Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Adresa školySaleziánska 18, Žilina 010 01
Telefón0911 344 848
E-mailsos@sjoroza.sk
WWW stránkahttps://www.sjoroza.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Janka Školová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 501

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
I.A16
I.B23
I.C19
I.D15
II.A25
II.B26
II.C21
III.A22
III.B16
III.C14
I.GDM24
II.GDM24
III.GDM23
IV.GDM23
I.NDŠ28
II.NDŠ30
I.E4
II.E6
III.E2
VI.B99
VI.A6

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3355 H stolár 
I.B2487 H autoopravármechanik
I.C3355 H stolár 
I.D2487 H autoopravármechanik
II.A3355 H stolár 
II.B2487 H autoopravármechanik
II.C2487 H autoopravárelektrikár
III.A3355 H stolár 
III.B2487 H autoopravármechanik
III.C2487 H autoopravárelektrikár
I.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
II.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
III.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
IV.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
I.NDŠ3757 L dopravná prevádzka 
II.NDŠ3757 L dopravná prevádzka 
I.E3661 H murár 
II.E3661 H murár 
III.E3661 H murár 
VI.B  
VI.A  

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJJAPIAUTAUOAPBIOCESCSJLDEJDZDOADGMDOGEKL
I.A1,75              
I.B2,47   2,96          
I.C1,95   2,33          
I.D2,53   2,87          
II.A2,42              
II.B2,2   3,19      3,12   
II.C2,21   2,25      2,83   
III.A2,93              
III.B1,78   3,2      3,56   
III.C2,63   2,75      2,58   
I.GDM1,29        1,38  1,67  
II.GDM1,67        1,46     
III.GDM1,48              
IV.GDM1,57              
I.NDŠ2,62      2,24 1,75   2 
II.NDŠ2,33      2,33 2,23     
I.E2,33              
II.E2              
III.E2              
VI.B               
VI.A               

TriedaEKO-EKO1EOEPOEREREESELZEPUELEELIELKEMOEVFYZ
I.A              3
I.B              3,35
I.C              3
I.D              3,47
II.A2,8              
II.B3,04          2,46   
II.C2,62    1,75   1,422    
III.A3,28              
III.B3,2    2,36     3,24   
III.C3,14    2   2,422,5    
I.GDM2,58             2,83
II.GDM2,08       1,29     2,83
III.GDM1,83       1,17     2,09
IV.GDM1,65       1      
I.NDŠ   2,54 1,48      2,05 3,36
II.NDŠ   2,1 1,67      2,33 2,94
I.E              1
II.E2,33              
III.E2              
VI.B               
VI.A               

TriedaGEDGISGRSGDMCHEINFIODKATKNB-KNB1KLAKZKOCKAJKNJ
I.A     2,19  1,31      
I.B     2,48  1,48      
I.C     2  1,47      
I.D     2,07  1,27      
II.A  1,82     1,15      
II.B        1,3      
II.C    2,89   1,29      
III.A  1,9     1,6      
III.B        1,44      
III.C        1,55      
I.GDM   2,33 1,21  1      
II.GDM   2,17    1,04      
III.GDM   2,22    1      
IV.GDM   1,91    1      
I.NDŠ  1,71  1,21  1,25   1,43  
II.NDŠ2,83 1,75  1,8  1   1,332,072
I.E     1   1     
II.E        1      
III.E        1      
VI.B               
VI.A               

TriedaLTLMNZMKTMATMTE-MTE1-MTE2MEVNAVNABNAMNOSNEJOBNPRX
I.A   3,131,94       31 
I.B   2,48        2,752,3 
I.C   2,682,5        2,32 
I.D   2,8         2,6 
II.A   2,482,24       2  
II.B   3,54        4  
II.C3  3,142,78       2,5  
III.A   3,172,33       2  
III.B   3,12        3  
III.C2,9  2,683,2       3,67  
I.GDM   3   1,75     1 
II.GDM   2,46         1 
III.GDM   2,52         1 
IV.GDM   2,09           
I.NDŠ 1,68 3,29        2,29 1,54
II.NDŠ 2,63 3,47        2,33 1,77
I.E   1,51       2  
II.E   21       2  
III.E   2,5           
VI.B               
VI.A               

TriedaODKOVYODYOPDPČOZPČOZ DNVPČOZ DPPČOZ GDMPČOZ STAV-PČOZ1PXAPRBPDZPDPM
I.A22             
I.B 1,91             
I.C1,62             
I.D 1,87             
II.A2,122,04             
II.B 2             
II.C2,561,67             
III.A2,311,86         3   
III.B 2,08             
III.C2,81,29             
I.GDM 1,79             
II.GDM 2,04             
III.GDM 2,22             
IV.GDM 1,13             
I.NDŠ            2,81  
II.NDŠ            2,56  
I.E11,75             
II.E11             
III.E11         1   
VI.B               
VI.A               

TriedaPIBREERUJSJLSOXSSESPRSMESTASTKSMYSTT-STT1STRSZ
I.A   2,56  1,06  1     
I.B   2,74  1,04    2,57   
I.C   2,47  1,16    2,56   
I.D   2,53  1    2,53   
II.A   2,58  1        
II.B   2,65  1        
II.C   2,24  1,38        
III.A   2,59  1        
III.B   2,92  1        
III.C   3  1,09        
I.GDM   1,671,83 1        
II.GDM   2,461,831,791        
III.GDM   2,131,871,391        
IV.GDM   1,871,741,171        
I.NDŠ   2,68           
II.NDŠ2,75  2,8   1,33       
I.E   2,5  1  1     
II.E   3,17  1        
III.E   2  1        
VI.B               
VI.A               

TriedaTAJTCKTATECTEOTLOTSVTEVTČOZTČOZ DNVTČOZ DPTČOZ GDMTČOZ STAV-TČOZ1THF
I.A   2           
I.B 3,26             
I.C 3 2,4           
I.D 2,87             
II.A   2,44           
II.B               
II.C               
III.A   3,21           
III.B               
III.C               
I.GDM               
II.GDM               
III.GDM               
IV.GDM               
I.NDŠ   2,43           
II.NDŠ     2,33         
I.E   1  1        
II.E   1  1        
III.E   1  1        
VI.B               
VI.A               

TriedaÚSPVYTVBNVEZAZENZAEZPPZSMZLR-ZLR1ŽP
I.A2,88 1,8         
I.B3,17     2,87  2,87  
I.C2,89 2   3  2,78  
I.D3,13     2,87  3,13  
II.A  2,59         
II.B            
II.C            
III.A  2,62         
III.B            
III.C            
I.GDM            
II.GDM            
III.GDM            
IV.GDM            
I.NDŠ  1,86         
II.NDŠ            
I.E2,5           
II.E            
III.E            
VI.B            
VI.A            

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A16321100100
I.B23131810100
I.C19141400001
I.D15101400000
II.A25451600000
II.B26132200000
II.C21361200012
III.A22361811000
III.B16012401000
III.C14341400000
I.GDM24312900000
II.GDM24613500000
III.GDM23711500000
IV.GDM23144500000
I.NDŠ28281801000
II.NDŠ301101900000
I.E422000000
II.E621300000
III.E211000000
VI.B99000099000
VI.A600006000

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Adobe Illustrator10 Ing. Petra Mieresová
Angličtina10 Mgr. Michal Sventek
Animátorstvo30 Bc. Marek Vaško
Autoopravárenský11 Ing. Janka Funtíková
Basketbal21 Bc. Marek Vaško
Bicyklový25 Mgr. Martin Godál
Digitálne kreslenie11 Mgr. Andrej Konušik
Florbal25 Mgr. Tomáš Danko
Futbalový29 Mgr. Miroslav Kaleta
Hokejbal22 PaedDr. Ján Fábian
JB Cameriere24 Mgr. Tomáš Danko
Posilňovňa36 Mgr. Miroslav Kaleta
Ruština9 Mgr. Beáta Jarošová
Spevácky26 Mgr. Miroslav Kaleta
Stolársky10 Marek Kajaba
Španielčina9 Mgr. Erika Čvapková
Turbo CAD 3D10 Ing. Peter Vimpeľ
Volejbalový24 Bc. Marek Vaško

Záver

Vypracoval: Mgr. Janka Školová

V Žiline, 26. októbra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: