Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Adresa školySaleziánska 18, Žilina 010 01
Telefón0911 344 848
E-mailsos@sjoroza.sk
WWW stránkahttps://www.sjoroza.sk
ZriaďovateľSaleziáni don Bosca - Slovenská provincia

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Igor Pecha SDB
ZRŠ TV VPMgr. René Gabčo
ZRŠ OV Ing. Stanislav Čelko
Hlavný majster OVMgr. Peter Dubiel
Vedúci výchovyMgr. Jozef Sarnecký SDB
Ekonóm školyIng. Veronika Šuštiaková
Katechéta PaedDr. Ján Fábian SDB

Rada školy

Rada školy sa v šk. roku 2020/21 stretla na jednom riadnom stretnutí, na ktorom kompetentne prerokúvala navrhované body ( investície školy, rozpočet školy, podnikanie školy, počty tried prvého ročníka, čerpanie príspevku ZRŠ, výberové konanie na riaditeľa školy... ). Jedno hlasovanie rady školy prebehlo per rollam z dôvodu prerušeného vyučovania na školách. Mala svojich riadne zvolených a menovaných zástupcov.


 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Igor Pažický
pedagogickí zamestnanciIng. Igor Pažický
 Ing. Patrik Krajňák
ostatní zamestnanciPetra Kostiková
zástupcovia rodičovIng. Jana Ostrochovská
 Daniela Hodasová
 Ing. Peter Hodoň
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Jozef Sarnecký SDB
 Mgr. Marián Bundzel SDB
 Mgr. Peter Hitka SDB
 Mgr. Pavol Dzivý SDB
zástupca ŽŠRMatúš Chovan

Poradné orgány školy

Každý úsek sa stretával osobitne (minimálne raz za mesiac), kde prehodnocoval a plánoval svoju činnosť. Okrem toho na škole prebiehali aj formačné porady pre všetkých zamestnancov školy (v mesiacoch, keď neboli klasifikačné porady). Na záver porady sa robili stretnutia P3 (stretnutie TU, MOV a VYCH). Metodické združenie školského internátu sa stretávalo 1x v týždni, kde prehodnocovalo a plánovalo svoju činnosť. V tomto roku bola ich činnosť obmedzená, niektoré prebehli online formou.

Ročné hodnotenie práce v predmetových komisiách:

- uskutočnili sa 4x počas roka

PK jazykov a spoločenskovedných predmetov:

Výučba jazykov a spoločenskovedných predmetov (slov. jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, katolícke náboženstvo a občianska náuka) prebiehala podľa vypracovaných časovo-tematických plánov ŠkVP. PK sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk. rok 2020/2021.

Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich tematických plánov a tiež plán výchovy k ľudským právam a finančnej gramotnosti.

Na štyroch zasadnutiach v mesiacoch august, november, marec a jún sme riešili aktuálne problémy a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu. Je už tradíciou, že si vzájomne vymieňame skúsenosti a informujeme sa o problémoch súvisiacich s vyučovacím procesom. Aj naďalej chceme skvalitniť našu prácu. Hlavným cieľom pre nás zostáva rozvoj osobnosti žiaka s jeho individuálnymi schopnosťami, na ktoré nesmieme zabúdať pri jeho hodnotení. Individuálnym prístupom chceme venovať zvýšenú pozornosť žiakom so slabým prospechom a s poruchami učenia, nakoľko ich v škole stále pribúda.

Na hodinách sme uplatňovali inovatívne vyučovanie, využívanie IKT, interaktívnej tabule a PC, nových učebných pomôcok, čím sme zvyšovali motiváciu a záujem žiakov o predmety. Prostredníctvom projektu doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili znížiť počet neprospievajúcich žiakov.

Od 12.10.2020 do 17.5.2021 prebiehalo na našej škole dištančné vzdelávanie z dôvodu pandémie korona vírusu. Praktické vyučovanie prebiehalo na dielňach už o niekoľko týždňov skôr (najskôr v malých skupinkách a potom celé triedy).

Študenti a učitelia sa z domu zúčastňovali online vyučovania. Vyučovanie počas tohto obdobia prebiehalo podľa upraveného rozvrhu prostredníctvom online hodín cez program MS TEAMS. Študenti takisto dostávali prostredníctvom edupage učebné materiály, zadania, ktoré mali vypracovať. Rovnako na edupage boli prideľované písomky a testy. Učivo v jednotlivých predmetoch bolo zredukované na najdôležitejšie témy a poznatky. Učitelia mali so svojimi žiakmi aj triednické hodiny, kde riešili problémy, ktoré vyplývali z dištančného vzdelávania. Pri problémoch s učivom, úlohami alebo dochádzkou mohli kontaktovať vyučujúceho a ten im pomohol problém vyriešiť.

Maturitné skúšky a záverečné skúšky prebiehali administratívne. Dvanásť študentov maturovalo z anglického jazyka (B2) prezenčnou formou.

Prijímacie pohovory do prvých ročníkov a do nadstavbového štúdia prebehli prezenčne. Do prvého ročníka GDM bolo prijatých 24 študentov. Do prvých ročníkov učebných odborov bolo prijatých 100 študentov.

Do prvého ročníka nadstavbového štúdia je zatiaľ prijatých 18 študentov po prijímacom konaní. 6 študentov bolo prijatých bez prijímacích pohovorov. Druhý termín prijímacieho konania do nadstavbového štúdia bude 24. augusta 2021.

Triedni učitelia mali so svojou triedou triednickú hodinu každý piatok, kde sa riešili otázky a problémy súvisiace s dištančným vzdelávaním. Tieto hodiny prebiehali pomocou programu MS TEAMS.

Pracovné porady učiteľov prebiehali prostredníctvom služby Google Meet /Hangouts každý pondelok poobede.

Väčšina študentov sa zapájala do procesu dištančného vzdelávania, či už účasťou na online hodinách, vypracovaním zadaní, úloh, krátkych testov a pod. Študenti, ktorí sa vôbec nezapájali, boli poučení a informovaní triednym učiteľom o prípadnom neklasifikovaní konkrétneho predmetu.

Záverečné hodnotenie bolo zhrnutím výsledkov dosiahnutých pred korona krízou a výsledkov dosiahnutých počas online vzdelávania. Pri záverečnom hodnotení sa bral ohľad na možnosti jednotlivých žiakov a subjektívne prekážky pri dištančnom vzdelávaní. Niektorí študenti boli po príchode do školy preskúšaní z konkrétnych predmetov. Na vysvedčení boli klasifikovaní známkou. Na augustový termín komisionálneho preskúšania ostali 4 študenti z rôznych tried.

PK pracovala v zložení:

Ing. Daniela Polníková - SJL

Mgr. René Gabčo - MAT, BIO

Mgr. Jozef Sarnecký - KNB

Mgr. Igor Pecha - KNB

Mgr. Monika Albertová - NEJ

Mgr. Beáta Jarošová - SJL, RJ

Mgr. Michal Sventek - ANJ

Ing. Vladimír Běhálek - TSV, OBN

PaedDr. Ján Fábian - ANJ

Ing. Zuzana Zbínová - ANJ, TSV

Mgr. Erika Čvapková - ANJ, GEO

Ing. Pavol Grach, SDB - KNB

Mgr. Tomáš Danko - KNB

Prehľad činností (exkurzie) PK:

- duchovné cvičenia pre učiteľov - Fábian, saleziáni,

- duchovné obnovy online - Fábian, saleziáni,

- animačné nástenné noviny,

- koncoročné výlety - II.A, I.B, I.D,

- práca v skupinách: Známi Slováci - DEJ - Albertová,

- Hrdinovia II. sv. vojny - II.GDM - DEJ - Albertová,

- I.GDM - Stredovek - DEJ - Albertová,

- beseda so zástupcami ŽSK o dobrovoľníctve - Čvapková, Sventek,

- Literárna súťaž pri 30. výročí založenia školy - SJL - Jarošová, Polníková.

Ostatné naplánované akcie boli zrušené pre pandémiu koronavírusu.

Prehľad súťaží:

- Prečítaj si anglickú knihu - AJ - Sventek,

- Projekt k aktuálnym udalostiam - SJL - Jarošová, Polníková,

- Európsky deň jazykov - esej - Albertová, Čvapková, Sventek,

- Tehlička pre misie - online - Fábian,

- Životopisy v NEJ - Albertová.

Ostatné súťaže boli zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu.

Prehľad akcií PK:

- Interaktívne cvičenia z NEJ (Albertová),

- Tehlička pre misie (Fábian) - pokračovanie v septembri - online,

- Duchovné obnovy, cvičenia (Sarnecký, Fábian) - online,

- Celoškolské duchovné obnovy - online,

- Animačné nástenné noviny (Sarnecký),

- Krúžok ANJ (Sventek) - po dištančné vzdelávanie,

- Krúžok NEJ (Albertová) - po dištančné vzdelávanie,

- Stretká (Bundzeľ) - online,

- Európsky deň jazykov - eseje z ANJ a NEJ.

Ostatné naplánované akcie boli zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu.

Podrobnosti a informácie o jednotlivých akciách sú uvedené v zápisniciach PK.

Metodicko-odborný rast učiteľov:

- využívanie centrálneho informačného portálu rezortu školstva www.iedu.sk

Mgr. Erika Čvapková - školenie Coaching

Mgr. Polníková - školenie predsedov maturitných komisií

Mgr. Jarošová - webináre Komeneského inštitútu

PaedDr. Fábian - sociálne zručnosti v školstve - Medzinárodná konferencia Emocionalita v školstve

Mgr. Albertová - webináre Slammlisch fur Deutschlehrer a Pluriliterales Unterrichten

Ing. Zbínová - webináre Inovatívne metódy

Ing. Běhálek - beseda o Misii v Jakutsku

Výsledky MS

Maturitná skúška v šk. roku 2020/2021 sa uskutočnila administratívne vzhľadom na pandémiu koronavírusu. Študentom bola udelená na maturitnom vysvedčení známka, ktorá bola priemerom ich koncoročných známok z daného predmetu + dve polročné známky z tohto predmetu. 12 študentov maturovalo prezenčnou formou z anglického jazyka úroveň B2. Všetci študenti úspešne zmaturovali. Jeden študent sa ospravedlnil z prezenčnej maturity úrovne B1 anglického jazyka.

SJL - 53 študentov, všetci maturovali administratívne, všetci úspešne

ANJ B1 - 38 študentov, všetci maturovali administratívne, všetci úspešne

ANJ B2 - 12 študentov, všetci maturovali prezenčne a úspešne

NEJ - 3 študenti, všetci administratívne, všetci úspešne

Návrhy na zlepšenie práce v školskom roku 2021/2022

Dištančné vyučovanie

- Aké výchovné opatrenia budú pri nedodržiavaní pokynov, úloh?

- Vyžadovaná aktívna účasť.

- Možnosť zapožičať si techniku od školy (žiaci sa nemôžu vyhovárať).

- Kontrola dochádzky.

- Aby všetky hodiny všetkých učiteľov boli aj online, nielen zadávať úlohy.

- Rešpektovať individuálne problémy študentov.

Prezenčné vyučovanie

- Mgr. Sventek dal návrh, aby sa pri učňovských odboroch neučilo tak veľa dvojhodinových blokov (hlavne nie 7. - 8. vyučovacia hodina - neefektívne) a hlavne nie trojhodinové bloky.

- Pri študijných odboroch by boli dvojhodinové bloky vítané (AJ, NEJ).

- Zapojenie do projektu EKOALARM - Albertová.

- Mgr. Jarošová navrhla, aby sa maturitné ročníky učili maturitné predmety skôr v prepoludňajších hodinách (sústredenie študentov).

- Ing. Zbínová navrhla súťaž Best in English.

- Mgr. Jarošová navrhla nákup nových učebníc SJL pre učebné odbory.

- PaedDr. Fábian navrhol pri niektorých vyučovacích hodinách zmenu usporiadania triedy - učenie do kruhu?

- Mgr. Sventek spomenul, že sa bude venovať študentom B2 úrovne AJ nad rámec vyučovania v online priestore.

V Žiline 30. júna 2021 Vypracoval: Mgr. Michal Sventek

PK prírodovedných, ekonomických predmetov a TSV:

V školskom roku 2020/2021 pracovala PK v zložení:

Členovia: Mgr. René Gabčo - MAT

Ing. Vladimír Běhálek - TSV

RNDr. Natália Hrtusová - MAT, FYZ , DOG, INF - garant PK

Ing. Radoslav Jurko - CHEM

PaedDr. Ján Fábian SDB - INF

Ing. Janka Funtíková - INF

Ing. Adriana Tvrdá - EKO, USP, MNZ

Predseda predmetovej komisie: Mgr. René Gabčo

Výučba prírodovedných predmetov a TSV prebiehala podľa vypracovaných výchovnovzdelávacích tematických plánov, ktoré vychádzali zo ŠkVP. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z POP na šk. rok 2020/2021, úlohy vyplývajúce z plánu environmentálnej výchovy a z dokumentu NŠFG. Do jednotlivých tematických plánov boli zakomponované aj úlohy vyplývajúce z dokumentu Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019.

Predmetová komisia sa v šk. roku 2020/2021 stretla na 4 zasadnutiach, a to v mesiacoch - august, október, marec (online) a jún, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu.

V období od 12.10. do 14.5. 2021 vyučovanie prebiehalo dištančne, formou online hodín v prostredí aplikácie MS TEAMS.

V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať (tvorba a prezentácia projektov, prezentácií).

Online forma hodín si vyžadovala neustále sebavzdelávanie vyučujúcich, najmä formou webinárov a vzájomnou výmenou skúseností , hľadanie nových foriem a metód na skvalitnenie výučby a motivácie žiakov pracovať aktívne aj v online priestore.

Prehľad činností, súťaží a akcií PK

Realizácia plánu súťaží, projektov, seminárov, exkurzií a laboratórnych cvičení bola výrazne ovplyvnená dištančnou formou štúdia, najmä v predmete telesná výchova.

V predmete matematika boli jednotlivé úlohy splnené nasledovne:

- Spracovanie štatistického súboru - seminárna práca - I.GDM, I.NDŠ - máj 2021 -zrealizované,

- KLOKAN - celoštátna matematická súťaž - apríl 2021 - nezrealizované,

- Medzipredmetový projekt „Vklad peňazí“ (MAT, ANJ, SOX) - II.GDM - jún 2021 - zrealizované čiastočne - časový sklz v TP.

Témy Národného štandardu finančnej gramotnosti implementované do TP:

- v 1. ročníku - základy finančnej matematiky,

- v 3. ročníku - Elementárna fin. matematika domácnosti,

- v 2. ročníku GDM a NDŠ pri téme - Finančná matematika domácnosti, Praktická matematika,

- v 3. ročníku GDM - aplikované úlohy.

V predmete dopravná geografia bola vypracovaná prezentácia na tému „Netradičná turistická destinácia“. Žiaci odprezentovali počas prezenčného vyučovania.

V predmete informatika boli žiaci najmä počas dištančného vzdelávania vedení aj k samostatnému štúdiu a k samostatnej práci. Vyučujúci využili možnosti na medzipredmetové vzťahy INF - MAT, INF - FYZ.

- 1. GDM a 2.NDŠ - sa v rámci tematického celku Algoritmické myslenie zaviedlo používanie učebnej pomôcky sady Micro:bit a programovanie sa realizovalo v prostredí MakeCode v blokovom prevedení.

- Pilotne sa testovalo podobné vyučovanie aj v 1. NDŠ v rámci prezenčného vyučovania ku koncu roka. Inovácia bola implementovaná na základe projektu ENTER cez grant z nadácie Pontis.

- V rámci podpory z projektu Orange (3D tlačiareň) sme navrhovali a vytlačili 3D učebné pomôcky pre vybrané predmety.

- Prínosom pre predmet Informatika boli vzdelávacie webináre v rámci IT Akadémie.

V predmete fyzika sme sa riadili podľa plánu práce PK. Žiaci vypracovali vlastné prezentácie v súlade s TP aj podľa vlastného výberu.

Prehľad LP počas dištančného vzdelávania:

- III. GDM - spracovaná ako prezentácia na vybranú tému: Energia ľudského tela alebo Energia domácnosti,

- II. GDM - spracovaná ako prezentácia na pridelenú tému - TC zvuk a témy z TC optika,

- I. ročníky učebných a študijných odborov - LP Riešenie štrukturovaných úloh zrealizovaná počas prezenčného vyučovania,

- II.NDŠ - LP - overenie Ohmovho zákona sa nezrealizovala.

V predmete chémia sme v odbore lakovník postupovali podľa plánu práce:

- Náterové materiály - seminárna práca , II.C - splnené,

- Projekt sústava prvkov - splnené.

V predmete telesná výchova neboli zrealizované žiadne plánované akcie a kurzy.

V ekonomických predmetoch zrealizované aktivity:

• Finančná gramotnosť (on-line) - tretie ročníky - 1. cyklus: Bohatý alebo chudobný, november,

• Digitálny marketing (Grow with Google, online) - II.NDŠ - december,

• Mediálna gramotnosť (online) - I.NDŠ, II.NDŠ - marec,

• Finančná gramotnosť (online) - tretie ročníky, - 2. cyklus: Bývanie, marec.

Metodicko - odborný rast učiteľov

Naďalej bolo súčasťou jednotlivých zasadnutí PK znižovanie informačnej nerovnosti - aktuality z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, moderných vyučovacích metód, aktívnej komunikácie so žiakmi.

Aktívne využívane stránok https://ucimenadialku.sk/ - nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

Legislatívne zmeny: https://www.skolaefektivne.sk/20/20/legislativne-zmeny-2020 ;

https://eduworld.sk/ portál o vzdelávaní a sebarozvoji.

Členovia PK sa v čase prerušeného vyučovania zúčastňovali podľa vlastných potrieb a časových možností webinárov zameraných na prácu v prostredí edupage, vedenie online hodín cez MS TEAMS, využívali inštruktážne videá.

Ďalšie vzdelávanie (online):

- Ing. Janka Funtíková - absolvovala inovačné vzdelávanie „Transformácia vzdelávania školy pre digitálnu dobu“,

- Ing. Adriana Tvrdá - absolvovala webináre: „Ako písať poznámky interaktívne a zaujímavo“, „Efektívna a interaktívna prezentácia - cesta k úspechu“, „Kritické myslenie, mentálna výbava žiakov“, „Ako v žiakoch prebudiť motiváciu?“, „Pripravte stredoškolákov na podnikanie“.

Vzájomná hospitácia počas online vyučovania na hodinách matematiky (Mgr. R. Gabčo, RNDr. N. Hrtusová).

Dištančné vzdelávanie

Priebeh vyučovania v jednotlivých triedach a predmetoch počas mimoriadnej situácie za obdobie od 12.10. 2021 do 14.5. 2021 - správa je zameraná na 5 oblastí dištančného vzdelávania:

- priebežne a záverečné hodnotenie žiakov v jednotlivých predmetoch. Žiaci boli priebežne hodnotení za vypracované zadania, úlohy, projekty, testy. Ak žiak počas dištančného vzdelávania nespolupracoval, čakalo ho preskúšanie alebo doplnenie nevypracovaných úloh z daného predmetu počas prezenčného vyučovania;

- obsah vzdelávania. Väčšia časť učiva bola odučená v súlade s TP, neodučené témy z dôvodu úpravy rozvrhu počas dištančného vzdelávania budú podľa potreby presunuté do ďalšieho ročníka. Presný rozsah úprav je súčasťou zápisnice zasadnutia PK z 29. 6. 2021;

- metódy práce. Online vyučovanie poskytuje nové možnosti pri voľbe metód a foriem vzdelávania, čo je pre učiteľov prínos a zároveň je to oveľa náročnejšie - časovo aj psychicky. Online hodiny cez MS TEAMS pokrývali veľkú časť VVP v danom období. Počas dištančného vzdelávania učitelia využívali aj online konzultácie, webináre, prideľovanie materiálov cez edupage, online testovanie, žiaci vypracovávali prezentácie, aktivizujúce metódy - dobrovoľné domáce úlohy, tvorba projektov;

- zapojenie žiakov v triedach (reagovanie na úlohy, testovanie). Vďaka angažovanosti TU a samotných vyučujúcich sa zapojenie žiakov do dištančného vzdelávania v porovnaní s minuloročným obdobím výrazne zlepšilo. Slabá spolupráca u niektorých žiakov mala niekoľko dôvodov - nedostatočné technické vybavenie (v malej miere), nedôslednosť, lenivosť, zlá organizácia času, slabá motivácia - najmä zo strany rodičov (účasť na brigádach v čase online vzdelávania);

- úprava rozvrhu. Materiály a testovanie boli vo veľkej miere prideľované v súlade s aktuálnym rozvrhom. Pôvodný rozvrh bol v čase dištančného vzdelávania čiastočne upravený.

Podnety a návrhy na prípadné ďalšie dištančné vzdelávanie:

- jasné vymedzenie času povinnej účasti na vzdelávaní s možnosťou neospravedlnených hodín, povinné vybavenie - mikrofón a kamera,

- možnosť tvorby testov náhodným výberom otázok z vopred vytvorenej databázy (eliminácia podvodu, podnet z minulej správy) - podnet na edupage,

- pri hodnotení zohľadniť aktivitu žiakov pri vypracovaní úloh a dodržiavanie termínov.

Návrhy na skvalitnenie práce v školskom roku 2020/2021

- Využívať aktivizujúce a inovatívne vyučovacie metódy podporujúce rozvoj prírodovednej a ekonomickej gramotnosti.

- Venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. a slaboprospievajúcim žiakom, spolupracovať s rodičmi a využitím komunikácie cez edupage.

- Individuálnym prístupom pomáhať aj nadaným žiakom zverejnením doplnkových učebných materiálov na edupage.

- Naďalej realizovať medzipredmetové projekty.

- Snažiť sa o vytváranie pozitívnej klímy v triede profesionálnym postojom, pozitívnou motiváciou.

- Podporiť edukáciu rodičov, ich aktívnejšiu spoluprácu so školou, TU - podnetné články na šk. webe, aktívnu spoluprácu s psychológom. Mnohí žiaci prežívali dištančné vzdelávanie ako náročné obdobie, potrebovali pomoc, niečo ako „školskú tiesňovú linku“.

- Zlepšiť všímavosť k prejavom šikanovania v triedach, dôsledná spolupráca s výchovným poradcom, katechétom, jasné stanovenie hranice pre problémových žiakov, dôsledné dodržiavanie výchovných opatrení.

V Žiline 1.7.2021 Vypracovala RNDr. N. Hrtusová

PK dopravných predmetov:

Zloženie členov predmetovej komisie

Vedúci PK: Ing. Stanislav Čelko, zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie

Garant PK: Ing. Janka Funtíková, učiteľ odborných predmetov

Členovia PK: Ing. Igor Pažický, učiteľ odborných predmetov

Ing. Martin Pňaček, učiteľ odborných predmetov

Ing. Radoslav Jurko, učiteľ odborných predmetov

Mgr. Peter Dubiel, hlavný majster

Peter Pilko, MOV

Marián Lisko, MOV

Juraj Lisko, MOV

Miroslav Brodňan, MOV

Ing. Patrik Krajňák, MOV

Príslušnosť predmetov predmetovej komisie

Odborné predmety v odboroch:

Trojročné učebné odbory: ISCED 3C:

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2487 H 04 autoopravár - lakovník

Nadstavbové štúdium: ISCED 3A

3757 L dopravná prevádzka

Hlavné úlohy predmetovej komisie v školskom roku 2020/2021

Predmetová komisia sa v súlade s POP, ŠkVP a celoročným plánom práce školy zamerala na tieto úlohy:

Pokyny MŠVVaŠ SR - Vybrané oblasti výchovy a vzdelávania šk. rok 2020/2021

- Bezpečnosť a prevencia - monitorovali a odhaľovali sa negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania. Zákonní zástupcovia žiakov boli informovaní o výskyte problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu;

- Digitálne technológie - aj v rámci dištančného vzdelávania sa využívali elektronické zdroje na vyučovaní, na komunikáciu a online hodiny aplikácia TEAMS a EDUPAGE na elektronickú komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami.

Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti

- kontrolná činnosť bola zameraná na uplatňovanie pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k rozvíjaniu zručností, k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt;

- využívali sa rôzne metódy, formy hodnotenia žiakov, napr. sebahodnotenie žiaka (žiak sa podieľa na hodnotení, sebahodnotení);

- hodnotenie podporujúce učenie - žiak pochopí informácie, pospája ich s predchádzajúcimi informáciami, s existujúcim poznatkom a využije ich pri učení, sleduje a pozoruje svoj proces učenia;

- prepájal sa obsah teoretického vyučovania s praktickou prípravou, využívali sa praktické zručnosti žiakov pri osvojovaní teoretických vedomostí;

- žiaci boli vedení k uvedomovaniu si potreby autonómneho učenia sa ako prostriedku osobného rozvoja;

- uplatňovala sa pozitívna motivácia, povzbudzovanie žiakov k zlepšovaniu výkonu;

- pozornosť sa zameriavala na rozvíjanie kľúčových kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti.

Aj napriek prerušenému vyučovaniu v školskom roku 2020/2021 bolo pre žiakov zabezpečené absolvovanie odborného výcviku od marca 2021. Žiaci pracovali v skupinách s dôrazom na dodržiavanie platných bezpečnostných a hygienických opatrení. Žiakom profesie autoopravár bola umožnená počas jarných prázdnin „Jarná škola“, v rámci ktorej sa v skupinkách zúčastnili praktického vyučovania v školských dielňach. U menej úspešných žiakov sa uplatňoval systému ich podpory.

Pre obdobie po ukončení prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020:

- bol zmapovaný priebeh dištančného vzdelávania v mesiacoch marec - jún 2020, boli zistené prekážky (technické, osobné) na strane žiakov,

- na začiatku školského roka bola preverovaním zistená úroveň vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania.

Antidiskriminácia

Podporuje sa povedomie o schopnostiach a prínose zdravotne oslabených žiakov, uznávanie ich zručností, predností a schopností, ako aj ich prínos pre pracovisko a trh práce (integrovaní žiaci).

Realizácia úloh vyplývajúcich zo ŠkVP

- rozpis učiva v jednotlivých odboroch z odborných predmetov na teoretickom a praktickom vyučovaní bol splnený alebo splnený čiastočne z dôvodu prerušeného vyučovania od 12.10.2020 do 17.5.2021 spôsobeného pandémiou COVID - 19,

- dôraz bol kladený na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch,

- upravil sa obsah a rozsah učiva v predmete elektrotechnika 3. ročník autoopravár - mechanik, a EMO a PCMD v II. NDŠ o elektromobily a hybridné pohony a dané témy boli zakomponované aj do TČMS - odborné predmety,

- boli vytvorené elearningové testy z odborných predmetov,

- kvalita vyučovania sa zvyšovala aj prostredníctvom medzipredmetových vzťahov - MAT, FYZ, INF,

- v prvých ročníkoch sa zrealizovali štvrťročne 4 postupové testy z každého odborného predmetu a praktického vyučovania. Na základe záujmu žiakov a aj výsledného vyhodnotenia boli zadelení do jednotlivých autoodborov v druhom ročníku - mechanik, elektrikár a lakovník,

- žiaci 2. ročníka odboru autoopravár (mechanik, elektrikár/lakovník) v rámci súťaže boli štvrťročne preverovaní formou testov z odborných predmetov a praktickým overením vedomostí - poznávacou časťou. Z výsledkov na konci školského roku boli vyhodnotení najlepší žiaci,

- počas dištančného vyučovania sa uskutočnili online hodiny so ŽU KCMD pre žiakov II.NDŠ dopravná prevádzka s témami tachografy, emisie, kontajnerová doprava,

- žiaci autoodborov 1. a 2. ročníka a I.NDŠ Dopravná prevádzka sa zúčastnili počas prezenčného vyučovania na besede s názvom Vodíkové pohony, realizovanej firmou KVANT,

- škola ako partner IT Akadémie ponúkala prostredníctvom školského koordinátora možnosť vzdelávať sa v zlepšovaní zručností a spôsobov využívania digitálnych technológií či rôzne motivačné webináre zamerané na kreativitu počas dištančného vzdelávania. Ponúkané webináre boli určené nielen učiteľom, ale aj žiakom (napr. témy, ako zvládnuť aj mladým ľuďom toto náročné obdobie, rozvoj kritického myslenia).

Od 12.10. 2020 bolo rozhodnutím Ministerstva školstva prerušené vyučovanie do 17. 5. 2021. Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou. Vyučovanie pre maturitné ročníky v stredných školách končilo 14. 5. 2021, pre trojročné učebné odbory 28. 5. 2021. Vyhodnotenie maturitnej a záverečnej skúšky bolo formou administratívnej známky z daných predmetov.

Na maturitných skúškach sa zúčastnilo 18 žiakov II. NDŠ odboru Dopravná prevádzka.

Hodnotenie praktickej časti maturitnej skúšky:

-10 žiaci prospech výborný, 6 žiaci prospech chválitebný, 2 žiaci prospech dobrý

Hodnotenie teoretickej časti maturitnej skúšky:

-3 žiaci s prospechom výborný, 8 žiaci s prospechom chválitebný, 7 žiaci s prospechom dobrý

Na záverečných skúškach sa zúčastnilo:

- III.B autoopravár - mechanik 25 žiakov: 25 žiakov prospelo,

- III. C autoopravár - elektrikár 12 žiakov: 3 žiaci prospeli s vyznamenaním, 4 žiaci prospeli veľmi dobre, 5 žiaci prospeli,

- III.C autoopravár - lakovník 9 žiakov: 2 žiaci prospeli veľmi dobre, 7 žiakov prospelo.

Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu environmentálnej výchovy:

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody a vytváraniu správneho postoja a správania sa k životnému prostrediu, prevencii pred jeho znečisťovaním a poškodzovaním,

- žiaci získali poznatky o možnosti recyklácie niektorých materiálov - kovový odpad, plasty, papier, sklo, oleje, akumulátory,

- zabezpečené je separovanie odpadu na teoretickom aj praktickom vyučovaní - papier, plasty, kov, akumulátory. Na OV je miestnosť na olejové hospodárstvo.

Časový harmonogram a obsah zasadnutí PK - zasadania PK sa uskutočnili podľa plánu štvrťročne.

Plán hospitácií garanta PK - plánované hospitácie sa neuskutočnili.

Plán vzdelávania členov PK

- školenie Diagnostika TOYOTA Praha - neuskutočnilo sa,

- školenie STEP AHEAD 2 - Elektromobily a hybridné pohony, Ing. Funtíková - uskutočnilo sa mimo plánu.

Plán exkurzií - neuskutočnili sa z dôvodu dištančného vyučovania.

Plán súťaží:

september - jún: súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka z odborných predmetov a praktických zručností,

výsledky autoopravár I. ročník: 1. Martiniak Tomáš, 2. Homola Tomáš, 3. Podhorský Pavol;

september - jún: súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka z odborných predmetov a praktických zručností,

. výsledky mechanik-elektrikár: 1. Adrián Boháč, 2. Ľubomír Orieščík, 3. Šimon Iwaniec;

výsledky lakovník: 1. Pavol Belko, 2. Tadeáš Vanko, 3. Peter Gelaček.

Krúžková činnosť členov PK - sa neuskutočnila z dôvodu pandémie.

Správa o priebehu vyučovania v jednotlivých triedach a predmetoch počas mimoriadnej situácie za obdobie od 12. 10. 2020 - 17. 5. 2021

- rozpisy učiva v školskom roku boli splnené vo všetkých predmetoch - DOA, AUO, ELK, ELE, ZLR, TCK. Dištančné vyučovanie - pozitívne hodnotím komunikáciu žiakov s učiteľom. Učiteľovi dáva možnosť objavovať nové vedomosti a zručnosti. Žiak vo svojom rodinnom, osobnom prostredí vie slovne na úrovni interpretovať získané poznatky z vyučovania a prežité zručnosti z praxe;

- rozpisy učiva boli splnené vo všetkých predmetoch, TK LTL 2, 3 ročník - témy boli odučené, 5 tém je nezapísaných. Dištančné vyučovanie bolo na dobrej úrovni;

- predmety ELE, ELI, ELK, EMO - vyučujúci priebežné a záverečné hodnotenie vytváral hlavne z e-testov. Na elektrické meranie využíval stránku https://simulator.electude.com/simulator, kde žiaci podľa vopred pripraveného laboratórneho zadania vypracovávali dané meranie. Vďaka programu simulátor Eclude sa zvýšil záujem o predmet, čo sa prejavilo aj lepším prospechom. 80% žiakov pracovalo bezproblémovo, reagovali na teóriu, ktorá prevažne prebiehala cez aplikáciu MS TEAMS aj na e-testy. 20% žiakov bolo treba kontaktovať viackrát a aj dodatočne im posielať testy;

- rozpisy učiva v predmetoch AUO - 1., 2., 3. ročník ZAE - 1. ročník, DOA - 3 ročník, ELE - 3. ročník, CES - II.NDŠ boli splnené, PCMD - II.NDŠ - neodučených 5 tém, EMO - II.NDŠ - neodučených 5 tém.

Na dištančné vzdelávanie sa využívala aplikácia MS TEAMS. Učivo bolo sprostredkované na online hodinách. Žiaci všetkých ročníkov sa ich pravidelne zúčastňovali, prípadnú neúčasť hlásili vopred. Sporadické prípady - nemožnosť využívať digitálne technológie, príp. pripojenie na wifi sa riešili individuálne.

Táto forma vyučovania zlepšovala digitálne zručnosti žiakov aj vyučujúceho. Vysvetlenie učiva umožnilo vyučujúcemu využívať rôzne prvky kreativity. Od žiakov sa vyžadovala sústredenosť, pretože v domácom prostredí je viac rozptyľujúcich prvkov. V prípade, ak si žiak nerobil poznámky, prejavilo sa to na preverovaní učiva ústnou či písomnou formou. Tiež bola možnosť zistiť, ako dokážu žiaci pracovať s textom - z poznámok zistiť správne odpovede na zadané otázky, prípadne aplikovať poznatky pri riešení úloh. Obohatením boli online hodiny, ktoré sprostredkovala ŽU KCMD a určené boli pre II.NDŠ s témami odborného predmetu PCMD.

Celková komunikácia so žiakmi bola na dobrej úrovni, bola vnímaná ich potreba kontaktu so spolužiakmi, príp. zdieľania svojich zážitkov. Pri ústnom preverovaní učiva boli motivovaní k aktivite, čo viacerí využívali. V prípade ďalšej mimoriadnej udalosti a dištančného vyučovania by bolo vhodné pri online hodinách, aby žiaci mali povinne zapnuté kamery.

V školskom roku bolo pre žiakov zabezpečené absolvovanie odborného výcviku od marca 2021. Žiaci pracovali v skupinách s dôrazom na dodržiavanie platných bezpečnostných a hygienických opatrení. Žiakom profesie autoopravár bola umožnená počas jarných prázdnin „Jarná škola“, v rámci ktorej sa v skupinkách zúčastnili na praktickom vyučovaní v školských dielňach.

V Žiline, 30.6.2021

Vypracovala: Ing. Janka Funtíková

PK stolárskych a stavebných predmetov:

Predmetová komisia pracovala v zložení:

Ing. Stanislav Čelko - vedúci PK

Ing. Martin Puchala - garant PK za stolárske predmety

Ing. Anton Marec - garant PK za stavebné predmety

Ing. Peter Vimpeľ - učiteľ OP

Ing. Róbert Páleník - učiteľ OP

Marek Kajaba - majster OV stolár

Jozef Olbert - majster OV stolár

Tomáš Mário Peregrim - majster OV stolár

Ján Tomáš - majster OV murár

Mgr. Peter Dubiel - hlavný majster OV

Za obdobie školského roku 2020/21 boli splnené nasledovné úlohy:

- Vypracované podklady pre celoškolský plán environmentálnej výchovy boli na úseku

plnené nasledovne :

-používaním olejových a voskových náterov na úseku odbornej praxe

-triedením odpadov-plasty, batérie, papier, sklo, kov

-zveľaďovaním okolia školy organizovaným zberom odpadkov so žiakmi

- Vypracovaný plán práce PK aj plán exkurzií na školský rok 2020/21

- Vypracované a schválené súborné práce na odborný výcvik pre žiakov 1.,2. a 3. ročníka pre záverečné skúšky žiakov 3. ročníka stolár a murár boli vypracované zadania záverečných prác na OV aj otázky na písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok s hodnotiacou tabuľkou.

- Učivo z jednotlivých odborných predmetov na teórii aj praxi , rozpísané v ŠkVP, bolo v priebehu školského roka odučené v celom rozsahu do prerušenia vyučovania prezenčnou formou. Počas dištančného vyučovania prebiehala výučba u jednotlivých vyučujúcich online formou cez Teams, online písomkami a testami v Edupage. Materiály na výučbu boli posielané cez Edupage formou prezentácii

- Učitelia OP aj majstri OV sa po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov aj naďalej navzájom informovali na zasadnutiach PK o svojich skúsenostiach v práci so žiakmi 1. ročníka, hlavne z dôvodu posúdenia vhodnosti vybraného odboru žiakom.

- Úspešné ukončenie Doplnkového pedagogického štúdia MOV-T .M. Peregrim a

UPP Ing. Peter Vimpeľ a Ing. Martin Puchala

- V ODBORE STOLÁR:

Boli splnené nasledovné úlohy:

-Február 2021-mala prebehnúť medzi žiakmi 2. ročníka odboru stolár teoretická a praktická

časť súťaže o najzručnejšieho stolára, ktorá bola pre pandémiu zrušená.

-Marec- sa malo na našej škole v priestoroch odborného výcviku uskutočniť regionálne

kolo súťaže zručnosti stolárov o postup do celoslovenskej súťaže SKILLS Slovakia. Súťaže

sa malo zúčastniť 6 škôl. Pre Pandémiu sa súťaž neuskutočnila.

- Skills Slovakia v Nitre sa pre pandémiu neuskutočnila

- Apríl 2021- bol zakúpený nový olepovací stroj značky FELDER na úseku MOV

- Máj- prijímacie pohovory prvákov. Prijatých na školu je 18 žiakov

- Jún- Záverečné skúšky v odbore stolár, ktoré mali prebehnúť v júni boli zrušené. Ukončenie štúdia tretieho ročníka prebehlo administratívnou formou. Žiakom boli z vybraných odborných predmetov aritmetickým priemerom udelené známky podľa ich študijného prospechu počas celého študijného obdobia na škole. 11. júna 2021 si 20 absolventov z odboru stolár a 8 absolventov z odboru murár na slávnostnom odovzdávaní prevzalo z rúk riaditeľa školy výučné listy s nasledovným prospechom:

-3 žiaci prospeli s vyznamenaním

-18 žiaci prospeli veľmi dobre

- 6 žiaci prospeli

- 2 žiaci neprospeli

- Jún - obnovená zmluva s firmou MAFELL

- Jún- boli vykonané prijímacie skúšky na maturitné štúdium v odbore Drevárska a nábytkárska výroba. Prijatých bolo 7 žiakov z našej školy a dvaja žiaci z iných škôl.

- August- prebehne druhé kolo prijímacích skúšok nadstavbového štúdia spomínaného odboru.

nesplnené úlohy:

- naplánovaná návšteva výstavy Nábytok a bývanie v Nitre a Coneco v Bratislave

boli zrušené pre pandémiu.

- súťaž v zručnosti stolárov 1. ročníkov - z dôvodu pandémie.

- zrušená regionálna aj celoslovenská súťaž Skills Slovakia- pandémia

Vyjadrenie sa k dištančnému vzdelávaniu:

Za jednotlivé predmety:

VBN1 ( Marec)

- hodnotenie žiakov bolo bez problémov

- základné učivo zvládnuté

- metódy práce- prezentácie, hľadanie materiálov na internete

- zapojenie žiakov 10/10

MTE1,VBN1, ODK1, ODK2, TEC3, KOC 1NDŠ, VBN 1NDŠ, GRS2, GRS3, ( Vimpeľ)

Neprebraté časti Tematických celkov:

( nedostatočná dotácia hodín počas dištančného vyučovania)

-KOC-1.NDŠ-Vypracovanie Technickej dokumentácie-lôžkový nábytok, sedací nábytok a zariaďovanie interiéru

-VBN-1.NDŠ-Tematické celky 7,8,9- neboli prebraté v plnom rozsahu

-GRS 2- téma -tvorba výkresovej dokumentácie

- Žiaci priebežne pracovali. Po napomenutí začali pracovať aj problémoví žiaci.

- Rozsah učiva bol odprezentovaný v potrebnom rozsahu

- Metódy práce- prezentácie, učebnice, online vzdelávanie -teams

- Zapájanie žiakov 1. ročník 9/9, 10/10, 6/6

2. ročník 18/17

3. ročník 21/20

I. NDŠ 7/7

- úprava rozvrhu- bez úprav

- Neprebraté časti Tematických celkov sa preberú v budúcom školskom roku 2021/2022

MTE3, VBN3, ODK3,VBN2, TEC2, MTE2,TEC1, PRAX-NDŠ, TEC-NDŠ (Puchala)

- Rozsah učiva bol odprezentovaný v zredukovanej forme, kde som sa sústredil na vysvetlenie podstatného učiva. Témy za jednotlivé predmety boli prebraté všetky okrem niektorých častí tematických celkov : (nedostatočná dotácia hodín počas dištančnej výučby)

-TEC2 -Uskladňovanie a balenie výrobkov

-Drevené okná a dvere

-Prax 1.NDŠ - Skladové hospodárstvo

- TEC 1.NDŠ - Technická príprava výroby

- GRS 1.NDŠ- Tvorba a tlač výkresov (6 hod)

- GRS 2- Projekt č.2

- MTE2- Spájacie materiály

(Dôvodom neprebratia týchto častí tematických celkov bola nedostatočná dotácia hodín počas dištančnej výučby)

Počas dištančného vzdelávania bol rozsah vyučovania zredukovaný na základné a podstatné učivo

-Neprebraté Tematické celky sa preberú v budúcom školskom roku 2021/2022

-Metódy práce- prezentácie, online testovanie, online vyučovanie-teams, materiály

z učebníc a odbornej literatúry.

- Zapájanie sa žiakov-1.ročník 9/9, 10/10

-2.ročník 18/17

-3.ročník 21/20

-I.NDŠ 7/7

v študijnom odbore stavebníctvo :

- žiaci pracovali najmä cez Teams , všetci ukončili ročník a vypracovali záverečné práce z PČOZ MS , hodnotení na MS boli administratívnou formou .

Najúspešnejší bol študent L.Zelník , ktorý PV a Š.Janovič , ktorý PVD .

v odbore murár :

- v mesiaci marec sa účasť na výstave CONECO v Bratislave nekonala pre jej zrušenie

- ZS v odbore sa konali administratívnym spôsobom , v hodnotení žiaci dosiahli lepšie výsledky ako po iné roky

- vyučovanie v detašovaných triedach v ÚVTOS mladistvých v Sučanoch, kde sa v individuálnom štúdiu pripravujú žiaci v odbore murár, pokračovalo taktiež dištančnou formou, dvaja žiaci ukončili štúdium s výučným listom, desiati postúpili do ďalšieho ročníka a pokračujú v štúdiu v 2. a 3. ročníku

V dištančnom vzdelávaní počas mimoriadnej situácie prebiehalo vzdelávanie pomerne plynulo, rozsah vyučovania bol zredukovaný na základné a podstatné učivo, formami boli prezentácie, online akcie / v NDŠ /, vyhľadávanie na internete, testy, úlohy.

Zapájanie žiakov bolo rôzne , pracovalo sa v priebehu celého dňa , klasifikovaní z OP boli všetci žiaci a všetci žiaci v odbore postúpili do vyššieho ročníka

Na odbornom výcviku podľa pandemickej situácie boli žiaci zapájaní do vyučovania v skupinách v povolených počtoch, niektorí sa zapájali menej , ako mali príležitosť

Záverečné skúšky , ktoré prebehli administratívnou formou , boli v skupine murár úspešné pre 7 žiakov, z ktorých boli 2 hodnotení PV a 2 boli hodnotení s prospechom PVD. Jeden žiak sa ZS nezúčastnil .

nesplnené úlohy:

- účasť na súťaži Murár , súťaž neprebehla

- účasť na stavebnom veľtrhu CONECO 2021 , ktorý sa nekonal

V Žiline 29 . 6. 2021 Vypracovali: Ing. Martin Puchala

Ing. Anton Marec

PK grafických predmetov:

V školskom roku 2020/2021 výučba odborných predmetov prebiehala podľa vopred vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré boli splnené podľa ŠkVP. PK sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk. rok 2020/2021. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z dokumentu Sprievodca školským rokom na šk. rok 2020/2021, úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich plánov.

Zloženie členov predmetovej komisie:

Vedúci PK: Ing. Stanislav Čelko, zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie

Garant PK: Mgr. Jaroslav Šebeš, učiteľ odborných predmetov

Členovia PK: Mgr. Peter Dubiel, hlavný majster odborného výcviku

Mgr. Andrej Konušik, učiteľ odborných predmetov

Ing. Petra Mieresová, majster odborného výcviku (MOV)

Bc. Ján Drgoň, majster odborného výcviku (MOV)

Mgr. Daniel Mihok, majster odborného výcviku (MOV)

Príslušnosť predmetov predmetovej komisie

Odborné predmety v odboroch:

Štvorročný študijný odbor: ISCED 3C

3447 K grafik digitálnych médií

Hlavné úlohy predmetovej komisie v školskom roku 2020/2021

Predmetová komisia sa v súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2020/2021, ŠkVP, Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia a celoročným plánom práce školy zameria na tieto úlohy:

1. Plnenie úloh vyplývajúcich z dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 na šk. rok 2020/2021- vybrané oblasti výchovy a vzdelávania.

Ľudské práva - výchovu k ľudským právam v triede a škole sme usmerňovali tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Snahou je zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodičov.

Digitálne technológie - počas dištančného vzdelávania sa využívali elektronické zdroje na vyučovaní. Na komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami počas online vyučovania boli používané platformy MS TEAMS, EduPage, Discord.

Bezpečnosť a prevencia - monitorovali a odhaľovali sa negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania. Zákonní zástupcovia žiakov boli informovaní o výskyte problémového javu v správaní žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu. Prioritou počas online vyučovania bola prevencia kyberšikany.

Podnety pre činnosť škôl, ktoré vyplynuli z mimoriadnej situácie:

Využívali sme elektronické zdroje na vyučovaní a systematickú elektronickú komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami a zvyšovali efektivitu času.

Mediálna výchova - venovali sme zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných prejavov, konšpiračných médií a hoaxov obzvlášť na sociálnych sieťach a uvažovaniu o dopadoch na ich život a demokraciu.

Neformálne vzdelávanie - podporovali sme zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupráca v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy v súlade s koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Vytváranie inkluzívneho a nediskriminačného prostredia

Podporovali sme myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, potláčali intoleranciu a nenávistné prejavy.

Zistenie úrovne vedomostí a zručností žiakov

Po ukončení prerušenia školského vzdelávania bola úroveň vedomostí žiakov v jednotlivých predmetoch na dobrej úrovni.

Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti

Kontrolná činnosť bola zameraná na uplatňovanie pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k rozvíjaniu zručností, k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt.

Prostredníctvom projektu poobedného doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili zefektívniť a skvalitniť prípravu žiakov na vyučovanie. Žiaci mali k dispozícii poobedný ateliér (pre prácu na zadaných úlohách).

Plnenie úloh vyplývajúcich zo ŠkVP na šk. rok 2020/2021:

- rozpis učiva jednotlivých odborných predmetov na teoretickom a praktickom vyučovaní bol splnený alebo splnený čiastočne z dôvodu prerušeného vyučovania od 12.10.2020 do 17.5.2021 spôsobeného pandémiou COVID - 19;

- dôraz bol kladený na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch;

- vytvárané digitálne obsahy a e-learningové testy z odborných predmetov;

- pri voľbe foriem a metód sme vyberali tie, ktoré podnecujú žiakov k aktívnejšiemu prístupu, boli sme ochudobnení o možnosti exkurzie a výletov. Pri hodnotení je dôležitý dôraz na sebahodnotenie žiaka (žiak sa podieľa na hodnotení, sebahodnotení);

- prepájanie obsahu teoretického vyučovania s odborným výcvikom, využívali sa praktické zručností žiakov pri osvojovaní teoretických vedomostí;

- kvalita vyučovania sa zvyšovala aj prostredníctvom medzipredmetových vzťahov;

- obsah a poradie učiva boli prispôsobené podmienkam distančného vzdelávania;

- snaha zefektívnenia spolupráce medzi učiteľmi, majstrami OV a rodičmi nám pomáha získať komplexný pohľad na osobnosť žiaka a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu;

- uplatňovala sa pozitívna motivácia, povzbudzovanie žiakov k zlepšovaniu výkonu.

Od 12.10. 2020 bolo rozhodnutím Ministerstva školstva prerušené vyučovanie do 17.5.2021. Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou. Vyučovanie pre maturitné ročníky v stredných školách končilo 14.5.2021. Vyhodnotenie maturitnej skúšky bolo sa uskutočnilo formou administratívnej známky z daných predmetov.

Maturitná skúška v šk. roku 2020/2021 prebiehala administratívne vzhľadom na pandémiu koronavírusu. Študenti dostali na maturitnom vysvedčení známku, ktorá bola priemerom ich koncoročných známok z daného predmetu + dve polročné známky z tohto predmetu (podľa usmernení ministerstva školstva). Všetci študenti úspešne zmaturovali.

Žiaci odovzdali svoje práce PČOZ MS prostredníctvom online zdieľaného úložiska. Praktická časť maturitnej skúšky bola prezentovaná 16.4.2021 online prostredníctvom Google Meet za účasti konzultantov, učiteľov, rodičov. Táto udalosť bola vysoko pozitívne hodnotená.

PČOZ MS - 23 študentov, všetci maturovali administratívne, úspešne.

Hodnotenie:

Výborný: 6 žiakov

Chválitebný: 13 žiakov

Dobrý: 4 žiaci

Dostatočný: 0 žiakov

Nedostatočný: 0 žiakov

Priemerná známka (23 žiakov): 1,91

TČOZ MS - 23 študentov, všetci maturovali administratívne, úspešne.

Hodnotenie:

Výborný: 5 žiaci

Chválitebný: 16 žiakov

Dobrý: 2 žiaci

Dostatočný: 0 žiakov

Nedostatočný: 0 žiakov

Priemerná známka (23 žiakov): 1,87

Plnenie úloh vyplývajúcich z environmentálnej výchovy na šk. rok 2020/2021

- Rozvíjali sme environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

- Povzbudzovali sme žiakov v rámci tém, aby rozmýšľali aj v ekologickom ponímaní súvislostí.

- Poukazovali sme na prínos výpočtovej techniky pre hospodárenie s energiou.

- Oboznámili sme žiakov s negatívnymi vplyvmi počítačov na zdravie človeka, psychiku človeka (napr. hracie závislosti).

- Oboznámili so separovaným zberom elektronických spotrebičov.

Časový harmonogram a obsah zasadnutí PK

V priebehu školského roka 2020/2021 sa predmetová komisia stretla na 4 zasadnutiach, ktoré prebehli podľa plánu štvrťročne. PK pracovala podľa pripraveného plánu aktualizovaného podľa potrieb a situácie. Na stretnutiach sme riešili aktuálne problémy a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu. Našou prioritou je neustále skvalitnenie našej práce a plnohodnotný prínos pre celkový rozvoj žiakov s ohľadom na individuálne schopnosti.

V práci členov PK sa prejavilo inovatívne vyučovanie, využívanie IKT (elektronické triedna kniha), využívanie audiovizuálnych učební, interaktívnej tabule, grafických tabletov a PC, nových učebných pomôcok, čo vyučujúcim umožnilo uplatniť nové metódy a formy práce na hodinách a zvýšiť motiváciu a záujem žiakov o predmet. V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať (tvorba a prezentácia projektov). Stanovené ciele pre jednotlivé predmety sa nám podarilo splniť (až na výnimky).

Plán hospitácií garanta PK - nezrealizované z dôvodu korona krízy.

Plán vzdelávania členov PK

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry (grafický časopis FONT a pod.), dostupných odborných videotutoriálov.

Jednotliví členovia PK sa zúčastnili na nasledovných školeniach:

- úspešné ukončenie adaptačného vzdelávania (Konušik, Mihok),

- online školenia: learn2code.sk - web, dizajn (Šebeš, Mieresová, Konušik, Mihok),

- online školenia: skillshare.com (Konušik).

Plán exkurzií - nezrealizované z dôvodu korona krízy.

Plán súťaží

január 2021

- Amfo (súťaž neprofesionálnej fotografie); Výsledky:

kategória do 16 rokov - farebná fotografia - Michal Bartek (čestné uznanie);

kategória od 15 do 25 rokov - čiernobiela fotografia - Barbora Zemančíková (výstava);

- súťaž o najzaujímavejší INSTAGRAM profil I. GDM (fotografické portfólio)

Výsledky: 1. Lucia Kamenická, 2. Andrej Kmeť, 3. Mária Obšivanová;

- Súťaž 30tka cez hľadáčik grafikov (fotografická súťaž odboru GDM)

Výsledky: 1. miesto Júlia Lesková (III. GDM);

jún 2021

- FestiClip 2021 (medzinárodná súťaž krátkych filmov); Výsledky:

krátky film BRIDGE - cena poroty;

- ostatné nerealizované z dôvodu korona krízy.

Plán besied/konferencií/workshopov

október 2020/február 2021

- Workshop fotografia I a II s profesionálnym fotografom Vladimírom Škutom;

- ostatné nerealizované z dôvodu korona krízy.

Krúžková činnosť členov PK - nezrealizované z dôvodu korona krízy.

Grafická podpora školy - tvorba grafických materiálov, podpora 30. výročia školy (sociálne siete, školská stránka, súťaže, akcie).

Materiálno - technické zabezpečenie

V šk. roku 2020/2021 sa zabezpečilo nasledovné:

- nákup licencií ADOBE;

- zabezpečenie 3D tlačiarne pre účely tvorby pomôcok a výuky 3D.

Správa o priebehu vyučovania v jednotlivých triedach a predmetoch počas mimoriadnej situácie za obdobie od 12.10.2020 - 17.5.2021.

Počas mimoriadnej situácie za obdobie od 12.10.2020 - 17.05.2021 prebiehalo vyučovanie odborných predmetov a odborného výcviku online, dištančnou formou s upraveným rozvrhom prostredníctvom softvéru MS TEAMS a Discord (audiovizuálny prenos) a prostredníctvom EduPage (dochádzka, domáce úlohy, testovanie…).

Po prvej vlne korona krízy (jar 2020) bola škola lepšie pripravená na distančnú výučbu.

Žiaci a učitelia sa z domu zúčastňovali na online vyučovaní podľa upraveného rozvrhu.

Vyučovacie hodiny prebiehali online pre celú triedu, slabší žiaci absolvovali v prípade potreby individuálne konzultácie v dohodnutom čase.

Hotové grafické práce boli podľa pokynov odoslané vyučujúcim k hodnoteniu. Teoretické znalosti boli overované prostredníctvom elektronických testov cez EduPage.

Žiaci nemali zásadné problémy pri samostatnej práci na diaľku. Veľkou výhodou pre odbor grafik digitálnych médií sú digitálne licencie balíka Adobe (grafické programy). Žiaci mohli bezproblémovo pracovať na výukových materiáloch a zadaniach priamo z domu. ). Žiaci dostávali k zadaniu spätnú väzbu od vyučujúceho za daný predmet.

Obsah vyučovania jednotlivých predmetov nebol radikálne menený/obmedzený aj práve vďaka inovatívnym opatreniam (platforma MS TEAMS, EduPage - online vyučovanie, adobe - multilicencia pre školy

Vyučujúci teoretických predmetov (SOX, MEV, DGM, GDM, SSE, EPU) využívali k výuke, zadávaniu študijných materiálov a komunikácii so žiakmi online softvér EduPage, MS TEAMS, Discord. Žiaci mali k vypracovaniu odborných zadaní od vyučujúcich k dispozícii školský grafický softvér, na ktorom vypracúvali samostatne výukové zadania. Všetky kľúčové témy boli prebrané. Niektoré témy boli pre pochopenie formou dištančného vzdelávania náročnejšie.

Rozpisy učiva boli splnené vo všetkých predmetoch

Odborný výcvik (OVY) prebiehal počas mimoriadnej situácie koronavírusu neprerušene vďaka materiálno technickému vybaveniu žiakov. Pri odbornom výcviku nebolo možné plnohodnotne odučiť ateliérovú fotografiu (I.GDM) a video (III.GDM).

Všetci študenti sa zapájali do procesu distančného vzdelávania. Prípadná neúčasť na hodinách bola zapríčinená zlyhaním technického vybavenia (počítač, internet, softvér). Absencia na hodinách bola dokladovaná rodičom.

Záverečné hodnotenie bolo zhrnutím výsledkov dosiahnutých počas online vzdelávania a po návrate do školy. Pri záverečnom hodnotení sa bral ohľad na možnosti jednotlivých žiakov a subjektívne prekážky pri dištančnom vzdelávaní. Niektorí študenti boli po príchode do školy preskúšaní z konkrétnych predmetov. Na vysvedčení boli klasifikovaní známkou.

V Žiline 01. 07. 2021 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Šebeš

Metodické zruženie ŠI:

Úspechy:

- úspešne sa uskutočnil proces adaptácie a vovádzania nových vychovávateľov do VVČ na ŠI,

- do užšej výchovno-vzdelávacej činnosti sme prizvali starších žiakov, ktorí nám denne pomáhali pri sprevádzaní 1 VS,

- pre ostatných starších žiakov sme vytvorili priestor pre animačnú službu v záujmových činnostiach,

- intenzívne sme pracovali na raste v osobnej zodpovednosti v oblasti stravovania, poriadku a dodržiavania ŠIP,

- na úrovni zainteresovania celej školy sa nám podarilo zrekonštruovať suterén ŠI + osadiť nové kotly; vyrobiť nábytok (stoly, vetracie koše v posteliach) a dobudovať oddychovú zónu - dvor PMPk,

- taktiež sme sa venovali estetickej úprave spoločenských miestností pre 1 a 2 VS,

- počas C20 sme svojpomocne vymaľovali priestory pre voľnočasové aktivity, zrekonštruovali kalčetá, počas spoločného štúdia sme denne venovali pozornosť ANJ,

- aktívne sme sa na začiatku a konci šk. roku zapájali do priebehu šk. podujatí - animácia krúžkov, spoločenské a športové podujatia, sprevádzanie nádejných animátorov, prijímacie skúšky...

- pokračovali sme v aktívnej spolupráci s PNC (stretká, štvrtková asistencia) aj v online forme.

Prehľad činností počas prezenčnej doby:

- z pravidelných činností fungovali na ŠI najmä športové krúžky (futbal, hokejbal, floorball, posilňovňa), spevácky, organový a iné krúžky,

- v duchovnej oblasti - animované adorácie a denná modlitba sv. ruženca ...

- uskutočnili sa aj viaceré akcie, ktoré zastrešoval úsek ŠI, prípadne sa na nich aktívne podieľal (pracovné brigády súvisiace so skrášľovaním okolia i vnútorných priestorov ŠI, športové - turnaj o Pohár RŠ a PMPk, rozbehol sa tenis).

Prebiehajúce úlohy:

- uživotňovanie nových požiadaviek na výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠI a nových smerníc do praxe,

- pravidelné organizovanie spoločných aktivít VS - napr. vychádzok, kultúrno-spoločenských podujatí...

- budovanie oddychových, estetických priestorov, triedenie odpadu...

Návrhy na zlepšenie:

- sprevádzať vychovávateľov k zručnosti komunikácie so žiakmi,

- pokračovať v prizývaní záujemcov o život a činnosť ŠI (starší žiaci, zamestnanci SOŠ, exallievi a SDB z domu v ZA),

- dotiahnuť estetické detaily a používať evidenciu starostlivosti o majetok (SDB program ekonóm),

- pomoc pri napĺňaní osobných cieľov a usmernení pre zamestnanca vyplývajúcich z hodnotenia zamestnancov.

V Žiline dňa 30.6.2021

Mgr. Jozef Sarnecký SDB

Enviromentálna výchova:

Plán environmentálnej výchovy bol splnený.

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov teoretického a praktického vyučovania.

Od 12. októbra 2020 do 17. mája 2021 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Vyučovanie prebiehalo dištančne online formou.

Skupina spoločenskovedných predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

- na vyučovacej hodine KNJ v triede II.NDŠ pri téme: Mensch und Natur (Človek a príroda) rozprávanie na tému Was mache ich für die Umwelt? (Čo robím pre ochranu životného prostredia?),

- na vyučovacej hodine KAJ, trieda II.NDŠ, téma: Človek a príroda - rozprávanie na tému ochrany životného prostredia,

- v rámci dištančného vzdelávania mala I.A a II.A online besedu s ľuďmi zo ŽSK o dobrovoľníctve, pomoci životnému prostrediu, možnosti zapojenia sa do čistenia a pod.

Skupina prírodovedných, ekonomických predmetov a telesnej a športovej výchovy,

( fyzika, matematika, dopravná geografia, informatika, telesná a športová výchova, chémia)

Body plánu environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov a priebežne plnené.

• poznávať prírodné deje a javy v životnom prostredí (FYZ),

• chápať vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie (FYZ),

• poznať globálne problémy ľudstva - skleníkový efekt, úbytok ozónovej vrstvy, kyslé dažde, odlesňovanie, erózia pôdy, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, problematika odpadov, urbanizácia, spotreba energií, populačná explózia (DOG),

• pochopiť nevyhnutnosť efektívne chrániť životné prostredie v miestnom, regionálnom, národnom i medzinárodnom meradle (DOG),

• diskusie s ekologickou tematikou s použitím odborných časopisov a vypracovaných seminárnych prác - dopravný ekologický systém (DOG),

• učiť štatisticky vyhodnocovať údaje získané o jednotlivých zložkách životného prostredia (ovzdušie, voda , pôda), (MAT),

• vhodnými slovnými úlohami viesť žiakov k ochrane ŽP (MAT; FYZ;INF),

• podnecovať vnímavosť na problémy vlastného životného prostredia, navrhovať riešenia,

• zohľadniť ochranu ŽP pri plánovaní výstavby ciest (DOG),

• porovnať výhodnosť jednotlivých druhov dopráv (DOG),

• oboznámiť žiakov s prácou s farbami, riedidlami, horľavinami, kyselinami a o práci s odpadmi (CHE),

• učiť žiakov o potrebe telesného a duševného zdravia (TSV),

• preventívne dodržiavať hygienické zásady (TSV),

• organizovať účelové kurzy na ochranu človeka a prírody (TSV) - nezrealizované

(úvod do sveta práce, ekonomika, ekonomika a podnikanie, manažment),

• viesť žiakov k používaniu ekologicky neškodných surovín a materiálov pri výrobe (EPO),

• zohľadniť ochranu ŽP pri výrobe (EPO).

• pochopiť nevyhnutnosť efektívne chrániť ŽP pri výrobnej činnosti podniku (EPO),

• v rámci marketingu zdôrazniť nielen kvalitu a primeranú cenu, ale aj ekologickú stránku činnosti podniku (EPO),

• chápať vplyvy výrobnej činnosti na ŽP (EKO),

• podnecovať vnímavosť k problémom ŽP (EKO; MNZ),

• navrhovať riešenia ekologickejšej výroby (EKO; EPO),

• účasť na filmovom festivale Ekotopfilm (1. ročník).

Skupina odborných stavebných predmetov

Žiaci boli s aspektmi environmentálnej výchovy oboznámení najmä:

- šetrenie stavebnými materiálmi a vodou, správne dávkovanie, používanie vody na prevádzkové účely,

- nakladanie so stavebným odpadom, recyklácia stavebného odpadu.

Plán bol priebežne plnený.

Skupina odborných drevárskych (stolárskych) predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania:

- šetrenie materiálom,

- na odbornom výcviku sa používajú ekologické olejové náterové látky, namiesto syntetických náterových látok.

Skupina odborných dopravných predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do časovo-tematických plánov.

Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu environmentálnej výchovy:

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym

skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody

a vytváraniu správneho postoja a správania sa k životnému prostrediu, prevencii pred

jeho znečisťovaním a poškodzovaním,

- žiaci získali poznatky o recyklácii niektorých materiálov - kovový odpad, plasty,

papier, sklo, oleje, akumulátory,

- zabezpečené je separovanie odpadu na teoretickom aj praktickom vyučovaní -

papier, plasty, kov,

- na OV je miestnosť na olejové hospodárstvo.

Skupina odborných grafických predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

V kabinete GDM sa separoval komunálny odpad do zberných nádob - Sklo/Plast/Kov/Papier/použité zubné kefky.

Odborný výcvik

Body z plánu environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov praktického vyučovania a priebežne sa plnili.

Triednické hodiny

I.B - Zero waste - diskusia

- dokument o Tatrách + diskusia na tému

- video Recyklácia + diskusia

- ku dňu ZEME (27.+30.4.21) - účasť na online festivale Ekotopfilm - Envirofilm

II.B - Separovanie odpadu

I.GDM/II.GDM/III.GDM - účasť na online festivale Ekotopfilm - Envirofilm

I.NDŠ - Fast (rýchla) móda - diskusia

Aktivity mimo vyučovania ako praktické uplatnenie environmentálnej výchovy v šk. r. 2020/2021

- počas prezenčného vyučovania učitelia dbali na estetickú úpravu tried,

- na chodbách mali žiaci možnosť triediť: prázdne PET fľaše,

použité batérie,

vrchnáky z PET fliaš (Vrchnáky sa zbierali na podporu telesne postihnutých),

zber použitých žiariviek,

- v zborovni, v dielňach odborného výcviku, v kanceláriách sa triedil použitý papier,

- nástenka s environmentálnou tematikou bola vyhotovená k tejto téme:

1. Svetový čistiaci deň - Upracme spolu Slovensko,

- 25.06.2021 - 28.06.2021 koncoročné upratovanie tried, dielní.

Návrhy žiakov a učiteľov: - zapojenie sa do projektu Eko Alarm,

- zber papiera na chodbe, nielen v zborovni,

- zber VKM+kovy, Tetra Pak - nápojové kartóny, Alu - vrchnáky z jogurtov,

- zriadiť miesto na ukladanie kompostu a bioodpadu v areáli školy, prípadne koše/kontajner na biologicky rozložiteľný odpad na chodbe a v triedach,

- zapojiť sa do projektu Zelená škola.

Plán environmentálnej výchovy sa priebežne plnil. Počas školského roku - prezenčného/dištančného vyučovania sa vyučujúci na teoretickom vyučovaní, majstri na praktickom vyučovaní a asistenti na ŠI snažili vštepiť žiakom základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

dňa 30.06.2021

Mgr. Monika Albertová

Výchovný poradca:

Činnosť výchovného poradcu bola prevažne zameraná na:

• zisťovanie a riešenie problému šikanovania a extrémizmu v jednotlivých triedach, bol uskutočnený dotazník, následne vyhodnotenie dotazníku,

• v 2. polroku pre žiakov 1. ročníka som uskutočnil online adaptačný dotazník,

• oboznámenie pedagógov o rôznych poruchách učenia a správania sa jednotlivých žiakov a z toho vyplývajúcich dôsledkoch na proces učenia sa daných žiakov, ako aj vhodný prístup k výkladu, skúšaniu a hodnoteniu jednotlivých výsledkov,

• spracovanie a vypracovanie odporúčaní na pedagogicko-psychologické vyšetrenia indikovaných žiakov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a komunikácia s danými špecialistami, ako aj komunikácia s rodičmi žiakov,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali zhoršený prospech,

• monitorovanie klímy v triedach, prostredníctvom návštev počas prestávok a dialógom so žiakmi,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali problémové správanie,

• pohovory s rodičmi žiakov s problémovým správaním,

• predstavením ponúk vysokoškolského štúdia pre žiakov 2. NDŠ a 4. GDM,

• komunikácia so psychológmi z CPPPaP ohľadom zdravotného stavu žiakov,

• oboznámenie žiakov 3. ročníka učebných odborov s portálom ISTP (internetový sprievodca trhom práce), ktorý zabezpečuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, s cieľom získať informácie o kartotéke zamestnaní, rôznych kurzov, ďalšom štúdiu a voľných pracovných miest,

• zúčastnil som sa na stretnutí výchovných poradcov v Námestove,

• propagovanie našej školy v Námestove a Tvrdošíne,

• počas školského roku som absolvoval rôzne školenia:

o pomaturitného a celoživotného vzdelávania žiakov,

o zdravé prostredie v školách,

o obchodovanie s ľuďmi,

o šikanovanie v školách,

o bezpečná škola,

o postup predchádzania šikanovania,

o počítačová kriminalita,

o saleziánsky preventista,

o školenie spoločnosti AmCham 8 tréningov (Ako zaujať publikum, manažment času, spätná väzba, ľudia generácie Z, coaching, kreatívne myslenie, vyvíjajúci sa trh práce a zručnosť budúcnosti).

Dňa: 30.06.2021

Ing. Radoslav Jurko

Primárna prevencia:

Primárna prevencia bola žiakom predstavená na triednických hodinách. Toto sa podarilo uskutočňovať aj napriek prevažne online vyučovaniu. Boli predstavené najdôležitejšie oblasti z primárnej prevencie. Taktiež sa ponúkali a predstavovali aj tie, ktoré sa počas daného školského roku ukázali za najpotrebnejšie. Súbežne bola ponúkaná aj pomoc a riešenie daných patologických javov.

Zhodnotenie plánu činnosti

Na spomínaných triednických hodinách sa podarilo prezentovať nasledujúce témy:

- Rizikové subkultúry mládeže,

- Online svet,

- Práca na sebe cez web,

- Fajčenie,

- Alkoholizmus,

- Záškoláctvo,

- Šikanovanie,

- Kyberšikanovanie,

- Workoholizmus,

- Gamblerstvo,

- Kriminalita a delikvencia,

- Drogová závislosť,

- Extrémizmus,

- Ľudské práva,

- Rasizmus.

Triednické hodiny sa uskutočnili v týchto triedach:

- trieda II.A - Mgr. Čvapková - Subkultúry mládeže,

- trieda I.A - Ing. Marec - Šikanovanie,

- trieda III.GDM - RNDr. Hrtusová - dokument Bol som mimo,

- trieda II. GDM - Mgr. Šebeš - Fajčenie/alkohol,

- trieda III.B. - Mgr. Sventek - Extrémizmus,

- trieda I.GDM - Ing. Mieresová - Kyberšikanovanie,

- trieda I.B - Mgr. Albertová - Záškoláctvo,

- trieda II.C - Ing. Jurko - Alkoholizmus,

- trieda IV.GDM - Ing. Tvrdá - Workoholizmus,

- trieda I.D - Ing. Polníková - Kyberšikanovanie,

- trieda I.NDŠ - Mgr. Jarošová - Šikanovanie,

- trieda II.GDM - Mgr. Šebeš - Práca na sebe cez web,

- trieda I.GDM - Ing. Mieresová - Drogy,

- trieda I.B - Mgr. Albertová - Šikanovanie,

- trieda II.NDŠ - Ing. Funtíková - Drogy,

- trieda II.C - Ing. Jurko - Práca na sebe cez web,

- trieda II.GDM - Mgr. Šebeš - Záškoláctvo,

- trieda I.NDŠ - Mgr. Jarošová - Kyberšikanovanie,

- trieda I.D - Ing. Polníková - Etiketa,

- trieda I.B - Mgr. Albertová - Kyberšikanovanie,

- trieda II.A - Mgr. Čvapková - Online svet.

Na záver by som spomenul, že som používal aj rôzne pomôcky, a to hlavne drogový kufor, kde som priblížil rôzne vzorky drog. Žiaci mali možnosť vidieť, ako napr. vyzerajú rôzne pomôcky na prípravu jednej dávky drogy, koľko je napr. jeden gram drogy a podobne. Drogový kufor veľmi zaujal žiakov a radi si vzorky pozreli, a taktiež mali aj množstvo otázok. Zúčastnil som sa tiež na seminári pre saleziánskych preventistov s názvom Chceme o tom hovoriť, kde sa rozoberali témy, ako závislosti, sexuálne zneužívanie a online svet.

Na záver by som prácu koordinátora primárnej prevencie tento rok hodnotil pozitívne. Som rád, že som mal možnosť pracovať v tejto oblasti a mohol aj takýmto spôsobom ovplyvniť a pomôcť žiakom SOŠ sv. Jozefa Robotníka, a preto verím, že v nasledujúcom roku spolu s pedagógmi budeme pomáhať našim žiakom, aby sa vedeli preventívne chrániť pre rôznymi negatívnymi patologickými javmi.

Vypracoval dňa 28.06.2021 Mgr. Miroslav Kaleta

Katechéta školy

Starostlivosť o zamestnancov školy

Predĺžená duchovná obnova pre učiteľov sa uskutočnila podľa plánu v Čičmanoch, kazateľom bol don P. Grach. Aktivita bola vyhodnotená na úvodnej porade riaditeľa školy.

Zamestnancom boli ponúknuté sv. omše o 12:00 od pondelka do štvrtka v období prezenčného vyučovania podľa usmernení pandemickej komisie. Počas pandémie sme odvysielali jednu online omšu.

V rámci online pedagogických porád sa realizovala formácia pedagogického personálu v podobe príhovorov katechétu školy.

Starostlivosť o žiakov

Ročníkové duchovné obnovy

V prvom polroku absolvovali prvé ročníky triednu duchovnú obnovu podľa harmonogramu v ročnom pláne pod vedením dona J. Fábiana s rozhovorom, ktorý vykonávali traja kňazi. Takisto sa pokračovalo ku koncu školského roka pre druhé ročníky.

Celoškolské duchovné obnovy

Uskutočnili sa na začiatku školského roka. Kazateľom bol don Marek Vaško (september). Na konci roka vo voľnom priestranstve v oratóriu v štyroch skupinách. Počas roka sme uskutočnili 4 online duchovné obnovy cez prostredie Teams.

Všeobecné duchovné ponuky pre školu:

Deviatniky

- k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie - online forma,

- k sviatku Dona Bosca - ponúknutý cez edupage a prednesené na prvej online hodine,

- k sviatku Dominika Savia - ponúknutý cez edupage na každý deň,

- k sviatku Panny Márie Pomocnice Kresťanov - ponúknutý cez edupage na každý deň.

Liturgické obdobie

V adventnom a pôstnom období boli ponúknuté zamyslenia v online prostredí.

Formujúce aktivity:

- stretká

Formačné stretnutia sa realizovali v prostredí online v skupinách, ktoré viedli animátori (ponovici) a saleziáni. V rámci pastorácie prebiehali skupinové a individuálne prípravy na krst a birmovku pod záštitou dona Bundzeľa v prostredí online.

- Tehlička pre misie

Zapojili sme sa do aktivity tehličky pre misie formou online.

- Informácie zo života Cirkvi

- Digitálna propagácia

Využili sme Edupage, Facebook, školskú stránku, Instagram na zverejnenie informácií o duchovnom živote školy a ponúkli sme duchovné aktivity pre zamestnancov a žiakov.

Výučba KNB

- personálne zabezpečenie vyučovania KNB - výučbu KNB v škole zabezpečila komunita saleziánov.

- učebňa - bola zrekonštruovaná.

V Žiline dňa 1.7.2021

PaedDr. Ján Fábian SDB


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovgarant
PK jazykov a spoločenskovedných predmetovMgr. René GabčoSJL, ANJ, NEJ, KNB, DEJ, OBNMgr. Michal Sventek
PK prírodovedných, ekonomických predmetov a TSVMgr. René GabčoMAT, FYZ, INF, EKO, TSV, CHERNDr. Natália Hrtusová
PK stavebných a stolárskych predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné stavebné a stolárske predmetyIng. Anton Marec, Ing. Martin Puchala
PK grafických predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné grafické predmetyMgr. Jaroslav Šebeš
PK dopravných predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné predmety autoopravár a dopravná prevádzkaIng. Janka Funtíková
MZ školský internátMgr. Jozef Sarnecký  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 372

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A163
I.B231
I.C191
I.D15 
II.A251
II.B26 
II.C211
III.A291
III.B251
III.C212
I.GDM241
II.GDM24 
III.GDM23 
IV.GDM231
I.NDŠ282
II.NDŠ301
I.E4 
II.E6 
III.E2 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 195/29 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 97/0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 24/8 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet 97/8 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet 97/8 počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   195    
prijatí   97    
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJJAPIAUTAUOAPBIOCESCSJLDEJDZDOADGMDOGEKL
I.A1,75              
I.B2,47   2,96          
I.C1,95   2,33          
I.D2,53   2,87          
II.A2,42              
II.B2,2   3,19      3,12   
II.C2,21   2,25      2,83   
III.A2,93              
III.B1,78   3,2      3,56   
III.C2,63   2,75      2,58   
I.GDM1,29        1,38  1,67  
II.GDM1,67        1,46     
III.GDM1,48              
IV.GDM1,57              
I.NDŠ2,62      2,24 1,75   2 
II.NDŠ2,33      2,33 2,23     
I.E2,33              
II.E2              
III.E2              

TriedaEKO-EKO1EOEPOEREREESELZEPUELEELIELKEMOEVFYZ
I.A              3
I.B              3,48
I.C              3
I.D              3,47
II.A2,8              
II.B3,04          2,46   
II.C2,62    1,75   1,422    
III.A3,28              
III.B3,2    2,36     3,24   
III.C3,14    2   2,422,5    
I.GDM2,58             2,83
II.GDM2,08       1,29     2,83
III.GDM1,83       1,17     2,09
IV.GDM1,65       1      
I.NDŠ   2,54 1,48      2,05 3,36
II.NDŠ   2,1 1,67      2,33 2,94
I.E              1
II.E2,33              
III.E2              

TriedaGEDGISGRSGDMCHEINFIODKATKNB-KNB1KLAKZKOCKAJKNJ
I.A     2,19  1,31      
I.B     2,48  1,48      
I.C     2  1,47      
I.D     2,07  1,27      
II.A  1,82     1,15      
II.B        1,3      
II.C    2,89   1,29      
III.A  1,9     1,6      
III.B        1,44      
III.C        1,55      
I.GDM   2,33 1,21  1      
II.GDM   2,17    1,04      
III.GDM   2,22    1      
IV.GDM   1,91    1      
I.NDŠ  1,71  1,21  1,25   1,43  
II.NDŠ2,83 1,75  1,8  1   1,332,072
I.E     1   1     
II.E        1      
III.E        1      

TriedaLTLMNZMKTMATMTE-MTE1-MTE2MEVNAVNABNAMNOSNEJOBNPRX
I.A   3,131,94       31 
I.B   2,48        2,752,3 
I.C   2,682,5        2,32 
I.D   2,8         2,6 
II.A   2,482,24       2  
II.B   3,54        4  
II.C3  3,192,78       2,5  
III.A   3,172,33       2  
III.B   3,12        3  
III.C2,9  2,683,2       3,67  
I.GDM   3   1,75     1 
II.GDM   2,46         1 
III.GDM   2,52         1 
IV.GDM   2,09           
I.NDŠ 1,68 3,29        2,29 1,54
II.NDŠ 2,63 3,47        2,33 1,77
I.E   1,51       2  
II.E   21       2  
III.E   2,5           

TriedaODKOVYODYOPDPČOZPČOZ DNVPČOZ DPPČOZ GDMPČOZ STAV-PČOZ1PXAPRBPDZPDPM
I.A22             
I.B 1,91             
I.C1,62             
I.D 1,87             
II.A2,122,04             
II.B 2             
II.C2,561,67             
III.A2,311,86         3   
III.B 2,08             
III.C2,81,29             
I.GDM 1,79             
II.GDM 2,04             
III.GDM 2,22             
IV.GDM 1,13             
I.NDŠ            2,81  
II.NDŠ            2,56  
I.E11,75             
II.E11             
III.E11         1   

TriedaPIBREERUJSJLSOXSSESPRSMESTASTKSMYSTT-STT1STRSZ
I.A   2,56  1,06  1     
I.B   2,74  1,04    2,57   
I.C   2,47  1,16    2,56   
I.D   2,53  1    2,53   
II.A   2,58  1        
II.B   2,65  1        
II.C   2,24  1,38        
III.A   2,59  1        
III.B   2,92  1        
III.C   3  1,09        
I.GDM   1,671,83 1        
II.GDM   2,461,831,791        
III.GDM   2,131,871,391        
IV.GDM   1,871,741,171        
I.NDŠ   2,68           
II.NDŠ2,75  2,8   1,33       
I.E   2,5  1  1     
II.E   3,17  1        
III.E   2  1        

TriedaTAJTCKTATECTEOTLOTSVTEVTČOZTČOZ DNVTČOZ DPTČOZ GDMTČOZ STAV-TČOZ1THF
I.A   2           
I.B 3,26             
I.C 3,11 2,4           
I.D 2,87             
II.A   2,44           
II.B               
II.C               
III.A   3,21           
III.B               
III.C               
I.GDM               
II.GDM               
III.GDM               
IV.GDM               
I.NDŠ   2,43           
II.NDŠ     2,33         
I.E   1  1        
II.E   1  1        
III.E   1  1        

TriedaÚSPVYTVBNVEZAZENZAEZPPZSMZLR-ZLR1ŽP
I.A2,88 1,8         
I.B3,17     2,87  2,87  
I.C2,89 2   3  2,78  
I.D3,13     2,87  3,13  
II.A  2,59         
II.B            
II.C            
III.A  2,62         
III.B            
III.C            
I.GDM            
II.GDM            
III.GDM            
IV.GDM            
I.NDŠ  1,86         
II.NDŠ            
I.E2,5           
II.E            
III.E            

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A16321100100
I.B23131630100
I.C19141310001
I.D15101400000
II.A25451600000
II.B26132200000
II.C21361110012
III.A29361811000
III.B25012401000
III.C21341400000
I.GDM24312900000
II.GDM24613500000
III.GDM23711500000
IV.GDM23144500000
I.NDŠ28281801000
II.NDŠ301101900000
I.E422000000
II.E621300000
III.E211000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A16139587,19138586,56100,63
I.B23184580,22167172,651747,57
I.C1965434,4258630,84683,58
I.D1559439,6059439,6000,00
II.A2581932,7681832,7210,04
II.B2670927,2768726,42220,85
II.C21110052,3882439,2427613,14
III.A29166157,28161755,76441,52
III.B2584132,3583932,2720,08
III.C2156927,1056927,1000,00
I.GDM2481533,9681533,9600,00
II.GDM24116048,33115848,2520,08
III.GDM2395841,6595841,6500,00
IV.GDM2345219,6544919,5230,13
I.NDŠ2879327,3478126,93120,41
II.NDŠ3095531,8395531,8300,00
I.E400,0000,0000,00
II.E600,0000,0000,00
III.E200,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB138(37/1)    42113  2,2438
Anglický jazykB212(10/2)    831  1,4212
Nemecký jazykB13(3/0)     21  2,333
Praktická časť odbornej zložky 23(20/3)           
Praktická časť odbornej zložky 12(12/0)           
Praktická časť odbornej zložky 18(18/0)           
Slovenský jazyk a literatúra 53(50/3)    127178 2,6053
Teoretická časť odbornej zložky 23(20/3)    5162  1,8723
Teoretická časť odbornej zložky 18(18/0)    387  2,2218
Teoretická časť odbornej zložky 12(12/0)    264  2,1712

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 23(20/3)6134  1,9123
Praktická časť odbornej zložky 12(12/0)552  1,7512
Praktická časť odbornej zložky 18(18/0)1062  1,5618

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3355 H stolár / 3661 H murár 
I.B2487 H autoopravár01 mechanik / 02 elektrikár
I.C3355 H stolár / 2487 H autoopravár01 mechanik
I.D2487 H autoopravár01 mechanik / 04 lakovník
II.A3355 H stolár / 3661 H murár 
II.B2487 H autoopravár01 mechanik
II.C2487 H autoopravár02 elektrikár / 04 lakovník
III.A3355 H stolár / 3661 H murár 
III.B2487 H autoopravár01 mechanik
III.C2487 H autoopravár02 elektrikár / 04 lakovník
I.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
II.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
III.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
IV.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
I.NDŠ3757 L dopravná prevádzka / 3347 K drevárska a nábytkárska výroba 
II.NDŠ3757 L dopravná prevádzka / 3659 L stavebníctvo 
I.E3661 H murár 
II.E3661 H murár 
III.E3661 H murár 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP328  
DPP122  
Znížený úväzok93  
Na dohodu11  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12627
vychovávateľov055
majstrov OV01313
    
spolu14445

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1. NDŠElektrozariadenia motorových vozidiel3

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
doplňujúce pedagogické štúdium5

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


Názov súťažePočet žiakovškolské kolooblastné kolonárod. kolomedzinár. kolo
Futbalová súťaž KAMA v Banskej Bystricimužstvo  4. miesto 
Turnaj o pohár RŠ - futbal 1. miesto   
IBobor - počítačová súťaž4  učasť 
Medzinárodný festival FESTICLIP Francúzsko15   hlavná cena poroty

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola a ŠI je zapojená do viacerých aktivít - športových, odborných, vzdelávacích podľa ponuky inštitúcií v regióne, Okresného úradu Žilina, mesta Žilina, ŽSK a podľa plánu práce na daný školský rok a následne aj mesačných úsekových plánov. Viaceré plánované aktivity sa z dôvodu mimoriadnej situácie a dištančného vzdelávania nemohli konať.

Aktivity školy a školského internátu:

Predĺžená duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch

Oslavy sviatku sv. Jána Bosca

OČAP- branné cvičenie na Hradisku

Dopravný deň v škôlke, prezentácia žiaka o motorizme

Výstup Titusa Zemana-sv. omša s turistikou

Stretnutie predsedníctva exallievov v Žiline

Akcia Trash Hero- upratovanie na sídlisku Vlčince-Běhálek

Školský rozhlas na škole-prvé vysielanie

Stužkovanie maturantov

Informatická súťaž iBobor

IT Akadémia - online vzdelávanie s IT firmami

Vzdelávanie Finančná gramotnosť s Partners Group

Grow with Google- kurz digitálneho marketingu

Ako si vytvoriť web stránku - online kurz pre žiakov

Dizajn thinking - Povolanie podnikaním - kurz pre žiakov

Finančná gramotnosť - Bývanie - kurz pre žiakov

Prednáška - dopravná prevádzka - Žilinská univerzita

Online prednášky - grafici - Obraz a zvuk

Mediálna gramotnosť - online prednáška

30 rokov školy - online rozhovory o historii školy

Oceňovanie žiakov Žilinskej diecézy

Tesla - spolupráca, elektromobilita

Digitálny 3 D svet - tlačiareň ukážka výrobkov

Premietanie filmu "Bridge" - pre žiakov a rodičov

Kreatívna tridsiatka - súťaž pre grafikov- školská

MICRO:BIT- Nadácia Pontis - programovanie pre žiakov

Školenia pre zamestnancov podľa odborov

Tehlička pre misie (školská zbierka pre misie)

Duchovné obnovy pre jednotlivé triedy - každá trieda počas šk. roka

Stretká na internáte pre prvákov, druhákov, tretiakov a nadstavbárov

Stretnutia akčnej skupiny exallievov školy

Duchovné cvičenia pre žiakov

Víkendy pre žiakov školy ( turnaje, turistika...)

Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka - počas letných prázdnin (cca 60 žiakov)

Cechcamp pre žiakov 6. až 7. ročníka ZŠ (cca 30 žiakov)

Triedne ZRPŠ - online formou

Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy

Futbalový turnaj Halová KAMA v B. Bystrici

Filmový festival Ekotopfilm

Exkurzia na Katedre cestnej a mestskej dopravy

Stretnutie s vedúcim pastorácie mládeže pre zamestnancov

Beseda o šikanovaní, kyberšikane

Školské kolo Biblickej olympiády

Prezentácia školy na verejnosti :

Najlepšia prezentácia školy = úspechy žiakov v súťažiach

Deň otvorených dverí - online formou tento rok

Burza stredných škôl (Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Martin, Oravská Lesná, Nižná, Trstená, Námestovo, Varín) - info mailom a poštou na ZŠ

Články a príspevky o škole v regionálnej a celoslovenskej tlači a na sociálnych sieťach, bilboardy v okolí Žiliny

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

1. Nadácia Orange - Digitálny 3D svet pre všetkých - krátkodobý projekt, nákup 3D tlačiarne + príslušenstva

2. Nadáci Pontis - Robotika bez rozdielu - projekt napomohol inovovať tematické celky algoritmického myslenia a princípy fungovania digitálnych technológií v predmete Informatika, krátkodobý projekt

3. IT Akadémia - Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Počas školského roka 2020/2021 sa inšpekcia neuskutočnila.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Vnútorné i vonkajšie priestorové zabezpečenie školy je na veľmi dobrej úrovni. Budovy tvoria rozsiahly komplex, vrátane nasledujúcich priestorov: triedy, špecializované učebne pre jednotlivé odbory, žiacka knižnica, školská kaplnka, telocvičňa, vrátane polygónu a posilňovne, školský internát, jedáleň pre žiakov a zamestnancov, oddychová miestnosť (herňa), bufetová miestnosť, šatňové skrinky pre všetkých žiakov pre teoretické aj praktické vyučovanie, mimoškolské a voľnočasové aktivity žiakov (viacúčelové športové ihrisko - s možnosťou zimného klziska, a multifunkčné ihrisko, klubovne pre krúžkovú činnosť,...).

V škole sú zriadené 2 učebne informatiky, učebňa GDM vybavená PC, učebňa na elektrické merania. V priebehu tohto roka prebehla komplexná rekonštrukcia tried. Všetky učebne sú vybavené dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou. Pre žiakov je v učebni slovenského jazyka k dispozícii knižnica s povinnou literatúrou. Kabinety pre všetkých učiteľov sú riešené podľa odborov. V škole je zabezpečené pre žiakov i zamestnancov wifi pripojenie.

Odborný výcvik a odbornú prax zabezpečuje škola vo vlastných priestoroch a na vlastných zariadeniach, ako i na pracoviskách zmluvných organizácií. Priestory pre vykonávanie odborného výcviku v školských dielňach postupne prechádzajú rekonštrukciou a pravidelnou obnovou, aby spĺňali aktuálne požiadavky moderných dielní a servisov. Materiálno - technické vybavenie dielenských priestorov v automobilovom sektore je na veľmi dobrej úrovni. Používané náradie a nástroje sú pravidelne obnovované a v dobrom stave. Žiaci majú možnosť oboznámiť sa zo špičkovou technikou a technológiou opráv, montáže, demontáže a diagnostiky automobilov priamo v priestoroch školy. Na veľmi dobrej úrovni je aj zabezpečené strojové vybavenie u stolárskych odborov, vrátane modernej samostatnej miestnosti pre CNC stroj a laserový stroj. V každej dielni je pre majstra odborného výcviku k dispozícii PC vybavený potrebným softvérom a pripojený na celoškolskú sieť.

Školský internát poskytuje kvalitné ubytovanie pre 96 žiakov. Kapacita internátu je 100 žiakov. Na každom poschodí je okrem 30 miest na ubytovanie spoločenská miestnosť, kuchynská linka s chladničkou, prezúvareň a miestnosť pre vychovávateľov. Izby na 1. a 2. poschodí sú riešené bunkovým systémom, na 3. poschodí má každá izba samostatný vchod. Na poschodiach s piatimi bunkami sa bunka skladá z dvoch izieb a uprostred je sociálno-hygienický priestor. V izbe je základné vybavenie (postele, skrine, písací stolík) pre 3 žiakov. Prístup žiakov k internetu je možný aj v čase mimo vyučovania a na školskom internáte.

Škola zabezpečuje pitný režim pre žiakov teoretického aj praktického vyučovania. Rozvrh hodín je v súlade s psychohygienickými požiadavkami.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

 SumaPoznámka
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov SOŠ1 515 119 € 
2. Príspevok zákonného zástupcu zriaďovateľovi na výchovu a vzdelanie2020 €použité na pokrytie nákladov na modernizáciu strojového vybavenia stolárskej dielne a ateliéru GDM
3. Vzdelávacie poukazy10 943 €použité na technické zabezpečenie záujmových krúžkov
4. Fin. prostriedky získané od právn. a fyzických osôb 776,83 €použité na nákup cien do súťaží, zabezpečenie výletov, exkurzií, predstavení, ZS, MS
5. Ostatné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
dotácia VÚC na stravu a školský internát270 536 € 
príspevok na ZS a MS386,02 € 
príspevok na lyžiarsky kurz0,00 € 
príspevok za mimoriadne výsledky žiakov0,00 € 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- premyslený systém výchovy a vzdelávania na škole,

- odborné súťaže na celoslovenskej úrovni a výsledky na ZS,

- dobré meno školy,

- uplatnenie absolventov na trhu práce

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- komplexnosť v myslení a v práci

- výchovný rozmer našej práce

- zodpovednosť za zverený priestor

Návrh opatrení:

- preberanie osobnej zodpovednosti a aktivity

- inovatívnosť pri učení

- nové prístupy vo výchove

- zabezpečiť podporu pri dištančnom vzdelávaní

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Viacerí žiaci sa zamestnali vo firmách, v ktorých predtým vykonávali odborný výcvik alebo pokračujú v nadstavbovom alebo vysokoškolskom štúdiu.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Na škole je snaha vytvárať pozitívne, príjemné, výchovné a nestresové prostredie, kde by sa žiaci cítili prijatí a v bezpečí. Počas prestávok môžu žiaci využívať školskú herňu so stolnotenisovými stolmi, kalčetom, biliardom, kaplnku a bufet.... Dbá sa na prevenciu proti šikanovaniu a aj latentné prípady pokusov o šikanovanie sa so všetkou vážnosťou riešili, ale aj napriek tomu sa nám vyskytli. Riaditeľ školy, výchovný poradca, katechéta a triedni učitelia sa aktívne zapájali do riešenia v-vp žiakov a snažli sa im čo najviac pomôcť.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

V priebehu septembra boli žiaci zadelení do krúžkov. Krúžková činnosť sa začala v októbri a bola ukončená kvôli mimoriadnej pandemickej situácii.

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Adobe Illustrator10 Ing. Petra Mieresová
Angličtina10 Mgr. Michal Sventek
Animátorstvo30 Bc. Marek Vaško
Autoopravárenský11 Ing. Janka Funtíková
Basketbal21 Bc. Marek Vaško
Bicyklový25 Mgr. Martin Godál
Digitálne kreslenie11 Mgr. Andrej Konušik
Florbal25 Mgr. Tomáš Danko
Futbalový29 Mgr. Miroslav Kaleta
Hokejbal22 PaedDr. Ján Fábian
JB Cameriere24 Mgr. Tomáš Danko
Posilňovňa36 Mgr. Miroslav Kaleta
Ruština9 Mgr. Beáta Jarošová
Spevácky26 Mgr. Miroslav Kaleta
Stolársky10 Marek Kajaba
Španielčina9 Mgr. Erika Čvapková
Turbo CAD 3D10 Ing. Peter Vimpeľ
Volejbalový24 Bc. Marek Vaško

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičov zapájame do riešenia problémov spojených s výchovno-vzdelávacím procesom ich detí. U mnohých vnímame ochotu a dobrú vôľu spolupracovať so školou.

Vedenie školy vysvetľovalo náš výchovný prístup rodičom prostredníctvom:

- plenárnych ZRPŠ - z dôvodu mimoriadnej situácie a dištančného vzdelávania sa tento rok plenárne ZRPŠ neuskutočnilo.

- triedne ZRPŠ sa konali formou individuálnych konzultácií telefonicky alebo prostredníctvom online platforiem,

mailovou komunikáciou

Viacerí rodičia veľmi oceňujú náš prístup a vyjadrujú zaň vďaku, a sú radi, že ich deti sú na našej škole.

Zástupcovia rodičov sú aj aktívnymi členmi Rady školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Veľmi dobrou reklamou (nenáročnou a účinnou) sú úspechy našich žiakov na rôznych súťažiach!

Dobrú reklamu robí aj školská web stránka a školské sociálne siete.

Vo verejnosti je oceňovaná dobrá klíma na škole, o čom svedčí prieskum pri prijímacom konaní:

- 45 % budúcich žiakov sa pre našu školu rozhodlo pre dobré referencie od terajších žiakov alebo exallievov,

- 33 % oslovil web školy (správy o živote na škole), internet, sociálne siete

- 12 % žiakov sa rozhodlo pre našu školu na odporučenie VP alebo učiteľa ZŠ

- 13 % rodičia

- 7 % saleziáni alebo kňaz vo farnosti

- 2 % noviny, časopisy, burzy.

Záver

Vypracoval: Mgr. Igor Pecha

V Žiline, 1. júla 2021

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 2. júla 2021.