

• učiť štatisticky vyhodnocovať údaje získané o jednotlivých zložkách životného prostredia (ovzdušie, voda , pôda), (MAT),

• vhodnými slovnými úlohami viesť žiakov k ochrane ŽP (MAT; FYZ;INF),

• podnecovať vnímavosť na problémy vlastného životného prostredia, navrhovať riešenia,

• zohľadniť ochranu ŽP pri plánovaní výstavby ciest (DOG),

• porovnať výhodnosť jednotlivých druhov dopráv (DOG),

• oboznámiť žiakov s prácou s farbami, riedidlami, horľavinami, kyselinami a o práci s odpadmi (CHE),

• učiť žiakov o potrebe telesného a duševného zdravia (TSV),

• preventívne dodržiavať hygienické zásady (TSV),

• organizovať účelové kurzy na ochranu človeka a prírody (TSV) - zrealizovaný zber odpadu na Vodnom diele Žilina

(úvod do sveta práce, ekonomika, ekonomika a podnikanie, manažment),

• viesť žiakov k používaniu ekologicky neškodných surovín a materiálov pri výrobe (EPO),

• zohľadniť ochranu ŽP pri výrobe (EPO).

• pochopiť nevyhnutnosť efektívne chrániť ŽP pri výrobnej činnosti podniku (EPO),

• v rámci marketingu zdôrazniť nielen kvalitu a primeranú cenu, ale aj ekologickú stránku činnosti podniku (EPO),

• chápať vplyvy výrobnej činnosti na ŽP (EKO),

• podnecovať vnímavosť k problémom ŽP (EKO; MNZ),

• navrhovať riešenia ekologickejšej výroby (EKO; EPO),

Skupina odborných stavebných predmetov

Žiaci boli s aspektmi environmentálnej výchovy oboznámení najmä:

- šetrenie stavebnými materiálmi a vodou, správne dávkovanie, používanie vody na prevádzkové účely,

- nakladanie so stavebným odpadom, recyklácia stavebného odpadu.

Plán bol priebežne plnený.

Skupina odborných drevárskych (stolárskych) predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania:

- šetrenie materiálom,

- na odbornom výcviku sa používajú ekologické olejové náterové látky, namiesto syntetických náterových látok.

Skupina odborných dopravných predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do časovo-tematických plánov.

Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu environmentálnej výchovy:

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym

skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody

a vytváraniu správneho postoja a správania sa k životnému prostrediu, prevencii pred

jeho znečisťovaním a poškodzovaním,

- žiaci získali poznatky o recyklácii niektorých materiálov - kovový odpad, plasty,

papier, sklo, oleje, akumulátory,

- zabezpečené je separovanie odpadu na teoretickom aj praktickom vyučovaní -

papier, plasty, kov,

- na OV je miestnosť na olejové hospodárstvo.

Skupina odborných grafických predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

Odborný výcvik

Body z plánu environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov praktického vyučovania a priebežne sa plnili.

Triednické hodiny

Oboznámenie žiakov z projektom EKOALARM- získanie a používanie košov na separáciu

Aktivity mimo vyučovania ako praktické uplatnenie environmentálnej výchovy v šk. r. 2022/2023

Zapojili sme sa do zberu:

• starých mobilných telefónov cez RECYKLOHRY

Dobrovoľnícka aktivita so žiakmi 2.GDM a 1.A sme upratovali okolie školy.

Spolupráca s VÚC prebiehala formou Envirofóra 1 a 2 a metodického školenia. Následne sme aj so žiakmi absolvovali exkurziu vo včelnici.

V tomto školskom roku sme vykonali s 3mi triedami envirohru „POZOR POVODEŇ“ , túto hru by sme v ďalšom školskom roku chceli implementovať na hodiny THF.

Počas prezenčného vyučovania učitelia dbali na estetickú úpravu tried a chodbách mali žiaci možnosť triediť:

• prázdne PET fľaše,

• použité batérie-tie sme odovzdali v rámci projektu Recyklohry

• vrchnáky z PET fliaš (Vrchnáky sa zbierali na podporu telesne postihnutých),

• zber použitých žiariviek,

• zber použitých zubných kefiek

• zber drobnej elektroniky

27.06.2023 - 28.06.2023 koncoročné upratovanie tried, dielní.

Návrhy žiakov a učiteľov:

• aktívna asistencia na chodbách, upozornenie žiakov na upratanie si svojho okolia

• zber vrchnákov z PET fliaš

• dôsledná kontrola triedenia odpadu v triedach kde sú koše na separovaný odpad

Plán environmentálnej výchovy sa priebežne plnil. Počas školského roku - prezenčného vyučovania sa vyučujúci na teoretickom vyučovaní, majstri na praktickom vyučovaní a asistenti na ŠI snažili vštepiť žiakom základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Dňa 30. júna 2023

Vypracoval: Ing. Vladimír Běhálek

Výchovný a kariérny poradca

Činnosť výchovného a kariérového poradcu bola prevažne zameraná na:

• zisťovanie a riešenie problému šikanovania a extrémizmu v jednotlivých triedach, bol uskutočnený dotazník, následne vyhodnotenie dotazníkov. Oboznámení boli triedny učitelia,

• zisťovanie a problematika drog a drogovej závislosti v jednotlivých triedach, bol uskutočnený dotazník a následne boli uskutočnené jednotlivé besedy a prednášky v triedach,

• pre žiakov 1. ročníka bol uskutočnený adaptačný dotazník,

• oboznámenie pedagógov o rôznych poruchách učenia a správania sa jednotlivých žiakov a z toho vyplývajúcich dôsledkoch na proces učenia sa daných žiakov, ako aj vhodný prístup k výkladu, skúšaniu a hodnoteniu jednotlivých výsledkov,

• spracovanie a vypracovanie odporúčaní pre špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenia jednotlivých žiakov z Centra poradenstva a prevencie (CPaP) a komunikácia s danými špecialistami, ako aj komunikácia s rodičmi žiakov a triednymi učiteľmi,

• vedenie dokumentácie žiakov so ŠVVP (integrovaný),

• pohovory so žiakmi s poruchami učenia a s ich rodičmi,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali zhoršený prospech,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali problémové správanie,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali zhoršenú dochádzku,

• pohovory s rodičmi žiakov s problémovým správaním, zhoršenou dochádzkou a s prospechom,

• monitorovanie klímy v triedach, prostredníctvom návštev počas prestávok a dialógom so žiakmi,

• predstavenie ponúk vysokoškolského štúdia pre žiakov 2. NDŠ a 4. GDM,

• oboznámenie žiakov 3. ročníka učebných odborov s portálom ISTP (internetový sprievodca trhom práce), ktorý zabezpečuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, s cieľom získať informácie o kartotéke zamestnaní, rôznych kurzov, ďalšom štúdiu a voľných pracovných miest,

• besedy pre končiace ročníky „ ako ďalej po skončení štúdia“ z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

• prednáška z PZ SR o drogových závislostiach, pre jednotlivé triedy,

• prednášky z klubu abstinentov o alkohole, drogovej závislosti a gamblerstve,

• prednášky so psychológmi z centra poradenstva a prevencie (CPaP) na tému „drogy, závislosti“,

• žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili stretnutia Interview day, kde si mohli vyskúšať pracovné pohovory,

• prezentácia našej školy v Námestove, Dolnom Kubíne, Bytči, Žiline, Oravskej lesnej, Tvrdošíne, Varíne, Tižine, Krásnej lúke a v Štiavniku,

• prednášky 5. pluku špeciálneho učenia Ozbrojených síl SR pre končiace ročníky,

• počas školského roku som absolvoval rôzne školenia a stretnutia výchovných a kariérnych poradcov,

• za účasti školského preventistu Mgr. Miroslava Kaletu boli uskutočnené besedy na rôzne témy: šikanovanie, kyberšikana, drogová závislosť, extrémizmus, alkohol, fajčenie, gamblerstvo.

Dňa: 29.6.2023 Vypracoval: Ing. Radoslav Jurko

Primárna prevencia

Prednáškami na triednických hodinách išlo o predstavenie primárnej prevencie. Toto sa aj podarilo uskutočňovať na triednických hodinách a následných debatách. Predstavili sa tie najdôležitejšie oblasti z primárnej prevencie. Taktiež sa ponúkali a predstavovali aj tie, ktoré sa počas daného školského roku ukázali za najpotrebnejšie.

Súbežne s predstavovaním bola aj ponúkaná pomoc a riešenie v daných patologických javoch.

Zhodnotenie plánu činnosti

Na spomínaných triednických hodinách sa podarilo prezentovať nasledujúce témy

• Rizikové subkultúry mládeže

• Online svet

• Práca na sebe cez web

• Fajčenie

• Alkoholizmus

• Záškoláctvo

• Šikanovanie

• Kyberšikanovanie

• Workoholizmus

• Gamblerstvo

• Kriminalita a delikvencia

• Závislosti a Drogová závislosť

• Extrémizmus a Rasizmus

• Ľudské práva

Triednické hodiny sa uskutočnili v tých to triedach:

• trieda 1A p. Marec - Drogy a závislosti

• trieda 1C p. Jurko - Šikanovanie

• trieda 1B p. Pažický - Šikanovanie

• trieda 1GDM p. Hrtusová - Šikanovanie

• trieda 3A p. Puchala - Extrémizmus - Rasizmus

• trieda 3B p. Synák - Extrémizmus- Rasizmus

• trieda 2A p. Vimpeľ - Alkohol

• trieda 3C p. Stebnická - Extrémizmus - Rasizmus

• trieda 2B p. Funtíková - Online svet

• trieda 3GDM p. Mieresová - Extrémizmus - Rasizmus

• trieda 2C p. Tvrdá - Online svet

• trieda 2GDM p. Sventek - Online svet

• 4GDM p. Šebeš - Závislosti

• 1NDŠ p. Čvapková - Etiketa

• 2NDŠ p. Běhálek - Dokument Bol som mimo

• trieda 1C p. Jurko - Kyberšikanovanie

• trieda 1A p. Marec - Kyberšikanovanie

• trieda 2A p. Vimpeľ - Online svet

• trieda 1B p. Pažický - Kyberšikanovanie

• trieda3A p. Puchala - Závislosti

• trieda 2B p. Funtíková - Šikanovanie

• trieda 3B p. Synák -Kyberšikanovanie

• trieda 2C p. Tvrdá - Subkultúry mládeže

• trieda 1GDM p. Hrtusová - Závislosti

• trieda 3C p. Stebnická - Extrémizmus - Rasizmus

• trieda 2GDM p. Sventek - Subkultúry mládeže

• trieda 3GDM p. Mieresová - Etiketa

• 4GDM p. Šebeš - Etiketa

• 1NDŠ p. Čvapková - Kriminalita

Na záver by som spomenul, že som používal aj rôzne pomôcky, a to hlavne drogový kufor, kde som rôzne vzorky drog a rôzne pomôcky. Žiaci mali možnosť vidieť ako napr. vyzerajú rôzne pomôcky a prípravu jednej dávky a drogy, koľko je napr. jeden gram drogy a podobne. Drogový kufor, veľmi zaujal žiakov a veľmi radi si tie vzorky pozreli a taktiež mali aj rôzne otázky do diskusie. Taktiež som sa zúčastnil seminárov ako boli, Kresťanská antropológia a pohľad na sexuálnu identitu v súčasnosti. Pre saleziánskych preventistov z názvom Chceme o tom hovoriť, som sa zúčastnil víkendového školenie zameraného na problém pornografie a jej závislosti na nej.

Na záver by som prácu koordinátora primárnej prevencie tento rok hodnotil celkom veľmi pozitívne. Odporučil by som vytvorenie podporného tímu školy, ktorý viac krát spomínal a predstavenie jednotlivých kompetencii pri riešení problémových žiakov, a ako sa má postupovať. Som rad, že som mal možnosť pracovať aj v tejto oblasti a mohol aj takýmto spôsobom ovplyvniť a pomôcť žiakom SOŠ sv. Jozefa Robotníka, a preto verím, že v nasledujúcom roku spolu s pedagógmi spoločne budeme môcť pomôcť našim žiakom, aby sa vedeli preventívne chrániť rôznych negatívnych patologických javov.

Vypracoval dňa 30.06.2023 Mgr. Miroslav Kaleta

Katechéta školy

Starostlivosť o zamestnancov školy

Predĺžená duchovná obnova pre učiteľov sa uskutočnila podľa plánu v Čičmanoch, kazateľom bol Andrej Rajský. Aktivita bola vyhodnotená na úvodnej porade riaditeľa školy.

Pre zamestnancov boli ponúknuté sv. omše o 12:05 od pondelka do štvrtka.

Saleziánska a duchovná formácia pedagogických zamestnancov sa realizovala v pondelky o 15:00 príhovorom katechétu školy dvakrát do mesiaca.

Na porade riaditeľky školy sa prihovárali SDB krátkym príhovorom zo života Saleziánskej provincie.

Starostlivosť o rodičov žiakov

DC pre rodičov bolo plánované na prvý júnový víkend. Nahlásených bolo 6 ľudí, preto sa táto aktivita neuskutočnila. Navrhujeme realizovanie na pôstne obdobie ako bolo pred koronou.

Starostlivosť o žiakov

Ročníkové duchovné obnovy

V prvom i v druhom polroku absolvovalo 16 tried duchovnú obnovu podľa harmonogramu v ročnom pláne pod vedením J. Fábiana s rozhovorom, ktorý vykonávali traja kňazi. Na DO bol prizvaný aj triedny učiteľ ročníka, kde mal priestor k diskusii so svojimi žiakmi.

Celoškolské duchovné obnovy

Uskutočnili sa 4 celoškolské duchovné obnovy:

Na začiatku školského roka, kazateľom bol : D. Holúbek (september).

Predvianočná - v podaní Stana Semana.

Pôstna - kde kázal J. Kovaľ

Koncoročná - ponúknutá M. Husárom

Duchovné cvičenia:

Pre prvákov : M. Bundzel, M. Žák

Pre staršie ročníky: Peter Boško, Ján Jura

Všeobecné duchovné ponuky pre školu

Deviatniky

Nasledovné deviatniky sa realizovali cez školský rozhlas:

K sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

K sviatku Don Bosca. (Omšu sme slávili na Solinkách a v kine sme si pozreli film don Bosco)

K sviatku Dominika Savia. (klasické príbehy zo života Dominika)

K sviatku Panny Márie Pomocnice Kresťanov. (výber z ponuky SDB zo Saleziánskej stránky)

Liturgické obdobie

V adventnom a pôstnom období boli ponúknuté zamyslenia cez rozhlas školy v pondelky.

Omše

Pre študentov boli ponúknuté sv. omše cez veľkú prestávku o 9:55. Návštevnosť bola priemerne do 5 žiakov.

Každý piatok sa realizovali školské sv. omše o 8:15, zároveň sa spovedalo počas sv. omše.

Triedne sv. omše sa realizovali pre triedy 2x ročne v rámci DO.

Spoveď

Sviatosť zmierenia sa ponuka žiakom a zamestnancom školy pravidelne najmä počas školskej omše v piatok. Kňazi sú k dispozícii v škole počas teórie a v dielňach na praxi. V rámci internátu sa spovedá pravidelne na večerných modlitbách o 21:00.

Formujúce aktivity pre mládež

Formačné stretnutia sa realizovali v skupinách, ktoré viedli animátori a saleziáni.

V rámci pastorácie prebiehali skupinové a individuálne prípravy na krst a birmovku pod záštitou Bundzela.

Peter Boško zodpovedal za stretnutia a formáciu našich animátorov.

Akčný víkend

Realizovali sa formačné podujatia pre prvé ročníky školy v jednom novembrovom turnuse v prostredí školy. Kurz viedli saleziáni z komunity SOŠ s výpomocou animátorov. Zo žiakov sa zúčastnilo celkovo 60 prvákov.

Po stopách dona Bosca

Pre 40 mladých našej školy sa uskutočnil poznávací výlet do Turína, zameraný na Saleziánske korene.

Výuka KNB

Personálne zabezpečenie vyučovania KNB

zabezpečila komunita saleziánov porovnaj rozvrh hodín.

Školský psychológ

Podľa stanoveného plánu práce bola činnosť školského psychológa v školskom roka 2022/2023 zameraná na nasledujúce oblasti a obsahovala nasledujúce aktivity:

• • psychologické poradenstvo:

→ individuálne krízové psychologicko-pedagogické poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania pre žiakov s rôznymi ťažkosťami na vyučovaní a na odbornej praxi a pre žiakov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách

- približný počet žiakov z tried, ktorí prešli individuálnym nepravidelným poradenstvom, väčšina z nich viackrát:

Trieda I.A I.B I.C I.GDM II.A II.B II.C I.GDM III.A III.B III.C III.GDM I.NDŠ II.NDŠ IV.GDM

Počet žiakov 13 13 8 6 5 6 6 6 5 8 4 10 4 6 5

dlhodobé sprevádzanie žiakov na základe dohovoru a odporúčania výchovného poradcu, učiteľov, majstrov a vychovávateľov alebo na základe želania samotného žiaka

- v dlhodobom sprevádzaní bolo počas tohto školského roka 7 študentov

→ do individuálneho krízového poradenstva a aj do dlhodobého sprevádzania prinášali žiaci najmä tieto témy:

- zvládanie školských povinností a rešpektovanie pravidiel

- zvládanie záťažových situácií v škole a v osobnom živote

- vzťahy s rovesníkmi a rodičmi

- sebarozvoj

- prijatie vlastnej histórie a vlastného príbehu života

- najčastejšie: témy sebahodnoty a sebaprijatia (sebapoškodzovanie)

→ konzultácie a poradenstvo pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov a so zamestnancami školy o žiakoch ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov, podľa potreby aj ohľadom rodinných záležitostí, ktoré vplývajú na výchovno-vzdelávací proces žiaka

- s učiteľmi, majstrami odborného výcviku, asistentami na internáte a so saleziánmi prebiehala komunikácia o žiakoch pravidelne každý deň

- so zákonnými zástupcami žiakov prebiehalo podľa vzniknutej potreby a situácie

- tento rok sa podarilo zorganizovať viacero stretnutí so zainteresovanými pedagógmi a zákonnými zástupcami žiakov pri riešení špecifickejších a komplikovanejších situácií a prípadov

• • starostlivosť o triedne kolektívy:

→ skupinové poradenstvo tried

- tvorba a realizácia preventívnych a rozvojových programov špecifických pre jednotlivé ročníky zameraných na rozvoj osobnosti, trénovanie jemných zručností, rozvoj vzťahov, riešenie konfliktov, motiváciu a podpora team-buildingu v triednom kolektíve

- témy konkrétnych stretnutí - vyučovacích hodín záviseli od momentálnej potreby alebo situácie v triede po konzultácií s triednym učiteľom alebo od stanoveného plánu

- vhodný čas na to boli zastupované suplované hodiny (napríklad: počas lyžiarskeho výcviku a iné)

- hodnotenie za mňa mojej strany:

!!! byť v tom viac dôsledná, prebehlo oveľa menej hodín ako v minulom školskom roku

!!! robiť tieto aktivity s triedami vo všetkých ročníkoch

!!! dohodnúť sa zo zástupcami, aké časy a obdobia v školskom roku sú na takéto aktivity vhodné

Počas školského roka prebehli tieto aktivity s konkrétnymi triedami:

mesiac trieda hodiny téma aktivity

JÚN I.GDM 1 prevencia Vplyv digitálneho sveta a sociálnych médií na duševné zdravie

MÁJ I.GDM 1 trieda Aktivita: ako sme sa spoznali v tomto školskom roku

APRÍL III.C 1 trieda Debata: vlastná budúcnosť

MAREC I.GDM 1 trieda Aktivita: vzájomné spoznávanie sa cez kresbu osobného portrétu

II.C 1 prevencia Subkultúry - debata spolu so školským preventistom

II.C 2 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu

I.C 1 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu

I.A 2 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu

FEBRUÁR III.C 2 sebarozvoj Debata s hosťom: úcta k žene, týranie v rodinnách

I.A 2 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu

II.NDŠ 1 viera Debata o pôste, o Bohu v mojom živote

I.GDM 2 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu, vzájomné spoznávanie sa

I.A 1 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu, vzájomné spoznávanie sa

III.B 1 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu

DECEMBER III.B 1 trieda Debata: vlastná budúcnosť

II.GDM 1 trieda Debata: spokojnosť na škole a v štúdiu

I.B 1 sociometria Dotazník

I.GDM 1 sociometria Dotazník

SEMPTEMBER I.GDM 3 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu, vzájomné spoznávanie sa

I.B 1 teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu

ďalšie aktivity s triedami:

- viackrát počas roka suplovanie na odbornej praxi u grafikov počas celého dňa - čas na neformálne rozhovory a debaty so študentami a s triedou, priestor na bližšie spoznanie jednotlivých študentov aj pri práci

- vo všetkých triedach 2. ročníkov učebných odborov bol usporiadaný workshop z OZ Tlakový hrniec na tému pornografie a prípravy na manželstvo

- participácia na projekte „proti vulgarizmom“ - na hodinách slovenského jazyka a občianskej náuky v prvých ročníkoch prebehla prednáška na tému „vplyv vulgarizmu na duševné zdravie“

→ psychologická diagnostika triednych kolektívov: v triedach I.GDM a I.B bol realizovaný dotazník sociometrie zameraný na skúmanie vzťahov a spokojnosti v triede

• • prevencia:

→ jedna skupina animátorov bola zaškolená do Kódexu saleziánskeho výchovného správania

→ preposielanie zaujímavých podnetov cez Edupage na vzdelávania v témach prevencie pre rodičov a pedagógov

• • podpora odborného rastu zamestnancov:

→ bolo zorganizované jedno celodenné školenie so psychológom pre podporu rozvoja učiteľov v oblasti práce so žiakmi a motivácie

• • rozvoj neformálneho a mimoškolského vzdelávania a dobrovoľníctva:

→ podarilo sa zúčastniť sa so žiakmi a zorganizovať viaceré podujatia neformálneho vzdelávania, vďaka ktorým sa žiaci rozvýjajú v sociálnych, osobnostných zručnostiach a v kompetenciách dobrovoľníctva:

Mesiac Názov aktivity Téma podujatia Počet dní Počet žiakov

JÚN Erasmus+ Prekroč svoju digitálnu priepasť Vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností 4 cca 40

konferencia „Ako začať...“ Konferencia saleziánskych exallievov o podnikaní 1 cca 100

MÁJ GALS - Girls Activities And Learning Seassions Dievčenský SJOROZA teambuliding 2 15

APRÍL Konferencia kresťanských podnikateľov Ako správne zaobchádzať s peniazmi 1 7

MAREC Ideaton StartUp-ové podujatie pre študentov 1 10

Inovatívne streDnutie stredných škôl Prezentácia stredných odborných škôl 1 8

DECEMBER Film Slobodní Premietanie filmu s debatou 4 hod

Konferencia Poď s nami a zaži dobrovoľníctvo! Predstavenie dobrovoľníckych aktivít v kraji 1 2

Vianoce v škole Vianočné rané „vibes“ vo vestibule školy 1,5 15

• pastorácia - apoštolát:

→ projekt „Ikony“ + púť do Ríma sa svätorečenie Artemide Zattiho

- príprava darčekových predmetov pre saleziánov koadjútorov z celého sveta pri príležitosti svätorečenia argentínskeho saleziána Artemide Zattiho

- vyrobili sme okolo 700 drevených ikon, v priebehu septembra, do projektu bolo zapojených okolo 20 mladých - žiakov z našej školy a mladých dievčat zo saleziánskeho žilinského oratória

- účasť na svätorečení spolu so šiestimi žiakmi z našej školy

→ animátorské stretko: krúžok animátorov počas školského roka

→ počas mesiacov január a február prebehla príprava a následne vo februári organizácia podujatia Saleziánske Miništrantské Stretnutie s animátorským stretkom, zapojilo sa okolo 15 žiakov

→ príprava a realizácia krížovej cesty so žiakmi počas celoškolskej duchovnej obnovy, zapojilo sa okolo 15 žiakov

• • asistencia - dozor:

→ počas celého školského roka dozor v herni počas obedných prestávok v čase 12:40-13:20

→ dozor na povinnej študovni jeden krát do týždňa

→ prítomnosť medzi žiakmi počas neformálnych momentov dňa, na prestávkach, v dielňach, v triedach a vyprevádzanie žiakov v piatok pred víkendom v školskom vestibule

• • médiá:

→ web: úprava školskej webovej stránky a jednotlivých podstránok podľa potreby: úvodný banner a bočné banneri, úprava podstránok: „napísali o nás“, „exallievi“ „výchovný projekt“, „o nás“

→ písanie článkov o akciách a podujatiach na našu webovú stránku a propagácia školy na saleziánskych sociálnych médiách

→ propagácia školy na sociálnych sieťach

→ kampaň pre Maxima Záborského

• • iné:

→ ubytovanie na internáte počas víkendov podľa potreby, pomoc so starostlivosťou o priestory, pomoc pri príprave podujatí pre učiteľov (vianočný obed, sviatok dona Bosca)

K činnosti školského psychológa patrilo aj vzdelávanie a účasť na rôznych kurzoch, seminároch a workshopoch:

Názov vzdelávania Dátum Forma/Miesto

kurz Na dezinformácie kompetentne a kriticky 26.6.2023 on-line

workshop Pomoc pri sebapoškodzovaní mladých ľudí 21.6.2023 Žilina

konferencia Na 1 Vlne 21.6.2023 Žilina

edukačný seminár Identita muža a ženy 18.5.2023 Poprad

tréning Digital Marketing február-máj 2023 online, Malta

seminár Kresťanská antropológia a pohľad na sexuálnu identitu 20.3.2023 Poprad

Konferencia kresťanských psychológov 18.3.2023 Nimnica

konferencia Podpora a rozvoj duševného zdravia na školách 17.3.2023 Bratislava

konferencia All Inclusive 25.1.2023 Ružomberok

webinár s otcom biskupom Forgáčom 19.1.2023 on-line

kurz Krízová intervencia na školách 17.-18.10.2023 Žilina

kurz Smútková práca s deťmi 3.-4.10.2023 Žilina

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami 12.9.2023 on-line

Intervízne stretnutie

školských psychologičiek celý školský rok

1x mesačne

Žilina

Dňa: 4. júla 2023 Vypracovala: Mgr. Michaela Štubňová, školský psychológ

Školský digitálny koordinátor

1.Pondelok bol vyhradený na konzultácie, návštevy, poradenstvo pre učiteľov a žiakov. Zároveň aj na pravidelné stretnutia s vedením školy, kde sa podávali krátky reporty a návrhy ohľadom vízie digitálnej školy a projektov súvisiacich z rozvojom digitalizácie. Okrem toho sa promptne reagovalo na požiadavky a otázky pedagogického personálu alebo na návrhy riešení problémov žiakov v oblasi digitálnych zručností.

2. Akčný plán školy sa podarilo naplniť takmer z troch štvrtín. V oblasti vedenia sa podarilo zapojiť zainteresovaných do projektov a do mentalizácie plánu. Čo sa týka pedagogické personálu ponúklo sa aktualizačné vzdelávanie, ďalej v podobe konzultácií sa navrhovali digitálne metodické materiály a nástroje. Podarilo sa zapojiť učiteľov do využívania národnej podpory v podobe projektov a vzdelávacích akivít. Podarilo sa zvýšiť digitálne kompetencie pedagógov odborných predmetov cez školenie Autodesk produktov (AutoCad...) Všetci učitelia a majstri dosiahli úroveň bezproblémového používania Edupage, kde individuálne sa doškolili podľa svojich potrieb na základe konzultačných hodín s ŠDK. Z hľadiska školy ako komunity aktérov pre žiakov sa zameralo na individuálne poradenstvo, najmä v oblasti online nástrojov, Edupage, Office produktov, bezpečnosť používania internetu a etiky v online svete.

3. Ako škola sme sa posunuli k chápaniu nevyhnutnosti stanoviť jasný plán, ktoré zohľadní SWOT analýzu vzhľadom na budúci rozvoj.

4. Najväčším úspechom v pozícií ŠDK je nadobudnutie schopnosti zodpovedať na digitálne požiadavky a riešiť otázky pedagogických pracovníkov na škole.

5. V budúcnosti by sa dalo viac zamerať sa na hospitačnú činnosť, ale vyžaduje to minimálne 50% úväzok. V oblasti bezpečnosti by sa dalo navrhnú bezpečnostný protokol školy pri používaní online nástrojov, internetu a moderných noviniek.

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. V tajnom hlasovaní ju zvolila nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. Má 10 zástupcov.

Na Slovensku upravuje fungovanie žiackej školskej rady § 26 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Žiacka školská rada:

• sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

• sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,

• zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,

• volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

Žiacka školská rada sa v školskom roku 2022/2023 stretla trikrát a to v septembri, novembri a v apríli.

Na prvom stretnutí prebehla voľba členov žiackej školskej rady zo všetkých nominovaných predsedov tried. Na základe tajnej voľby sa vytvorila 11 členná žiacka školská rada.

Žiacka školská rada pracovala v zložení :

Sofia Mieresová

Ester Kramárová

Tereza Jureková

Dominika Bilíková

Alexander Paraik

Šimon Koza

Daniel Papán

Roman Suchár

Martin Maďar

Samuel Kubík

Erik Jakubčík

Na druhom a treťom stretnutí členovia žiackej školskej rady priniesli svoje nápady a návrhy na zlepšenie.

Podnety a návrhy na zlepšenie:

- problém s otváraním (odomykaním) dverí učební na hornom poschodí

- študenti by ocenili viac kultúrnych akcií, napríklad v spojení s enviro tematikou (ak príde konkrétna ponuka)

- H3kni sa- prednášky a workshopy

- viac divadelných predstavení pre študentov - napríklad aj v Prahe - divadelné prestavenie alebo návšteva múzea, ktoré súvisí s naším odborom (mechanik, stolár, ...)

- žiaci by uvítali na škole niekoľko tulivakov

- vytvorenie schránky, kde by študenti mohli hádzať lístočky so svojimi nápadmi

- pripraviť na dolnom a hornom poschodí kiosk

- výmena stoličiek v učebni 225

- riešenie neporiadku na WC, plytvanie papierom

- prísnejšie dodržiavanie stanovených časov pre triedy na obede

- na škole viac prednášok o vzťahoch, etikete a pod. pod vedením odborníkov z praxe

- rovnako prednášky odborníkov o rodine, sexuálnej výchove, manželstve a pod.

- prednášky na tému financie, hypotéky a pod. + prednášky odborníkov pre jednotlivé odbory (mechanik, stolár, ...)

- nemeniť tak často učiteľov náboženstva

- potrestanie žiakov, ktorí v škole používajú alebo predávajú žuvací tabak (upratovaním triedy, výchovným opatrením, ...)

- hlavne počas zimných mesiacov je v mnohých učebniach zima (horné poschodie, učebňa DeLorenzo, ...)

- hľadať riešenie pri neadekvátne oblečených žiakoch

- nebyť ľahostajní voči vulgarizmom na chodbách, počas prestávok

- učitelia by mali cítiť podporu zo strany žiakov pri riešení problémových študentov

- problém s dvojitým overovaním konta pri grafikoch

- nájsť riešenie ako študentov motivovať k učeniu, práci, životu

V Žiline 30. júna 2023 Vypracoval: Mgr. Michal Sventek

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

1. SK NIC, a.s. - Mobilná učebňa pre sociálne slabších žiakov

2. Nadácia Orange - Digitalizácia učebných odborov

3. Centrum vedecko-technických informácií SR - IT Akadémia - vzdelanie pre 21. storočie

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Počas školského roka 2022/2023 sa inšpekcia neuskutočnila.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Vnútorné i vonkajšie priestorové zabezpečenie školy je na veľmi dobrej úrovni. Budovy tvoria rozsiahly komplex, vrátane nasledujúcich priestorov: triedy, špecializované učebne pre jednotlivé odbory, žiacka knižnica, školská kaplnka, telocvičňa, vrátane polygónu a posilňovne, školský internát, jedáleň pre žiakov a zamestnancov, oddychová miestnosť (herňa), bufetová miestnosť, šatňové skrinky pre všetkých žiakov pre teoretické aj praktické vyučovanie, mimoškolské a voľnočasové aktivity žiakov (viacúčelové športové ihrisko - s možnosťou zimného klziska, a multifunkčné ihrisko, klubovne pre krúžkovú činnosť,...).

V škole sú zriadené 2 učebne informatiky, učebňa GDM vybavená PC, učebňa na elektrické merania. V priebehu tohto roka prebehla komplexná rekonštrukcia tried a spoločných priestorov školy. Všetky učebne sú vybavené dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou. Pre žiakov je v učebni slovenského jazyka k dispozícii knižnica s povinnou literatúrou. Kabinety pre všetkých učiteľov sú riešené podľa odborov. V škole je zabezpečené pre žiakov i zamestnancov wifi pripojenie.

Odborný výcvik a odbornú prax zabezpečuje škola vo vlastných priestoroch a na vlastných zariadeniach, ako i na pracoviskách zmluvných organizácií. Priestory pre vykonávanie odborného výcviku v školských dielňach postupne prechádzajú rekonštrukciou a pravidelnou obnovou, aby spĺňali aktuálne požiadavky moderných dielní a servisov. Materiálno-technické vybavenie priestorov dielní v automobilovom sektore je na veľmi dobrej úrovni. Používané náradie a nástroje sú pravidelne obnovované a v dobrom stave. Žiaci majú možnosť oboznámiť sa zo špičkovou technikou a technológiou opráv, montáže, demontáže a diagnostiky automobilov priamo v priestoroch školy. Na veľmi dobrej úrovni je aj zabezpečené strojové vybavenie u stolárskych odborov, vrátane modernej samostatnej miestnosti pre CNC stroj a laserový stroj. V každej dielni je pre majstra odborného výcviku k dispozícii PC vybavený potrebným softvérom a pripojený na celoškolskú sieť.

Školský internát poskytuje kvalitné ubytovanie. Kapacita internátu je 100 žiakov. Na každom poschodí je okrem 30 miest na ubytovanie spoločenská miestnosť, kuchynská linka s chladničkou, prezúvareň a miestnosť pre vychovávateľov. Izby na 1. a 2. poschodí sú riešené bunkovým systémom, na 3. poschodí má každá izba samostatný vchod. Na poschodiach s piatimi bunkami sa bunka skladá z dvoch izieb a uprostred je sociálno-hygienický priestor. V izbe je základné vybavenie (postele, skrine, písací stolík) pre 3 žiakov. Prístup žiakov k internetu je možný aj v čase mimo vyučovania a na školskom internáte.

Škola zabezpečuje pitný režim pre žiakov teoretického aj praktického vyučovania. Rozvrh hodín je v súlade s psychohygienickými požiadavkami.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- premyslený systém výchovy a vzdelávania na škole,

- odborné súťaže na celoslovenskej úrovni a výsledky na ZS,

- dobré meno školy,

- uplatnenie absolventov na trhu práce

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- komplexnosť v myslení a v práci

- výchovný rozmer našej práce

- zodpovednosť za zverený priestor

Návrh opatrení:

- preberanie osobnej zodpovednosti a aktivity

- inovatívnosť pri učení

- nové prístupy vo výchove

- zabezpečiť podporu pri dištančnom vzdelávaní

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 26

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 195 spolu/ 28 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 64 spolu / 2 dievčatá

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 24 spolu/ 9 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 88 spolu / 11 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: 88 spolu / 11 dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   195    
prijatí   88    

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa konali v dňoch 4.5. a 9.5.2023. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 64 žiakov, 53 úspešne vykonali prijímaciu skúšku. Prijatých na študijný odbor grafik digitálnych médií bolo 24 žiakov.

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3355 H stolár/3661 H murár 
I.B2487 H autoopravár 
I.C2487 H autoopravár 
I.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
II.A3355 H stolár 
II.B2487 H autoopravár01 mechanik
II.C2487 H autoopravár02 elektrikár/04 lakovník
II.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
III.A3355 H stolár 
III.B2487 H autoopravár01 mechanik
III.C2487 H autoopravár02 elektrikár/04 lakovník
III.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
IV.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
I.NDŠ3757 L dopravná prevádzka/3659 L stavebníctvo 
II.NDŠ3757 L dopravná prevádzka/3347 L drevárska a nábytkárska výroba 
I.E3661 H murár 
II.E3661 H murár 
III.E3661 H murár 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAUOCESDEJDOADGMDOGEKOEPOEREEPUELEELIELKEMO
I.A2,06              
I.B2,832,7             
I.C2,463,04             
II.A2,84      3,32       
II.B2,853,54  2,77  3,38     3,69 
II.C2,12,42  2,25  2,52 1,17 1,582,67  
III.A2,52      3,32       
III.B2,423,29  3,5  3,17 2,54   3,71 
III.C3,073  2,82  3,47 2 2,452,82  
I.GDM1,63  1,83 1,79 2,13  2,17    
II.GDM1,58  1,25   1,88  1,17    
III.GDM2,17      2,21  1,92    
IV.GDM2,13      2,46  2,17    
I.NDŠ2,33 2,082  1,33 2,411,83    1,83
II.NDŠ2,45 2,381,62    2,521,79    2,14
I.E3              
II.E1,67      2,75       
III.E2      2,67       

TriedaFYZGRSGDMCHEINFKNB-KNB1KOCKAJKNJLTLMNZMATMTEMEV
I.A3,06   1,52,06      31,72 
I.B3,48   2,131,63      3,35  
I.C3,4   2,121,96      2,65  
II.A 1,38   1      2,631,95 
II.B     1      3,58  
II.C   2,67 1    3,22 2,953 
III.A 1,47   1      3,082,47 
III.B     1      3,17  
III.C     1    3,5 33,33 
I.GDM2,21 2,21 1,541,08      2,21 1,83
II.GDM2 2,38  1,13      2,58  
III.GDM2,29 2,46  1,08      3,13  
IV.GDM  2,29  1,67      2,54  
I.NDŠ2,731,6  1,951,5 1,3   1,52,73  
II.NDŠ1,931,86  1,861,48 2,292,353 2,523,05  
I.E1   1 1     11 
II.E     1      1,251 
III.E     1      2  

TriedaNEJOBNPRXODKOVYPRBPDZPIBSJLSOXSSESPRSMESTKSTT
I.A 1,39 21,78   3,06  1,32 1,25 
I.B 1,67  1,91   3  1,26  2,7
I.C 2,65  1,83   3,23  1,38  3,19
II.A   2,262,33   3,42  1   
II.B    2,15   3,42  1,15   
II.C   2,331,71   3,1  1,33   
III.A3,75  2,242,523  3,28  1,48   
III.B    1,85   3,21  1,25   
III.C3  2,51,75   3,06  1,59   
I.GDM 1,21  1,71   2,042,04 1   
II.GDM 1,54  1,75   1,961,881,631,04   
III.GDM 1,08  1,63   2,632,251,631   
IV.GDM    2   3,172,291,51   
I.NDŠ2 1,32   21,72,27   1,3  
II.NDŠ3 1,67   2,57 3,1      
I.E   11,25   3  1 2 
II.E2  11,25   2,75  1   
III.E4  111,33  2  1   

TriedaTCKTECTLOTSVÚSPVBNZAEZLR
I.A 1,56 1,472,221,2  
I.B2,67  1,062,29 2,913,13
I.C3,12  1,582,54 3,153,15
II.A 2,21 1,32 2  
II.B   1    
II.C   1,17    
III.A 2,64 1,48 2,37  
III.B   1,82    
III.C   1,06    
I.GDM   1,13    
II.GDM   1    
III.GDM   1,1    
IV.GDM   1,36    
I.NDŠ  2,41,3    
II.NDŠ 2,43 1,47 2,29  
I.E 1 12,75   
II.E 1 1    
III.E 1 1    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A1925804002
I.B24231306111
I.C26151334103
II.A19161101000
II.B26012401210
II.C2138802102
III.A25232000222
III.B26011816030
III.C17021401212
I.GDM24105900000
II.GDM24612600100
III.GDM24371400000
IV.GDM24281400000
I.NDŠ22561101000
II.NDŠ2145912000
I.E603102000
II.E402200000
III.E411101000

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Viacerí žiaci sa zamestnali vo firmách, v ktorých predtým vykonávali odborný výcvik alebo pokračujú v nadstavbovom alebo vysokoškolskom štúdiu.

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

 SumaPoznámka
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov SOŠ1.517.700,00 € 
2. Príspevok zákonného zástupcu zriaďovateľovi na výchovu a vzdelanie18.030,00 €použité na pokrytie nákladov na modernizáciu strojového vybavenia stolárskej dielne a ateliéru GDM
3. Vzdelávacie poukazy9.823,00 €použité na technické zabezpečenie záujmových krúžkov
4. Fin. prostriedky získané od právn. a fyzických osôb 6.653,00 €použité na nákup cien do súťaží, zabezpečenie výletov, exkurzií, predstavení, ZS, MS
5. Ostatné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
dotácia VÚC na stravu a školský internát194 889,00 € 
príspevok na lyžiarsky kurz7.950,00 € 
príspevok za mimoriadne výsledky žiakov0,00 € 
príspevok na učebnice2.234,00 € 
školský digitálny koordinátor7.418,00 € 
POO profesijný rozvoj1.880,00 € 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
3D tlač, robotika a modelovanie3PaedDr. Ján Fábian
Anglický jazyk10Mgr. Michal Sventek
Animátori11Mgr. Peter Boško
Filmový18Mgr. Andrej Konušik
Floorball 216Ing. arch. Michal Žák, DiS
Futbal22Mgr. Miroslav Kaleta
Gurmánsky5Mgr. Peter Boško
Hokejbal17PaedDr. Ján Fábian
Hudobný9Mgr. Peter Boško
Literárny krúžok45Mgr. Beáta Jarošová
Modelársky krúžok9Mgr. Peter Boško
Posilňovňa185Mgr. Miroslav Kaleta
Robotika, 3D tlač a modelovanie3PaedDr. Ján Fábian
Stolársky, Laser5Tomáš Mário Peregrim
Stretko 111Mgr. Miroslav Kaleta
Stretko 213Ing. arch. Michal Žák, DiS
Taliančina7Ing. Pavol Grach, PhD.
Tanečný krúžok13Mgr. Miroslav Kaleta

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičov zapájame do riešenia problémov spojených s výchovno-vzdelávacím procesom ich detí. U mnohých vnímame ochotu a dobrú vôľu spolupracovať so školou.

Vedenie školy vysvetľovalo náš výchovný prístup rodičom prostredníctvom:

- plenárnych ZRPŠ (2x)

- mailovej komunikácie, prostredníctvoj Edupage

Viacerí rodičia veľmi oceňujú náš prístup a vyjadrujú zaň vďaku, a sú radi, že ich deti sú na našej škole.

Zástupcovia rodičov sú aj aktívnymi členmi Rady školy.

Záver

Vypracovala: Mgr. Janka Školová

V Žiline, 3. júla 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3.7.2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy schválila Správu o VVČ Uznesením č.4/2023 12.10.2023.

Schválenie zriaďovateľom školy

V Bratislave dňa 31. októbra 2023