Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Adresa školySaleziánska 18, Žilina 010 01
Telefón0911 344 848
E-mailsos@sjoroza.sk
WWW stránkahttps://www.sjoroza.sk
ZriaďovateľSaleziáni don Bosca - Slovenská provincia

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Igor Pecha SDB
ZRŠ TV VPMgr. René Gabčo
ZRŠ OV Ing. Stanislav Čelko
Hlavný majster OVMgr. Peter Dubiel
Vedúci výchovyMgr. Jozef Sarnecký SDB
Ekonóm školyIng. Veronika Šuštiaková
Katechéta PaedDr. Ján Fábian SDB
Výchovný poradcaIng. Radoslav Jurko

Rada školy

Rada školy sa v šk. roku 2019/20 stretla na jednom riadnom stretnutí, na ktorom kompetentne prerokúvala navrhované body ( investície školy, rozpočet školy, podnikanie školy, počty tried prvého ročníka, čerpanie príspevku ZRŠ... ). Jedno hlasovanie riady školy prebehlo per rollam z dôvodu prerušeného vyučovania na školách. Má svojich riadne zvolených a menovaných zástupcov.


 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Igor Pažický
pedagogickí zamestnanciIng. Igor Pažický
 Ing. Patrik Krajňák
ostatní zamestnanciPetra Kostiková
zástupcovia rodičovIng. Jana Ostrochovská
 Daniela Hodasová
 Ing. Peter Hodoň
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Jozef Sarnecký SDB
 Mgr. Marián Bundzel SDB
 Mgr. Peter Hitka SDB
 Mgr. Pavol Dzivý SDB
zástupca ŽŠRMatúš Chovan

Poradné orgány školy

Každý pedagogický úsek sa stretáva aj osobitne (minimálne raz za mesiac), kde prehodnocuje a plánuje svoju činnosť. Okrem toho na škole prebiehali (5x) aj formačné porady pre všetkých zamestnancov školy (v mesiacoch, keď neboli klasifikačné porady). Na záver porady sa robili stretnutia P3 (stretnutie TU, MOV a VYCH). Metodické združenie školského internátu sa stretáva 1x v týždni, kde prehodnocuje a plánuje svoju činnosť.

Ročné hodnotenie práce v predmetových komisiách:

- uskutočnili sa 4x

- bol dodržaný plán práce jednotlivých PK

PK jazykov a spoločenskovedných predmetov:

Výučba jazykov a spoločensko-vedných predmetov (slov. jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, katolícke náboženstvo a občianska náuka) prebiehala podľa vypracovaných časovo-tematických plánov ŠkVP. PK sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk. rok 2019/2020.

Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich tematických plánov a tiež plán výchovy k ľudským právam a finančnej gramotnosti.

Na štyroch zasadnutiach v mesiacoch august, október, marec a jún sme riešili aktuálne problémy a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu. Je už tradíciou, že si vzájomne vymieňame skúsenosti a informujeme sa o problémoch súvisiacich s vyučovacím procesom. Aj naďalej chceme skvalitniť našu prácu. Hlavným cieľom pre nás zostáva rozvoj osobnosti žiaka s jeho individuálnymi schopnosťami, na ktoré nesmieme zabúdať pri jeho hodnotení. Individuálnym prístupom chceme venovať zvýšenú pozornosť žiakom so slabým prospechom a s poruchami učenia, nakoľko ich v škole stále pribúda.

Na hodinách sme uplatňovali inovatívne vyučovanie, využívanie IKT, interaktívnej tabule a PC, nových učebných pomôcok, čím sme zvyšovali motiváciu a záujem žiakov o predmety. Prostredníctvom projektu doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili znížiť počet neprospievajúcich žiakov.

Od 16.3. do 19.6.2020 prebiehalo na našej škole dištančné vzdelávanie z dôvodu pandémie korona vírusu.

Študenti a učitelia sa z domu zúčastňovali online vyučovanie. Študenti od jednotlivých učiteľov dostávali pokyny, zadania, prípravy, učebný materiál (prezentácie, prac. listy a pod.), ktorý si mali naštudovať, pripraviť, vypracovať a následne boli za svoje aktivity, splnené úlohy slovne alebo známkou ohodnotení. Každý učiteľ vypracoval aspoň dve vyučovacie hodiny za jeden vyučovací deň. Učivo z jednotlivých predmetov bolo zredukované na najdôležitejšie témy, poznatky. Ak študenti mali problém s učivom, nerozumeli zadanej úlohe a pod., mohli kontaktovať vyučujúceho daného predmetu a ten im pomohol vyriešiť ich problém.

Maturitné skúšky a záverečné skúšky prebiehali administratívne. Jedna študentka maturovala z anglického jazyka (B2) prezenčnou formou.

Prijímacie pohovory do prvých ročníkov a do nadstavbového štúdia prebehli na základe výsledkov (priemerov známok) žiakov z predchádzajúcich ročníkov.

Takisto triedny učiteľ mal so svojou triedou triednickú hodinu každý piatok, kde sa riešili otázky a problémy súvisiace s dištančným vzdelávaním. Tieto hodiny prebiehali pomocou aplikácií Hangouts, Zoom, edupage, ....

Pracovné porady učiteľov taktiež prebiehali prostredníctvom služby Hangouts každý pondelok poobede.

Väčšina študentov sa zapájala do procesu dištančného vzdelávania, či už účasťou na online hodinách, vypracovaním zadaní, úloh, krátkych testov a pod. Študenti, ktorí sa vôbec nezapájali, boli poučení a informovaní triednym učiteľom, o prípadnom neklasifikovaní konkrétneho predmetu.

Záverečné hodnotenie bolo zhrnutím výsledkov dosiahnutých pred korona krízou a výsledkov dosiahnutých počas online vzdelávania. Pri záverečnom hodnotení sa bral ohľad na možnosti jednotlivých žiakov a subjektívne prekážky pri dištančnom vzdelávaní. Niektorí študenti boli po príchode do školy preskúšaní z konkrétnych predmetov. Na vysvedčení boli klasifikovaní známkou. Na augustový termín komisionálneho preskúšanie ostalo 7 študentov z rôznych tried.

PK pracovala v zložení:

Mgr. Darina Stebnická - SJL, KNB (vedúci PK do 3.3.2020)

Ing. Daniela Polníková - SJL

Mgr. René Gabčo - MAT, BIO

Mgr. Jozef Sarnecký - KNB

Mgr. Igor Pecha - KNB

Mgr. Monika Albertová - NEJ

Mgr. Beáta Jarošová - SJL, RJ

Mgr. Michal Sventek - ANJ (vedúci PK od 4.3.2020)

Ing. Vladimír Běhálek - TSV, OBN

PaedDr. Ján Fábian - ANJ

Ing. Adela Poliaková, PhD. - ANJ

Prehľad činností (exkurzie) PK:

- Divadelné predstavenie Zločin a Trest (I.NDŠ a III.GDM) - Stebnická

- Akčné víkendy prvých ročníkoch - Fábian, saleziáni

- Duchovné cvičenia III. Ročníkov a exallievov - Fábian, saleziáni

- Duchovné obnovy - Fábian, saleziáni

- Animačné nástenné noviny

- Orientačné dni II.A - Banská Belá - Běhálek, Fábian

Prehľad súťaží:

- Hviezdoslavov Kubín - školské kolo,( Stebnická, Jarošová)

- Olympiáda ľudských práv (Albertová, Stebnická, Běhálek,

- Olympiáda z AJ (Sventek)

- Olympiáda z NEJ (Albertová)

- Esej November 89 - Diecézna súťaž III.GDM - Klinovská 1. miesto (Jarošová)

- Biblická olympiáda (Fábian)

- Esej Európsky deň jazykov (Albertová, Sventek, Čvapková)

Prehľad akcií PK:

- Divadelné predstavenie Zločin a Trest - (Stebnická)

- Olympiáda z cudzích jazykov - školské kolo (Sventek, Poliaková, Čvapková, Fábian, Albertová)

- Interaktívne cvičenia z NEJ ( Albertová )

- krátke videá Typisch, Mein Weg nach Duetschland (Albertová)

- audioknihy z NEJ: horen und lesen - Ein Hundeleben (Albertová)

- Tehlička pre misie (Fábian) - pokračovanie v septembri

- Duchovné obnovy, cvičenia (Sarnecký, Fábian )

- Akčné víkendy

- Celoškolské duchovné obnovy

- Štedrá večera na ŠI

- Animačné nástenné noviny (Sarnecký )

- Filmy a besedy na hodinách OBN a DEJ súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, ľudských práv, práv dieťaťa s predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a extrémizmu.

- Krúžok ANJ ( Sventek )

- Krúžok NEJ (Albertová)

- Krúžok ruštiny (Jarošová)

- Krúžok ESP (Čvapková)

- Príprava na sviatosti (Bundzel)

- Stretká (Bundzel)

- Európsky deň jazykov -eseje z ANJ a NEJ

- November 89 - debaty s I.D a II.GDM (Dr. Čechová a prof. Turek) - Jarošová

Podrobnosti a informácie o jednotlivých akciách sú uvedené v zápisniciach PK.

Metodicko-odborný rast učiteľov:

- využívanie centrálneho informačného portálu rezortu školstva www.iedu.sk

Mgr. Erika Čvapková - adaptačné vzdelávanie

- Ja ako triedny učiteľ - online kurz (14-15. máj)

Ing. Adela Poliaková, PhD. - certifikát Cambridge

Mgr. Monika Albertová - Sprechen macht Spass školenie

PaedDr. Ján Fábian - outdoorové aktivity pre akčné víkendy

Stáž v Čechách so zameraním na orientačné dni

Mgr. Michal Sventek - online školenie Coaching (máj-jún)

- štúdium odbornej a metodickej literatúry, na zasadnutiach PK sme sa vzájomne informovali o novinkách v školstve, v tlači a pod.

Výsledky MS

- Maturitná skúška v šk. roku 2019/2020 prebiehala administratívne, vzhľadom na pandémiu koronavírusu. Študenti dostali na maturitnom vysvedčení známku, ktorá bola priemerom ich koncoročných známok z daného predmetu + dve polročné známky z tohto predmetu. Jedna študentka maturovala prezenčnou formou z anglického jazyka úroveň B2. Všetci študenti úspešne zmaturovali.

SJL - 40 študentov, všetci maturovali administratívne, všetci úspešne

ANJ B1 - 33 študentov, všetci maturovali administratívne, všetci úspešne

ANJ B2 - 2 študenti, jeden maturoval prezenčne a jeden administratívne, obaja úspešne

NEJ - 5 študentov, všetci administratívne, všetci úspešne

Návrhy na zlepšenie práce v školskom roku 2020/ 2021

- Pri veľkých triedach delenie študentov na dve skupiny (slovenský jazyk, anglický jazyk-maturanti......konfrontačné hodiny náboženstva)

- Mgr. Albertová navrhla, či by sa väčšie triedy nemohli učiť v aule

- Mgr. Sventek dal návrh, aby sa pri učňovských odboroch neučilo tak veľa dvojhodinových blokov (hlavne nie 7.-8. vyučovacia hodina - neefektívne)

- Vyriešenie problémov pri výdaji obedov (dlhý výdaj obedov, neskoré príchody žiakov na siedmu hodinu, niekedy študenti nedostanú obed)- dlhší čas obeda?

V Žiline 30. júna 2020 Vypracoval: Mgr. Michal Sventek

PK prírodovedných predmetov a TSV:

Vyhodnotenie práce PK prírodovedných a ekonomických predmetov a telesnej a športovej výchovy v šk. roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 pracovala PK v zložení:

Mgr. René Gabčo MAT - predseda predmetovej komisie

Ing. Vladimír Běhálek TSV

RNDr. Natália Hrtusová MAT, FYZ , DOG - garant PK

Ing. Radoslav Jurko CHEM

Ing. Adela Poliaková PhD. INF

PaedDr. Ján Fábian, sdb INF

Ing. Janka Funtíková INF

Ing. Adriana Tvrdá EKO, USP, MNZ

Výučba prírodovedných predmetov a TSV prebiehala podľa vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré vychádzali zo ŠkVP. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z POP na šk. rok 2019/2020, úlohy vyplývajúce z plánu environmentálnej výchovy a z dokumentu NŠFG. Do jednotlivých tematických plánov boli zakomponované aj úlohy vyplývajúce z dokumentu Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 -2019.

Predmetová komisia sa v šk. roku 2019/2020 stretla na 4 zasadnutiach a to v mesiacoch - august, október, marec a jún, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu.

V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať/tvorba a prezentácia projektov. Pri svojej práci využívali IKT, PC učebne, interaktívnu tabuľu, edupage . Na hodinách uplatňovali inovatívne metódy a formy práce s cieľom zvýšiť motiváciu a záujem žiakov o prírodovedné predmety, ekonomické predmety, informatiku a telesnú výchovu.

Prehľad činností, súťaží a akcií PK

Vyučujúci realizovali plán súťaži, projektov, seminárov, exkurzií a laboratórnych cvičení.

V predmete matematika boli jednotlivé úlohy splnené nasledovne.

• Spracovanie štatistického súboru - Seminárna práca - I.GDM, I.NDŠ - máj 2019 - splnené

• KLOKAN - celoštátna matematická súťaž - apríl 2019 - nezrealizované

Súťaže Matematický Klokan sa tento rok konala online, žiaci sa napriek ponuke a prideleniu kódov nezapojili.

• Medzipredmetový projekt- „Vklad peňazí“ ( MAT, ANJ, SOX) - II.GDM - jún 2019 - nezrealizované

Témy Národného štandardu finančnej gramotnosti implementované do TP:

• v 1. ročníku - základy finančnej matematiky

• v 3. ročníku - Elementárna fin. matematika domácnosti

• v 2. ročníku GDM a NDŠ pri téme - Finančná matematika domácnosti, Praktická matematika

• v 3. ročníku GDM - aplikované úlohy

V predmete dopravná geografia mali vypracovať prezentáciu na tému „Netradičná turistická destinácia“ . Toto zadanie bolo nahradené krátky projektom „ Doprava a životné prostredie“

V predmete informatika boli žiaci najmä počas dištančného vzdelávania vedení k samostatnému štúdiu a k samostatnej práci. Vyučujúci využili možnosti na medzipredmetové vzťahy INF - MAT, INF - FYZ

• Plagáty a pohľadnice - žiacke projekty - prvé ročníky učebných odborov - december 2019- splnené

• Tvorba plagátu na zadanú tému - I.NDŠ, I. ročníky UO - čiastočne splnené

V predmete fyzika sme sa riadili podľa plánu práce PK. Žiaci vypracovali vlastné prezentácie v súlade s TP aj podľa vlastného výberu.

Prehľad LP počas dištančného vzdelávania:

III. GDM - spracovaná ako prezentácia na vybranú tému: Energia ľudského tela alebo Energia domácnosti.

II. GDM - spracovaná ako prezentácia na pridelenú tému - TC zvuk

I. ročníky učebných a študijných odborov a II.NDŠ - LP sa nezrealizovali z dôvodu dištančného vzdelávania

V predmete chémia sme v odbore lakovník postupovali podľa plánu práce.

• Náterové materiály - seminárna práca - jún 2019, II.C - splnené

• Projekt sústava prvkov - splnené

V predmete telesná výchova sme zrealizovali len niektoré akcie:

• plavecký výcvik -1. ročníky - presun na jeseň 2020

• beh k 17tému novembru organizovaným ŽU - splnené

• Účelové cvičenia - 1. - 2. ročník - splnené v 1. polroku

• Lyžiarsky výcvik - február 2019 - 2. ročník - lyžiarske stredisko Oščadnica - splnené

• Kalokagatia ŽK - máj 2020 - zrušené

• Ochrana života a zdravia ( Taliansko) - 3. ročník - apríl 2019 - zrušené

V ekonomických predmetoch boli naplánované a s výnimkou dvoch konferencií aj zrealizované tieto akcie:

september 2019 - súťaž "Finančná gramotnosť" (tretiaci, štvrtáci a I. a II. NDŠ)- splnené

október 2019 - II.NDŠ: INSTRET (inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi) - Zuzana Szaráz

z personálnej agentúry YNAK

marec 2020 -I.GDM: INSTRET (inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi) - Pavol Smolka -

exaliev a manažér Zuzany Smatanovej

apríl 2020 - konferencia " Podnikatelia spojte sa " v Žiline - (5 žiaci) - zrušené

jún 2020 - konferencia pre stredné školy v Žiline - "Budúcnosť tu a teraz" (II.GDM) - zrušené

Ďalšie aktivity mimo plánu PK

september 2019 - I.NDŠ: účasť na kampani pod názvom „Mesiac finančnej gramotnosti“ organizovanou spoločnosťou Partners Group

september 2019 - vybraní žiaci vyšších ročníkov: návšteva parlamentu, Kolégia Antona Neuwirtha

a firmu „Zlaté zrnko“

november 2019 - 12 žiaci (IV. GDM, III.GDM, I.NDŠ, II. NDŠ) - tri poobedia - Akadémia rozvoja

(absolventi získali Osvedčenie o finančnom vzdelávaní a investovaní)

december a január - tretiacke ročníky: 2x školenie „Finančná gramotnosť“ u nás na škole

február2020 - II.NDŠ: kariérny workshop „Ľudské zdroje“ v rámci vyučovania na hodine ekonomiky

február 2020 - vybraní žiaci: akcia „Kam na vysokú“ (Hotel Slovakia)

Marec 2020 - Daniel Fečo (2. miesto) - „Stredoškolský podnikateľský zámer“ - súťaž

organizuje Žilinský samosprávny kraj

Metodicko - odborný rast učiteľov

Jedným z bodov jednotlivých zasadnutí PK bolo znižovanie informačnej nerovnosti - aktuality z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, moderných vyučovacích metód, aktívnej komunikácie zo žiakmi.

Stále aktuálny portál so zaujímavými článkami pre učiteľov : https://eduworld.sk/

Aktuality: https://ucimenadialku.sk/ - Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

Informácie o legislatívnych zmenách : https://www.skolaefektivne.sk/20/20/legislativne-zmeny-2020

Štyria členovia PK sa v čase prerušeného vyučovania zúčastnili vzdelávacieho programu Využívanie koučovacieho štýlu pri práci s ľuďmi.

Ďalšie vzdelávanie ( online)

Mgr. René Gabčo - webinár „ Online facilitácia“ , Ing. Adriana Tvrdá webináre: Nenásilná komunikácia, Thinking desing, Padlet

Ing. Janka Funtíková - IT webinár, Ing. Ján Fabián - dištančné vzdelávanie, webináre z informatiky

Pracovné stretnutie k organizačnému zabezpečeniu MS 2019/2020 - nezrealizované

Dištančné vzdelávanie

Priebeh vyučovania v jednotlivých triedach a predmetoch počas mimoriadnej situácie za obdobie od 12.3 - 30.6.2020 - správa je zameraná na 5 oblastí dištančného vzdelávania :

a) priebežne a záverečné hodnotenie žiakov v jednotlivých predmetoch

Žiaci boli priebežne hodnotení za vypracované zadania, úlohy, projekty, testy. Ak žiak počas dištančného vzdelávania nespolupracoval a bol neklasifikovaný čakalo ho preskúšanie z daného predmetu

b) obsah vzdelávania

Väčšia časť učiva bola odučená v súlade s TP, niektoré témy pre ich náročnosť budú presunuté do ďalšieho ročníka ( malý rozsah)

c) metódy práce

Online vyučovania poskytuje nové možnosti pri voľbe metód - čo je pre učiteľov prínos - online hodiny ( zoom, teams, skype), videonahrávky, online konzultácie, webináre, prideľovanie materiálov cez edupage, online testovanie, práca žiakov s prezentáciou a sebahodnotiacim testom, aktivizujúce metódy - dobrovoľné domáce úlohy, tvorba projektov

d) zapojenie žiakov v triedach ( reagovanie na úlohy, testovanie)

Vďaka angažovanosti TU a samotných vyučujúcich sa zapojenie žiakov do dištančného vzdelávania postupne zlepšovalo. Slabá spolupráca mala niekoľko dôvodov - nedostatočné technické vybavenie( v malej miere), nedôslednosť, lenivosť, zlá organizácia času, často účasť na brigádach.

e) úprava rozvrhu

Materiály a testovanie boli vo veľkej miere prideľované v súlade s aktuálnym rozvrhom. Pôvodný rozvrh bol najmä v úvode dištančného vzdelávania čiastočne upravený.

Podnety a návrhy na prípadné ďalšie dištančné vzdelávanie:

• Jasné vymedzenie času povinnej účasti na vzdelávaní s možnosťou neospravedlnených hodín

• Možnosť tvorby testov náhodným výberom otázok z vopred vytvorenej databázy ( eliminácia podvodu) - podnet na edupage

• V učebných odboroch pracovať so žiakmi aj v čase praxe, v kratších vyučovacích jednotkách a so zadávaním jednoduchších úloh

• Pri hodnotení zohľadniť aktivitu žiakov pri vypracovaní úloh a dodržiavanie termínov

• Spájať rovnaké predmety v rovnakých ročníkoch , zjednotiť študijné materiály, pripadne prideliť jedného učiteľa

Návrhy na skvalitnenie práce v školskom roku 2020/2021

• Využívať aktivizujúce a inovatívne vyučovacie metódy podporujúce rozvoj prírodovednej a ekonomickej gramotnosti.

• Venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a slaboprospievajúcim žiakom, spolupracovať s rodičmi a využitím komunikácie cez edupage

• Individuálnym prístupom pomáhať aj nadaným žiakom zverejnením doplnkových učebných materiálov na edupage

• Naďalej realizovať medzipredmetové projekty

• Vo väčšej miere využívať edupage na online vzdelávanie, elektronické učebnice, interaktívne pracovné zošity

• Snažiť sa o vytváranie pozitívnej klímy v triede profesionálnym postojom, pozitívnou motiváciou

• Návrh na intenzívnejšiu spoluprácu s psychológom, edukáciu rodičov- zvoliť vhodnú formu - prednášky, zaujímavé články zverejnené na edupage, stránke školy

V Žiline 1.7.2020 Vypracovala RNDr. N.Hrtusová

PK dopravných predmetov:

I. Zloženie členov predmetovej komisie

Vedúci PK: Ing. Stanislav Čelko, zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie

Garant PK: Ing. Janka Funtíková, učiteľ odborných predmetov

Členovia PK: Ing. Igor Pažický, učiteľ odborných predmetov

Ing. Martin Pňaček, učiteľ odborných predmetov

Ing. Radoslav Jurko, učiteľ odborných predmetov

Mgr. Peter Dubiel , hlavný majster

Peter Pilko, MOV

Marián Lisko, MOV

Juraj Lisko, MOV

Miroslav Brodňan, MOV

Ing. Patrik Krajňák, MOV

II. Príslušnosť predmetov predmetovej komisie

Odborné predmety v odboroch:

Trojročné učebné odbory: ISCED 3C:

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2487 H 04 autoopravár - lakovník

Nadstavbové štúdium: ISCED 3A

3757 L dopravná prevádzka

III. Hlavné úlohy predmetovej komisie v školskom roku 2019/2020

Predmetová komisia sa v súlade s POP, ŠkVP a celoročným plánom práce školy zamerala na tieto úlohy:

1. Plnenie úloh vyplývajúcich z POP na šk. rok 2019- 2020

Bezpečnosť a prevencia - v rámci prevencie proti šikanovaniu sa robil prieskum formou dotazníkov medzi žiakmi 2. a 3. ročníkov. Pre žiakov 1. ročníka sa uskutočnila beseda na tému šikanovanie a kyberšikana.

Digitálne technológie - na realizovanie inovačných pedagogických metód sa využívali digitálne technológie vhodné vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania.

Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti

- kontrolná činnosť bola zameraná na uplatňovanie pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k rozvíjaniu zručností, k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt

- využívali sa rôzne metódy, formy hodnotenia žiakov napr.

sebahodnotenie žiaka / žiak sa podieľa na hodnotení, sebahodnotení /,

hodnotenie podporujúce učenie / žiak pochopí informácie, pospája ich s predchádzajúcimi informáciami, s existujúcim poznatkom a využije ich pri učení, sleduje a pozoruje svoj proces učenia /

samostatná práca žiakov / žiaci zostavujú otázky, ktorými skúšajú svojich spolužiakov /.

- žiaci boli vedení k uvedomovaniu si potreby autonómneho učenia sa ako prostriedku osobného rozvoja .

- uplatňovala sa pozitívna motivácia, povzbudzovanie žiakov k zlepšovaniu výkonu

- pozornosť sa zameriavala na rozvíjanie kľúčových kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti, podporovali sa sebahodnotiace zručnosti žiakov.

Antidiskriminácia

Podporuje sa povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, uznávanie ich zručností, predností a schopností ako aj ich prínos pre pracovisko a trh práce. / integrovaní žiaci /.

2. Realizácia úloh vyplývajúcich zo ŠkVP

- rozpis učiva v jednotlivých odboroch z odborných predmetov na teoretickom a praktickom vyučovaní bol splnený alebo splnený čiastočne z dôvodu prerušeného vyučovania od 16.3.2020 do 30.6.2020 spôsobeného pandémiou COVID - 19.

- dôraz bol kladený na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch

- využívali sa moderné vyučovacie metódy na podnecovanie žiakov k aktívnejšiemu prístupu na rozvoji ich myslenia a tvorivosti

- venovala sa zvýšená pozornosť názornému vyučovaniu s využívaním súčiastkovej základne a videí, elektrické meranie využívajúce panely De Lorenzo, meranie pomocou osciloskopu, získavali sa zručnosti pri práci s diagnostickými prístrojmi, práci s ručným náradím

- využívalo sa vyučovanie v kmeňovej triede, v počítačovej učebni, učenie formou exkurzií - na Žilinskej univerzite na Katedre cestnej a mestskej dopravy sa uskutočnila exkurzia pre žiakov II.NDŠ spojená s výučbou v učebni na tému Tachografy a výučba v laboratóriách katedry , kde si žiaci vyskúšali viazanie a upevňovanie nákladu na nákladnom automobile spojenú s prednáškou na túto tému. Tiež sa uskutočnilo meranie na výkonovej brzde, meranie emisií .

- žiaci I.NDŠ sa zúčastnili hodiny výučby na Žilinskej univerzite v laboratóriách na diagnostiku automobilov ..

- kvalita vyučovania sa zvyšovala aj prostredníctvom medzipredmetových vzťahov - MAT, FYZ, INF

- vytvorené boli nové e-learningové testy z odborných predmetov , nové prezentácie, . napr. z predmetov: Diagnostika a opravy II. ročník, Základy strojárstva I. r, Základy elektrotechniky I. r..

- Od 16.3.2020 bolo rozhodnutím Ministerstva školstva prerušené vyučovanie do 30.6.2020. Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou. Vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách končilo 7.5.2020. Vyhodnotenie maturitnej a záverečnej skúšky bolo formou administratívnej známky z daných predmetov.

administratívna známka z maturitných skúšok.

Maturitných skúšok sa zúčastnilo 11 žiakov II. NDŠ odboru Dopravná prevádzka..

- hodnotenie praktickej časti maturitnej skúšky : 5 žiaci prospech výborný, 5 žiaci prospech chválitebný, 1 žiak prospech dobrý

- hodnotenie teoretickej časti maturitnej skúšky: 1 žiak s prospechom výborný, 6 žiaci s prospechom chválitebný , 4 žiaci s prospechom dostatočný

administratívna známka zo záverečných skúšok.

Záverečných skúšok sa zúčastnilo :

- III.B autoopravár - mechanik 23 žiakov : 5 žiaci prospeli veľmi dobre, 18 žiakov prospelo

- III.C autoopravár - elektrikár 11 žiakov : 1 žiak prospel s vyznamenaním, 5 žiaci prospeli veľmi dobre, 5 žiaci prospeli

- III.C autoopravár - lakovník 7 žiakov : 1 žiak prospel s vyznamenaním, 1 žiak prospel veľmi dobre, 5 žiaci prospeli

3. Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu enviromentálnej výchovy

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody a vytváraniu správneho postoja a správania sa k životnému prostrediu, prevencii pred jeho znečisťovaním a poškodzovaním..

- žiaci získali poznatky o možnosti recyklácie niektorých materiálov - kovový odpad, plasty, papier, sklo, oleje, akumulátory.

- zabezpečené je separovanie odpadu na teoretickom aj praktickom vyučovaní - papier, plasty, kov.

- na OV je miestnosť na olejové hospodárstvo

.IV. Časový harmonogram a obsah zasadnutí PK

zasadania PK sa uskutočnili podľa plánu štvrťročne

V. Hospitácie garanta PK

November LTE Ing. Radoslav Jurko - zrealizované

Január DOA Ing. Igor Pažický - zrealizované

VI. Vzdelávania členov PK

školenie Diagnostika TOYOTA Praha , Ing. Martin Pňaček, MOV Juraj Lisko

školenie STEP AHEAD 2 - Elektromobily a hybridné pohony , Ing. Funtíková

školenie FSI - KIA , M.Brodňan MOV

VII. Exkurzie

Uskutočnili sa :

Autosalón Nitra pre II. ročníky

Exkurzia do Železiarní Podbrezová pre žiakov 1. ročníkov

Školenie v stredisku SERVIND - STANDOX v Ilave pre autoopravárov - lakovníkov

Neuskutočnili sa z dôvodu prerušeného vyučovania :

Exkurzia do autoservisov pre 1. ročníky

Exkurzia do fy KIA pre 3. ročníly

Exkurzia do Matador Púchov pre I.NDŠ

Exkurzia do STK pre 3. ročníky mechanik, elektrikár

Exkurzia do BMV - lakovník

VIII. Súťaže

- SOČ - z PK dopravných predmetov sa žiaci nezúčastnili

- september - jún prebiehala súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka z odborných predmetov a praktických zručností. Boli realizované 4 postupové testy / 50-60 otázkové / z každého odborného predmetu a z praktického vyučovania / z pôvodných 6 úloh absolvovali žiaci len 3 úlohy z dôvodu prerušeného vyučovania / . Na základe ich záujmu a aj výsledného vyhodnotenia boli zadelení do jednotlivých autoodborov v druhom ročníku - mechanik, elektrikár a lakovník .

- september - jún prebiehala súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka. Štvrťročne boli žiaci vedomostne preverovaní z odborných predmetov formou e - learningových testov s ich bodovým hodnotením. Súčtom bodov zo všetkých testov boli na konci školského roku vyhodnotení traja najlepší žiaci z odboru spoločne zameranie elektrikár a mechanik a samostatne odboru lakovník

- súťaž JUNIOR CASTROL - uskutočnili sa školské kolá, z ktorých boli vybratí

postupujúci žiaci, oblastné kolo z dôvodu prerušeného vyučovania sa neuskutočnilo

- súťaž YOUNG CAR MECHANIC 2020 - uskutočnilo sa 1. kolo, do druhého kola

postúpili šiesti žiaci. Z dôvodu prerušeného vyučovania sa neuskutočnilo

IX. Krúžková činnosť členov PK

Autoopravárenský krúžok - Ing. Janka Funtíková, prebiehal až do prerušeného vyučovania .

Správa o priebehu vyučovania v jednotlivých triedach a predmetoch počas mimoriadnej situácie za obdobie od 12.3 - 30.6.2020.

Predmety ELE, ELI, ELK, EMO - vyučujúci priebežné a záverečné hodnotenie vytváral hlavne z E-testov . Na Elektrické meranie využíval stránku https://simulator.electude.com/simulator, kde žiaci podľa vopred pripraveného laboratórneho zadania vypracovávali dané meranie. 80% žiakov pracovalo bezproblémovo, reagovali na teóriu a testy a hodnotenie. 20% bolo treba kontaktovať viackrát a aj dodatočne posielať testy. Posledný týždeň ,v ktorom sa uzatvárali známky sa záujem o testovanie a zlepšenie známok ešte znížil a to až na 60%.

Predmety AUO, ZAE, DOA, CES - vyučujúca na komunikáciu so žiakmi využívala EDU - PAGE, e-mail, Hangouts, Whats App. V rámci týchto komunikačných prostriedkov žiakom boli prideľované učebné materiály, ktoré vyučujúca vytvárala na daný predmet a danú tému. Ich prideľovanie zohľadňovalo hodinu podľa aktuálneho rozvrhu . Takouto formou sa komunikovalo aj pri preverovaní vedomostí - priradené zadané otázky na EDU PAGE, ich vypracovanie žiakmi, prefotenie hárku s odpoveďami a zaslanie prioritne na email, príp. EDU PAGE. Tiež sa využívali e - learningové testy pre I. II. a III. ročníky zo školskej knižnice testov. Záujem a aktivita žiakov hlavne prvých ročníkov bola vysoká z predmetov AUO, ZAE, Žiaci boli hodnotení aj za prepis .učebných materiálov, čím sa zvýšila aktivita na zlepšenie prospechu. Vyučujúca využívala Hangouts na ústne skúšanie a objasňovanie prideleného učiva individuálne podľa záujmu žiakov - žiaci v pridelenom usmernení boli poučení o možnostiach konzultácií k učivu. Na každé písomné preverovanie boli žiaci vopred upozornení, min 2 dni, kde bol okrem iných inštrukcií uvedený dátum a čas preverovania. Záverečné hodnotenie vychádzalo na základe známok získaných pred prerušením vyučovania, aktivity počas prerušeného vyučovania a celkovému prístupu k zadaným povinnostiam.

odborná prax - II. NDŠ - do priebežnej klasifikácie bolo zaradené hodnotenie vlastného projektu na PČ OZMS a prezentácia k obhajobe projektu.

odborná prax I. NDŠ - predmet bol neklasifikovaný. Žiaci mali za úlohu vypracovať správu z praxe, v ktorej zosumarizovali praktické skúsenosti z minulých rokov.

prevádzka cestnej a mestskej dopravy II. NDŠ - žiaci mali pridelené učivo a testy v elektronickej podobe. Všetky kľúčové témy boli prebrané. Neprebehlo záverečné opakovanie maturitných tém.

prevádzka cestnej a mestskej dopravy I. NDŠ - žiaci mali pridelené učivo a testy v elektronickej podobe. Zo zadanej témy dostávali žiaci domáce úlohy vo forme jednoduchých zadaní. Viaceré témy učiva boli náročné na pochopenie formou dištančného vzdelávania.

cestná a mestská doprava I. NDŠ - žiaci mali pridelené učivo v elektronickej podobe. Všetky kľúčové témy učiva boli prebraté. Do hodnotenia bolo zaradené vypracovanie prezentácie z problematiky dopravy.

Menší počet žiakov odosielal zadané úlohy v požadovanom rozsahu a v termíne. Väčšie percento žiakov pri plnení úloh z domu nedodržiavalo termíny zadaných úloh a niekoľko žiakov nereagovalo ani na opakované upozornenia. Učivo bolo žiakom pridelené jeden až dvakrát do týždňa v čase, keď bola hodina plánovaná v rozvrhu.

AUO, DOA, ZLR, TCK, INF - vyučovanie počas mimoriadnej situácie prebiehalo dištančne. Žiakom bol učebný materiál z predmetov zasielaný cez EDUPAGE vo forme PPT prezentácií a vypracovaných zadaní. Podľa stanovených termínov žiaci posielali učiteľovi vypracované zadanie priebežne na kontrolu a hodnotenie. Po prebratí tematického celku boli vedomosti overované cez e-learningové testy a výkresovú dokumentáciu, ktorú žiak fotil zo svojho pracovného zošita a predkladal učiteľovi na kontrolu. Žiaci boli opakovane vyzývaní k plneniu úloh, ku komunikácií tak, aby zvládli prebrané učivo.

STT, LTL, MTE, AUO, CHEM, OK - žiaci boli hodnotení priebežne podľa testov, zadaní a projektov. Obsah vzdelávania v 1. ročníku bol splnený, v II. ročníku sa prebrali hlavné témy. Žiaci mali zadávané práce cez EDUPAGE, príp. e-mail. Reagovali rôzne, niektorí skôr, iní neskôr.

Odborný výcvik v druhom polroku nebol klasifikovaný. Vyučovanie odborného výcviku prebiehalo do 11.3.2020. Neprebrané témy budú do vyučovania zaradené v priebehu nasledujúceho školského roka.

V Žiline, 30.6.2020

Vypracovala: Ing. Janka Funtíková

PK stolárskych a stavebných predmetov:

Predmetová komisia pracovala v zložení:

Ing. Stanislav Čelko - vedúci PK

Ing. Martin Puchala - garant PK za stolárske predmety

Ing. Anton Marec - garant PK za stavebné predmety

Ing. Peter Vimpeľ - učiteľ OP

Ing. Róbert Páleník - učiteľ OP

Jaroslav Mieres - majster OV stolár

Jozef Olbert - majster OV stolár

Tomáš Mário Peregrim - majster OV stolár

Ján Tomáš - majster OV murár

Mgr. Peter Dubiel - hlavný majster OV

Za obdobie školského roku 2019/20 boli splnené nasledovné úlohy:

- vypracované podklady pre celoškolský plán environmentálnej výchovy

- vypracovaný plán práce PK aj plán exkurzií na školský rok 2019/20

- vypracované a schválené súborné práce na odborný výcvik pre žiakov 1.,2. a 3. ročníka

- pre záverečné skúšky žiakov 3. ročníka stolár a murár boli vypracované zadania záverečných prác na OV aj otázky na písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok spolu s tabuľkami hodnotenia

- učivo z jednotlivých odborných predmetov na teórii aj praxi, rozpísané v ŠkVP bolo v priebehu školského roka odučené v celom rozsahu do prerušenia vyučovania

- ďalej to bolo individuálne u jednotlivých vyučujúcich

- členovia komisie spolupracovali na prezentácii školy pri príležitosti dní otvorených dverí, boli pripravené priestory odborného výcviku aj odborné učebne na DOD

- učitelia OP aj majstri OV sa po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov aj naďalej navzájom informovali na zasadnutiach PK o svojich skúsenostiach v práci so žiakmi 1. ročníka, hlavne z dôvodu posúdenia vhodnosti vybraného odboru žiakom.

v odbore stolár:

- v rámci programu Interreg sa uskutočnili:

- spoločné školenie pedagógov na našej škole zamerané na obsluhu a prácu s CNC frézovačkou a Laserovým strojom v termíne 27-28. august 2019

- 21.10.2019 bola zriadená a otvorená nová stolárska dielňa vybavená CNC a laserovým strojom.

- v termíne 22-24. október sa uskutočnil workshop so žiakmi z ostravskej školy Stavební a drevozpracujíci, ktorý bol zameraný na vytvorenie modelov v programe TurboCad, upravovanie grafík v programe Ilustrátor a následné vytvorenie produktov pomocou laserového alebo CNC stroja. Z týchto prác bol vytvorený katalóg.

- V rámci workshopu sme navštívili miesta v Čičmanoch a Rajeckej Lesnej, ktoré sú úzko späté s prácou s drevom. (Vyrezávaný Betlehem, Drevostavby ).

- V termíne od 19-21.11.2019 sme sa so žiakmi našej školy zúčastnili podobne zameraného workshopu v škole Stavební a drevozpracujíci v Ostrave. V rámci workshopu sme navštívili vedecké múzeum v Ostrave.

- 22.11. 2019 boli pedagógom udelené diplomy, ktoré školených pedagógov oprávňujú obsluhovať CNC a Laserový stroj.

- Termíne 4.11.2019 sa pedagógovia zúčastnili školenia, ktoré bolo zamerané na prehĺbenie zručností v práci na programeTurboCad.

- v decembri 2019 bol program Interreg úspešne ukončený.

- bola poskytnutá odborná konzultačná činnosť učiteľov aj majstrov žiakom 3. ročníka pri vypracovávaní konštrukčnej a technologickej dokumentácie pre zhotovenie výrobku na praktickú časť záverečnej skúšky

-11. februára prebehla medzi žiakmi 2. ročníka stolár teoretická a 12.2.2019 praktická časť súťaže o najzručnejšieho stolára. Najlepšie obstáli žiaci: Martin Maďar - 1. miesto, Lukáš Stehlík - 2. miesto a Andrej Kramár - 3. miesto.

-14. marca sa malo na našej škole v priestoroch odborného výcviku uskutočniť regionálne kolo súťaže zručnosti stolárov o postup do celoslovenskej súťaže SKILLS Slovakia. Súťaže sa malo zúčastniť 6 škôl. Pre pandémiu sa súťaž neuskutočnila.

- Skills Slovakia v Nitre sa pre pandémiu neuskutočnila

- 5. mája mala prebehnúť súťaž ŠVOČ na drevárskej fakulte vo Zvolene. S prácou Viola mal našu školu reprezentovať Daniel Fečo, žiak 2.NDŠ. Súťaž bola pre pandémiu zrušená

- ZS v odbore stolár, ktoré mali prebehnúť v dňoch 16-18. júna boli zrušené. Ukončenie štúdia tretieho ročníka prebehlo administratívnou formou. Žiakom boli z vybraných odborných predmetov aritmetickým priemerom udelené známky podľa ich študijného prospechu počas celého študijného obdobia na škole. 5. júna 2020 si 16 absolventov z odboru stolár a murár na slávnostnom odovzdávaní prevzalo z rúk riaditeľa školy výučné listy s nasledovným prospechom: -1 žiak prospel s vyznamenaním- Mieres Šimon

-11 žiaci prospeli veľmi dobre

-4 žiaci prospeli

- 7.5.2020 bolo ukončené štúdium maturitného ročníka II. NDŠ odboru drevárska a nábytkárska výroba.

- 12. mája prebehla maturitná skúška administratívnou formou, kde boli študentom z vybraných predmetov aritmetickým priemerom určené známky z ich študijného prospechu počas celého štúdia. Štúdium úspešne ukončilo 8 študentov odboru drevárska a nábytkárska výroba.

- 29. mája si absolventi prevzali maturitné vysvedčenia pri slávnostnom odovzdávaní z rúk riaditeľa školy.

- 29. mája boli administratívnou formou vykonané prijímacie skúšky na nadstavbové štúdium v odbore drevárska a nábytkárska výroba. Prijatých bolo 9 študentov.

- máj 2020- bola zakúpená nová formátovacia píla na úseku MOV

nesplnené úlohy:

- naplánovaná návšteva výstavy Nábytok a bývanie v Nitre a Coneco v Bratislave bola zrušená pre pandémiu.

- súťaž v zručnosti stolárov 1. ročníkov - z dôvodu pandémie.

- zrušená regionálna aj celoslovenská súťaž Skills Slovakia- pandémia

Vyjadrenie sa k dištančnému vzdelávaniu:

Za jednotlivé predmety:

VBN1 ( Marec)

- hodnotenie žiakov bolo bez problémov okrem pár výnimiek

- základné učivo zvládnuté

- metódy práce- prezentácie, hľadanie materiálov na internete

- zapojenie žiakov 9/8

MTE1, ODK2, TEC3, KOC 2NDŠ, VBN 2NDŠ ( Vimpeľ)

-žiaci priebežne pracovali. Po napomenutí začali pracovať aj problémoví žiaci.

- rozsah učiva bol odprezentovaný v plnom rozsahu

- metódy práce- prezentácie, učebnice

- zapájanie žiakov 1. ročník 9/9

2. ročník 20/20

3. ročník 12/12

II. NDŠ 8/8

- úprava rozvrhu- bez úprav

- Témy z GRS od prerušenia vyučovania ( 12.3.2020) neboli preberané.

Tematický celok Aplikácia zručností v 2D kreslení sa doberie v budúcom školskom roku 2020/2021

MTE3, VBN3, ODK3,VBN2, TEC2, MTE2,TEC1, PRAX-NDŠ, TEC-NDŠ

- rozsah učiva bol odprezentovaný v zredukovanej forme, kde som sa sústredil na vysvetlenie podstatného učiva. Témy za jednotlivé predmety boli prebraté všetky okrem GRS ( len do prerušenia vyučovania) a TEC2-spájacie prostriedky.

-Metódy práce- prezentácie, online testovanie, materiály z učebníc a odbornej literatúry.

- Zapájanie sa žiakov-1.ročník 9/9

-2.ročník 20/18

-3.ročník 12/12

-II ndš 8/8

v odbore murár :

- žiaci Jakub Kún a Filip Lovíšek sa v septembri zúčastnili československého finále v súťaži murárov v Prahe, kde ako najlepší zo Slovenska obsadili celkové 4.miesto

- v mesiaci marec sa účasť na výstave CONECO v Bratislave nekonala pre jej zrušenie

- ZS v odbore sa konali administratívnym spôsobom, v hodnotení žiaci dosiahli slabšie výsledky ako po iné roky

- vyučovanie v detašovaných triedach v ÚVTOS mladistvých v Sučanoch, kde sa v individuálnom štúdiu pripravujú žiaci v odbore murár, pokračovalo taktiež dištančnou formou, ôsmi postúpili do ďalšieho ročníka a pokračujú v štúdiu v 2. a 3. ročníku

V dištančnom vzdelávaní počas mimoriadnej situácie prebiehalo vzdelávanie pomerne plynulo, rozsah vyučovania bol zredukovaný na základné a podstatné učivo, formoui prezentácie, online akcie / v NDŠ / , vyhľadávanie na internete, testy, úlohy. Zapájanie žiakov bolo rôzne, pracovalo sa v priebehu celého dňa, klasifikovaní z OP boli všetci žiaci

nesplnené úlohy:

- účasť na súťaži Murár 2020 , súťaž bola zrušená

V Žiline 30. 6. 2020 Vypracovali: Ing. Martin Puchala

Ing. Anton Marec

PK grafických predmetov:

Hodnotiaca správa PK grafických predmetov v šk. roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 výučba odborných predmetov prebiehala podľa vopred vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré boli splnené podľa ŠkVP. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z MOP na šk. rok 2019/2020, úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich plánov.

V priebehu školského roka 2019/2020 sa predmetová komisia stretla na 4 zasadnutiach a to v mesiacoch - august, október, marec a jún, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu aktualizovaného podľa potrieb a situácie. Stanovené ciele pre jednotlivé predmety sa nám podarilo splniť (až na výnimky).

Počas mimoriadnej situácie za obdobie od 16.3. - 19.6.2020 prebiehalo vyučovanie odborných predmetov online, dištančnou formou. Každý učiteľ vypracoval aspoň dve vyučovacie hodiny za jeden vyučovací deň. Žiaci sa v rámci možností prihlasovali na vopred dohodnuté vyučovanie, ak mali problém s učivom, nerozumeli zadanej úlohe a pod., mohli kontaktovať vyučujúceho daného predmetu a ten im pomohol vyriešiť ich problém. Žiakom boli pridelené zadania (študijné materiály, overovacie materiály, projekty …), ktoré mali samostatne vypracovať. Výhodou online vyučovania je platforma Edupage, ktorú škola používa už niekoľko rokov. Žiaci nemali zásadné problémy pri samostatnej práci na diaľku. Veľkou výhodou pre odbor grafik digitálnych médií v tomto školskom roku, bolo zakúpenie balíka Adobe (grafické programy) pre školu a študentov. Žiaci mohli bezproblémovo pracovať na výukových materiáloch a zadaniach priamo z domu. Obsah vyučovania v jednotlivých predmetoch nebol radikálne menený/obmedzený aj práve vďaka inovatívnym opatreniam (platforma edupage - online vyučovanie, adobe - multilicencia pre školy). Žiaci dostávali ku každému zadaniu spätnú väzbu od vyučujúceho za daný predmet. Väčšina študentov sa zapájala do procesu dištančného vzdelávania, či už účasťou na online hodinách, vypracovaním zadaní, úloh, krátkych testov a pod. Tí, ktorí sa vôbec nezapájali, boli poučení a informovaní triednym učiteľom, o prípadnom neklasifikovaní konkrétneho predmetu. Záverečné hodnotenie bolo zhrnutím výsledkov dosiahnutých pred korona krízou a výsledkov dosiahnutých počas online vzdelávania. Pri záverečnom hodnotení sa bral ohľad na možnosti jednotlivých žiakov a subjektívne prekážky pri dištančnom vzdelávaní. Niektorí študenti boli po príchode do školy preskúšaní z konkrétnych predmetov. Na vysvedčení boli klasifikovaní známkou.

Maturitné skúšky a záverečné skúšky prebiehali administratívne. Prijímacie pohovory do prvých ročníkov prebehli na základe výsledkov (priemerov známok) žiakov z predchádzajúcich ročníkov. Takisto triedny učiteľ mal so svojou triedou triednickú hodinu každý piatok, kde sa riešili otázky a problémy súvisiace s dištančným vzdelávaním. Tieto hodiny prebiehali pomocou aplikácií Hangouts, Zoom, edupage, …

Vyučujúci teoretických predmetov (SOX, MEV, DGM, GDM, SSE, EPU) využívali k výuke, zadávaniu študijných materiálov a komunikácii so žiakmi online stránky edupage, zoom, hangouts, e-mail … Žiaci mali k vypracovaniu odborných zadaní od vyučujúcich k dispozícii školský grafický softvér, na ktorom vypracúvali samostatne výukové zadania. Všetky kľúčové témy boli prebrané. Niektoré témy boli pre pochopenie formou dištančného vzdelávania náročnejšie.

Odborný výcvik (OVY) prebiehal počas mimoriadnej situácie korona vírusu neprerušene vďaka materiálno technickému vybaveniu žiakov.

Záverečné hodnotenie vychádzalo na základe známok získaných pred prerušením vyučovania, aktivity žiakov počas prerušeného vyučovania a celkovému prístupu k zadaným povinnostiam a vďaka hodnoteniu doručených úloh.

V práci členov PK sa prejavilo inovatívne vyučovanie, využívanie IKT (elektronické triedna kniha), využívanie audiovizuálnych učební, interaktívnej tabule, grafických tabletov a PC, nových učebných pomôcok, čo vyučujúcim umožnilo uplatniť nové metódy a formy práce na hodinách a zvýšiť motiváciu a záujem žiakov o predmet. V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať (tvorba a prezentácia projektov). Prostredníctvom projektu poobedného doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili zefektívniť a skvalitniť prípravu žiakov na vyučovanie. Žiaci mali k dispozícii poobedný ateliér (pre prácu na zadaných úlohách). Členovia PK pri výučbe využívali možnosť medzipredmetových vzťahoch, či už priamo na vyučovaní alebo v jednotlivých projektoch.

Environmentálna výchova a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Aj tento školský rok sme sa zamerali na:

- vysvetľovať prínos pre komunikáciu, informovanosť, vytváranie ekologického ponímania súvislostí

- poukazovať na prínos výpočtovej techniky pre hospodárenie s energiou

- oboznámiť žiakov s negatívnymi vplyvmi počítačov na zdravie človeka, psychiku človeka (napr. hracie závislosti)

- oboznámiť so separovaným zberom elektronických spotrebičov

- účasť na súťažiach s environmentálnou tematikou

- účasť na projekte: do práce na bicykli: https://www.dopracenabicykli.eu/

V školskom roku 2019/2020 pracovala PK odborných predmetov v zložení:

Členovia:

Mgr. Igor Pecha SDB - vedúci PK

Ing. Stanislav Čelko - zástupca pre teoretické vyučovanie

Mgr. Peter Dubiel - hlavný majster

Mgr. Jaroslav Šebeš - garant PK grafickej, učiteľ OP, majster OV

Mgr. Ivan Tichánek - učiteľ OP, majster OV

Ing. Petra Mieresová - majster OV, učiteľ OP

Bc. Ján Drgoň - majster OV

Výsledky MS

Maturitná skúška v šk. roku 2019/2020 prebiehala administratívne, vzhľadom na mimoriadnu situáciu korona vírusu. Výsledná známka z ústnej maturity a aj jej praktickej časti sa vypočítala z priemeru známok, za posledné 4 roky štúdia podľa usmernení ministerstva školstva.

GDM - PČOZ a TČOZ sa zúčastnilo 22 žiakov. Zhodnotenie priebehu MS

PČOZ MS

Hodnotenie:

Výborný: 6 žiakov

Chválitebný: 13 žiakov

Dobrý: 3 žiaci

Dostatočný: 0 žiakov

Nedostatočný: 0 žiakov

Priemer (22 žiakov): 1,86

TČOZ MS

Hodnotenie:

Výborný: 4 žiaci

Chválitebný: 13 žiakov

Dobrý: 5 žiaci

Dostatočný: 0 žiakov

Nedostatočný: 0 žiakov

Priemer (22 žiakov): 2,05

Prehľad činností, súťaží a akcií PK

Vyučujúci zapojili do súťaží viacero žiakov. Realizovali plán exkurzií, besied, školenia, súťaží, ktorý bol splnený nasledovne:

Exkurzie

mesiac názov trieda zodpovedný

September Považská galéria II. GDM Ing. Petra Mieresová

September FomeiTOP výber žiakov Mgr. Ivan Tichánek

November Konferencia digital media výber žiakov Mgr. Ivan Tichánek

Máj Neografia - tlačiareň II. a III. GDM Ing. Petra Mieresová/

- nezrealizované z dôvodu korona vírusu Mgr. Jaroslav Šebeš

Jún Mondi SCP - papiereň I. a II. GDM Mgr. Jaroslav Šebeš/

(každé 2 roky - jún 2018) Ing. Petra Mieresová

- nezrealizované z dôvodu korona vírusu

Súťaže:

mesiac názov trieda zodpovedný

Február/Jún WEB-stránka II. GDM Mgr. Jaroslav Šebeš

Máj Festival krátkych II. GDM Mgr. Ivan Tichánek

animovaných filmov

- nezrealizované z dôvodu korona vírusu

Jún UAT (web, animácia, I. - IV. GDM Mgr. Jaroslav Šebeš

tlačoviny, Ing. Petra Mieresová

produkty, fotografia, film…) Mgr. Ivan Tichánek

- nezrealizované z dôvodu korona vírusu

Január AMFO Mgr. Ivan Tichánek

Február Junior internet 2020 Mgr. Jaroslav Šebeš

Február Zelený objektív Mgr. Ivan Tichánek

Besedy / Workshopy:

mesiac názov zodpovedný

Október/December Workshop fotografia I Ing. Petra Mieresová

Február/Máj Workshop fotografia II Ing. Petra Mieresová

November Digital Media Conference Mgr. Ivan Tichánek

Október IT-EXPO - konferencia Mgr. Ivan Tichánek

Rôzne:

- realizácia interných a externých zákaziek (propagačné materiály...)

- časopis:FONT: spokojnosť s výberom, zabezpečujú rozhľad v aktuálnych trendoch v odbore.

- projekt: Do práce na bicykli (Tichánek, Šebeš)

- iniciatíva: separovanie odpadu (kabinet GDM)

Materiálno technické zabezpečenie

V šk. roku 2019/20 sa zabezpečilo nasledovne:

- nákup licencií ADOBE;

- nákup a inštalácia nových počítačov, dvoch kusov nových monitorov, projektor v učebni č. 211;

Metodicko - odborný rast učiteľov

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry. Jednotlivý členovia PK sa zúčastnili nasledovných školení:

- Úspešné ukončenie 1. atestácie (Mieresová)

- Úspešné ukončenie 2. atestácie (Šebeš, Tichánek)

- Online školenie: logos academy - Coauching (Šebeš, Mieresová)

- Online školenia: learn2code - web, dizajn, média (Šebeš, Mieresová, Tichánek)

- Hospitácia - Vzájomné vzdelávanie pedagógov

Krúžková činnosť členov PK

názov zodpovedný

Digital Eko Zero Mgr. Ivan Tichánek

Creative APP Mgr. Jaroslav Šebeš

Plán hospitácii garanta PK

mesiac predmet vyučujúci

September SSE Mgr. Ivan Tichánek

November OVY Ing. Petra Mieresová

December OVY Bc. Ján Drgoň

Január EPU Mgr. Ivan Tichánek

Marec MEV Ing. Petra Mieresová

Máj OVY Bc. Ján Drgoň

- nezrealizované z dôvodu korona vírusu

V Žiline 30. 06. 2020 Vypracoval : Mgr. Jaroslav Šebeš

Metodické zruženie ŠI:

1. Úspechy:

- úspešne prebehol proces adaptácie a vovádzania nových vychovávateľov do VVČ na ŠI

- do užšej výchovno-vzdelávacej činnosti sme prizvali starších žiakov, ktorí nám denne pomáhali pri sprevádzaní 1VS

- pre ostatných starších žiakov sme vytvorili priestor pre animačnú službu v záujmových činnostiach

- intenzívne sme pracovali na raste v osobnej zodpovednosti v oblasti stravovania, poriadku a dodržiavania ŠIP

- na úrovni zainteresovania celej školy sa nám podarilo zrekonštruovať celé 1. poschodie + suterén; vyrobiť nábytok (postele, skrine, stoly) a zakúpiť novú výbavu (prehozy, záclony, posteľná výbava ...) na zrekonštruované poschodie

- pre 3 a 1 VS sme na poschodiach vybudovali nové kuchynky

- zabezpečili sme nový systém generálneho kľúča a nový digitálny kamerový systém

- počas C19: sme svojpomocne vymaľovali chodbu 3p, schodisko a priestory pre voľnočasové aktivity (celý suterén) i mantinely a v súčinnosti s komunitou SOŠ zabezpečili nový povrch na multifunkčné ihrisko; dokončieva sa fasáda ŠI; pri spoločnom štúdiu a následnom zdieľaní sa sme sa odborne podkuli a naštudované pedagogické podnety si spisali na 45 A4; rozbehli sme prípravy na augustové podujatie nových prvákov → ZV

- aktívne sme sa zapájali do priebehu šk. podujatí - AV, DOD, animácia krúžkov, spoločenské a športové podujatia, prijímačky... a sprevádzali kandidáta na SDB povolanie počas týždennej skúsenosti na SOŠ

- pokračovali sme v aktívnej spolupráci s PNC v animácií stretiek VS a v pravidelnej štvrtkovej asistencii 1 ponovica

2. Prehľad činností:

- z pravidelných činností fungovali na ŠI najmä športové krúžky (futbal, hokejbal, floorbal, posilňovňa), spevácky, orgánový a iné krúžky

- v duchovnej oblasti - prebehol turnus DC, adventná súťaž, animované adorácie a denná modlitba sv. ruženca ...

- uskutočnili sa aj viaceré akcie, ktoré zastrešoval úsek ŠI, prípadne sa na ňom aktívne podieľal ako:

pracovné brigády súvisiace so skrášľovaním okolia i vnútorných priestorov ŠI

družobné podujatia - diskotéka s GSF, Imatrikulácie a školský ples s SOŠPg z Čadce

kultúrne - JBC, Cecilfest - hudobná súťaž, Mikuláš, Vianočná štedrá + slávnostná večera na DB, Godzone ...

športové - futsalová liga, turnaj o pohár RŠ, kalčetový a stolnotenisový turnaj, lyžovačka a iné

3. Prebiehajúce úlohy:

- uživotňovanie nových požiadaviek na výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠI

- pravidelné organizovanie spoločných aktivít VS - napr. vychádzok, kultúrno-spoločenských podujatí ...

- budovanie oddychových, estetických priestorov ...

4. Návrhy na zlepšenie:

- sprevádzať vychovávateľov k zručnosti komunikácie so žiakmi

- pokračovať v prizývaní záujemcov o život a činnosť ŠI (starší žiaci, zamestnanci SOŠ, exallievi a SDB z domu v ZA)

- dotiahnuť detaily (nábytok, PO ...) a používať evidenciu starostlivosti o majetok (SDB program ekonóm)

Mgr. Jozef Sarnecký SDB

Enviromentálna výchova:

Plán enviromentálnej výchovy bol v jednotlivých predmetových komisiách čiastočne splnený.

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov teoretického a praktického vyučovania.

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Vyučovanie prebiehalo dištančne on-line formou.

Skupina spoločenskovedných predmetov

Plán enviromentálnej výchovy v predmetovej komisii bol čiastočne splnený.

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

- na vyučovacej hodine KNJ v triede II.NDŠ pri téme: Mensch und Natur (Človek a príroda) rozprávanie na tému Was mache ich für die Umwelt (Čo robím pre ochranu životného prostredia)

Skupina prírodovedných predmetov

Body plánu enviromentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov a priebežne plnené.

Skupina odborných stavebných predmetov

Plán enviromentálnej výchovy v predmetovej komisii bol čiastočne splnený.

Žiaci boli s aspektmi enviromentálnej výchovy oboznámení najmä:

- šetrenie stavebnými materiálmi a vodou, správne dávkovanie, používanie vody na prevádzkové účely.

- nakladanie so stavebným odpadom, recyklácia stavebného odpadu.

Plán bol priebežne plnený.

Skupina odborných drevárskych (stolárskych) predmetov

Plán enviromentálnej výchovy v predmetovej komisii bol čiastočne splnený.

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania.

Skupina odborných dopravných predmetov

Plán enviromentálnej výchovy v predmetovej komisii bol čiastočne splnený.

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do časovo-tematických plánov a priebežne sa plnili.

Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu enviromentálnej výchovy

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody a vytváraniu správneho postoja a správania sa k životnému prostrediu, prevencii pred jeho znečisťovaním a poškodzovaním..

- žiaci poznajú možnosti recyklácie niektorých materiálov - kovový odpad, plasty, papier, sklo, oleje, akumulátory.

- zabezpečené je separovanie odpadu na teoretickom aj praktickom vyučovaní - papier, plasty, kov.

- na OV je miestnosť na olejové hospodárstvo.

Skupina odborných grafických predmetov

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

Žiaci odboru GDM boli zapojení do súťaží s enviromentálnou tématikou.

V triede č. 211 žiaci zbierali kovové a Alu obaly. V kabinete GDM sa separoval komunálny odpad do zberných nádob -Sklo / Plast / Kov / Papier / použité zubné kefky.

Odborný výcvik

Body z plánu enviromentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov praktického vyučovania a priebežne sa plnili do 13.03.2020.

Aktivity mimo vyučovania ako praktické uplatnenie enviromentálnej výchovy v šk. r. 2019/2020

- počas celého školského roku učitelia dbali na estetickú úpravu tried

- na chodbách mali žiaci možnosť triediť: prázdne PET fľaše

použité batérie,

vrchnáky z PET fliaš (Vrchnáky sa zbierali na podporu telesne postihnutých)

zber cestovných lístkov na podporu telesne postihnutých ľudí (odovzdané na SAD Žilina)

zber použitých žiariviek

- v zborovni, v dielňach odborného výcviku, v kanceláriach sa triedil použitý papier

- na triednických hodinách premietanie dokumentárneho filmu: Volám sa Eva ... - diskusia o ochrane životného prostredia

- nástenky s enviromentálnou tematikou boli vyhotovené k týmto témam:

1. Medzinárodný deň stromov

2. Zmena času

3. Ako byť Eko a trendy

4. Svetový deň zdravia

5. Deň Zeme

6. Európsky deň národných parkov

- 19.11. 2019 sa žiaci prvého ročníka z praxe spolu s majstrami OVY zúčastnili projekcie filmov Ekotopfilm Envirofilm v OC Mirage.

- 22.06. - 26.06.2020 koncoročné upratovanie tried, dielní.

Návrhy žiakov a učiteľov: - zber papiera na chodbe nielen v zborovni

- zber VKM+kovy, Tetra Pak - nápojové kartóny, Alu - vrchnáky z jogurtov

- zriadiť kompostovisko v areály školy, pripadne koše/ kontajner na biologicky rozložiteľný odpad

- zapojiť sa do projektu Zelená škola

- zapojiť sa do projektu Zbierame so zberkami, ktorý organizuje firma Zberné suroviny.

Plán enviromentálnej výchovy sa priebežne plnil. Počas školského roku sa vyučujúci na teoretickom vyučovaní , majstri na praktickom vyučovaní a asistenti na ŠI snažili vštepiť žiakom základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

dňa 30.06.2020

Mgr. Monika Albertová

Výchovný poradca:

Činnosť výchovného poradcu bola prevažne zameraná na:

• zisťovanie a riešenie problému šikanovania a extrémizmu v jednotlivých triedach, bol uskutočnený dotazník, následne vyhodnotenie dotazníkov. Oboznámení boli triedny učitelia a uskutočnili sa pohovory so žiakmi,

• oboznámenie pedagógov o rôznych poruchách učenia a správania sa jednotlivých žiakov a z toho vyplývajúcich dôsledkoch na proces učenia sa daných žiakov, ako aj vhodný prístup k výkladu, skúšaniu a hodnoteniu jednotlivých výsledkov,

• spracovanie a vypracovanie odporúčaní na pedagogicko-psychologické vyšetrenia indikovaných žiakov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a komunikácia s danými špecialistami, ako aj komunikácia s rodičmi žiakov

a triednymi učiteľmi,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali zhoršený prospech (povinná študovňa v prvom polroku),

• monitorovanie klímy v triedach, prostredníctvom návštev počas prestávok a dialógom so žiakmi,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali problémové správanie,

• pohovory s rodičmi žiakov s problémovým správaním,

• monitorovanie klímy v triedach, prostredníctvom návštev počas prestávok a dialógom so žiakmi,

• predstavenie ponúk vysokoškolského štúdia pre žiakov 2. NDŠ a 4. GDM,

• oboznámenie žiakov 3. ročníka učebných odborov s portálom ISTP (internetový sprievodca trhom práce), ktorý zabezpečuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, s cieľom získať informácie o kartotéke zamestnaní, rôznych kurzov, ďalšom štúdiu a voľných pracovných miest,

• stretnutie výchovných poradcov Žilinského kraja,

• stretnutie výchovných poradcov na odbornom seminári Prognózy vývoja trhu práce v SR,

• zúčastnenie sa Krajskej burzy informácií v Žiline a následne som informoval žiakov o možnosti ďalšieho štúdia a možnosti zamestnania sa,

• uskutočnenie besied na tému Šikanovanie a Kyberšikana z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

• uskutočnenie besedy na tému drogy z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

• propagovanie našej školy na Krajskej burze informácií v Žiline, Nižnej, Trstenej, Námestove, Dolnom Kubíne, Oravskej Lesnej a tiež na Dni profesie v Bytči.

Zhrnutie

• V triedach, v ktorých na základe dotazníka bola zistená šikana výchovný preventista uskutočnil prednášku o šikanovaní. Následne bol uskutočnený druhý dotazník za účelom zistenia zníženia šikanovania.

• Na triednických hodinách odporúčam pozrieť film zameraný na zlepšenie vzťahov medzi žiakmi.

• Odporúčam sústrediť pozornosť na ¼ a ¾ ročnú klasifikačnú poradu, aby nám žiaci prospeli.

• Žiaci, ktorí mali zhoršený prospech navštevovali povinnú študovňu v prvom polroku.

• V tomto školskom roku sme mali v našej škole piatich integrovaných žiakov. Na základe monitoringu žiakov a správ z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) sme prihliadali na špecifické potreby učenia u žiakov. Môžem konštatovať, že najväčšou výzvou je motivácia žiakov prekonávať prekážky a klásť si vyššie ciele. Počas roka som viedol individuálne pohovory so žiakmi, ktorí mali problémové správanie (záškoláctvo, šikana, vyrušovanie na hodinách, zápisy v triednej knihe, upozornenie na zlý prospech, zhoršené známky zo správania), u niektorých žiakov som systematicky sledoval ich dochádzku a školské výsledky, predvolal som rodičov na osobné pohovory, u niektorých žiakov som riešil klímu v rodine.

• Odporúčam uskutočniť besedu o trestnoprávnej zodpovednosti a extrémizmu na škole so zložkami policajného zboru.

Dňa: 30.6.2020

Ing. Radoslav Jurko

Primárna prevecnia:

Prednáškami na triednických hodinách išlo o predstavenie primárnej prevencie. Toto sa aj podarilo uskutočňovať na triednických hodinách a následných debatách. Predstavili sa tie najdôležitejšie oblasti z primárnej prevencie. Taktiež sa ponúkali a predstavovali aj tie, ktoré sa počas daného školského roku ukázali za najpotrebnejšie.

Súbežne s predstavovaním bola aj ponúkaná pomoc a riešenie v daných patologických javoch.

Zhodnotenie plánu činnosti

Na spomínaných triednických hodinách sa podarilo prezentovať nasledujúce témy

• Rizikové subkultúry mládeže

• Prehnaná závislosť na webe, mobiloch

• Fajčenie

• Alkoholizmus

• Záškoláctvo

• Šikanovanie

• Workoholizmus

• Gamblerstvo

• Kriminalita a delikvencia

• Drogová závislosť

• Extrémizmus

• Kyberšikanovanie

• Ľudské pravá a slobody

• Rasizmus

Triednické hodiny sa uskutočnili v tých to triedach:

• trieda 2 GDM. p. Tvrdá o - dokument bol som mimo

• trieda 1B. p Jurko - Šikanovanie

• trieda 2B. p Sventek - Alkoholizmus

• trieda 1GDM. p. Šebeš - Šikanovanie

• trieda 1D p. Pažický - Šikanovanie

• trieda 1C p- Čvapková - Šikanovanie

• trieda 1A p. Marec - - Šikanovanie

• trieda 2NDŠ. p. Albertová - Etiketa

• trieda 4GDM p. Mieresová - Etiketa

• trieda 1NDŠ. p. Stebnická - Etiketa

• trieda 2GDM p- Hrtusová - Práca na webe

• trieda 1GDM. p. Šebeš - Kyberšikanovanie

• trieda 3B p. Funtiková - Extrémizmus

• trieda 3A p. Puchala - Dokument bol som mimo

• trieda 2A p. Běhálek - Šikanovanie

• trieda 3B p. Funtiková - Šikanovanie

• trieda 2B. p Sventek o - Fajčenie

• trieda 4GDM p. Mieresová - Práca na webe

• trieda 1B. p Jurko - Drogy

Na záver by som spomenul, že som používal aj rôzne pomôcky, a to hlavne drogový kufor, kde som rôzne vzorky drog a rôzne pomôcky. Žiaci mali možnosť vidieť ako napr. vyzerajú rôzne pomôcky a prípravu jednej dávky a drogy, koľko je napr. jeden gram drogy a podobne. Drogový kufor, veľmi zaujal žiakov a veľmi radi si tie vzorky pozreli a taktiež mali aj rôzne otázky do diskusie.

V rámci primárnej prevencie som pravidelne pripravoval nástenky na rôzne témy:

Ø boj proti AIDS

Ø drogy, závislosť od hry (gambling) pod

Ø kulty a sekty

Ø negatívne spoločenské javy

Ø rizikové subkultúry mládeže

Ø rodina, týranie detí

Na záver by som prácu koordinátora primárnej prevencie tento rok hodnotil celkom pozitívne, aj keď nás pribrzdila koróna kríza. Napriek tomu som rad, že som mal možnosť pracovať aj v tejto oblasti a mohol aj takýmto spôsobom ovplyvniť a pomôcť žiakom SOŠ sv. Jozefa Robotníka. A preto verím, že v nasledujúcom školskom roku nás už podobná udalosť nezaskočí a budem môcť pomôcť našim žiakom, aby sa vedeli preventívne chrániť rôznych negatívnych patologických javov. Viac by som sa zameral v nasledujúcom roku na ďalšie témy, aké sú tolerancia v spoločnosti, ľudské práva, rasizmus, xenofóbia a pod. Verím, že nasledujúce ciele sa podarí naplniť.

Vypracoval dňa 01.07.2020 Mgr. Miroslav Kaleta

Katechéta školy

Starostlivosť o zamestnancov školy

Predĺžená duchovná obnova pre učiteľov sa uskutočnila podľa plánu v Čičmanoch, Kazateľom bol P. Lukáčik. Aktivita bola vyhodnotená na úvodnej porade riaditeľa.

Pre zamestnancov boli ponúknuté sv. omše o 12:05 od pondelka do štvrtka počas celého školského roka.

Starostlivosť o rodičov žiakov

DC pre rodičov sa tento rok neuskutočnili z dôvodu COVID19

Starostlivosť o žiakov

Ročníkové duchovné obnovy

V prvom polroku absolvovali všetky ročníky triednu duchovnú obnovu podľa harmonogramu v ročnom pláne pod vedením J. Fábiana. Výstupy z rozhovorov boli zaznamenané v podobe ankety v el. podobe. Výstupy z rozhovorov sú len informatívne.

Celoškolské duchovné obnovy

Uskutočnili sa na začiatku školského roka a v pred vianočnom období. Kazateľmi boli Peter Ondrej (september) a Stanislav Seman (december).

Duchovné cvičenia

Realizovali sa pre tretiakov a exalievov sa uskutočnili v decembri v podaní organizátorov Maroš Bundzel a Ján Fábian na Poluvsí.

Všeobecné duchovné ponuky pre školu

Deviatniky

K sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie - formou distribuovaných hárkov prednesené na začiatku prvej hodiny.

K sviatku Don Bosca ponúknutý v klasickej podobe distribuovaných hárkov prednesené v triedach na prvej hodine.

K sviatku Dominika Savia ponúknutý cez edupage na každý deň.

K sviatku Panny Márie Pomocnice Kresťanov ponúknutý cez edupage na každý deň.

Liturgické obdobie

Adventné zamyslenia: štvortýždňový blok zamyslení o svätcoch podané cez facebook, vytvorené žiakom školy ponechané na individuálnu participáciu.

Pôstne obdobie: Klasické zamyslenia distribuované na hárkoch na každý deň v podobe modlitby a zamyslenia na začiatku prvej hodiny.

Október: Ruženec - realizovaný prevažne na ŠI

Sv. omše

Kňazi sa striedali v predsedaní a kázaní. Spoveď počas omše bola permanentne zabezpečená.

Každý deň od pondelka do štvrtka bola zabezpečená sv. omša pre študentov o 10:00 v školskej kaplnke.

Spoveď

Sviatosť zmierenia sa ponúka žiakom a zamestnancom školy pravidelne najmä počas školskej omše v piatok. Kňazi sú k dispozícii v škole počas teórie a v dielňach na praxi. V rámci internátu sa spovedá pravidelne na večerných modlitbách o 21:00.

Adorácia

Realizovala sa každú stredu o 20:00 pod vedením M. Bundzela s následným pohostením.

Formujúce aktivity

Akčný víkend

Realizovali sa formačné pobytové podujatia pre prvé ročníky školy v dvoch turnusoch v októbri a novembri v rekreačnom zariadení Škutovky. Do vedenia kurzu sa zapojili: učitelia ako návštevníci v sobotu: Kurz viedli saleziáni a animátori, ktorí pomohli zabezpečením technickej stránky. Zo žiakov sa zúčastnilo celkovo 80 prvákov. Obsah kurzu bol aktualizovaný v oblasti športových aktivít v rámci rekreácie a úvodného piatkového gala večeru.

Orientačné dni

Realizovali sme pilotný projekt orientačných dní v Banskej Belej pod vedením tímu z Banskej Bystrice V rámci školy sa zúčastnila trieda 2.A pod vedením V. Běhálka, M. Štubňovej a J. Fábiana.

Exkurzie vo Fryštáku za cieľom prieskumu curricula a formy realizácie Orientačných dní sa zúčastnili J. Fábian a M. Štubňová.

Stretká

Formačné stretnutia sa realizovali pre prvý ročník pre ubytovaných na ŠI, každý utorok od 19:30. Boli vytvorené 4 skupiny, ktoré viedli animátori (ponovici) a saleziáni. Ďalej fungovali neformálne skupiny druhákov a starších (misionárov), animátorov. V rámci pastorácie prebiehali skupinové a individuálne prípravy na krst a birmovku pod záštitou M. Bundzela.

ONLINE stretká sa realizovali počas COVID19.

Tehlička pre misie

Zapojili sme sa do aktivity tehličky pre misie. Kvôli COVID19 sa táto aktivita neukončila.

Náboženské súťaže

Realizovali sme triedne a školské kolo Biblickej olympiády. Na školskom kole sa zúčastnilo 12 žiakov, z ktorých 3 sa nominovali na dekanátne kolo, ktoré sa nezrealizovalo kvôli COVID19.

Informácie zo života Cirkvi

Nástenka

Mesačne sa aktualizovala nástenka s charakterom liturgického obdobia a výrazných sviatkov. Popularizovali sa aktuálne informácie zo života Cirkvi, Saleziánskeho prostredia, Farnosti.

Knižnica

V katechetickej učebni sa nachádza knižnica duchovnej, metodickej literatúry a beletrie, ktorá sa môžu požičiavať.

Digitálna propagácia

Využili sme Edupage, Facebook, Školskú stránku, Instagram na zverejnenie informácií o duchovnom živote školy a ponúkli sme duchovné aktivity pre zamestnancov a žiakov pripadne rodičov (najmä počas COVID19).

Spropagoval sa výchovno-pastoračný projekt na web stránke školy.

Výuka KNB

Personálne zabezpečenie vyučovania KNB

Na škole KNB učili saleziáni (5). Ján Fábian, katechéta, ročníky: 1A,B,C,DGDM;2A,B,GDM;3A,B,GDM . Igor Pecha, riaditeľ, ročníky: 4GDM,5NDŠ. Jozef Sarnecký, vedúci ŠI, ročníky: 1NDŠ. Peter Magura, vychovávateľ, ročníky: 3C. Tomáš Danko, vychovávateľ, ročníky: 2C. Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady a majú kanonickú misiu z titulu rehoľníkov.

Curriculum

Hodiny sa spracovávali do elektronickej podoby (najmä kvôli COVID19). V druhom polroku sa realizovala prevažne online výuka.

Vynoril sa problém s triedami s vyšším počtom žiakov v triedach, kde bolo náročnejšie zapájať ich do aktivít a konfrontácie.

PaedDr. Ján Fábian SDB


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovgarant
PK jazykov a spoločenskovedných predmetovMgr. René GabčoSJL, ANJ, NEJ, KNB, DEJ, OBNMgr. Darina Stebnická, Mgr. Michal Sventek
PK prírodovedných predmetovMgr. René GabčoMAT, FYZ, INFO, EKO, TSVRNDr. Natália Hrtusová
PK stavebných a stolárskych predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné stavebné a stolárske predmetyIng. Anton Marec, Ing. Martin Puchala
PK grafických predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné grafické predmetyMgr. Jaroslav Šebeš
PK dopravných predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné predmety autoopravár a dopravná prevádzkaIng. Janka Funtíková
MZ školský internátMgr. Jozef Sarnecký  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 348

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A17 
I.B24 
I.C181
I.D15 
I.GDM24 
II.A28 
II.B26 
II.C231
III.A16 
III.B232
III.C18 
I.NDŠ30 
II.NDŠ191
II.GDM21 
III.GDM24 
IV.GDM22 
I.E5 
II.E3 
III.E3 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 prebehlo prijímacie konanie bez prijímacích skúšok na základe upravených kritérií.

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 146 / 18 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 97 / 9 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 0 / 0 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 97 / 9 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 97/ 9 počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   146    
prijatí   97    
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJJAPIAUTAUOAPBIOCESCSJLDEJDZDOADGMDOGEKL
I.A2,63              
I.B1,95   2,17          
I.C1,83   2,67          
I.D1,87   3,07          
I.GDM1,42        1,88  2  
II.A2,35              
II.B2,38   3,54      3,46   
II.C3,2   3      3,17   
III.A1,8              
III.B2,31   2,91      3,22   
III.C3,63   2,73      2,64   
I.NDŠ2,3      2 2   2,5 
II.NDŠ2,57      3,09 2,32     
II.GDM1,43        1,52     
III.GDM1,42              
IV.GDM1,5              
I.E2,33              
II.E3              
III.E1              

TriedaEKOEKOEOEPOEREREESELZEPUELEELIELKEMOEVFYZ
I.A              3,41
I.B              3,25
I.C              2,89
I.D              3,27
I.GDM 2,38            2,58
II.A 3,11             
II.B 3,23         2,54   
II.C 2,95   1,92   2,171,75    
III.A 3,06             
III.B 2,96   1,96     3,22   
III.C 3   1,36   1,641,27    
I.NDŠ   2,77 1,78      1,67 3,03
II.NDŠ   2,79 1,45      1,64 3,18
II.GDM 2,14      1,86     1,9
III.GDM 1,88      1,63     2
IV.GDM 2,73      2      
I.E              1
II.E 2             
III.E 1             

TriedaGEDGISGRSGDMCHEINFIODKATKNBKNBKLAKZKOCKAJKNJ
I.A     3  1,76      
I.B     2,54  1,92      
I.C     1,94  1,44      
I.D     2,13  1,53      
I.GDM   2,75 1,83  1,33      
II.A  1,9     2,5      
II.B        2,12      
II.C    2,64   1,7      
III.A  1,58     1,94      
III.B        2,09      
III.C        1      
I.NDŠ  2,25  2,1  1,47   1,92  
II.NDŠ  1,38  2,05  1   1,752,143
II.GDM   1,71    1,14      
III.GDM   2,13    1,71      
IV.GDM   1,95    1      
I.E     1   1     
II.E        1      
III.E        1      

TriedaLTLMNZMKTMATMTEMTEMTEMEVNAVNABNAMNOSNEJOBNPRX
I.A   2,532,35       22,06 
I.B   2,54        3,251,96 
I.C   2,332,44        1,83 
I.D   2,6         2,2 
I.GDM   2,58   1,79     1,46 
II.A   2,72,57       2  
II.B   2,73        2,5  
II.C2,91  2,72,73       3,67  
III.A   2,881,33       3  
III.B   2,91        2,57  
III.C2,71  2,832,86       3  
I.NDŠ 2,43 3,07        2,33 1,83
II.NDŠ 2,53 2,95        3 1,84
II.GDM   2,14         1,1 
III.GDM   2,42         1,21 
IV.GDM   1,91           
I.E   3,21       2  
II.E   31          
III.E   1        1  

TriedaODKOVYODYOPDPČOZPČOZPČOZ DNVPČOZ DPPČOZ GDMPČOZ STAVPXAPRBPDZPDPM
I.A1,82              
I.B               
I.C1,78              
I.D               
I.GDM 1,96             
II.A2,68              
II.B               
II.C2,45              
III.A1,94          3,25   
III.B               
III.C2,29              
I.NDŠ            2,76  
II.NDŠ            2,36  
II.GDM 1,81             
III.GDM 2,38             
IV.GDM 1,68             
I.E11             
II.E11             
III.E11         1   

TriedaPIBREERUJSJLSOXSSESPRSMESTASTKSMYSTTSTTSTRSZ
I.A   2,82  1  1,38     
I.B   3,04  1    2,42   
I.C   2,78  1,11    2,11   
I.D   3,07  1    2,67   
I.GDM   2,542,17 1        
II.A   3,18  1        
II.B   3,12  1,12        
II.C   2,96  1,13        
III.A   2,56  1        
III.B   3  1,13        
III.C   2,67  1        
I.NDŠ1,67  2,87   2,83       
II.NDŠ   3,47           
II.GDM   2,051,621,621        
III.GDM   2,422,091,581,04        
IV.GDM   3,092,181,681        
I.E   1  1  1     
II.E   2  1        
III.E   1  1        

TriedaTAJTCKTATECTEOTLOTSVTEVTČOZTČOZTČOZ DNVTČOZ DPTČOZ GDMTČOZ STAVTHF
I.A   1,88          1
I.B 3,13             
I.C 2,89 2,11           
I.D 3,2             
I.GDM               
II.A   2,82           
II.B               
II.C               
III.A   2,19           
III.B               
III.C               
I.NDŠ     2,5         
II.NDŠ   1,88           
II.GDM               
III.GDM               
IV.GDM               
I.E   1   1       
II.E   1,33  1        
III.E   1  1        

TriedaÚSPVYTVBNVEZAZENZAEZPPZSMZLRZLRŽP
I.A2,94 2,22         
I.B2,92     3,04   3 
I.C2,39 1,89   2,67   2,67 
I.D2,71     3   3,13 
I.GDM            
II.A  2,75         
II.B            
II.C            
III.A  1,92         
III.B            
III.C            
I.NDŠ            
II.NDŠ  1,75         
II.GDM            
III.GDM            
IV.GDM            
I.E1,8           
II.E            
III.E            

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A17311201000
I.B24141900000
I.C18241200010
I.D15111201000
I.GDM24411900000
II.A28232201000
II.B26002600110
II.C23221801001
III.A16151000000
III.B23032000001
III.C18131400000
I.NDŠ30381801000
II.NDŠ19041500000
II.GDM2179500000
III.GDM2479701100
IV.GDM22013900000
I.E503200000
II.E302100000
III.E220000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A17114467,29111665,65281,65
I.B24175273,00175072,9220,08
I.C1891250,6791150,6110,06
I.D1591961,2791561,0040,27
I.GDM24227694,83227394,7130,13
II.A282881102,892838101,36431,54
II.B263107119,502979114,581284,92
II.C232376103,30220595,871717,43
III.A161649103,061620101,25291,81
III.B23176976,91165772,041124,87
III.C18176397,94166692,56975,39
I.NDŠ30299699,87291497,13822,73
II.NDŠ192205116,052007105,6319810,42
II.GDM21148470,67148470,6700,00
III.GDM24213889,08208286,75562,33
IV.GDM22214897,64211296,00361,64
I.E500,0000,0000,00
II.E300,0000,0000,00
III.E300,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

V súlade s Rozhodnutím MŠVaV SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23.4.2020 prebehli maturitné skúšky administratívne.

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB134(24/10)    812104 2,2934
Anglický jazykB21(0/1)    1    1,001
Nemecký jazykB15(5/0)      32 3,405
Praktická časť odbornej zložky 22(11/11)           
Praktická časť odbornej zložky 8(8/0)           
Praktická časť odbornej zložky 11(11/0)           
Slovenský jazyk a literatúra 40(29/11)     3298 3,1340
Teoretická časť odbornej zložky 11(11/0)    164  2,2711
Teoretická časť odbornej zložky 8(8/0)    17   1,888
Teoretická časť odbornej zložky 22(11/11)    4135  2,0522

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 22(11/11)6133  1,8622
Praktická časť odbornej zložky 8(8/0)71   1,138
Praktická časť odbornej zložky 11(11/0)551  1,6411

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3355 H stolár/ 3661 H murár 
I.B2487 H autoopravár01 mechanik/02 elektrikár/04 lakovník
I.C2487 H autoopravár/ 3355 H stolár01 mechanik/02 elektrikár/04 lakovník
I.D2487 H autoopravár01 mechanik/02 elektrikár/04 lakovník
I.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
II.A3355 H stolár/ 3661 H murár 
II.B2487 H autoopravár01 mechanik
II.C2487 H autoopravár02 elektrikár/ 04 lakovník
III.A3355 H stolár/ 3661 H murár  
III.B2487 H autoopravár01 mechanik
III.C2487 H autoopravár02 elektrikár/ 04 lakovník
I.NDŠ3757 L dopravná prevádzka/ 3659 L stavebníctvo 
II.NDŠ3757 L dopravná prevádzka/ 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 
II.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
III.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
IV.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
I.E3661 H murár 
II.E3661 H murár 
III.E3661 H murár 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP287  
DPP122  
Znížený úväzok53  
Na dohodu12  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02323
vychovávateľov055
majstrov OV01212
    
spolu04040

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1. atestácia16
2. atestácia7
aktualizačné 0
rozširujúce0
postgraduálne0
vysokoškolské pedagogické0
vysokoškolské nepedagogické0

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


Názov súťažePočet žiakovškolské kolooblastné kolonárod. kolomedzinár. kolo
SUSO v Prahe murárska súťaždvojice   4. miesto
AMFO 2019jednotlivci  2. miesto, 3. miesto1. miesto 
Svetový pohár v halovej lukostreľbe1    9. miesto
Sloboda naša každodenná - november 89 - esejistická súťaž1 1. miesto  
Majstrovstvá SR v halovej lukostreľbe1  1. miesto 
Junior Internet - tvorba web stránok1  3. miesto 
Mladý stolár 1.miesto   
Stredoškolský podnikateľský zámer-súťaž ŽSK1 2. miesto  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola a ŠI je zapojená do viacerých aktivít - športových, odborných, vzdelávacích podľa ponuky inštitúcií v regióne, Okresného úradu Žilina, mesta Žilina, ŽSK a podľa plánu práce na daný školský rok a následne aj mesačných úsekových plánov.

Aktivity školy a Školského internátu:

Imatrikulácie 1. ročníkov školy

Predĺžená duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch

Janko Bosco cameriere + venček - kurz spoločenskeho tanca a správania

Stužková slávnosť II. NDŠ a IV. GDM

Štedrá večera v ŠI

Oslavy sviatku sv. Jána Bosca

Exkurzie - odborné exkurzie pre všetky profesie

Školenia pre zamestnancov podľa odborov

Tehlička pre misie (školská zbierka pre misie)

Jarné upratovanie okolia školy, internátu a priľahlých panelákov

Duchovné obnovy pre jednotlivé triedy - každá trieda počas šk. roka

Stretká na internáte pre prvákov, druhákov, tretiakov a nadstavbárov

Víkendové duchovné sústredenia (akčný víkend) pre všetky triedy prvých ročníkov

Stretnutia akčnej skupiny exallievov školy

Duchovné cvičenia pre žiakov

Víkendy pre žiakov školy ( turnaje, turistika...)

Stredoškolská futsalová liga v Žiline

Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka - počas letných prázdnin (cca 60 žiakov)

Cechcamp pre žiakov 6. až 7. ročníka ZŠ (cca 30 žiakov)

Plenárne ZRPŠ (1x) + triedne ZRPŠ (1x)

Študentská kvapka krvi 2019

Návšteva Národnej rady SR, Kolégia Antona Neuwirtha, stretnutie s podnikateľom - pražiareň kávy

Účelové cvičenie, branné cvičenie

Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy

Itexpo 2019 - výstava a prezentácia IT novinky

Autosalón Nitra- exkurzia AO

Burza stredných škôl v Námestove a v Trstenej

Návšteva prezentačnej výstavy Fomei Top-GDM

Prezentácia fotografickej techniky SIGMA

Burza informácií Žilina - výchovný poradca so žiakmi

Akčný víkend pre prvákov

Cechovanie prvákov - imatrikulácia

Beseda o drogách

Erasmus+ pre pedagógov Helsinky, učiteľka odborných predmetov

INSTRET - stretnutie s podnikateľmi

Futbalový turnaj Miška Magoneho

Návšteva pána biskupa v škole

Exkurzia v železiarni v Podbrezovej

Workshop INTERREG v Žiline, cezhraničná spolupráca s ČR

3D motion graphics tour v Prahe

Návšteva výrobného závodu a múzea Scania vo Švédsku

Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne

Akadémia rozvoja - finančná gramotnosť pre žiakov

Workshop Svetelná atmosféra pri fotení portrétu v Nitre

Orientačné dni pre triedu II.A v Banskej Belej

Študentská kvapka krvi

Školenie učiteľov odb. predmetov v Brne - alternatívne pohony

Futbalový turnaj Halová KAMA v Dubnici nad Váhom

Filmový festival Ekotopfilm - návšteva kina

Beseda o Novembri 89

Imatrikulácie s družobnou školou v Čadci

Oceňovanie žiakov Žilinskej diecézy

Exkurzia na Katedre cestnej a mestskej dopravy

Projekt stolár - Workshop v Ostrave INTERREG

Školenie lakovníkov - SERVIND v Ilave

Festival Godzone

Školenie zamestnancov - poslanie a hodnoty školy

Burza povolaní v Martine

Diskotéka s GSF

Orientačné dni II.A - Banská Belá

Olympiáda z ANJ a NEJ - školské kolo

Cecilfest - hudobná súťaž

Mikuláš na škole

Informatická súťaž iBobor

Olympiáda ľudských práv - školské kolo

Vianočný koncert Cultura Humana

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Stretnutie s vedúcim pastorácie mládeže pre zamestnancov

Beseda o šikanovaní, kyberšikane

Pilotné testovanie Maturita SJL

Školské kolo Autoopravár Junior

Futsalový turnaj k don Boscovi

Kam na vysokú/Kam po strednej - maturanti

Mladý stolár - školské kolo

Exkurzia na fakultu elektrotechniky ŽU

Školské kolo Biblickej olympiády

Internátny kalčetový turnaj

Školský ples s družobnou školou PaSA Čadca

Lyžiarsky kurz

Finančná gramotnosť - školenie

Návšteva divadelného predstavenia Zločin a trest

Návšteva fakulty elektrotechniky a inf.techlológií - GDM

Slávnostné vyhodnotenie MEDart, workshopy, foto, video... Ružomberok

Tanečná - venček- Janko Bosco Cameriere

INSTRET - stretnutie s podnikateľmi

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Kalčetový turnaj - školské kolo

Účasť na divadelných predstaveniach Zločin a trest

Prezentácia školy na verejnosti :

Najlepšia prezentácia školy = úspechy žiakov v súťažiach

Deň otvorených dverí (2x v piatok - cca 250 žiakov)

Burza stredných škôl (Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Martin, Oravská Lesná, Nižná, Trstená, Námestovo, Varín)

Prezentácia pre VP Žilinského kraja

Účasť VP na viacerých ZRPŠ 9. ročníkov na Orave a Kysuciach a v okolí Žiliny

Články a príspevky o škole v regionálnej a celoslovenskej tlači a na sociálnych sieťach

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

INTERREG - Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském příhraničí - projekt ukončený k 31.12.2019

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk. roku 2019/20 neprebeha na škole inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Vnútorné i vonkajšie priestorové zabezpečenie strednej odbornej školy je na veľmi dobrej úrovni. Budovy SOŠ tvoria rozsiahly komplex vrátane nasledujúcich priestorov: triedy, špecializované učebne pre jednotlivé odbory, žiacka knižnica, školská kaplnka, telocvičňa vrátane polygónu a gymnastickej miestnosti, školský internát, jedáleň pre žiakov a zamestnancov, oddychová miestnosť (herňa), bufetová miestnosť a priestor pre pohybové, šatňové skrinky pre všetkých žiakov, mimoškolské a voľnočasové aktivity žiakov (viacúčelové športové ihrisko - s možnosťou zimného klziska, klubovne pre krúžkovú činnosť,...).

V škole sú zriadené učebne výpočtovej techniky, jazykové laboratórium a k dispozícii je v každej učebni aj didaktická technika, PC a dataprojektor. Väčšina učební je vybavená interaktívnou tabuľou. Pre žiakov je v učebni slovenského jazyka k dispozícii knižnica s povinnou literatúrou. Kabinety pre všetkých učiteľov sú riešené podľa odborov. V škole je zabezpečené pre žiakov i zamestnancov wifi pripojenie.

Odborný výcvik a odbornú prax zabezpečuje škola vo vlastných priestoroch a na vlastných zariadeniach, ako i na pracoviskách zmluvných organizácií. Priestory pre vykonávanie odborného výcviku sú v školských dielňach postupne prechádzajú rekonštrukciou a pravidelnou obnovou, aby spĺňali aktuálne požiadavky moderných dielní a servisov. Materiálno - technické vybavenie dielenských priestorov v automobilovom sektore je na veľmi dobrej úrovni. Používané náradie a nástroje sú pravidelne obnovované a v dobrom stave. Žiaci majú možnosť oboznámiť sa zo špičkovou technikou a technológiou opráv, montáže, demontáže a diagnostiky automobilov priamo v priestoroch školy. Na veľmi dobrej úrovni je aj zabezpečené strojové vybavenie u stolárskych odborov vrátane novej modernej samostatnej miestnosti pre CNC stroj a laserový stroj. V každej dielni je pre majstra odborného výcviku k dispozícii PC vybavený potrebným softvérom a pripojený na celoškolskú sieť.

Školský internát poskytuje kvalitné ubytovanie pre 96 žiakov. Kapacita internátu je 100 žiakov. Na každom poschodí je okrem 30 miest na ubytovanie spoločenská miestnosť, kuchynská linka s chladničkou, prezúvareň a miestnosť pre vychovávateľov. Izby na 1. a 2. poschodí sú riešené bunkovým systémom, na 3. poschodí má každá izba samostatný vchod. Na poschodiach s piatimi bunkami sa bunka sa skladá z dvoch izieb a uprostred je sociálno-hygienický priestor. V izbe je základné vybavenie (postele, skrine, písací stolík) pre 3 žiakov. Prístup žiakov k internetu je možný aj v čase mimo vyučovania a na školskom internáte.

Škola zabezpečuje pitný režim pre žiakov teoretického aj praktického vyučovania. Rozvrh hodín je v súlade s psychohygienickými požiadavkami.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

 SumaPoznámka
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov SOŠ1 296 897 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, kt. má vyživovaciu povinnosť voči žiakov2020 €použité na pokrytie nákladov na zateplenie školského internátu
3. Vzdelávacie poukazy10 054 €použité na vedenie a technické zabezpečenie záujmových krúžkov
4. Fin. prostriedky získané od právn. a fyzických osôb 1 680 €použité na nákup cien do súťaží, zabezpečenie výletov, exkurzií, predstavení, ZS, MS
5. Ostatné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
dotácia VÚC na stravu a školský internát210 008 € 
príspevok na ZS a MS317,92 € 
príspevok na lyžiarsky kurz6 450 € 
príspevok za mimoriadne výsledky žiakov1800 € 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- premyslený systém výchovy a vzdelávania na škole,

- odborné súťaže na celoslovenskej úrovni a výsledky na ZS,

- dobré meno školy,

- uplatnenie absolventov na trhu práce

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- komplexnosť v myslení a v práci

- výchovný rozmer našej práce

- zodpovednosť za zverený priestor

Návrh opatrení:

- preberanie osobnej zodpovednosti a aktivity

- inovatívnosť pri učení

- nové prístupy vo výchove

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Viacerí žiaci sa zamestnali vo firmách, v ktorých predtým vykonávali odborný výcvik alebo pokračujú v nadstavbovom alebo vysokoškolskom štúdiu.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Na škole je snaha vytvárať pozitívne, príjemné, výchovné a nestresové prostredie, kde by sa žiaci cítili prijatí a v bezpečí. Počas prestávok môžu žiaci využívať školskú herňu so stolnotenisovými stolmi, kalčetom, biliardom, kaplnku a bufet.... Dbá sa na prevenciu proti šikanovaniu a aj latentné prípady pokusov o šikanovanie sa so všetkou vážnosťou riešili, ale aj napriek tomu sa nám vyskytli. Riaditeľ školy, výchovný poradca, katechéta a triedni učitelia sa aktívne zapájali do riešenia v-vp žiakov a snažli sa im čo najviac pomôcť.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Angličtina11Mgr. Michal Sventek
Bicyklový5Mgr. Jozef Sarnecký
Creative APP11Mgr. Jaroslav Šebeš
Diagnostický5Ing. Martin Pňaček
Digital Eko Zero17Mgr. Ivan Tichánek
Florbal17Mgr. Tomáš Danko
Futbalový18Mgr. Miroslav Kaleta
Hokejbal8PaedDr. Ján Fábian
JB Cameriere25Mgr. Miroslav Kaleta
Miništrantský5Mgr. Marián Bundzel
Nemčina4Mgr. Monika Albertová
Organový9Mgr. Marián Bundzel
Posilňovňa35Mgr. Miroslav Kaleta
Ruština10Mgr. Beáta Jarošová
Spevácky12Bc. Peter Csambal
Stretko 111Mgr. Tomáš Danko
Stretko 211Ing. Peter Magura
Stretko 311Mgr. Jozef Sarnecký
Stretko druháci7PaedDr. Ján Fábian
Stretko tretiaci7Mgr. Igor Pecha
Španielčina11Mgr. Erika Čvapková
Túry do literatúry15Mgr. Darina Stebnická

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Celkovo je snaha zapájať rodičov do riešenia výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí hoci je to niekedy veľmi náročné. U mnohých sa vníma ochota a dobrá vôľa spolupracovať so školou. Sú situácie, kedy si rodičia nevedia dať rady a z toho vyplynuli aj niektoré odchody zo školy. S niektorými rodičmi sa dosť ťažko komunikovalo (nezáujem alebo prehnaná obrana vlastného dieťaťa).

Zo strany vedenia školy bola snaha o vysvetľovanie nášho výchovného prístupu rodičom prostredníctvom:

- plenárnych ZRPŠ (2x)

- mailovej komunikácie

- osobných rozhovorov s rodičmi.

Viacerí rodičia veľmi oceňujú náš prístup a vyjadrujú zaň vďaku, a sú radi, že ich deti sú na našej škole.

Zástupcovia rodičov sú aj aktívnymi členmi Rady školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Veľmi dobrou reklamou (nenáročnou a účinnou) sú úspechy našich žiakov na rôznych súťažiach!

Taktiež dobrú reklamu robí aj web a hlavne klíma na škole, pretože pri prijímacích pohovoroch:

- 43 % budúcich žiakov sa pre našu školu rozhodlo kvôli dobrým referenciám od terajších žiakov alebo exallievov,

- 12 % žiakov našu školu poradili VP, učiteľ ZŠ alebo saleziáni

- 19 % oslovil web školy (správy o živote na škole),

- 26 % oslovil DOD.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Igor Pecha

V Žiline, 1. júla 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. júla 2020

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom školy dňa 7. 10. 2020