Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Žilina
Adresa školySaleziánska 18, Žilina 010 01
Telefón041/723 41 02
E-mailsos@sdb.sk
WWW stránkawww.robotnik.edupage.org, www.sos.sdb.sk
ZriaďovateľSaleziáni don Bosca, Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón
RiaditeľMgr. Igor Pecha7234102 kl. 155
ZRŠ TV VPMgr. René Gabčo7234102 kl. 154
ZRŠ TV OP Ing. Stanislav Čelko7234102 kl. 154
ZRŠ PVMgr. Peter Dubiel7234102 kl. 230
Vedúci výchovyMgr. Rastislav Behún7234102
Ekonóm školyIng. Veronika Šuštiaková7234102 kl. 157
Katechéta Mgr. Jozef Sarnecký7234102 kl. 158

Rada školy

Rada školy v šk. roku 2018/19 sa stretla na dvoch riadnych stretnutiach, na ktorých veľmi kompetentne prerokúvala navrhované body ( investície školy, rozpočet školy, podnikanie školy, počty tried prvého ročníka, čerpanie príspevku ZRŠ... ). Má svojich riadne zvolených a menovaných zástupcov.


 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Igor Pažický
pedagogickí zamestnanciIng. Igor Pažický
 Ing. Patrik Krajňák
ostatní zamestnanciPetra Kostiková
zástupcovia rodičovIng. Jana Ostrochovská
 Daniela Hodasová
 Ing. Peter Hodoň
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Jozef Sarnecký
 Mgr. Marián Bundzel
 Mgr. Peter Hitka
 Mgr. Pavol Dzivý
zástupca ŽŠRMatúš Matušiska

Poradné orgány školy

Každý pedagogický úsek sa stretáva aj osobitne (minimálne raz za mesiac), kde prehodnocuje a plánuje svoju činnosť. Okrem toho na škole prebiehali (5x) aj formačné porady pre všetkých zamestnancov školy (v mesiacoch, keď neboli klasifikačné porady). Na záver porady sa robili stretnutia P3 (stretnutie TU, MOV a VYCH). Metodické združenie školského internátu sa stretáva 1x v týždni ), kde prehodnocuje a plánuje svoju činnosť.

Ročné hodnotenie práce v predmetových komisiách:

- uskutočnili sa 4x

- bol dodržaný plán práce jednotlivých PK

PK jazykov a spoločenskovedných predmetov:

Výučba jazykov a spoločensko-vedných predmetov (slov. jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, katolícke náboženstvo a občianska náuka) prebiehala podľa vypracovaných časovo-tematických plánov ŠkVP. PK sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk. rok 2018/2019.

Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich tematických plánov a tiež plán výchovy k ľudským právam a finančnej gramotnosti.

Na štyroch zasadnutiach v mesiacoch august, október, marec a jún sme riešili aktuálne problémy a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu. Je už tradíciou, že si vzájomne vymieňame skúsenosti a informujeme sa o problémoch súvisiacich s vyučovacím procesom. Aj naďalej chceme skvalitniť našu prácu. Hlavným cieľom pre nás zostáva rozvoj osobnosti žiaka s jeho individuálnymi schopnosťami, na ktoré nesmieme zabúdať pri jeho hodnotení. Individuálnym prístupom chceme venovať zvýšenú pozornosť žiakom so slabým prospechom a s poruchami učenia, nakoľko ich v škole stále pribúda.

Na hodinách sme uplatňovali inovatívne vyučovanie, využívanie IKT, interaktívnej tabule a PC, nových učebných pomôcok, čím sme zvyšovali motiváciu a záujem žiakov o predmety. Prostredníctvom projektu doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili znížiť počet neprospievajúcich žiakov.

Otvorenou ešte stále ostáva otázka druhej učebne SJL, mala by to byť väčšia učebňa, pretože tento predmet sa učí vo všetkých triedach.

PK pracovala v zložení:

Mgr. Darina Stebnická - SJL, KNB (garant PK)

Mgr. René Gabčo - MAT, BIO

Mgr. Jozef Sarnecký - KNB

Mgr. Igor Pecha - KNB

Mgr. Monika Albertová - NEJ

Mgr. Beáta Jarošová - SJL, RJ

Mgr. Michal Sventek - ANJ

Ing. Vladimír Běhálek - TSV, OBN

PaedDr. Ján Fábian - ANJ

Ing. Adela Poliaková, PhD. - ANJ

Prehľad činností (exkurzie) PK:

- Projekt - vytvor maketu anglickej a žilinskej pamiatky - projekt v rámci medzipredmetových vzťahov s GDM (Sventek)

- Exkurzia Osvienčim a Krakow ( Albertová )

- Ekotop Film

- Projekt - 100. výročie M. R. Štefánika (Jarošová)

- Projekt - 170. výročie Hviezdoslava

-

Prehľad súťaží:

- Hviezdoslavov Kubín - školské kolo, regionálne kolo Dominik Duša z I. GDM ( Stebnická, Jarošová)

- Vianočná rozprávka - tvorivé písanie (žiaci I. ročníka)

- Olympiáda ľudských práv (Albertová, Stebnická, Běhálek, Gabčo)

- Literárna súťaž Karolíny Brüstrelovej

-

Prehľad akcií PK:

- Divadelné predstavenie - (Stebnická)

- Olympiáda z cudzích jazykov - školské kolo (Sventek, Poliaková, Fabian, Albertová)

- Prečítaj si anglickú knihu - ( Sventek)

- Interaktívne cvičenia z NEJ ( Albertová )

- krátke videá Typisch, Mein Weg nach Duetschland (Albertová)

- audioknihy z NEJ: horen und lesen - Ein Hundeleben (Albertová)

- KNJ pre II. NDŠ Mensch und Natur - krátky dokumentárny film Žijeme pod vodou... (Albertová)

- „Vklad peňazí“- projekt v rámci medzipredmetových vzťahov ( Poliaková )

- Tehlička pre misie ( Sarnecký)

- Teológia tela ( Pecha)

- Duchovné obnovy, cvičenia (Sarnecký, Fábian )

- Akčné víkendy

- Celoškolské duchovné obnovy

- Štedrá večera na ŠI

- Animačné nástenné noviny (Sarnecký )

- Beseda s misionárom (Sarnecký )

- Filmy a besedy na hodinách OBN a DEJ súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, ľudských práv, práv dieťaťa s predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a extrémizmu. ( Troskovičová )

- Krúžok ANJ ( Sventek )

- Krúžok NEJ (Albertová)

- Nicos weg A1, A2 (Albertová)

- Európsky deň jazykov - pri príležitosti tohto dňa boli tieto akcie:

z NEJ - Európske krajiny, Slováci, ktorí svojimi vynálezmi dobili svet, Európske vynálezy

z SJL - kvíz

z ANJ - esej

Podrobnosti a informácie o jednotlivých akciách sú uvedené v zápisniciach PK.

Metodicko-odborný rast učiteľov:

- využívanie centrálneho informačného portálu rezortu školstva www.iedu.sk

- seminár pre učiteľov NEJ - aktivizujúce metódy na vyučovaní

- Erazmus Projekt ŽU - Sventek, Poliaková

- konferencia anglických lektorov v Bardejove - Sventek, Fábian

- štúdium odbornej a metodickej literatúry, na zasadnutiach PK sme sa vzájomne informovali o novinkách v školstve, v tlači a pod.

Výsledky MS

SJL - EČ a PFIČ MS sa zúčastnilo 39 žiakov, 6 neúspešní z EČ, ústna časť - 3 neúspešne

ANJ - EČ a PFIČ MS sa zúčastnilo 36 žiakov, 3 neúspešní z IČ, 10 neúspešní z EČ, ústna časť - 3 neúspešne

NEJ - EČ a PFIČ MS sa zúčastnili 3 žiaci, 2 neúspešní z EČ, ústna časť - všetci úspešne

Návrhy na zlepšenie práce v školskom roku 2019/ 2020

1. Prosíme vyriešiť problém s druhou (väčšou) učebňou SJL.

2. Aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a slaboprospievajúcim žiakom.

3. S cieľom zlepšiť úroveň vyučovania SJL venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, rozvoju čitateľskej gramotnosti a komunikatívnych schopností žiakov, klásť dôraz na

rozvíjanie jazykového prejavu.

4. Zakúpenie nových učebníc literatúry pre trojročné učebné odbory.

5. Zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov zvýšeným rozvíjaním medzipredmetových vzťahov cudzie jazyky a odborné predmety.

6. Na základe odporúčania MŠ pokračovať vo výučbe podľa Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019.

7. Zakúpenie aplikácie Wocabee pre žiakov NDŠ, ktorá by bola vhodná pri efektívnejšom vyučovaní. Doteraz sa využívala skúšobná verzia, ktorá sa osvedčila a bola by vhodná aj do budúcnosti.

Vypracovala: Mgr. Darina Stebnická

PK prírodovedných predmetov a TSV:

V školskom roku 2018/2019 pracovala PK prírodovedných predmetov a TSV v zložení:

Členovia:

RNDr. Natália Hrtusová MAT, FYZ , DOG - garant PK

Mgr. René Gabčo MAT

Ing. Vladimír Běhálek TSV

Ing. Radoslav Jurko CHEM

Ing. Adela Poliaková PhD. INF

PaedDr. Ján Fábian, sdb INF

Ing. Janka Funtíková INF

Predseda predmetovej komisie: Mgr. René Gabčo

Výučba prírodovedných predmetov a TSV prebiehala podľa vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré vychádzali zo ŠkVP. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z POP na šk. rok 2018/2019, úlohy vyplývajúce z plánu environmentálnej výchovy a z dokumentu NŠFG. Do jednotlivých tematických plánov boli zakomponované aj úlohy vyplývajúce z dokumentu Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 -2019.

Predmetová komisia sa v šk. roku 2018/2019 stretla na 4 zasadnutiach a to v mesiacoch - august, október, marec a jún, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu.

V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať/tvorba a prezentácia projektov. Pri svojej práci využívali IKT, PC učebne, interaktívnu tabuľu . Na hodinách uplatňovali inovatívne metódy a formy práce s cieľom zvýšiť motiváciu a záujem žiakov o prírodovedné predmety, informatiku a telesnú výchovu.

Prehľad činností, súťaží a akcií PK

Vyučujúci realizovali plán súťaži, projektov, seminárov, exkurzií a laboratórnych cvičení.

V predmete matematika boli jednotlivé úlohy splnené nasledovne.

• Spracovanie štatistického súboru - Seminárna práca - I.GDM, I.NDŠ - máj 2019

• KLOKAN - celoštátna matematická súťaž - apríl 2019

• Matematická súťaž pre I. ročníky nezrealizovaná- slabé vedomosti žiakov

Do súťaže Matematický Klokan sa zapojilo 11 žiakov odboru GDM, súťažili v 2 kategóriách. V kategórií kadet boli 2 úspešní riešitelia, v kategórií junior 3 úspešní riešitelia.

• Medzipredmetový projekt- „Vklad peňazí“ ( MAT, ANJ, SOX) - II.GDM - jún 2019 - čiastočne splnené

Témy Národného štandardu finančnej gramotnosti implementované do TP:

• v 1. ročníku - základy finančnej matematiky

• v 3. ročníku - Elementárna fin. matematika domácnosti

• v 2. ročníku GDM a NDŠ pri téme - Finančná matematika domácnosti, Praktická matematika

• v 3. ročníku GDM - aplikované úlohy

V predmete dopravná geografia žiaci vypracovali na tému „Netradičná turistická destinácia“ prezentáciu menej známej turistickej destinácie - zaujímavého miesta vo svojom okolí - jún 2019, I. NDŠ

V predmete informatika boli žiaci vedení k samostatnému štúdiu odbornej literatúry a k samostatnej práci. Pri vytváraní prezentácií sme sa zamerali aj na medzipredmetové vzťahy.

„Portfólio“ - I.GDM medzipredmetové vzťahy - odborné predmety- apríl/máj 2019

• Plagáty a pohľadnice - žiacke projekty - prvé ročníky učebných odborov - december 2018,

• Tvorba plagátu na zadanú tému - I.NDŠ - máj 2019

V predmete fyzika sme sa riadili podľa plánu práce PK. Žiaci vypracovali vlastné prezentácie na témy optika, jadrová energia. V III.GDM bola laboratórna práca nahradená projektom Energia v domácnosti alebo Energia ľudského tela - jún 2019

V predmete chémia sme v odbore lakovník postupovali podľa plánu práce.

• Náterové materiály - seminárna práca - jún 2019, II.C

• Chémia- seminárna práca - výber tém podľa TP II.C- R. Jurko

V predmete telesná výchova sme zrealizovali nasledovné akcie:

• plavecký výcvik v mesiacoch marec, apríl, máj 2019 -1. ročníky

• preteky v plávaní pod taktovkou VÚC,

• preteky v zjazdovom lyžovaní pod taktovkou VUC

• beh k 17tému novembru organizovaným ŽU - január 2019

• Účelové cvičenia - 1. - 2. ročník: Športový deň - máj 2019

• Ochrana života a zdravia - 3. ročník - apríl 2019 - Kurzu ochrany života a zdravia v Taliansku sa zúčastnili žiaci 3. ročníka.

• Lyžiarsky výcvik - február 2019 - 2. ročník - lyžiarske stredisko Oščadnica - Veľká Rača. Žiaci súťažili o pohár Lyžiarskeho kurzu v dvoch kategóriách - snowboard a lyže

• Volejbal Čadca (družobný turnaj) -12. 12. 2019

• Volejbalový turnaj Dolný Kubín 15.12.2019

• Volejbalový turnaj Dolný Kubín 3.-5.5. 2019

Metodicko - odborný rast učiteľov

Členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry súvisiacej s ich aprobáciou.

Jedným z bodov jednotlivých zasadnutí PK bolo znižovanie informačnej nerovnosti - aktuality z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, moderných vyučovacích metód, aktívnej komunikácie so žiakmi.

Zaujímavé články pre učiteľov : https://eduworld.sk/

Pracovné stretnutie k organizačnému zabezpečeniu MS 2018/2019 - november 2018

SOŠ stavebná Žilina, Mgr. René Gabčo, RNDr. Natália Hrtusová

Mgr. René Gabčo sa zúčastnil školenia IT bezpečnosť.

Návrhy na skvalitnenie práce v školskom roku 2019/2020

• Využívať aktivizujúce metódy podporujúce rozvoj prírodovednej gramotnosti.

• Venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami a slaboprospievajúcim žiakom, zlepšiť spoluprácu s rodičmi aj využitím komunikácie cez edupage

• Venovať sa nadaným žiakom formou konzultácií, individuálnym prístupom, zverejnením doplnkových učebných materiálov na edupage

• Naďalej realizovať medzipredmetové projekty, využívať inovatívne vyučovacie metódy

• Naďalej pokračovať v skvalitňovaní vyučovacieho procesu tvorbou prezentácií, testov, pracovných listov - z rôznych zdrojov/internet/

• Snažiť sa o vytváranie pozitívnej klímy v triede profesionálnym postojom, pozitívnou motiváciou

• INF - upraviť TP pre I.GDM, I. a II. NDŠ

• Pripraviť a zrealizovať medzipredmetovú súťaž pre žiakov II. ročníkov - MAT-EKO + všeobecný prehľad

• Návrh na intenzívnejšiu spoluprácu so psychológom, edukáciu rodičov- zvoliť vhodnú formu - prednášky, zaujímavé články zverejnené na edupage

Vypracovala RNDr. N.Hrtusová

PK dopravných predmetov:

Predmetová komisia pracovala pod týmto zložením:

Vedúci PK: Ing. Stanislav Čelko, zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie

Garan PKt : Ing. Janka Funtíková, učiteľ odborných predmetov

Členovia PK: Ing. Igor Pažický, učiteľ odborných predmetov

Ing. Martin Pňaček, učiteľ odborných predmetov

Ing. Radoslav Jurko, učiteľ odborných predmetov

Mgr. Peter Dubiel , hlavný majster

Peter Pilko, MOV

Marián Lisko, MOV

Juraj Lisko, MOV

Miroslav Brodňan, MOV

Ing. Patrik Krajňák, MOV

PK zahŕňa tieto odbory:

Trojročné učebné odbory: ISCED 3C

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2487 H 04 autoopravár - lakovník

Nadstavbové štúdium: ISCED 3A

3757 L dopravná prevádzka

K jednotlivým bodom plánu práce:

- zasadania PK sa uskutočnili podľa plánu štvrťročne

1. Úlohy vyplývajúcich z POP

Bezpečnosť a prevencia - v rámci prevencie proti šikanovaniu sa robil prieskum medzi žiakmi 2. a 3. ročníka a následná beseda o šikanovaní. Tiež sa uskutočnili besedy na tému Alkohol a drogy, Rasizmus, Extrémizmus pre žiakov 3. ročníkov.

Digitálne technológie - na realizovanie inovačných pedagogických metód sa využívajú digitálne technológie vhodné vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania.

Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti - kontrolná činnosť je zameraná na účinnosť uplatňovania pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k rozvíjaniu zručností potrebných pre vedomostný a profesionálny rozvoj. Využívajú sa rôznorodé metódy, formy hodnotenia žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri hodnotení účinnosti vyučovania učiteľom.

2. Realizácia úloh vyplývajúcich zo ŠkVP

- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch bolo realizované

- využívali sa moderné vyučovacie metódy na podnecovanie žiakov k aktívnejšiemu prístupu

- využívalo sa nielen vyučovanie v triede, ale aj v počítačovej učebni, učebni De Lorenzo a absolvovanie exkurzií.

- upravil sa rozpis učiva zakomponovaním tém Hybridné pohony a Elektromobily na praktickom vyučovaní pre III. ročník autoopravár - elektrikár, do predmetu Elektropríslušenstvo 3. ročník autoopravár-elektrikár, Elektrotechnika 3. ročník autoopravár-mechanik a Elektrické zariadenia motorových vozidiel - II. ročník Dopravná prevádzka v celkovej dotácii 10 hodín pre jednotlivé predmety, ku ktorým boli vytvorené aj nové výukové materiály.

- škola dostala ponuku od fy KIA na poskytnutie hybridného vozidla určeného na výuku

- rozpis učiva v jednotlivých odboroch z odborných predmetov na teoretickom vyučovaní

3. Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu enviromentálnej výchovy

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody.

- poznajú možnosti recyklácie niektorých materiálov - kovový odpad, plasty, papier, sklo, oleje, akumulátory.

- zabezpečené je separovanie odpadu na teoretickom aj praktickom vyučovaní .

- na OV bola zrekonštruovaná miestnosť na olejové hospodárstvo

4. Hodnotenie vedomostnej úrovne žiakov

- na získanie komplexného pohľadu na osobnosť žiaka a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa zefektívnila spolupráca medzi učiteľmi, majstrami OV a rodičmi . Na zasadnutiach PK majstri OV a učitelia odborných predmetov informovali o svojich skúsenostiach v práci so žiakmi 1. ročníka. Niektorým žiakom bolo treba venovať zvýšenú pozornosť na zlepšenie ich študijných výsledkov.

- žiaci prvých ročníkov odboru autoopravár absolvovali štvrťročne 4 postupové testy z každého odborného predmetu a 6 úloh z praktického vyučovania za celý rok. Na základe ich sumárneho výsledného vyhodnotenia boli zadelení do jednotlivých autoodborov v 2. ročníku. Testy boli 50 - 60 otázkové.

- žiaci 2. ročníka odboru autoopravár / mechanik, elektrikár / a lakovník boli v rámci súťaže o najlepšieho autoopravára štvrťročne vedomostne preverovaní z odborných predmetov formou e - learningových testov s ich bodovým hodnotením. Súčtom bodov zo všetkých testov boli na konci školského roku vyhodnotení najlepší žiaci týchto odborov.

- maturitných skúšok sa zúčastnilo 15 žiakov II. NDŠ odboru Dopravná prevádzka. Jeden žiak neabsolvoval praktickú časť maturitnej skúšky, nakoľko jeho práca nespĺňala náležitosti zadané konzultantom, 3 žiaci neabsolvovali ústnu časť maturitnej skúšky z dôvodu neukončenia ročníka .

- hodnotenie praktickej časti maturitnej skúšky : 6 žiaci prospech výborný, 4 žiaci prospech chválitebný, 2 žiaci prospech dobrý, 3 žiaci prospech dostatočný

- hodnotenie ústnej časti maturitnej skúšky: 3 žiaci s prospechom chválitebný, 6 žiaci s prospechom dobrý, 4 žiaci s prospechom dostatočný

- záverečných skúšok sa nezúčastnil jeden žiak z odboru autoopravár - lakovník z dôvodu známky nedostatočný z predmetu v danom klasifikačnom období.

Záverečných skúšok sa zúčastnilo :

III.B autoopravár - mechanik 25 žiakov : 2 vyznamenaní žiaci, 3 žiaci prospeli veľmi dobre, 17 žiakov prospelo, 3 žiaci neprospeli / nedostatočný prospech z písomného testu záverečnej skúšky /

III. C autoopravár - elektrikár 12 žiakov : 6 žiaci prospeli s vyznamenaním, 4 žiaci prospeli veľmi dobre, 2 žiaci prospeli

III.C autoopravár - lakovník 7 žiakov : 2 žiaci prospeli s vyznamenaním, 3 žiaci prospeli veľmi dobre, 1 žiak prospel

5. Vzdelávanie členov PK

- aktuálne informácie členovia PK získavajú z web stránok MŠ, ŠPÚ, ŠIOV, NÚCEM

- odborná úroveň sa zvyšuje absolvovaním odborných školení, exkurzií , samoštúdiom

Školenia sa zúčastnili : - Ing. Pňaček, Ing. Funtíková - BOSCH - Emisie, výfukový systém

- Ing. Jurko - SATA DAY, ukončenie školenia : Výchovný proces ako článok celoživotného vzdelávania

- Ing. Pňaček, MOV J.Lisko - Diagnostika TOYOTA, Praha

- Ing. Funtíková - Automatické prevodovky, Hybridné pohony vo fy KIA

- Ing. Krajňák - lakovnícke školenie vo fy SANDOX

- v rámci predmetovej komisie bola vykonaná vzájomnú hospitačnú činnosť medzi učiteľmi - Ing. Funtíková - Ing. Pňaček

6. Využívanie nových metód a foriem vyučovania s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov

- na vyučovaní sa aktívne využíva práca s tabletami, či na overovanie získaných vedomostí, alebo prístup k novým informáciách ohľadom preberaného učiva a tiež nové informácie zo sveta automobilového priemyslu.

- vyučujúci využívajú na zvýšenie motivácie žiakov nové metódy a formy aktívneho učenia

- zvýšená pozornosť sa venuje názornému vyučovaniu s využívaním konkrétnej súčiastkovej základne, premietaniu videí, elektrickému meraniu využívajúcemu panely De Lorenzo , meraniu pomocou osciloskopu - snímačov a akčných členov na výukovom automobile, získaniu zručnosti pri práci s diagnostickými prístrojmi, práci s ručným náradím

- na praktickej časti maturitnej skúšky boli vytvorené nové výučbové modely - turbodúchadlo, stojan s filtrami v automobile, stojan s rôznymi druhmi zvarov, vytvorenie odliatku vačkového hriadeľa

- žiaci tretích ročníkov v talianskom Turíne navštívili múzeum áut.

- v rámci zakomponovania problematiky elektromobility a hybridných pohonov do rozpisov učiva sa žiaci III.C a II. NDŠ zúčastnili exkurzie na ŽU, kde vyučujúci z Katedry konštruovania a častí strojov žiakom predviedli a popísali vlastný zostrojený elektromobil a diskutovali so žiakmi na túto tému

- uskutočnilo sa školenie SERVIND SLOVAKIA pre autolakovníkov druhého ročníka v stredisku spoločnosti v Ilave. Počas dvojdňového programu sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi postupov opráv, s novými technológiami a bezpečnosťou pri práci. Prakticky si vyskúšali školiteľom vybraný postup pomocou najmodernejších nástrojov a zariadení

- uskutočnilo sa 2-dňové školenie vo fy KTM v Bratislave, ktorého sa zúčastnili dvaja žiaci II. ročníka autoopravár a 1 žiak I. ročníka

7. Plán exkurzií

- v októbri sa žiaci 2.ročníkov odboru autoopravár zúčastnili exkurzie Autosalón v Nitre.

- v októbri sa žiaci 1. ročníkov zúčastnili exkurzie do METALURG Dubnica nad Váhom

- vo februári sa uskutočnila exkurzia do fy KIA pre III. ročníky

- v októbri sa žiaci I.NDŠ a II. NDŠ zúčastnili exkurzie vo firme BEL v Dubnici n/ Váhom

- v máji sa uskutočnila exkurzia do fy SERVIND SLOVAKIA pre 1. ročníky

8. Plán súťaží

- september - jún sa uskutočnila súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka z odborných predmetov a praktických zručností

- september - jún sa uskutočnila súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka z odborných predmetov

- január - apríl prebiehala súťaž JUNIOR CASTROL, v ktorej v celoslovenskom finále obsadil 1. miesto Filip Hajdúch z III. C v kategórii autoopravár mechanik a elektrikár a v kategórii autoopravár - lakovník obsadil 1. miesto Roman Kriško a 5. miesto Štefan Blažej Cigánik

- okresného kola SOČ sa zúčastnili Anton Fujdiak a Samuel Gelatka z II. NDŠ. Do krajského kola SOČ postúpil z tretieho miesta v okresnom kole Anton Fujdiak .

Ing. Janka Funtíková

PK stolárskych a stavebných predmetov:

Predmetová komisia pracovala v zložení:

Ing. Stanislav Čelko - vedúci PK

Ing. Mária Hrúzová - garant PK za stolárske predmety

Ing. Anton Marec - garant PK za stavebné predmety

Ing.Martin Puchala - učiteľ OP

Ing.Róbert Páleník - učiteľ OP

Marek Kajaba - majster OV stolár

Jozef Olbert - majster OV stolár

Peter Urík - majster OV stolár

Tomáš Mário Peregrim - majster OV stolár

Ján Tomáš - majster OV murár

Mgr. Peter Dubiel - hlavný majster OV

Za obdobie školského roku 2018/19 boli splnené nasledovné úlohy:

- vypracované podklady pre celoškolský plán environmentálnej výchovy

- vypracovaný plán práce PK aj plán exkurzií na školský rok 2018/19

- vypracované a schválené súborné práce na odborný výcvik pre žiakov 1.,2. a 3. ročníka

- pre záverečné skúšky žiakov 3. ročníka stolár a murár boli vypracované zadania záverečných prác na OV aj otázky na písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok spolu s tabuľkami hodnotenia

- učivo z jednotlivých odborných predmetov na teórii aj praxi , rozpísané v ŠKvP, bolo v priebehu školského roka odučené v celom rozsahu

- členovia komisie spolupracovali na prezentácii školy pri príležitosti dní otvorených dverí, boli pripravené priestory odborného výcviku aj odborné učebne na DOD

- učitelia OP aj majstri OV sa po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov aj naďalej navzájom informovali na zasadnutiach PK o svojich skúsenostiach v práci so žiakmi 1. ročníka, hlavne z dôvodu posúdenia vhodnosti vybraného odboru žiakom.

v odbore stolár:

- z plánovanej exkurzie pre stolárov sa zrealizovala namiesto exkurzie Nábytok a bývanie v Nitre exkurzia na výstavu CONECO v Bratislave spolu so žiakmi z odboru murár, a to 28. marca 2019

- v rámci programu Interreg sme sa zúčastnili nasledujúcich exkurzií:

- v októbri 2018 - so žiakmi SOŠ Stavební a Dřevozpracujíci Ostrava sme navštívili

drevárske firmy: Drevodom Rajec s.r.o , Fines a.s, Nábytkár Ružomberok .

- 12. december 2018 sa uskutočnila exkurzia so žiakmi I. II. III. ročníka a I.NDŠ

vo firmách PASSPOL (výroba ohýbaného nábytku) a DREVOMAX ( výroba euro-

hranolov).

- 9. - 11. apríla - sme v Česku navštívili so stolármi tieto firmy: TON a.s ( ohýbaný

nábytok), píla Paskov M&M, Domy Rýmařov, Celulózka Paskov.

- bola poskytnutá odborná konzultačná činnosť učiteľov aj majstrov žiakom 3. ročníka pri vypracovávaní konštrukčnej a technologickej dokumentácie pre zhotovenie výrobku na praktickú časť záverečnej skúšky

- 27. a 28. februára prebehla medzi žiakmi 2. ročníka stolár praktická časť súťaže (teoretická časť súťaže sa uskutočnila v predchádzajúcom týždni) o najzručnejšieho stolára. Najlepšie obstáli žiaci: Patrik Straka - 1. miesto, Adam Letko - 2. miesto a Filip Moravčík - 3. miesto.

- 14. marca bolo v našej škole v priestoroch odborného výcviku uskutočnené regionálne kolo súťaže zručnosti stolárov o postup do celoslovenskej súťaže SKILLS Slovakia. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola o najzručnejšieho stolára. V kategórii jednotlivcov zvíťazil náš žiak PatrikStraka. Adam Letko obsadil 4. miesto. Spoločným bodovým ziskom si chlapci zaistili v kategórii najlepšia škola 1. miesto a tým aj postup do finále celoslovenskej súťaže Skills Slovakia v Nitre

- 27. - 28. apríla sa víťazi regionálneho kola Straka a Letko zúčastnili slovenského finále súťaže SUSO - Skills Slovakia v Nitre, kde osadili 3. miesto .

- 6. mája sme sa zúčastnili súťaže ŠVOČ na drevárskej fakulte vo Zvolene s troma prácami.

Daniel Fečo s prácou „Violončelo - od vízie k tónom melódie“ získal 1. miesto, čím obhájil umiestnenie z predchádzajúceho ročníka.

Lukáš Tereštík s prácou „Spoločenský stolík z masívu FOLK - Obrus, ktorý sa neperie“

získal 4. miesto. V súťaži svoju prácu predstavila aj dvojica Andrej Červeňan a Cyril Korpesio pod názvom „Krása v dreve zakliata“.

- ZS v odbore stolár prebehli v dňoch 17. júna písomná časť, 17-18. júna praktická časť a 19. júna teoretická časť. 21. júna si 17 absolventov z odboru stolár na slávnostnom vyradení prevzalo z rúk riaditeľa školy výučné listy s nasledovným prospechom:

-2 žiaci prospeli s vyznamenaním

-2 žiaci prospeli veľmi dobre

-13 žiaci prospeli

2 žiaci si záverečnú skúšku zopakujú v septembri z dôvodu neprospechu.

- v rámci programu INTERREG škola zakúpila dva nové stroje: CNC frézovačku

a laserovú vypaľovačku a taktiež materiál , ktorý bude používaný pri výučbe práce na týchto strojoch.

- škola zakúpila aj ovládacie programy na: CNC frézu - ASPIRE

laserovú vypaľovačku -NC studio

- Zamestnanci, ktorí budú oboznamovať žiakov s prácou na týchto strojoch , boli

preškolení dvakrát dva dni školiteľom pánom Krajčom.

nesplnené úlohy:

- naplánovaná návšteva výstavy Nábytok a bývanie v Nitre - výstava sa konala v čase jarných prázdnin

- súťaž v zručnosti stolárov 1. ročníkov - z dôvodov výmeny majstrov OV a prestavby v

dielni OV

- spolupráca s firmou Mafell je momentálne nedoriešena (treba určiť novú zodpovednú

osobu pre kontakt s firmou za Ing. Kvasnicu )

v odbore murár :

- žiaci 3. ročníka murár Jakub Kún a Filip Lovíšek sa v apríli zúčastnili súťaže

MURÁR 2019 v SOŠ stavebnej v Nitre, kde obsadili 4. miesto a postúpili na

celoslovenské kolo súťaže SUSO, ktoré sa uskutočnilo ako súčasť výstavy Gardenia

v Nitre. Obsadili 2.miesto , čo ich posunulo do československého finále v septembri

v Prahe.

- v mesiaci marec účasť na výstave CONECO v Bratislave spoločne s odborom stolár

- v apríli sa žiaci 3. ročníka zúčastnili školenia firmy RIGIPS

- ZS v odbore sa konali v dňoch 17. - 19. júna, žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky.

Traja prospeli s vyznamenaním , aj žiak z odboru murár z ústavu v Sučanoch prospel

s vyznamenaním, traja prospeli. Vyznamenaní žiaci dostali certifikát SOPK .

- vyučovanie v detašovaných triedach v ÚVTOS mladistvých v Sučanoch, kde sa v

individuálnom štúdiu pripravujú žiaci v odbore murár, ktorí dosahujú veľmidobré

študijné výsledky , piati pokračujú v štúdiu v 2. a 3. ročník

nesplnené úlohy:

- účasť na prezentačných akciách stavebných firiem nakoľko sa prezentačné akcie uskutočnili v pre nás nevhodnom termíne

Vypracovali: Ing. Mária Hrúzová, Ing. Anton Marec, Ing. Martin Puchala

PK grafických predmetov:

V školskom roku 2018/2019 výučba odborných predmetov prebiehala podľa vopred vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré boli splnené podľa ŠkVP. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z MOP na šk. rok 2018/2019, úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich plánov.

V priebehu školského roka 2018/2019 sa predmetová komisia stretla na 4 zasadnutiach a to v mesiacoch - august, október, marec a jún, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu aktualizovaného podľa potrieb a situácie. Stanovené ciele pre jednotlivé predmety sa nám podarilo splniť (až na výnimky).

V práci členov PK sa prejavilo inovatívne vyučovanie, využívanie IKT (elektronické triedna kniha), využívanie audiovizuálnych učební, interaktívnej tabule, grafických tabletov a PC, nových učebných pomôcok, čo vyučujúcim umožnilo uplatniť nové metódy a formy práce na hodinách a zvýšiť motiváciu a záujem žiakov o predmet. V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať (tvorba a prezentácia projektov). Prostredníctvom projektu poobedného doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili zefektívniť a skvalitniť prípravu žiakov na vyučovanie. Žiaci mali k dispozícii poobedný ateliér (pre prácu na zadaných úlohách). Členovia PK pri výučbe využívali možnosť medzipredmetových vzťahoch, či už priamo na vyučovaní alebo v jednotlivých projektoch.

V školskom roku 2018/2019 pracovala PK odborných predmetov v zložení:

Členovia:

Mgr. Jaroslav Šebeš - garant PK grafickej, učiteľ OP, majster OV

Mgr. Igor Pecha SDB - riaditeľ školy

Ing. Stanislav Čelko - zástupca RŠ pre odborné vzdelávanie

Mgr. Peter Dubiel - hlavný majster

Mgr. Ivan Tichánek - učiteľ OP, majster OV

Ing. Petra Mieresová - majster OV, učiteľ OP

Bc. Ján Drgoň - majster OV

Ing. Adriana Tvrdá - ekonomické predmety

Výsledky MS

GDM - PČOZ a TČOZ sa zúčastnilo 23 žiakov. Zhodnotenie priebehu MS

PČOZ

Hodnotenie:

Výborný: 9 žiaci

Chválitebný: 4 žiaci

Dobrý: 4 žiaci

Dostatočný: 1 žiaci

Nedostatočný: 1 žiakov

Priemer za obhajobu (19 žiakov): 2,00

Neodovzdali prácu: 4 žiaci

Opravný termín: 1 žiak

Náhradný termín: 4 žiaci

TČOZ

Hodnotenie:

Výborný: 5 žiaci

Chválitebný: 8 žiaci

Dobrý: 6 žiaci

Dostatočný: 3 žiak

Nedostatočný: 1 žiakov

Priemer za odpoveď (23 žiakov): 2,65

Prehľad činností, súťaží a akcií PK

Vyučujúci zapojili do súťaží viacero žiakov. Realizovali plán exkurzií, besied, školenia, súťaží, ktorý bol splnený nasledovne:

Exkurzie:

mesiac názov zodpovedný trieda

september Umenie (Považská galéria/Budatín) - akcia je každoročne zabezpečená pre absolventov I. GDM podľa aktuálne výstavy. P. Mieresová II. GDM

máj Tlačiareň NEOGRAFIA - Martin - exkurzia ofsetová tlač, výroba knihy. - presun na September J. Šebeš/P. Mieresová II. GDM

november Konferencia digital media - Praha -konferencia je vedená formou prednášok od svetových lektorov v oblasti 3D technológií, I. Tichánek II. - IV. GDM

I. polrok Exkurzia: zberné suroviny a.s. Žilina I. Tichánek J. Šebeš I. - IV. GDM

september Návšteva Parlamentu a Ekofarmy (15-ti žiaci - výber) A. Tvrdá výber žiakov

Súťaže:

mesiac názov zodpovedný trieda

február/jún WEB-stránka Zužitkovanie nadobudnutých zručností počas roka v komplexnom projekte; J. Šebeš II. GDM

II. polrok AMFO - fotografická tvorba Celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby (I. GDM, II. GDM, III. GDM) I. Tichánek I. - IV. GDM

II. polrok Zelený Objektív 2018 - tematické zameranie na slovenskú prírodu a lesy - vysoký záujem zo strany žiakov - 1. miesto (E. Klinovská II. GDM); I. Tichánek I. - IV. GDM

II. polrok Junior internet 2019 Porovnávanie prác/projektov, aktuálnych trendov v odbore na celoslovenskej úrovni (grafické práce); T. Pálfy (ocenenie), V. Šimek J. Šebeš I. - IV. GDM

II. polrok Festival krátkych animovaných filmov - školská súťaž, v ktorej žiaci zúročili vedomosti a zručnosti v oblasti animovanej tvorby; I. Tichánek II. GDM

II. polrok TV LUX - video súťaž - žiaci si v zadanej úlohe skúsili prácu realizačného tímu pri tvorbe filmu. Téma enviro. I. Tichánek IV. GDM

II. polrok Súťaž UAT - Bratislava I. Tichánek I. GDM

september Deň finančnej gramotnosti A. Tvrdá celá škola

Besedy / Workshopy:

mesiac názov zodpovedný trieda

II. polrok Fomei - workshop s možnosťou praktického vyskúšania aktuálnej profesionálnej techniky na trhu; I. Tichánek I. - IV. GDM

I. a II. polrok Projekt fotografia - fotograf Vladimír Škuta P. Mieresová II. a III. GDM

I. polrok It expo - ŽU I. Tichánek, J. Šebeš I. - IV. GDM

I. polrok FOMEI - Hradec Králové I. Tichánek, J. Drgoň I. - IV. GDM

II. polrok Beseda: festival filmov: Filmová noc na hrade I. Tichánek I. - IV. GDM

október INSTRET (Ivana Tvrdovská - Luxury. s.r.o) A. Tvrdá I. NDŠ, II. NDŠ

december INSTRET (Soňa Ondrejková - RozhýBiznis) III.GDM. I.NDŠ

október LEAF day A. Tvrdá výber žiakov

december Finančná gramotnosť A. Tvrdá I. - III.A, III.GDM, I. - III.B, III.C

január Finančná gramotnosť A. Tvrdá II. - III.B, III.C, II. - III.A, III.GDM

apríl Konferencia - Podnikatelia spojte sa A. Tvrdá výber žiakov

február Kresťanská konferencia pre podnikateľov („Antikrehká firma“) A. Tvrdá výber žiakov

jún Konferencia „Budúcnosť tu a teraz“ A. Tvrdá II.GDM

jún Akadémia Dobrého Pastiera (stretnutie podnikateľov) „Disciplína a prekonávanie prekážok“ A. Tvrdá výber žiakov

Realizácia projektu medzipredmetových vzťahov:

mesiac názov zodpovedný trieda

II. polrok Historická Žilina (OVY-ANJ) J. Šebeš, uč. ANJ I. GDM

II. polrok Svetlo - tieň (GDM - OVY) J. Šebeš, I. Tichánek I. GDM

II. polrok Bankovka (GDM - ANJ - MAT) J. Šebeš, uč. ANJ, uč. MAT II. GDM

Rôzne:

- realizácia interných a externých zákaziek (propagačné materiály...)

- časopis: TREND, FONT: spokojnosť s výberom, zabezpečujú rozhľad v aktuálnych trendoch v odbore.

- projekt: Do práce na bicykli (Tichánek, Šebeš)

- iniciatíva: separovanie odpadu (kabinet GDM)

- iniciatíva: Eko-top film Ster Century Žilina (Tichánek, Šebeš)

Materiálno technické zabezpečenie

V šk. roku 2018/2019 zabezpečilo nasledovne:

- nákup protiplesňového náteru (ateliér GDM) , odstraňovača plesní, bieleho náteru okolo košov, čistiace prostriedky na údržbu počítačov

- nákup a inštalácia jedného kusu svetelného led panelu (ateliér GDM)

- lampa projektor - ateliér GDM

Metodicko - odborný rast učiteľov

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry. Jednotlivý členovia PK sa zúčastnili nasledovných školení:

- Kontinuálne vzdelávanie - Atestačná príprava (Šebeš, Tichánek)

- Školenie Digital Skills - KU Ružomberok (Tichánek)

- Školenie: práca s problémovými žiakmi (Šebeš)

- Úspešné ukončené DPŠ (Tichánek)

- Úspešné ukončené DPŠ - majster (Mieresová)

- Úspešné ukončenie 1. atestácie (Šebeš)

- Školenie - 7 návykov efektívneho života (Tvrdá)

- Workschop s podikateľmi - Akadémia dobrého pastiera - 2x za rok (Tvrdá)

- Hospitácia - Vzájomné vzdelávanie pedagógov

Vypracoval : Mgr. Jaroslav Šebeš

Metodické zruženie ŠI:

Úspechy:

podarilo sa vyrobiť postele na druhé a tretie poschodie

stolári vyrobili nové skrine na druhé poschodie

aktívne vytváranie rodinného prostredia cez skrášľovanie priestorov na ŠI

prebehol celoročný proces zastupiteľnosti (viď vízie na nový školský rok)

aktívne zapojenie sa do príprav a priebehu Dní otvorených dverí, prijímacích pohovorov

sprevádzať kandidátov na saleziánske povolanie počas ich týždennej skúsenosti na SOŠ

rozbehnúť prípravy na Zoznamovací výlet a CechCamp

rozbehnúť stretká prvákov a starších

zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov - funkčné vzdelanie vedúceho výchovy a začatie 1 kvalifikačnej skúšky dvoch vychovávateľov

zopárkrát sa podarilo vtiahnúť VS do pondelkového spoločného programu ako skupiny

o krôčik sa nám podarilo posunúť k návyku spoločného stolovania

podarilo sa nám vytvoriť aktívnu spoluprácu s dvoma saleziánmi, ktorí pravidelne asistovali pri I. a II. VS

Prehľad činností:

z pravidelných činností fungovali na ŠI najmä športové krúžky (futbal, floorball, hokejbal, posilňovňa) ale i gitarový, spevácky, orgánový a iné krúžky

bohatá bola aj činnosť v duchovnej oblasti - duchovné cvičenia pre jednotlivé ročníky, viacero aktivít a súťaží počas jednotlivých liturgických období, pravidelná modlitba ruženca s chlapcami, pravidelné animované adorácie a krížové cesty a pod.

uskutočnili sa aj viaceré akcie, ktoré zastrešoval úsek školského internátu, prípadne sa na ňom aktívne podieľal ako:

účasť na PGSI v Krakove

jarné upratovanie okolia školského internátu

Pozorovanie východu slnka - turistika

Diskotéka s GSF

Cecilfest - hudobná súťaž

Slávnostná večera na sviatok dona Bosca

Turnaj o pohár riaditeľa školy

dva futbalové Turnaje Panny Márie Pomocnice

viacero hokejbalových turnajov

Imatrikulácie žiakov PaSA v Čadci

Godzone

Vianočná štedrá večera na ŠI

Mikuláš na ŠI

Mikuláš na škole

Futbalový turnaj k don Boscovi

Školský kalčetový turnaj

Kalčetový turnaj na ŠI

Celoslovenský kalčetový turnaj v Prešove

Ples starších žiakov s dievčatami z PaSA z Čadce

Lyžovačka

Krížová cesta s GSF

Účasť na festivale Lumen - ako dobrovoľníci

Rozlúčka s maturantami

Rozlúčka s tretiakmi

Celoročná účasť žiakov z ŠI v školskej futsalovej lige

Zapojenie sa do celoslovenského turnaja vo futbale - Kama

Turnaj vo väznici v Sučanoch

nárazové brigády pri realizácii VSAKOV

a iné

Nesplnené úlohy:

nateraz sa ešte nepodarilo dotiahnuť veci ohľadom skvalitnenia bývania - zvlášť na prvom poschodí

zorganizovať viacero spoločných vychádzok

spoločne trávený čas / teambuilding vychovávateľov/

dotiahnuť veci po prerábke druhého poschodia/ samozatvárače, svetlá v spoločenskej/

Návrhy na zlepšenie:

personálne posilniť prítomnosť na ŠI

sprevádzať vychovávateľov k zručnosti komunikácie so žiakmi

postupne vťahovať do života a činnosti ŠI nadstavbárov a spolubratov z ďalších úsekov

je potrebné vyrobiť nové stoly na druhé poschodie

osadiť tabule do spoločenských miestností

uskutočniť záväzky vyplývajúce z hĺbkovej požiarnej kontroly /protipožiarne uzávery- dvere a zásteny, doplnenie hasiacich prístrojov/

Mgr. Rastislav Behún

Enviromentálna výchova:

Plán enviromentálnej výchovy bol v jednotlivých predmetových komisiách splnený.

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov teoretického a praktického vyučovania a priebežne sa plnili.

Skupina spoločenskovedných predmetov

Plán enviromentálnej výchovy v predmetovej komisii bol splnený.

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

- na vyučovacej hodine KNJ v triede II.NDŠ pri téme: Mensch und Natur (Človek a príroda) premietanie krátkeho dokumentárneho filmu Žijeme pod vodou + rozprávanie na tému Was mache ich für die Umwelt (Čo robím pre ochranu životného prostredia?)

Skupina prírodovedných predmetov

Body plánu enviromentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov a priebežne plnené počas školského roka.

Skupina odborných stavebných predmetov

Žiaci boli s aspektmi enviromentálnej výchovy oboznámení najmä:

- šetrenie stavebnými materiálmi a vodou, správne dávkovanie, používanie vody na prevádzkové účely.

- nakladanie so stavebným odpadom, recyklácia stavebného odpadu.

Plán bol priebežne plnený.

Skupina odborných drevárskych (stolárskych) predmetov

Plán enviromentálnej výchovy v predmetovej komisii bol splnený.

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania.

Skupina odborných dopravných predmetov

Plán enviromentálnej výchovy v predmetovej komisii bol splnený.

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do časovo-tematických plánov a priebežne sa plnili.

Skupina odborných grafických predmetov

Body enviromentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

Žiaci odboru GDM boli zapojení do súťaží s enviromentálnou tématikou napr.: Eliška Klinovská z II.GDM získala 1.miesto v súťaži Zelený objektív.

V triede č. 211 žiaci zbierali kovové a Alu obaly. V kabinete GDM sa separoval komunálny odpad do zberných nádob -Sklo / Plast / Kov / Papier.

Odborný výcvik

Body z plánu enviromentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov praktického vyučovania a priebežne sa plnili.

Aktivity mimo vyučovania ako praktické uplatnenie enviromentálnej výchovy v šk. r. 2018/2019

- počas celého školského roku učitelia dbali na estetickú úpravu tried

- na chodbách mali žiaci možnosť triediť: prázdne PET fľaše

použité batérie,

vrchnáky z PET fliaš (Vrchnáky sa zbierali na podporu telesne postihnutých)

zber cestovných lístkov na podporu telesne postihnutých ľudí (odovzdané na SAD Žilina)

- v zborovni, v dielňach odborného výcviku, v kanceláriach sa triedil použitý papier

- na triednických hodinách premietanie dokumentárnych filmov: Natura 2000, Volám sa Eva ..., Žijme pod vodou + diskusia so žiakmi o ochrane životného prostredia vo svojom okolí

- nástenky s enviromentálnou tematikou boli vyhotovené k týmto témam:

1. Európsky týždeň mobility 16.-22.september 2018

2. Obnoviteľné zdroje energie

3. 25.11. Deň bez nakupovania

4. Vianočný stromček

5. 6.2. Svetový deň bez mobilu

6. Vypínaj vypínače

7. Národné parky na Slovensku

8. Ako prežiť letné horúčavy

- 19.11. 2018 sa žiaci prvého ročníka z praxe spolu s majstrami OVY zúčastnili projekcie filmov Ekotopfilm Envirofilm.

- žiaci, ktorí navštevujú krúžok EKO ZERO spolu s vyučujúcim Mgr. Ivanom Tichánkom boli na exkurzii v Zberniach surovín v Žiline.

- učitelia a študenti sa zapojili do akcie DO PRÁCE NA BICYKLI. EU spoločne znížili emisie o 84,14 kg CO2.

- 25.06. / 26.06. a 27.06.2019 koncoročné upratovanie tried, dielni a okolia školy.

Návrhy žiakov a učiteľov: - zber papiera na chodbe nielen v zborovni

- zber VKM+kovy, Tetra Pak - nápojové kartóny, Alu - vrchnáky z jogurtov

- zriadiť kompostovisko v areály školy, prípadne koše/ kontajner na biologicky rozložiteľný odpad

- zapojiť sa do projektu Zelená škola od školského roka 2019/2020

- zapojiť sa do projektu Zbierame so zberkami, ktorý organizuje firma Zberné suroviny.

Plán enviromentálnej výchovy sa priebežne plnil. Počas celého školského roku sa vyučujúci na teoretickom vyučovaní , majstri na praktickom vyučovaní a asistenti na ŠI snažili vštepiť žiakom základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Mgr. Monika Albertová

Výchovný poradca:

Činnosť výchovného poradcu bola prevažne zameraná na:

• zisťovanie a riešenie problému šikanovania a extrémizmu v jednotlivých triedach, bol uskutočnený dotazník, následne vyhodnotenie dotazníkov. Oboznámení boli triedni učitelia a uskutočnili sa pohovory so žiakmi.

• oboznámenie pedagógov o rôznych poruchách učenia a správania sa jednotlivých žiakov a z toho vyplývajúcich dôsledkoch na proces učenia sa daných žiakov, ako aj vhodný prístup k výkladu, skúšaniu a hodnoteniu jednotlivých výsledkov,

• spracovanie a vypracovanie odporúčaní na pedagogicko-psychologické vyšetrenia indikovaných žiakov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a komunikácia s danými špecialistami, ako aj komunikácia s rodičmi žiakov

a triednymi učiteľmi,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali zhoršený prospech (povinná študovňa v prvom a druhom polroku),

• pohovory so žiakmi, ktorí mali problémové správanie,

• pohovory s rodičmi žiakov s problémovým správaním,

• monitorovanie klímy v triedach, prostredníctvom návštev počas prestávok a dialógom so žiakmi,

• predstavenie ponúk vysokoškolského štúdia pre žiakov 2. NDŠ a 4. GDM,

• oboznámenie žiakov 3. ročníka učebných odborov s portálom ISTP (internetový sprievodca trhom práce), ktorý zabezpečuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, s cieľom získať informácie o kartotéke zamestnaní, rôznych kurzov, ďalšom štúdiu a voľných pracovných miest.

• stretnutia výchovných poradcov Žilinského kraja.

• Zúčastnenie sa Krajskej burzy informácií v Žiline a následne som informoval žiakov o možnosti ďalšieho štúdia a možnosti zamestnania sa.

• Za účasti výchovného preventistu uskutočnenie besedy s klubom abstinentov.

• Uskutočnenie besedy z centra pre ľudské práva na tému Nebezpečenstva extrémizmus a rasizmu pre druhé a tretie ročníky.

• Uskutočnenie besedy z centra pre ľudské práva na tému Holokaust pre druhé ročníky.

• Uskutočnenie besedy na tému Kyberšikana a Prevencia drog z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

• Propagovanie našej školy na Krajskej burze informácií v Žiline, Nižnej, Dolnom Kubíne a tiež na Dni profesie v Bytči.

Zhrnutie

• V triedach, v ktorých na základe dotazníka bola zistená šikana výchovný preventista uskutočnil prednášku o šikanovaní. Následne bol uskutočnený druhý dotazník za účelom zistenia zníženia šikanovania. Problém verbálnej a fyzickej šikany som riešil najmä v 1. polroku, potom už bola situácia pokojná a žiaci sa poučili.

• Na triednických hodinách odporúčam pozrieť film zameraný na zlepšenie vzťahov medzi žiakmi.

• Odporúčam sústrediť pozornosť na ¼ a ¾ ročnú klasifikačnú poradu, aby nám žiaci prospeli.

• Žiaci, ktorí mali zhoršený prospech navštevovali povinnú študovňa v prvom a druhom polroku.

• V tomto školskom roku sme mali v našej škole troch integrovaných žiakov. Na základe monitoringu žiakov a správ z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) sme prihliadali na špecifické potreby učenia u žiakov. Môžem konštatovať, že najväčšou výzvou je motivácia žiakov prekonávať prekážky a klásť si vyššie ciele. Počas roka som viedol individuálne pohovory so žiakmi, ktorí mali problémové správanie (záškoláctvo, šikana, vyrušovanie na hodinách, zápisy v triednej knihe, upozornenie na zlý prospech, zhoršené známky zo správania), u niektorých žiakov som systematicky sledoval ich dochádzku a školské výsledky, predvolal som rodičov na osobné pohovory, u niektorých žiakov som riešil klímu v rodine a ich sociálne zabezpečenie, pre 4 žiakov sme cez Žilinskú diecézu zabezpečili potravinové balíčky.

• Členovia klubu abstinentov sa podelili so žiakmi so skúsenosťami z vlastného života, snažili sa ich varovať pred hroziacim sa nebezpečenstvom. Do budúcna odporúčam s podobnými besedami pokračovať, keďže to malo pozitívny vplyv na žiakov.

• Odporúčam uskutočniť besedu o trestnoprávnej zodpovednosti a extrémizmu na škole so zložkami policajného zboru.

Ing. Radoslav Jurko

Primárna prevecnia:

Prednáškami na triednických hodinách išlo o predstavenie primárnej prevencie. Toto sa aj podarilo uskutočňovať na triednických hodinách a následných debatách. Predstavili sa tie najdôležitejšie oblasti z primárnej prevencie. Taktiež sa ponúkali a predstavovali aj tie, ktoré sa počas daného školského roku ukázali za najpotrebnejšie.

Súbežne s predstavovaním bola aj ponúkaná pomoc a riešenie v daných patologických javoch.

Zhodnotenie plánu činnosti

Na spomínaných triednických hodinách sa podarilo prezentovať nasledujúce témy

• Rizikové subkultúry mládeže

• Prehnaná závislosť na webe, mobiloch

• Fajčenie

• Alkoholizmus

• Záškoláctvo

• Šikanovanie

• Workoholizmus

• Gamblerstvo

• Kriminalita a delikvencia

• Drogová závislosť

• Extrémizmus

• Kyberšikanovanie

• Ľudské pravá a slobody

• Rasizmus

Triednické hodiny sa uskutočnili v tých to triedach:

• 14.09.2018 - trieda INDŠ. p. Albertová o 07:30hod - Wokoholizmus

• 20.09.2018 - trieda 1A. p Marec o 7:30hod - Šikanovanie

• 28.09.2018 - trieda 3A. p. Stebnická o 7:30hod - Gemblerstvo

• 05.10.2018 - trieda 2 GDM. p. Tvrdá o 7:30hod - Alkoholizmus

• 12.10.2018 - trieda 4GDM. p. Šebeš o 07:30hod - Wokoholizmus

• 19.10.2018 - trieda 1C. p Sventek o 7:30hod - Šikanovanie

• 26.10.2018 - trieda 3GDM p. Mieresová o 7:30hod - Rasizmus

• 9.11.2018 - trieda 3A . p. Stebnická o 7:30hod - Rasizmus

• 16.11.2018 - trieda 1D. p. Pňaček o 7:30hod - Subkultúry

• 23.11.2018 - INDŠ p. Albertová o 07:30hod - Eiketa

• 30.11.2018 - trieda 4GDM. p. Šebeš o 07:30hod - Kriminalit a delikvencia

• 7.12.2018 - trieda 3C. p Jurko o 07:30hod - Extremizmus

• 14.12.2018 - trieda 1A. p Marec o 7:30hod - Drogy

• 21.12.2018 - trieda 1GDM p- Hrtusová o7:30hod - Šikanovanie

• 28.12.2018 - 4.1.2019 Vianočné prázdniny

• 11.01.2019 - trieda 1B p. Fabián o 7:30hod - Šikanovanie

• 18.01.2019 - trieda 3B p. Pažický o 7:30hod - Rasizmus

• 25.01.2019 - trieda 2B p. Funtiková o 7:30 - Fajčenie

• 8.02.2019 - trieda 2C Stepnická o 7:30hod - Drogy

• 15.02.2019 - trieda 1GDM Hrtusová o 7:30hod - Kyberšikanovanie

• 22.02.2019 - trieda 3GDM p. Mieresová o 7:30hod - Gemblerstvo

• 1.3.2019 - trieda 2A p. Puchala o 7:30hod - Šikanovanie

• 15.03.2019 - trieda 2 GDM. p. Tvrdá o 7:30hod - Fajčenie

• 22.03.2019 - trieda 1C. p Sventek o 7:30hod - Drogy

• 29.03.2019 - trieda INDŠ. p. Albertová o 07:30hod - Kriminalita

• 5.4.2019 - trieda 1D p. Pňaček o 7:30hod - Šikanovanie

• 12.04.2019 - trieda 3C. p Jurko o 07:30hod - Šikanovanie

• 26.4.2019 - trieda 1A. p Marec o 7:30hod - Kyberšikanovanie

• 15.05.2019 - trieda 2 GDM. p. Tvrdá o 7:30hod - Práca na webe

• 17.05.2019 - trieda 3B p. Pažický o 7:30hod - Šikanovanie

• 24.05.2019 - trieda 1B p. Fabián o 7:30hod - Drogy

• 31.05.2019 - trieda 2C Stbpnická o 7:30hod - Subkultúry

• 14.6.2019 - trieda 3GDM p. Mieresová o 7:30hod -dok. Bol som mimo

Na záver by som spomenul, že som používal aj rôzne pomôcky, a to hlavne drogový kufor, kde som rôzne vzorky drog a rôzne pomôcky. Žiaci mali možnosť vidieť ako napr. vyzerajú rôzne pomôcky a prípravu jednej dávky a drogy, koľko je napr. jeden gram drogy a podobne. Drogový kufor, veľmi zaujal žiakov a veľmi radi si tie vzorky pozreli a taktiež mali aj rôzne otázky do diskusie. Taktiež sme si pozreli dokumenty Bol som mimo, kde sme mohli počuť rôzne svedectvá ľudí, ktorí mali problém s rôznou závislosťou.

V rámci primárnej prevencie som pravidelne pripravoval nástenky na rôzne témy:

- boj proti AIDS

- drogy, závislosť od hry (gambling) pod

- kulty a sekty

- negatívne spoločenské javy

- rizikové subkultúry mládeže

- rodina, týranie detí

Na záver by som prácu koordinátora primárnej prevencie tento rok hodnotil veľmi pozitívne. Som rad, že som mal možnosť pracovať aj v tejto oblasti a mohol aj takýmto spôsobom ovplyvniť a pomôcť žiakom SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Verím, že v nasledujúcom roku spolu s výchovným poradcom a pedagógmi spoločne budeme môcť pomôcť našim žiakom, aby sa vedeli preventívne chrániť rôznych negatívnych patologických javov. Viac by som sa zameral v nasledujúcom roku na ďalšie témy, aké sú tolerancia v spoločnosti, ľudské pravá, rasizmus, xenofóbia a pod. Verím, že nasledujúce ciele sa podarí naplniť.

Mgr. Miroslav Kaleta


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovgarant
PK jazykov a spoločenskovedných predmetovMgr. René GabčoSJL, ANJ, NEJ, KNB, DEJ, OBNMgr. Darina Stebnická
PK prírodovedných predmetovMgr. René GabčoMAT, FYZ, INFO, EKO, TSVRNDr. N. Hrtusová
PK stavebných a stolárskych predmetovIng. Stanislav Čelko Ing. M. Hrúzová, Ing. A. Marec
PK grafických predmetovIng. Stanislav Čelko Mgr. J. Šebeš
PK dopravných predmetovIng. Stanislav Čelko Ing. J. Funtíková
MZ školský internátMgr. Rastislav Behún  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 336

Počet tried: 16


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A19 
I.B23 
I.C19 
I.D16 
II.A16 
II.B232
II.C18 
III.A25 
III.B25 
III.C19 
I.NDŠ191
II.NDŠ16 
I.GDM22 
II.GDM24 
III.GDM22 
IV.GDM23 
I.E3 
II.E3 
III.E1 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 165 / 10 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 77 / 0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 24 / 6 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet 100 / 6 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 100/ 6 počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   165    
prijatí   100    
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAUOCESDEJDOADGMDOGEKOEPOEREEPUELEELIELKEMO
I.A2,88              
I.B3,282,7             
I.C2,652,5             
I.D2,942,88             
II.A2,93      2,69       
II.B3,133,04  3,43  2,65     3,22 
II.C2,882,91  3,36  2,83 1,55 22,45  
III.A3,17      2,96       
III.B2,773,16  2,92  2,68 2,16   3,04 
III.C2,251,5  1,83  2,68 1,33 1,421,67  
I.NDŠ3 2,181,21  2,36 2,631,55    1,91
II.NDŠ3 3,252,19    31,88    2,63
I.GDM1,82  1,18 1,73 2,27       
II.GDM1,92  1,25   2  2,29    
III.GDM2      2,19  1,82    
IV.GDM2,39      2,52  1,87    
I.E4              
II.E1      1,67       
III.E2      2       

TriedaFYZGRSGDMCHEINFKNBKOCKAJKNJLTLMNZMATMTEMEVNEJ
I.A3,05   2,421,84     2,893,11 3,5
I.B3,17   2,171,68     2,73  3,4
I.C3,21   2,051,37     2,683,45  
I.D3   1,441,25     2,94   
II.A 1,42   1,88     3,062,63 3
II.B     2,09     3,04  2,57
II.C   2,43 1,67   2,29 32,86 3
III.A 1,89   1,28     3,042,42 2,5
III.B     1,28     3,2  2,67
III.C     1,32   2,57 2,683,14 2,33
I.NDŠ2,841,13  1,161,792,88   2,053,16  3,2
II.NDŠ2,63   1,381 3,461,67 2,253,38  3,33
I.GDM2,5 2,5 1,411     2,5 1,95 
II.GDM2,13 1,92  1,21     2,29   
III.GDM2,33 2,17  1,38     2,71   
IV.GDM  2,48  1,22     2,78   
I.E1   11     2,51  
II.E     1     1,671 1
III.E     1     1   

TriedaOBNPRXODKOVYPRBPDZSJLSOXSSESPRSTKSTTTCKTECTSV
I.A2,58 2,671,84  3,37      2,551,17
I.B2,43  2  2,78  1,04 2,782,6 1,43
I.C1 2,822,05  2,84  1 2,752,632,821,15
I.D2,31  1,93  3  1,31 2,632,5 1,29
II.A  2,51,88  3,25  1   2,191
II.B   1,87  3,04  1,09    1,43
II.C  2,431,71  3,11  1,11    1,35
III.A  2,361,762,5 3,44  1,04   2,41
III.B   1,84  2,88  1,24    1
III.C  2,141,53  2,26  1    1
I.NDŠ 2,45   2,913,21       1,26
II.NDŠ 1,56   3,313,75       1,13
I.GDM1,18  2,05  1,861,82 1    1,05
II.GDM1,58  1,79  2,291,832,13     1,05
III.GDM1,27     2,181,861,77     1
IV.GDM   2  3,482,431,831    1
I.E  11  3  11  21
II.E  11  1  1   11
III.E  111 2  1   11

TriedaTHFÚSPVBNZAEZLR
I.A 31,38  
I.B 2,96 33,17
I.C 2,212,182,753
I.D 2,63 2,443,13
II.A  2,17  
II.B     
II.C     
III.A  2,74  
III.B     
III.C     
I.NDŠ     
II.NDŠ     
I.GDM     
II.GDM1,04    
III.GDM     
IV.GDM     
I.E 4   
II.E     
III.E     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A19151120111
I.B23102200100
I.C19211600000
I.D16121201010
II.A16041110000
II.B23131810100
II.C18231300011
III.A25261700100
III.B25052000111
III.C1955810000
I.NDŠ19151210000
II.NDŠ16031030000
I.GDM22413500000
II.GDM24512700100
III.GDM22311701110
IV.GDM230101300000
I.E300201000
II.E321000000
III.E110000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A192673140,682593136,47804,21
I.B232958128,612926127,22321,39
I.C192334122,842305121,32291,53
I.D162948184,252902181,38462,88
II.A161746109,131726107,88201,25
II.B232649115,172605113,26441,91
II.C182585143,612451136,171347,44
III.A254061162,444000160,00612,44
III.B252908116,322655106,2025310,12
III.C192437128,262422127,47150,79
I.NDŠ193542186,423473182,79693,63
II.NDŠ162394149,632335145,94593,69
I.GDM222225101,142209100,41160,73
II.GDM242630109,582597108,21331,38
III.GDM223070139,552963134,681074,86
IV.GDM233599156,483534153,65652,83
I.E35919,675919,6700,00
II.E300,0000,0000,00
III.E100,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB137(33/4)49,45%3665,56%36101391 2,0333
Nemecký jazykB13(3/0)32,20%353,33%3 12  2,673
Praktická časť odbornej zložky 23(19/4)           
Praktická časť odbornej zložky 13(13/0)           
Slovenský jazyk a literatúra 40(36/4)45,12%3938,93%39210101223,0636
Teoretická časť odbornej zložky 13(13/0)     463 2,9213
Teoretická časť odbornej zložky 23(19/4)    586312,4323

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 23(19/4)944112,0019
Praktická časť odbornej zložky 13(13/0)6312 1,9212

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3355 H stolár / 3661 H murár 
I.B2487 H autoopravár 
I.C2487 H autoopravár / 3355 H stolár 
I.D2487 H autoopravár 
II.A3355 H stolár / 3661 H murár 
II.B2487 H autoopravár01 mechanik
II.C2487 H autoopravár02 elektrikár / 04 lakovník
III.A3355 H stolár / 3661 H murár 
III.B2487 H autoopravár01 mechanik
III.C2487 H autoopravár02 elektrikár / 04 lakovník
I.NDŠ3757 L dopravná prevádzka / 3347 K drevárska a nábytkárska výroba 
II.NDŠ3757 L dopravná prevádzka 
I.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
II.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
III.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
IV.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
I.E3661 H murár 
II.E3661 H murár 
III.E3661 H murár 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:

- TV VP - 13

- TV OP - 13

- PV - 11

- ŠI - 5


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP326  
DPP104  
Znížený úväzok64  
Na dohodu0   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02626
vychovávateľov055
majstrov OV01111
    
spolu04242

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1. atestácia13
2. atestácia4
aktualizačné 2
rozširujúce4
postgraduálne0
vysokoškolské pedagogické0
vysokoškolské nepedagogické0

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


Názov súťažePočet žiakovškolské kolooblastné kolonárod. kolomedzinár. kolo
Autoopravár Junior mechanik 2019jednotlivcivšetci AO1. a 3. miesto1. miesto 
Autoopravár Junior lakovník 2019jednotlivcivšetci AO1. a 2. miesto1. a 5. miesto 
SUSO v Prahe stolárska súťaždvojicevšetci stolári 4. miesto 
Skills Slovakia - súťaž stolárov dvojice  1. miesto3. miesto  
Skills Slovakia - súťaž murárovdvojice 4. miesto2. miesto 
KAMA - futbalový turnaj Bardejov10 žiakovvýber 1. miesto 
Župná kalokagatia 2018školavýber2. miesto  
Zelený objektív 2019jednotlivci   1. miesto 
AMFO 2019jednotlivci výber2. a 3. miesto  
ŠVOČ Zvolenjednotlivci  1. a 4. miesto 
PGSi- medzinárodné športové hry 10 žiakov   účasť
Rožňavský kameňák - lezecká súťažvýber  3. miesto 
Majstrovsktvá SR v behu do schodov2 žiaci  2. miesto 
Volejbalový turnaj KupCup 2019výber  6. miesto 
Matematický klokanvýber  úspešná účasť 
Svetový pohár v halovej lukostreľbe1 žiak   17. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola a ŠI je zapojená do viacerých aktivít - športových, odborných, vzdelávacích podľa ponuky inštitúcií v regióne, Okresného úradu Žilina, mesta Žilina, ŽSK a podľa plánu práce na daný školský rok a následne aj mesačných úsekových plánov.

Aktivity školy a Školského internátu:

Imatrikulácie 1. ročníkov školy

Predĺžená duchovná obnova zamestnancov v Belušských Slatinách

Janko Bosco cameriere + venček - kurz spoločenskeho tanca a správania

Diskotéky a imatrikulácie s družobnými školami

Stužková slávnosť II. NDŠ a IV. GDM

Mikuláš na škole

Štedrá večera v ŠI

Oslavy sviatku sv. Jána Bosca

Exkurzie - odborné exkurzie pre všetky profesie

Školenia pre zamestnancov podľa odborov

Fašiangový ples s družobnou školou z Čadce

Tehlička pre misie (školská zbierka pre misie)

Jarné upratovanie okolia školy, internátu a priľahlých panelákov

Duchovné obnovy pre jednotlivé triedy - každá trieda 2x počas šk. roka

Stretká na internáte pre prvákov, druhákov, tretiakov a nadstavbárov

Víkendové duchovné sústredenia (akčný víkend) pre všetky triedy prvých ročníkov

Stretnutia akčnej skupiny exallievov školy

Duchovné cvičenia pre rodičov žiakov

Duchovné cvičenia pre žiakov

Lyžiarsky výcvik pre 2. ročník (Veľká Rača)

Plavecký výcvik pre 1. ročník

Kurz OŽZ v Taliansku pre 3. ročník

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Exkurzia - Osvienčim, Krakov

Športový deň celej školy ( futbalový turnaj + ostatné športy)

Víkendy pre žiakov školy ( turnaje, turistika...)

Stredoškolská futsalová liga v Žiline

Pracovná skupina na festivale Lumen 2019 v Trnave

Rozlúčka s tretiakmi a NDŠ-kármi na ŠI (futbalový turnaj a opekačka)

Školské výlety - všetky triedy sa zúčastnili sa jednodňových alebo dvojdňových výletov

Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka - počas letných prázdnin (cca 70 žiakov)

Cechcamp pre žiakov 6. až 7. ročníka ZŠ (cca 30 žiakov)

Plenárne ZRPŠ (1x) + triedne ZRPŠ (2x)

Agrokruhy-ekofarma, exkurzia, Návšteva parlamentu

IT Expo 2018 - exkurzia grafici - na ŽU v Žiline

ZTS Metalurg Dubnica nad Váhom - 1. roč. autoopravári

Dni nádeje- plávanie nádeje - plavecká súťaž

Exkurzia BEL Power Solutions s.r.o. Dubnica nad Váhom- nadstavbári, exkurzia

Medzinárodná konferencia CDMTUR, na UNIZA - výskum - emisie motora

FomeiTop- Hradec Králové- exkurzia GDM

INSTRET - stretnutie s podnikateľmi, pre nadstavbárov

LEAF Day - účasť na workshope

Medzinárodná konferencia " Go Bilingual" v Bardejove pre pedagógov

Študentská kvapka krvi 2018

Účasť na divadelných predstaveniach Anna Franková, Zločin a trest

Olympiáda ANJ a NEJ- školské kolo

Digital Media Conference Praha - GDM

Exkurzia stolárov Pravenec

Beseda o holokauste pre 2. ročníky

Exkurzia na Žilinskej univerzite, Elektromobilita - III.ročník a II.NDŠ

Jarný stolnotenisový turnaj 2019

Výmenný pobyt - projekt Interrreg, Ostrava, žiaci a zamestnanci

exkurzia Ilava - lakovníci

Prezentácia školy na verejnosti :

Najlepšia prezentácia školy = úspechy žiakov v súťažiach

Deň otvorených dverí (2x v piatok - cca 250 žiakov)

Burza stredných škôl (Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Oravská Lesná, Trstená, Námestovo)

Prezentácia pre VP z Oravy v Dolnom Kubíne

Účasť VP na viacerých ZRPŠ 9. ročníkov na Orave a Kysuciach a v okolí Žiliny

Články a príspevky o škole v regionálnej a celoslovenskej tlači a na sociálnych sieťach

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

INTERREG - Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském příhraničí

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk. roku 2018/19 neprebeha na škole inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Vnútorné i vonkajšie priestorové zabezpečenie strednej odbornej školy je na veľmi dobrej úrovni. Budovy SOŠ tvoria rozsiahly komplex vrátane nasledujúcich priestorov: triedy, špecializované učebne pre jednotlivé odbory, žiacka knižnica, školská kaplnka, telocvičňa vrátane polygónu a gymnastickej miestnosti, školský internát, jedáleň pre žiakov a zamestnancov, oddychová miestnosť (herňa), bufetová miestnosť a priestor pre pohybové, šatňové skrinky pre všetkých žiakov, mimoškolské a voľnočasové aktivity žiakov (viacúčelové športové ihrisko - s možnosťou zimného klziska, klubovne pre krúžkovú činnosť,...).

V škole sú zriadené učebne výpočtovej techniky, jazykové laboratórium a k dispozícii je v každej učebni aj didaktická technika, PC a dataprojektor. Časť učební je vybavená interaktívnou tabuľou. Pre žiakov je v učebni slovenského jazyka k dispozícii knižnica s povinnou literatúrou. Kabinety pre všetkých učiteľov sú riešené podľa odborov. V škole je zabezpečené pre žiakov i zamestnancov wifi pripojenie.

Odborný výcvik a odbornú prax zabezpečuje škola vo vlastných priestoroch a na vlastných zariadeniach, ako i na pracoviskách zmluvných organizácií. Priestory pre vykonávanie odborného výcviku sú v školských dielňach postupne prechádzajú rekonštrukciou a pravidelnou obnovou, aby spĺňali aktuálne požiadavky moderných dielní a servisov. Materiálno - technické vybavenie dielenských priestorov v automobilovom sektore je na veľmi dobrej úrovni. Používané náradie a nástroje sú pravidelne obnovované a v dobrom stave. Žiaci majú možnosť oboznámiť sa zo špičkovou technikou a technológiou opráv, montáže, demontáže a diagnostiky automobilov priamo v priestoroch školy. Na veľmi dobrej úrovni je aj zabezpečené strojové vybavenie u stolárskych odborov vrátane moderných CNC strojov a pod. V každej dielni je pre majstra odborného výcviku k dispozícii PC vybavený potrebným softvérom a pripojený na celoškolskú sieť.

Školský internát poskytuje kvalitné ubytovanie pre 96 žiakov. Kapacita internátu je 100 žiakov. Na každom poschodí je okrem 30 miest na ubytovanie spoločenská miestnosť s TV, kuchynská linka s chladničkou, prezúvareň a miestnosť pre vychovávateľov. Izby na 1. a 2. poschodí sú riešené bunkovým systémom, na 3. poschodí má každá izba samostatný vchod. Na poschodiach s piatimi bunkami sa bunka sa skladá z dvoch izieb a uprostred je sociálno-hygienický priestor. V izbe je základné vybavenie (postele, skrine, písací stolík) pre 3 žiakov. Prístup žiakov k internetu je možný aj v čase mimo vyučovania a na školskom internáte.

Škola zabezpečuje pitný režim pre žiakov teoretického aj praktického vyučovania. Rozvrh hodín je v súlade s psychohygienickými požiadavkami.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

 SumaPoznámka
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov SOŠ1 030 069 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, kt. má vyživovaciu povinnosť voči žiakov2020 €použité na pokrytie nákladov na zateplenie školského internátu
3. Vzdelávacie poukazy10013 €použité na vedenie a technické zabezpečenie záujmových krúžkov
4. Fin. prostriedky získané od právn. a fyzických osôb 1960 €použité na nákup cien do súťaží, zabezpečenie výletov, exkurzií, predstavení, ZS, MS
5. Ostatné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
dotácia VÚC na stravu a školský internát168 678 € 
príspevok na ZS a MS2 005 € 
príspevok na lyžiarsky kurz8 100 € 
príspevok na učebnice600 € 
príspevok za mimoriadne výsledky žiakov600 € 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- premyslený systém výchovy a vzdelávania na škole,

- odborné súťaže na celoslovenskej úrovni a výsledky na ZS,

- dobré meno školy,

- uplatnenie absolventov na trhu práce

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- komplexnosť v myslení a v práci

- výchovný rozmer našej práce

- zodpovednosť za zverený priestor

Návrh opatrení:

- preberanie osobnej zodpovednosti a aktivity

- inovatívnosť pri učení

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Viacerí žiaci sa zamestnali vo firmách, v ktorých predtým vykonávali odborný výcvik alebo pokračujú v nadstavbovom alebo vysokoškolskom štúdiu.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Na škole je snaha vytvárať pozitívne, príjemné, výchovné a nestresové prostredie, kde by sa žiaci cítili prijatí a v bezpečí. Počas prestávok môžu žiaci využívať školskú herňu so stolnotenisovými stolmi, kalčetom a biliardom. Dbá sa na prevenciu proti šikanovaniu a aj latentné prípady pokusov o šikanovanie sa so všetkou vážnosťou riešili, ale aj napriek tomu sa nám vyskytli. Riaditeľ školy, výchovný poradca, katechéta a triedni učitelia sa aktívne zapájali do riešenia v-vp žiakov a snažli sa im čo najviac pomôcť.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina12 Mgr. Michal Sventek
Autoopravárenský11 Ing. Janka Funtíková
Biblický krúžok13 PaedDr. Ján Fábian
Eco Zero25 Mgr. Ivan Tichánek
Florbal31 Bc. Patrik Mižák
Futbal31 Mgr. Miroslav Kaleta
Gitarový krúžok14 Ing. Daniel Imriška
Hokejbal31 PaedDr. Ján Fábian
Hudobný krúžok13 Mgr. Rastislav Behún
Janko Bosco Cameriere28 Ing. Daniel Imriška
Matematika10 Mgr. René Gabčo
Matematika 29 RNDr. Natália Hrtusová
Miništrantský krúžok13 Mgr. Rastislav Behún
Nemecký jazyk pre maturantov8 Mgr. Monika Albertová
Organový krúžok13 Mgr. Jozef Sarnecký
Posilňovňa31 Mgr. Miroslav Kaleta
Rybársky krúžok6 Ing. Radoslav Jurko
Spevácky30 Bc. Peter Csambal
Stolársky krúžok19 Marek Kajaba
Stretko 19 Bc. Patrik Mižák
Stretko 29 Ing. Daniel Imriška
Stretko 39 PaedDr. Ján Fábian
Stretko druháci8 Mgr. Igor Pecha
Stretko tretiaci11 Mgr. Jozef Sarnecký
Tvorivý grafik18 Mgr. Jaroslav Šebeš
Včelársky krúžok9 Mgr. Rastislav Behún
Volejbal31 Ing. Adriana Tvrdá

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Celkovo je snaha zapájať rodičov do riešenia výchovno-vzdelávacích problémov ich detí hoci je to niekedy veľmi ťažké. U mnohých sa vnímala ochota a dobrá vôľa spolupracovať so školou, ale akosi sa to neprenieslo na ich deti. Často si s nimi nevedeli dať rady a z toho vyplynuli aj niektoré odchody zo školy alebo úplné zanechanie štúdia. S niektorými rodičmi sa dosť ťažko komunikovalo (nezáujem alebo prehnaná obrana vlastného dieťaťa).

Zo strany vedenia školy bola snaha o vysvetľovanie nášho výchovného prístupu rodičom prostredníctvom:

- plenárnych ZRPŠ (2x)

- duchovných cvičení rodičov žiakov

- mailovej komunikácie

- osobných rozhovorov s rodičmi.

Viacerí rodičia veľmi oceňujú náš prístup a vyjadrujú zaň vďaku, napr. pri slávnostnom odovzdávaní výučných listov a maturitných vysvedčení.

Zástupcovia rodičov sú aj aktívnymi členmi Rady školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Veľmi dobrou reklamou (nenáročnou a účinnou) sú úspechy našich žiakov na rôznych súťažiach!

Taktiež dobrú reklamu robí aj web a hlavne klíma na škole, pretože pri prijímacích pohovoroch:

- 43 % budúcich žiakov sa pre našu školu rozhodlo kvôli dobrým referenciám od terajších žiakov alebo exallievov,

- 12 % žiakov našu školu poradili VP, učiteľ ZŠ alebo saleziáni

- 19 % oslovil web školy (správy o živote na škole),

- 26 % oslovil DOD.

Záver

Vypracoval: Ing. Stanislav Čelko

V Žiline, 2. júla 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. júla 2019