Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Adresa školySaleziánska 18, Žilina 010 01
Telefón0911 344 848
E-mailsos@sjoroza.sk
WWW stránkahttps://www.sjoroza.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Janka Školová
ZRŠ TV VPMgr. René Gabčo
ZRŠ OV Ing. Stanislav Čelko
Hlavný majster OVMgr. Peter Dubiel
Vedúci vychovávateľMgr. Peter Boško SDB
Ekonóm školyIng. Veronika Šuštiaková
Katechéta PaedDr. Ján Fábian SDB
Výchovný poradcaIng. Radoslav Jurko

Rada školy

Rada školy v šk. roku 2021/22 mala jedno zasadnutie formou per rollam, dištančne v októbri 2021. V marci a apríli sa uskutočnili voľby za členov rady školy za rodičov, zamestnancov a žiaka. Zriaďovateľ menoval tiež niektorých členov rady školy. V máji sa členovia stretli na ustanovujúcom zasadnutí a zvolili si predsedu rady školy. V júni sa uskutočnilo hlasovanie per rollam, kde sa schválii počty žiakov na nasledujúce roky a povolenie hlavnej činnosti zo ziskom.Mala svojich riadne zvolených a menovaných zástupcov.

 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Radoslav Jurko
pedagogickí zamestnanciIng. Radoslav Jurko
 Ing. Patrik Krajňák
ostatní zamestnanciPetra Kostiková
zástupcovia rodičovBc. Andrea Janckulíková
 Ing. Elena Martinkovičová
 Jaroslav Mieres
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Jozef Sarnecký SDB
 Mgr. Peter Boško SDB
 Mgr. Marián Bundzel SDB
 Mgr. Pavol Dzivý SDB
zástupca ŽŠREster Kramárová

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovSaleziáni don Bosca - Slovenská provincia
SídloMiletičova 7, 821 08 Bratislava
Telefón+421 2 554 22 800
E-mailsekretariat@saleziani.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Rada školy v šk. roku 2021/22 mala jedno zasadnutie formou per rollam, dištančne v októbri 2021. V marci a aprílisa uskutočnili voľby za členov rady školy za rodičov, zamestnancov a žiaka. Zriaďovateľ menoval tiež niektorýchčlenov rady školy. V máji sa členovia stretli na ustanovujúcom zasadnutí a zvolili si predsedu rady školy. V júni sauskutočnilo hlasovanie per rollam, kde sa schválii počty žiakov na nasledujúce roky a povolenie hlavnej činnosti zoziskom.Mala svojich riadne zvolených a menovaných zástupcov.

Poradné orgány školy

Každý úsek sa stretával osobitne (minimálne raz za mesiac), kde prehodnocoval a plánoval svoju činnosť. Okremtoho na škole prebiehali aj formačné porady pre všetkých zamestnancov školy (v mesiacoch, keď neboli klasifikačnéporady). Na záver porady sa robili stretnutia P3 (stretnutie TU, MOV a VYCH). Metodické združenie školskéhointernátu sa stretávalo 1x v týždni, kde prehodnocovalo a plánovalo svoju činnosť. V tomto roku bola ich činnosťobmedzená, niektoré prebehli online formou.

Ročné hodnotenie práce v predmetových komisiách:

- uskutočnili sa 4x počas roka

PK jazykov a spoločenskovedných predmetov:

Výučba jazykov a spoločensko-vedných predmetov (slov. jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, katolícke náboženstvo a občianska náuka) prebiehala podľa vypracovaných časovo-tematických plánov ŠkVP. PK sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk. rok 2021/2022.

Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich tematických plánov a tiež plán výchovy k ľudským právam a finančnej gramotnosti.

Na štyroch zasadnutiach v mesiacoch august, november, marec a jún sme riešili aktuálne problémy a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu. Je už tradíciou, že si vzájomne vymieňame skúsenosti a informujeme sa o problémoch súvisiacich s vyučovacím procesom. Aj naďalej chceme skvalitniť našu prácu. Hlavným cieľom pre nás zostáva rozvoj osobnosti žiaka s jeho individuálnymi schopnosťami, na ktoré nesmieme zabúdať pri jeho hodnotení. Individuálnym prístupom chceme venovať zvýšenú pozornosť žiakom so slabým prospechom a s poruchami učenia, nakoľko ich v škole stále pribúda.

Na hodinách sme uplatňovali inovatívne vyučovanie, využívanie IKT, interaktívnej tabule a PC, nových učebných pomôcok, čím sme zvyšovali motiváciu a záujem žiakov o predmety. Prostredníctvom projektu doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili znížiť počet neprospievajúcich žiakov.

Maturitné skúšky a záverečné skúšky prebiehali prezenčne. Dvanásť študentov maturovalo z anglického jazyka (B2) prezenčnou formou.

Prijímacie pohovory do prvých ročníkov a do nadstavbového štúdia prebehli prezenčne. Do prvého ročníka GDM bolo prijatých 24 študentov. Do prvých ročníkov učebných odborov bolo prijatých 72 študentov.

Do prvého ročníka nadstavbového štúdia je zatiaľ prijatých 27 študentov po prijímacom konaní. 15 študentov bolo prijatých bez prijímačiek.

PK pracovala v zložení:

Ing. Daniela Polníková - SJL

Mgr. René Gabčo - MAT, BIO

Mgr. Jozef Sarnecký - KNB

Mgr. Peter Lisoň - NEJ

Mgr. Beáta Jarošová - SJL, RJ

Mgr. Michal Sventek - ANJ

Ing. Vladimír Běhálek - TSV, OBN

PaedDr. Ján Fábian - KNB

Mgr. Erika Čvapková - ANJ, GEO

Ing. Pavol Grach, SDB - KNB

Mgr. Tomáš Danko - KNB

Mgr. Patrik Vaško - KNB

Mgr. Peter Boško - KNB

Prehľad činností (exkurzie) PK:

- Duchovné cvičenia pre učiteľov - Fábian, saleziáni

- Duchovné obnovy- Fábian, saleziáni

- Animačné nástenné noviny

- Koncoročné výlety

- I.GDM - Projekty - DEJ - Gabčo

- Divadelné predstavenia online - Jarošová

- Akčný víkend

- Duchovné cvičenia žiakov a exallievov

- Návšteva kostolov v Turíne

- Stretnutie s pápežom

- Ocenenie najlepšieho žiaka biskupom

- Ostatné naplánované akcie boli zrušené kvôli pandémii koronavírusu

Prehľad súťaží:

- Prečítaj si anglickú knihu - AJ - Sventek

- Projekt k aktuálnym udalostiam - SJL - Jarošová, Polníková

- Európsky deň jazykov - esej - Albertová, Čvapková, Sventek

- Pomoc Ukrajine - saleziáni

- Prečítaj si anglickú knihu - Sventek

- Projekt o aktuálnych udalostiach - Jarošová, Polníková

- Záložka do knihy - Jarošová, Polníková

- Hviezdoslavov Kubín - Jarošová, Polníková

- Olympiadá z angličtiny - Sventek, Čvapková

- Online aktivita Biblique - Fábian

- Eseje v cudzom jazyku - ANJ, NEJ

- Testovanie prvákov v rámci čitateľskej gramotnosti - SJL

- Ostatné súťaže boli zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu

Prehľad akcií PK:

- Pomoc Ukrajine (Fábian)

- Duchovné obnovy, cvičenia (Sarnecký, Fábian )

- Celoškolské duchovné obnovy

- Animačné nástenné noviny (Sarnecký )

- Krúžok ANJ ( Sventek ) - po dištančné vzdelávanie

- Stretká (Bundzel) - online

- Európsky deň jazykov -eseje z ANJ a NEJ

- Ostatné naplánované akcie boli zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu

Podrobnosti a informácie o jednotlivých akciách sú uvedené v zápisniciach PK.

Metodicko-odborný rast učiteľov:

- využívanie centrálneho informačného portálu rezortu školstva www.iedu.sk

Mgr. Jarošová - samoštúdium, školenie predsedov maturitných komisií

Mgr. Gabčo - školenie k legislatíve maturitných skúšok

Mgr. Čvapková - online školenie k témam edukácie

Mgr. Školová - školenie predsedov maturitných komisií

PaedDr. Fábian - metodické stretnutie učiteľov náboženstva

Mgr. Sventek - samoštúdium

Výsledky MS

- Maturitná skúška v šk. roku 2021/2022 prebiehala po dvoch rokoch pandémie a administratívnej maturite prezenčne

SJL - 50 študentov, všetci úspešne

ANJ B1 - 31 študentov, všetci úspešne

ANJ B2 - 12 študentov, všetci úspešne

NEJ B1 - 7 študentov, všetci úspešne

- Prijímacie pohovory do prvých ročníkov a do nadstavbového štúdia prebehli prezenčne. Do prvého ročníka GDM bolo prijatých 24 študentov. Do prvých ročníkov učebných odborov bolo prijatých 72 študentov.

Do prvého ročníka nadstavbového štúdia je zatiaľ prijatých 27 študentov. 15 študentov bolo prijatých bez prijímacieho konania.

Návrhy na zlepšenie práce v školskom roku 2022/ 2023

Dištančné vyučovanie

- Možnosť zapožičať si techniku od školy (žiaci sa nemôžu vyhovárať)

- Rešpektovať individuálne problémy študentov

- Možnosť využitia dištančného vzdelávania aj mimo pandémie

Prezenčné vyučovanie

- Mgr. Sventek dal návrh, aby sa pri učňovských odboroch neučilo tak veľa dvojhodinových blokov (hlavne nie 7.-8. vyučovacia hodina - neefektívne)

- Pri študijných odboroch by boli dvojhodinové bloky vítané (AJ, NEJ)

- Mgr. Jarošová navrhla, aby sa maturitné ročníky učili maturitné predmety skôr v doobedných hodinách (sústredenie študentov)

- Michal Sventek navrhol,že sa bude venovať študentom B2 úrovne AJ nad rámec vyučovania v online priestore

- Rozdelenie angličtiny na dve skupiny pri maturantoch

- Poďakovanie p. riaditeľky za maturitné skúšky

- Propagácia na Burze stredných škôl - ako pomôcť?

V Žiline 30. júna 2022 Vypracoval: Mgr. Michal Sventek

PK prírodovedných, ekonomických predmetov a TSV

V školskom roku 2021/2022 pracovala PK v zložení:

Členovia: Mgr. René Gabčo MAT

Ing. Vladimír Běhálek TSV

RNDr. Natália Hrtusová MAT, FYZ , DOG, - garant PK

Ing. Radoslav Jurko CHEM

PaedDr. Ján Fábian, sdb INF

Ing. Janka Funtíková INF

Ing. Adriana Tvrdá EKO, USP, MNZ

Predseda predmetovej komisie: Mgr. René Gabčo

Výučba prírodovedných predmetov, ekonomických predmetov a TSV prebiehala podľa vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré vychádzali zo ŠkVP. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z POP na šk. rok 2021/2022, úlohy vyplývajúce z plánu environmentálnej výchovy a z dokumentu NŠFG.

Predmetová komisia sa v šk. roku 2021/2022 stretla na 4 zasadnutiach a to v mesiacoch - august, október, február a jún, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu.

V období od septembra do marca bolo v niektorých triedach prezenčné vyučovanie kombinované s dištančnou formou v prostredí aplikácie teams v súlade s covid semaforom ministerstva školstva. Žiakom boli počas šk. roka bezplatne poskytnuté antigénové testy na samotestovanie doma.

Učitelia po návrate žiakov do prezenčného vyučovania venovali zvýšenú pozornosť podpore opätovnej adaptácie na školské prostredie a socializácii žiakov v školských kolektívoch , v záujme podpory vzťahov v triedach vytvárali priestor na spoluprácu pri učení sa.

V prípade identifikovania problémov pri opätovnej adaptácii na školské prostredie, príp. pri identifikovaní problémov v správaní, zmenách v prejavoch žiaka spolupracovali vo zvýšenej miere so školským psychológom, triednym učiteľom a rodičmi.

V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať/tvorba a prezentácia projektov, prezentácií/, využívať IT vo výchovno -vzdelávacom procese.

Prehľad činností, súťaží a akcií PK

Realizácia plánu súťaži, projektov, seminárov, exkurzií a laboratórnych cvičení bola aj v tomto šk. roku čiastočne ovplyvnená pandemickou situáciou a „covid - školským semaforom“.

35 žiakov prvých ročníkov sa zapojilo do medzinárodného testovania PISA 2022. Aktivity súvisiace s testovaním prebiehali od februára do mája 2022. NUCEM pripravuje certifikáty pre školských koordinátorov/administrátorov testovania PISA 2022 .

Prijímacie pohovory do odboru GDM a nadstavbového štúdia sa zrealizovali v termínoch : GDM - 2.5. a 9.5. zúčastnilo sa spolu 72 žiakov, prijatých bolo 24;

NDŠ - 23.6.2021, z 13 žiakov 1neuspel (MAT), 14 žiakov bolo do nadstavbového štúdia prijatých bez prijímacích pohovorov

Súťaže a projekty:

mesiac názov zodpovedný

Ing. Adriana Tvrdá

november - súťaž "Finančná gramotnosť" (tretiaci, štvrtáci odbor grafik a NDŠ)

Návšteva kampane „Mesiac finančnej gramotnosti“ , organizuje Partners Group - kvôli korone bola akcia zrušená - nesplnené

december - súťaž “Stredoškolský podnikateľský zámer” - IV.GDM - N. Pálfy

február - máj Biblická online súťaž - Bibliq - 3 žiaci I.D

marec - olympiáda “Kritického myslenia” ( 9 žiakov I.NDŠ)

máj - mediálna gramotnosť - online, I.NDŠ, III.GDM - splnené

- škola je zapojená v tomto školskom roku do programu „Zmúdri do škôl“ , ktorý bol realizovaný v triedach III.GDM a II.NDŠ, 8 lekcií na tému “AKO SI NÁJSŤ PRÁCU/BRIGÁDU”. (študenti získali certifikát)

jún - súťaž “Mladý marketér” - Ján Murín III.GDM, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

PaedDr. Ján Fábian

január 2022 I -Bobor- súťaž, všetky ročníky splnené, vyhodnotené

zapojenie sa do testovania počítačových zručností: selfie test, splnené

zapojenie sa do projektov v oblasti digitálnych technológii:

Orange, : e-školy, Nadácia Orange - splnené - Digitalizácia učebných odborov,

Telekom :Smart robotika bez rozdielu pre všetkých , splnené

SK-NIC: Robotika pre všetkých

SK-NIC: Mobilná učebňa pre sociálne slabších žiakov

Ing. Janka Funtíková

Testovanie ECDL - získanie medzinárodného Certifikátu z IT zručnosti- I.GDM

Ing. Radoslav Jurko

jún 2022 Náterové materiály - seminárna práca splnené

máj 2022 Projekt sústava chemických prvkov splnené

RNDr. Natália Hrtusová

V predmete matematika boli jednotlivé úlohy splnené nasledovne.

jún 2022 - Spracovanie štatistického súboru - Seminárna práca - I.NDŠ ,realizované ako dobrovoľný projekt

apríl 2022 - MATEMATICKÝ KLOKAN - celoštátna matematická súťaž - apríl 2022 - zrealizované

jún 2022- Medzipredmetový projekt- „Vklad peňazí“ ( MAT, ANJ, SOX) - II.GDM -- zrealizované čiastočne- časový sklz v TP

Témy Národného štandardu finančnej gramotnosti implementované do TP:

• v 1. ročníku - základy finančnej matematiky

• v 3. ročníku - Elementárna fin. matematika domácnosti

• v 2. ročníku GDM a NDŠ pri téme - Finančná matematika domácnosti, Praktická matematika

• v 3. ročníku GDM - aplikované úlohy

jún 2022- dopravná geografia -žiakmi vypracovaná prezentácia na tému „Netradičná turistická destinácia“ .

Ing. Vladimír Běhálek

november 2021 Beh 17.novembra organizovaný ŽU - kvôli pandemickej situácii zrušený

Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník v rozsahu 6 hodín v každom polroku- boli 2 účelové cvičenia 1.zber odpadu na vodnom diele Žilina a druhé realizovaný cez športový deň

október 2021 Plavecký výcvik - 2. ročník ( presun z min. šk. roka) - neuskutočnil sa

apríl 2022 Ochrana života a zdravia - 3. ročník - po stopách don Bosca (zodpovedný PaedDr. Ján Fábian, sdb) splnené

február 2022 Lyžiarsky výcvik - 2. ročník- uskutočnil sa, dochádzalo sa každý deň

marec - apríl- máj 2022 Plavecký výcvik - 1. ročník - neuskutočnil sa

máj 2022 Kalokagatia ŽK, športový deň - nebola organizovaná

Exkurzie

mesiac názov zodpovedný

Ing. Adriana Tvrdá

október - 28. 10. 2021 “Inovačný workshop” národného projektu inovujeme.sk - III.GDM

október - INSTRET - stretnutie s podnikateľom (beseda) - splnené -

apríl - stretnutie s bankovým pracovníkom Tatrabanky - IV. GDM

26. - 27. 10. 2021- konferencia „Podnikatelia spojte sa” - splnené

november, december - cyklus troch prednášok - finančná gramotnosť pre tretie ročníky (firma

Partners Group ) - splnené

21. 4. 2022 február - kresťanská konferencie pre podnikateľov v Nimnici ( 5 žiaci) - splnené

marec - INSTRET - stretnutie s podnikateľom (beseda) - nesplnené

apríl - Grow with Google, on-line -workshop (výber z ponuky - asertivita, emócie,.....) - exkurzia do slovenskej firmy

jún - konferencia pre stredné školy v Žiline - "Budúcnosť tu a teraz" - nesplnené ale nahradené

1. 6. 2022 konferencia “AKO ZAČAŤ …”

INÉ

- tri krát za školský rok zúčastniť sa stretnutia podnikateľov v Kláštore pod Znievom „Akadémia dobrého pastiera“ - nesplnené (nahradené)

PaedDr. Ján Fábian

návšteva UNIZA FRI - 3D tlač (tematická oblasť - hardvér) -nesplnené - online webinár

Metodicko - odborný rast učiteľov

Súčasťou jednotlivých zasadnutí PK bolo znižovanie informačnej nerovnosti - aktuality z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, moderných vyučovacích metód, aktívnej komunikácie so žiakmi, spolupráca s rodičmi.

Plán vzdelávania členov PK

mesiac názov zodpovední :

november 2021 pracovné stretnutie Mgr. René Gabčo,

k organizačnému mu zabezpečeniu RNDr. Natália Hrtusová

Maturity 2022- nahradené pokynmi z NUCEM-u, pred písomnými maturitami školenie administrátorov na škole

RNDr. Natália Hrtusová

február 2022 -online školenie zamerané na prácu v prostredí Discord - pre potreby testovania PISA

apríl 2022 - webinár k administrácií hlavného merania PISA 2022

Ing. Adriana Tvrdá

2 x za školský rok: Akadémia dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom - nesplnené, nahradené školením - kritické myslenie

Webináre (podľa ponuky) zamerané na zvyšovanie počítačových, ekonomických, osobnostných a odborných vedomostí.

Účasť programu AmCham BSCF Train the Trainer (10 on-line stretnutí)

Workshop pre učiteľov “Kritické myslenie” - 5 stretnutí v Banskej Bystrici

Ing. Janka Funtíková

inovačné vzdelávanie z IT - splnené - certifikát ECDL

konferencia pre učiteľov z IT - účasť na konferencii 16.-18-6.2022

webinár na rozvíjanie digitálnych kompetencií - splnené

PaedDr. Ján Fábian

september - december-jún

odsúhlasené inovačné vzdelávanie : digitálny koordinátor

Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu - splnené, vypracovaný dokument: akčný plán digitalizácie školy 2021-2022

plánované inovačné vzdelávanie podľa ponuky v IT akadémii: ECDL - nahradené absolvovaním Microsoft certifikátov: Tabuľky pre pokročilých - Excel v Microsoft 365

Efektívna práca s dokumentami - Word v Microsoft 365, Interaktívne prezentácie - PowerPoint v Microsoft 365, Rozšírené použitie vzorcov a funkcii v Exceli - Microsoft 365

január- jún - účasť na dvoch webinároch mesačne, zamerané na Digitalizáciu a inovačné trendy v metodike vzdelávania v rámci ŠKD v rámci projektu NPEDIT

apríl 2022 - Kurz -certifikát: BBC micro:bit : Smart Home Kit -

máj 2022 - absolvovanie webinárov-Workshop aktualizačného vzdelávania : Aktivity a témy na výučbu UX/UI Dizajnu v školskej informatike"

jún - konferencia pre učiteľov z IT - účasť na konferencii 16.-18. 6.2022 pre školských digitálnych koordinátorov národného projektu IT Akadémia

Návrhy na skvalitnenie práce v školskom roku 2021- 2022

• Využívať aktivizujúce a inovatívne vyučovacie metódy podporujúce rozvoj prírodovednej a ekonomickej gramotnosti.

• Hľadať spôsob práce so žiakmi so švvp , s možnosťou zlepšiť si prospech v prípade záujmu žiaka, doplniť test, vypracovať úlohu a pod., priebežne informovať rodičov.

• Individuálnym prístupom pomáhať aj nadaným žiakom zverejnením doplnkových učebných materiálov na edupage

• Naďalej realizovať medzipredmetové projekty

• Snažiť sa o vytváranie pozitívnej klímy v triede profesionálnym postojom, pozitívnou motiváciou, napĺňaním hodnôt školy

• Venovať zvýšenú pozornosť podpore opätovnej adaptácie na školské prostredie a socializácii žiakov v školských kolektívoch. Zlepšiť všímavosť k prejavom šikanovania v triedach, využívať spoluprácu s výchovným poradcom, katechétom , šk. pedagógom

• Dbať o dôsledné dodržiavanie výchovných opatrení

V Žiline 4.7.2022 Vypracovala RNDr. N. Hrtusová

PK dopravných predmetov

I. Zloženie členov predmetovej komisie

Vedúci PK: Ing. Stanislav Čelko, zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie

Garant PK: Ing. Janka Funtíková, učiteľ odborných predmetov

Členovia PK: Ing. Igor Pažický, učiteľ odborných predmetov

Ing. Ján Synák, učiteľ odborných predmetov

Ing. Radoslav Jurko, učiteľ odborných predmetov

Mgr. Peter Dubiel , hlavný majster

Peter Pilko, MOV

Marián Lisko, MOV

Juraj Lisko, MOV

Miroslav Brodňan, MOV

Ing. Patrik Krajňák, MOV

II. Príslušnosť predmetov predmetovej komisie

Odborné predmety v odboroch:

Trojročné učebné odbory: ISCED 3C:

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2487 H 04 autoopravár - lakovník

Nadstavbové štúdium: ISCED 3A

3757 L dopravná prevádzka

III. Hlavné úlohy predmetovej komisie v školskom roku 2021/2022

Predmetová komisia sa v súlade s POP, ŠkVP a celoročným plánom práce školy zamerala na tieto úlohy:

1. POKYNY MŠVVAŠ SR - Vybrané oblasti výchovy a vzdelávania šk. rok 2021- 2022

Bezpečnosť a prevencia

- monitorovali a odhaľovali sa negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; . Informovali sa zákonní zástupcovia žiakov o výskyte problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu.

- téma kyberbezpečnosť a bezpečné správanie sa na internete bola prezentovaná aj v iných predmetoch, nielen v predmete Informatika.

Digitalizácia / súvisí so stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030 /

- využívali sa digitálne technológie umožňujúce inovatívne a motivujúce výučbové metódy na zvýšenie kvality vzdelávania a na precvičovanie digitálnych zručností absolventov pre prax

- venovala sa pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií žiakov a učiteľov, vrátane kybernetickej bezpečnosti.

- využívali sa elektronické zdroje na vyučovaní a elektronická komunikácia so žiakmi a zákonnými zástupcami / TEAMS, EDU PAGE /

Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti

- uplatňovali sa pedagogické inovácie vo výchovno - vzdelávacom procese

- zavádzali sa aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na rozvoj kritického myslenia.

- žiaci boli vedení k odlišovaniu kritického myslenia od kritizovania

- prepájal sa obsah teoretického vyučovania s praktickou prípravou a využívali sa praktické zručností žiakov pri osvojovaní teoretických vedomostí

-

Podpora ochrany a dodržiavania ľudských práv a slobôd v prostredí škôl a školských zariadení

- podporovalo sa povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, uznávanie zručností, predností a schopností ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci

- zapájali sa do vzdelávania na získanie a prehlbovanie digitálnych kompetencií na prácu v online prostredí

Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti

- kontrolná činnosť bola zameraná na uplatňovanie pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k rozvíjaniu zručností, k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov

- využívali sa rôzne metódy, formy hodnotenia žiakov napr.

sebahodnotenie žiaka / žiak sa podieľa na hodnotení, sebahodnotení /

hodnotenie podporujúce učenie / žiak pochopí informácie, pospája ich s predchádzajúcimi informáciami, s existujúcim poznatkom a využije ich pri učení

- žiaci boli vedení k uvedomovaniu si potreby autonómneho učenia sa ako prostriedku osobného rozvoja .

- uplatňovala sa pozitívna motivácia, povzbudzovanie žiakov k zlepšovaniu výkonu

- pozornosť sa zameriavala na rozvíjanie kľúčových kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti

- u menej úspešných žiakov sa uplatňoval systému ich podpory

2. Realizácia úloh vyplývajúcich zo ŠkVP

- rozpis učiva v jednotlivých odboroch z odborných predmetov na teoretickom a praktickom vyučovaní bol splnený.

- dôraz bol kladený na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch

- upravil sa obsah učiva v predmete Automobily 3.ročník autoopravár- mechanik a v predmete Diagnostika a opravy automobilov 3. ročník autoopravár - elektrikár o tému Vodíkové pohony. Téma elektromobily a hybridné pohony bola zakomponovaná do tém na Záverečné skúšky pre autoopravár-mechanik

- boli vytvorené elearningové testy z odborných predmetov

- uskutočnili sa online hodiny so ŽU KCMD pre žiakov I. a II.NDŠ Dopravná prevádzka s témami emisie, nákladné automnobily, viazanie nákladu

- uskutočnila sa exkurzia na ŽU KCMD , kde sa meral vplyv čistenia motora vodíkom na emisie.

- učitelia sa vzdelávali v zlepšovaní zručností a spôsobov využívania digitálnych technológií

- kvalita vyučovania sa zvyšovala aj prostredníctvom medzipredmetových vzťahov - MAT, FYZ, INF

- v prvých ročníkoch sa zrealizovali štvrťročne 4 postupové testy z každého odborného predmetu a praktického vyučovania. Na základe záujmu žiakov a aj výsledného vyhodnotenia boli zadelení do jednotlivých autoodborov v druhom ročníku - mechanik, elektrikár a lakovník

- žiaci 2. ročníka odboru autoopravár / mechanik, elektrikár / a lakovník v rámci súťaže boli štvrťročne preverovaní formou testov z odborných predmetov a praktickým overením vedomostí - poznávacou časťou. Z výsledkov na konci školského roku boli vyhodnotení najlepší žiaci .

- žiaci 3. ročníka autoopravár mechanik, elektrikár sa zúčastnili školskej súťaže z teoretických vedomostí a praktických zručností

- žiaci 3. ročníkov mechanik, elektrikár sa zúčstnili súťaže YOUNG Car Mechanic, piati žiaci postúpili do krajského kola. Z neho dvaja žiaci do celoslovenského finále : Šimon Iwaniec a Lukáš Pjontek. Víťazom celoskovenského finále sa stal Šimon Iwaniec, ktorý reprezentoval Slovensko v medzinárodnom finále v Maďarsku, kde spomedzi finalistov z 9 štátov sa umiestnil na výbornom 4. mieste.

Maturitných skúšok sa zúčastnilo 21 žiakov II. NDŠ odboru Dopravná prevádzka..

- hodnotenie praktickej časti maturitnej skúšky : 5 žiaci prospech výborný, 7 žiaci prospech chválitebný, 6 žiaci prospech dobrý , 3 žiaci prospech dostatočný

- hodnotenie teoretickej časti maturitnej skúšky: 1 žiak s prospechom výborný, 9 žiaci s prospechom chválitebný , 8 žiaci s prospechom dobrý, 2 žiaci s prospehom dostatočný. 1 žiak sa nezúčastnil TČMS z dôvodu neprospechu na vysvedčení.

Záverečných skúšok sa zúčastnilo :

- III.B autoopravár - mechanik 22 žiakov : 3 žiaci prospeli s vyznamenaním, 8 žiaci prospeli veľmi dobre 11 žiakov prospelo

- III. C autoopravár - elektrikár 12 žiakov : 12 žiaci prospeli s vyznamenaním

- III.C autoopravár - lakovník 9 žiakov : 2 žiaci prospelii s vyznamenaím, 4 žiaci prospeli veľmi dobre

3. Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu enviromentálnej výchovy

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody a vytváraniu správneho postoja a správania sa k životnému prostrediu, prevencii pred jeho znečisťovaním a poškodzovaním..

- žiaci získali poznatky o možnosti recyklácie niektorých materiálov - kovový odpad, plasty, papier, sklo, oleje, akumulátory.

- zabezpečené je separovanie odpadu na teoretickom aj praktickom vyučovaní - papier, plasty, kov, akumulátory. Na OV je miestnosť na olejové hospodárstvo.

IV. Časový harmonogram a obsah zasadnutí PK - zasadania PK sa uskutočnili podľa plánu štvrťročne

V. Plán hospitácii garanta PK - z plánovaných 4 hospitácii sa uskutočnila jedna.

Október EMO Ing. Ján Synák uskutočnila sa

VI. Plán vzdelávania členov PK - všetci členovia PK majú záujem o odborné vzdelávania. V tomto školskom roku bola vzhľadom k epidemiologickej situácii minimálna ponuka vhodných školení.

VII. Plán exkurzií -

Plán exkurzií, súťaží bol realizovaný v súlade s aktuálnymi usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnenými v manuáli pre školy a školské zariadenia, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2021/2022.

október 2021 Autosalón Nitra 7.-10.10.2021 zrušené

október 2021 exkurzia do Železiarní Podbrezová

pre žiakov 1. ročníkov zrušené

apríl 2022 Autosalón Bratislava pre III. roč. uskutočnil sa

do mája 2022 exkurzia do MATADOR Púchov

pre I. NDŠ neuskutočnila sa

do apríla 2022 exkurzia KIA pre 3. roč. neuskutočnila sa

do júna 2022 exkurzia do BMW a

STANDOX Ilava pre 1, ročníky uskutočnila sa

VIII. Plán súťaží

september - jún prebiehala súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka z odborných predmetov a praktických zručností.

Výsledky autoopravár I. ročník : 1. Martin Murín, 2. Roman Suchár 3. Roman Danko

september - jún prebiehala súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka z odborných predmetov a praktických zručností.

. Výsledky mechanik-elektrikár : 1. Lubomír Zavadzan 2. Tomáš Martiniak 3. Tadeáš Paľa

Výsledky lakovník : 1. Adam Skokan, 2. Jakub Kyšo, 3. Dávid Chovanec

IX. Krúžková činnosť členov PK - autoopravárenský krúžok

Vyhodnotenie dištančného vzdelávania.

Počas školského roka - od septembra do marca bolo prezenčné vyučovanie kombinované s dištančnou formou vzdelávaním v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v danej triede , v súlade s covid semaforom ministerstva školstva. Žiakom podľa záujmu boli bezplatne poskytnuté antigénové testy na samotestovanie doma.

Na dištančné vzdelávanie sa využívala aplikácia TEAMS. Učivo bolo sprostredkované na online hodinách, na ktorých sa žiaci daných tried zúčastňovali, prípadnú neúčasť hlásili vopred. Sporadické prípady - nemožnosť využívať digitálne technológie, príp. pripojenie na wifi sa riešili individuálne.

Táto forma vyučovania opäť zlepšila digitálne zručnosti žiakov aj vyučujúceho. Od žiakov sa vyžadovala sústredenosť, pretože v domácom prostredí je viac rozptyľujúcich prvkov. Pri preverovaní učiva online, žiaci mali možnosť pracovať s textom - nájsť z poznámok z daného učiva odpovede na zadané úlohy.

Žiaci po návrate na prezenčné vyučovanie sa museli opäť adaptovať na školské prostredie , kde vyučujúci vo zvýšenej miere im v tom pomáhali a podporovali ich.

V Žiline 30.6.2022 Vypracovala: Ing. Funtíková

PK stolárskych a stavebných predmetov

Predmetová komisia pracovala v zložení:

Ing. Stanislav Čelko - vedúci PK

Ing. Martin Puchala - garant PK za stolárske predmety

Ing. Anton Marec - garant PK za stavebné predmety

Ing. Peter Vimpeľ - učiteľ OP

Ing. Róbert Páleník - učiteľ OP

Marek Kajaba - majster OV stolár

Jozef Olbert - majster OV stolár

Tomáš Mário Peregrim - majster OV stolár

Ján Tomáš - majster OV murár

Mgr. Peter Dubiel - hlavný majster OV

Za obdobie školského roku 2021/22 boli splnené nasledovné úlohy:

- Vypracované podklady pre celoškolský plán environmentálnej výchovy boli na úseku

plnené nasledovne :

-používaním olejových a voskových náterov na úseku odbornej praxe

-triedením odpadov-plasty, batérie, papier, sklo, kov

-zveľaďovaním okolia školy organizovaným zberom odpadkov so žiakmi

- Vypracovaný plán práce PK aj plán exkurzií na školský rok 2021/22

- Vypracované a schválené súborné práce na odborný výcvik pre žiakov 1.,2. a 3. ročníka.

Pre záverečné skúšky žiakov 3. ročníka stolár a murár boli vypracované zadania záverečných prác na OV aj otázky na písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok s hodnotiacou tabuľkou.

- Učivo z jednotlivých odborných predmetov na teórii aj praxi , rozpísané v ŠkVP, bolo v priebehu školského roka odučené v celom rozsahu.

- Učitelia OP aj majstri OV sa po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov aj

naďalej navzájom informovali na zasadnutiach PK o svojich skúsenostiach v práci

so žiakmi 1. ročníka, hlavne z dôvodu posúdenia vhodnosti vybraného odboru žiakom.

- Úspešné ukončenie Doplnkového pedagogického štúdia UPP- Ing. Robert Páleník

- V ODBORE STOLÁR:

Boli splnené nasledovné úlohy:

September2021 - obnovená zmluva s firmou MAFELL

Október 2021- zakúpenie licencií programu AutoCad

-Február 2022- prebehla medzi žiakmi 2. ročníka odboru stolár teoretická a praktická

časť súťaže o najzručnejšieho stolára. Prvé miesto získal Ondrej Grondžák. Na druhom

mieste sa umiestnil Michal Triebel a tretiu priečku obsadil Martin Pekný. Grondžák a Triebel budú reprezentovať našu školu v regionálnom kole Mladý stolár 2022

-Apríl 21.4.2022- sa na našej škole a v priestoroch odborného výcviku uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý stolár 2022. Súťaže sa zúčastnilo 8 škôl. Víťazom súťaže sa stali žiaci našej školy Ondrej Grondžák a druhé miesto obsadil Michal Triebel. V súčte bodov získala prvé miesto SOŠ sv. J. Robotníka.

- Skills Slovakia2022 v Nitre sa neuskutočnila.

- Apríl 2022- bol zakúpený nový stroj -Širokopása brúska značky Houfek na úseku MOV

- na úsek MOV bol zakúpený nový hydraulický rámový lis

- Apríl 4.4.2022- sa uskutočnili obhajoby Praktickej časti odbornej zložky MS, ktorej sa

zúčastnilo 7 žiakov s prospechom:

- výborný - 2

- chválitebný -2

- dobrý - 2

- dostatočný -1

- Apríl 27.4.2022-so žiakmi odboru stolár a drevár sme navštívili výstavu Nábytok a bývanie

v Nitre

- Máj- prijímacie pohovory prvákov. Prijatých na školu je 11 žiakov

-Máj-23.5.2022 sa uskutočnila Ústna časť odbornej zložky MS, ktorej sa úspešne zúčastnilo

sedem žiakov s prospechom:

- výborný - 2

- chválitebný -1

- dobrý - 3

- dostatočný -1

- Jún- záverečných skúšok v odbore stolár, ktoré prebehli 20.6 , sa zúčastnilo 17 žiakov .

Ukončenie štúdia tretieho ročníka prebehlo riadnou formou, ktorá pozostávala z dvoch častí-

- praktickej časti a ústnej časti ZS. 27. júna 2022 si 16 absolventov z odboru stolár na slávnostnom odovzdávaní prevzalo z rúk riaditeľky školy výučné listy s nasledovným celkovým hodnotením:

- prospel s vyznamenaním : 2

- prospel veľmi dobre : 4

- prospel : 10

- neprospel : 1

- Jún - Súťaže v zručnosti stolárov 1. ročníkov sa zúčastnilo 18 žiakov. V súčte bodov za teoretickú a praktickú časť získali:

Prvé miesto-Samuel Súkeník

Druhé miesto-Peter Sedliaček

Tretie miesto-Lukáš Lisík

- Jún- boli vykonané prijímacie skúšky na maturitné štúdium v odbore Stavebníctvo. Prijatých bolo 12 žiakov z našej školy a jeden žiak z inej školy.

- August- prebehne druhé kolo prijímacích skúšok nadstavbového štúdia spomínaného odboru.

nesplnené úlohy:

- zrušená celoslovenská súťaž Skills Slovakia

- nezúčastnili sme sa výstavy CONECO 2022 , nedozvedeli sme sa včas termín

- Neprebraté časti Tematických celkov sa preberú v budúcom školskom roku 2021/2022

-TEC2 -Drevené okná a dvere

-Prax 1.NDŠ - Skladové hospodárstvo

- MTE2

(Dôvodom neprebratia týchto častí tematických celkov bola nedostatočná dotácia hodín-vysoký počet odpadnutých hodín v stredy MTE2).

Počas dištančného vzdelávania bol rozsah vyučovania zredukovaný na základné a podstatné učivo

-Neprebraté Tematické celky sa preberú v budúcom školskom roku 2022/2023

- Profesijný rozvoj členov PK (vzdelávanie)

- Školenie na prácu v programe AutoCad ( august 2022 turnus 25-26.8 alebo30-31.8)

Účastníci: Puchala, Vimpeľ, Páleník, Marec, Peregrim, Olbert, Kajaba

- Úspešné ukončenie Doplnkového pedagogického štúdia UPP- Ing. Robert Páleník

v odbore murár :

- ZS v odbore sa konali riadnym spôsobom , v hodnotení žiaci dosiahli lepšie výsledky ako po iné roky , žiaci Rafael Dibdiak , Matej Kolčák a Ján Stanco z III.A a žiaci Štefan Baláž , Jozef Kubička a Roman Lukáč z III.E triedy prospeli s vyznamenaním a Adam Medvedj z

III.A triedy prospel veľmi dobre , všetci ostatní žiaci prospeli .

- vyučovanie v detašovaných triedach v ÚVTOS mladistvých v Sučanoch, kde sa v

individuálnom štúdiu pripravujú žiaci v odbore murár, pokračovalo taktiež dištančnou aj riadnou formou ,dvaja žiaci ukončili štúdium s výučným listom , piati postúpili do ďalšieho ročníka a pokračujú v štúdiu v 2. a 3. ročníku

- v tomto roku sa žiaci Rafael Dibdiak a Matej Kolčák spolu s MOV Jánom Tomášom zúčast-

nili súťaže Murár 2022 , kde po postupe z regionálneho kola v celoslovenskom kole obsadili

6.miesto .

- učivo na teoretickom aj praktickom vyučovaní bolo prebraté

- v triede I.A traja žiaci v odbore murár prerušili štúdium

V Žiline 30 . 6. 2022 Vypracovali: Ing. Martin Puchala

Ing. Anton Marec

PK grafických predmetov

V školskom roku 2021/2022 výučba odborných predmetov prebiehala podľa vopred vypracovaných výchovno-vzdelávacích tematických plánov, ktoré boli splnené podľa ŠkVP. PK sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk. rok 2021/2022. Členovia PK plnili úlohy vyplývajúce z dokumentu Sprievodca školským rokom na šk. rok 2021/2022, úlohy vyplývajúce z plánu enviromentálnej výchovy - každý vyučujúci v rámci svojich plánov.

Zloženie členov predmetovej komisie:

Vedúci PK: Ing. Stanislav Čelko, zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie

Garant PK: Mgr. Jaroslav Šebeš, učiteľ odborných predmetov

Členovia PK: Mgr. Andrej Konušik, učiteľ odborných predmetov

Ing. Petra Mieresová, majster odborného výcviku (MOV)

Ing. Eduard Hladký, učiteľ odborných predmetov

PeadDr. Ján Fabián, učiteľ odborných predmetov

Mgr. Daniel Mihok, majster odborného výcviku (MOV)

Príslušnosť predmetov predmetovej komisie

Odborné predmety v odboroch:

Štvorročný študijný odbor: ISCED 3C

3447 K grafik digitálnych médií

Hlavné úlohy predmetovej komisie v školskom roku 2021/2022

Predmetová komisia sa v súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2021/2022, ŠkVP, Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia a celoročným plánom práce školy zameria na tieto úlohy:

1. Plnenie úloh vyplývajúcich z dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 na šk. rok 2021/2022- vybrané oblasti výchovy a vzdelávania.

Ľudské práva - výchovu k ľudským právam v triede a škole sme usmerňovali tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Snahou je zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodičov.

Digitálne technológie - počas dištančného vzdelávania sa využívali elektronické zdroje na vyučovaní. Na komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami počas online vyučovania boli používané platformy MS TEAMS, EduPage, Discord.

Bezpečnosť a prevencia - monitorovali a odhaľovali sa negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania. Zákonní zástupcovia žiakov boli informovaní o výskyte problémového javu v správaní žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu. Prioritou počas online vyučovania bola prevencia kyberšikany.

Podnety pre činnosť škôl, ktoré vyplynuli z mimoriadnej situácie:

Využívali sme elektronické zdroje na vyučovaní a systematickú elektronickú komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami a zvyšovali efektivitu času.

Mediálna výchova - venovali sme zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných prejavov, konšpiračných médií a hoaxov obzvlášť na sociálnych sieťach a uvažovaniu o dopadoch na ich život a demokraciu.

Neformálne vzdelávanie - podporovali sme zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupráca v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy v súlade s koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Vytváranie inkluzívneho a nediskriminačného prostredia

Podporovali sme myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, potláčali intoleranciu a nenávistné prejavy.

Zistenie úrovne vedomostí a zručností žiakov

Po ukončení prerušenia školského vzdelávania bola úroveň vedomostí žiakov v jednotlivých predmetoch na dobrej úrovni.

Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti

Kontrolná činnosť bola zameraná na uplatňovanie pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k rozvíjaniu zručností, k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt.

Prostredníctvom projektu poobedného doučovania neprospievajúcich žiakov sme sa snažili zefektívniť a skvalitniť prípravu žiakov na vyučovanie. Žiaci mali k dispozícii poobedný ateliér (pre prácu na zadaných úlohách).

Plnenie úloh vyplývajúcich zo ŠkVP na šk. rok 2021/2022:

- dôraz bol kladený na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch;

- vytvárané digitálne obsahy a e-learningové testy z odborných predmetov;

- pri voľbe foriem a metód sme vyberali tie, ktoré podnecujú žiakov k aktívnejšiemu prístupu, boli sme ochudobnení o možnosti exkurzie a výletov. Pri hodnotení je dôležitý dôraz na sebahodnotenie žiaka (žiak sa podieľa na hodnotení, sebahodnotení);

- prepájanie obsahu teoretického vyučovania s odborným výcvikom, využívali sa praktické zručností žiakov pri osvojovaní teoretických vedomostí;

- kvalita vyučovania sa zvyšovala aj prostredníctvom medzipredmetových vzťahov;

- obsah a poradie učiva boli prispôsobené podmienkam distančného vzdelávania;

- snaha zefektívnenia spolupráce medzi učiteľmi, majstrami OV a rodičmi nám pomáha získať komplexný pohľad na osobnosť žiaka a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu;

- uplatňovala sa pozitívna motivácia, povzbudzovanie žiakov k zlepšovaniu výkonu.

Plnenie úloh vyplývajúcich z environmentálnej výchovy na šk. rok 2021/2022

- Rozvíjali sme environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

- Povzbudzovali sme žiakov v rámci tém, aby rozmýšľali aj v ekologickom ponímaní súvislostí.

- Poukazovali sme na prínos výpočtovej techniky pre hospodárenie s energiou.

- Oboznámili sme žiakov s negatívnymi vplyvmi počítačov na zdravie človeka, psychiku človeka (napr. hracie závislosti).

- Oboznámili so separovaným zberom elektronických spotrebičov.

Časový harmonogram a obsah zasadnutí PK

V priebehu školského roka 2021/2022 sa predmetová komisia stretla na 5 zasadnutiach, ktoré prebehli podľa plánu štvrťročne + jedna mimoriadne stretnutie. PK pracovala podľa pripraveného plánu aktualizovaného podľa potrieb a situácie. Na stretnutiach sme riešili aktuálne problémy a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu. Našou prioritou je neustále skvalitnenie našej práce a plnohodnotný prínos pre celkový rozvoj žiakov s ohľadom na individuálne schopnosti.

Vyučovanie počas distančného vzdelávania prebieha prostredníctvom upraveného rozvrhu v prostredí softvéru MS TEAMS (audiovizuálny prenos) a prostredníctvom EduPage (dochádzka, domáce úlohy, testovanie …). Všetci študenti sa zapájali do procesu distančného vzdelávania. Prípadná neúčasť na hodinách bola zapríčinená zlyhaním technického vybavenia (počítač, internet, softvér). Absencia na hodinách bola dokladovaná online ospravedlnení prostredníctvom edupage od zákonného zástupcu/rodiča.

Počas distančného vzdelávania boli vo všetkých predmetoch teoretického vyučovania aj odborného výcviku odučené všetky témy zadané v tematickom pláne.

V práci členov PK sa prejavilo inovatívne vyučovanie, využívanie IKT (elektronické triedna kniha), využívanie audiovizuálnych učební, interaktívnej tabule, grafických tabletov a PC, nových učebných pomôcok, čo vyučujúcim umožnilo uplatniť nové metódy a formy práce na hodinách a zvýšiť motiváciu a záujem žiakov o predmet. V jednotlivých predmetoch vyučujúci rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať (tvorba a prezentácia projektov). Stanovené ciele pre jednotlivé predmety sa nám podarilo splniť (až na výnimky).

Výsledky MS

GDM - PČOZ sa zúčastnilo 22 žiakov a TČOZ sa zúčastnilo 23 žiakov. Zhodnotenie priebehu MS je nasledovné:

PČOZ MS

Hodnotenie:

Výborný: 11 žiakov;

Chválitebný: 9 žiakov;

Dobrý: 2 žiaci;

Dostatočný: 0 žiakov;

Nedostatočný: 0 žiakov;

Priemer (22 žiakov): 1,59;

Nepripustený k obhajobe: 1 žiak. Žiak nesplnil podmienky odovzdania PČOZ. Na základe žiadosti mu bude stanovený náhradný termín obhajoby PČOZ MS.

TČOZ MS

Hodnotenie:

Výborný: 9 žiakov;

Chválitebný: 7 žiakov;

Dobrý: 6 žiaci;

Dostatočný: 1 žiak;

Nedostatočný: 0 žiakov;

Priemer (23 žiakov): 1,95;

Plán hospitácií garanta PK

Prebehol podľa plánu PK.

mesiac predmet vyučujúci

Október MEV Ing. Petra Mieresová

December SSE Mgr. Andrej Konušik

Plán vzdelávania členov PK

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry (grafický časopis FONT a pod.), dostupných odborných videotutoriálov.

Jednotliví členovia PK sa zúčastnili na nasledovných školeniach:

- online školenia: https://skillmea.sk/ - web, dizajn (Šebeš, Mieresová, Konušik, Mihok),

- online školenia: skillshare.com (Konušik).

- online colorgrading Resolve DaVinci (Konušik).

- gimp a Inkscape www.daviesmediadesign.com (Mieresová)

Plán exkurzií

mesiac názov zodpovedný

Jún Neografia - tlačiareň (III. GDM) Mgr. Andrej Konušik / Mgr. Jaroslav Šebeš

Jún Francúzsko: Múzeum filmu - Lumiér, Louvre,

Lyon: Múzeum miniatúr a múzeum filmu (II., III. GDM)

Mgr. Andrej Konušik

Ostatné akcie neboli organizované z organizačného a epidemiologického dôvodu.

Plán súťaží

mesiac názov zodpovedný

Január AMFO Mgr. Andrej Konušik

Február Junior internet 2022 Mgr. Jaroslav Šebeš

Február Zelený objektív Mgr. Andrej Konušik

Jún FestiClip Mgr. Andrej Konušik

Jún SaFi Mgr. Andrej Konušik

Plán besied/konferencií/workshopov

mesiac názov zodpovedný

Október/December Workshop fotografia I Ing. Petra Mieresová

Február/Máj Workshop fotografia II Ing. Petra Mieresová

Krúžková činnosť členov PK

názov zodpovedný

Film Crew Mgr. Andrej Konušik

Grafická podpora školy

Tvorba grafických materiálov pre školu.

Materiálno - technické zabezpečenie

V šk. roku 2021/2022 sa zabezpečilo nasledovné:

- nákup licencií ADOBE;

- ateliér 001 GDM: MAC mini 13 ks (+ príslušenstvo);

- učebňa 211 projektor;

- učebnice ADOBE (1 ks Dreamweaver a 1 ks XD);

Návrhy opatrení pre budúci školský rok

- 13 ks dokovacie stanice pre ateliér 001 - preberanie dát z SD kariet. Problémom je odovzdanie dát k vypracovaniu zadaní na OVY cez slabú prenosovú rýchlosť zo servera školy.

- rozdelenie žiakov na dve menšie skupiny pri výuke odborných predmetov na počítačoch (12 žiakov na hodine) z dôvodu efektívnejšej výuky (predmety SOX, SSE, EPU). Zabezpečenie priestoru pre novú počítačovú učebňu (12 + 1 počítač s príslušenstvom).

- zabezpečenie priestoru (ateliér) pre výuku OVY v odbore GDM (ateliér fotografie/videa). Nutný priestor + vybavenie (svetlá prenosné, statív na kolieskach + príslušenstvo) pre plnohodnotnú kvalitnú výuku. Aktuálna situácia je už nevyhovujúca. Vzniká komplikované situácia pri rozvrhu: učiteľ, učebňa, deň, teoretické a odborné vyučovanie.

- systém pre monitorovanie žiackych počítačov, podobné ako LanSchool, pre ateliér 001 na MAC OS.

- nutné zabezpečenie plnohodnotného úväzku pre minimálne 4 osoby (2x učiteľ a 2x majster podľa úväzku) v odbore GDM.

V Žiline 30. 06. 2022 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Šebeš

Metodické zruženie ŠI

Úspechy:

- do užšej výchovno-vzdelávacej činnosti sme opäť prizvali starších žiakov, ktorí nám denne pomáhali pri sprevádzaní 1 VS

- uskutočnil proces adaptácie a vovádzania nového vedúceho výchovy do VVČ na ŠI,

- pre ostatných starších žiakov sme vytvorili priestor pre animačnú službu v záujmových činnostiach,

- aktívne sme sa na začiatku a konci šk. roku zapájali do priebehu šk. podujatí - animácia krúžkov, spoločenské a športové podujatia, sprevádzanie nádejných animátorov, prijímacie skúšky...

- počas školského roka sme na internáte ponúkli okrem krúžkov aj aktivity v prírode alebo aj na spoločné budovanie partie

- pokračovali sme v aktívnej spolupráci s PNC (stretká, štvrtková asistencia) aj v online forme.

- čiastočne sme zaviedli šport pre výchovnú skupinu

- začali sme s prerábkou baru v suteréne internátu

Prehľad činností počas prezenčnej doby:

- z pravidelných činností fungovali na ŠI najmä športové krúžky (futbal, hokejbal, volejbal, floorball, posilňovňa), spevácky, organový a iné krúžky, animatórske stretko...

- v duchovnej oblasti - animované adorácie a denná modlitba sv. ruženca,

- uskutočnili sa aj viaceré akcie, ktoré zastrešoval úsek ŠI, prípadne sa na nich aktívne podieľal (malé brigády súvisiace so skrášľovaním okolia i vnútorných priestorov ŠI, športové - turnaj o Pohár RŠ a PMPk, rozbehol sa tenis).

Prebiehajúce úlohy:

- uživotňovanie nových požiadaviek na výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠI a nových smerníc do praxe,

- pravidelné organizovanie spoločných aktivít VS - napr. vychádzok, kultúrno-spoločenských podujatí...

- prerábka baru

- pripraviť nový školský rok a pomôcť novým vychovávateľom dostať sa do novej úlohy

Návrhy na zlepšenie:

- sprevádzať vychovávateľov v zručnosti komunikácie so žiakmi a rodičmi

- lepšie reflektovať rodinné situácie žiakov na ŠI a vhodne na to reagovať

- lepšie pochopiť jednotlivé potreby žiakov na ŠI

- vytvárať priestor a čas na neformálne trávenie času žiakov na ŠI

- pokračovať v prizývaní záujemcov o život a činnosť ŠI (starší žiaci, zamestnanci SOŠ, exallievi a SDB z domu v ZA),

- dotiahnuť estetické detaily a používať evidenciu starostlivosti o majetok (SDB program ekonóm),

- pomoc pri napĺňaní osobných cieľov a usmernení pre zamestnanca vyplývajúcich z hodnotenia zamestnancov.

Dňa 30. júna 2022

Vypracoval: Mgr. Peter Boško SDB

Enviromentálna výchova

Plán environmentálnej výchovy bol splnený.

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov teoretického a praktického vyučovania.

V školskom roku 2021/2022 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Vyučovanie prebiehalo z časti dištančné, online formou.

Skupina spoločenskovedných predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

- na vyučovacej hodine KNJ v triede II.NDŠ pri téme: Mensch und Natur (Človek a príroda) rozprávanie na tému Was mache ich für die Umwelt? (Čo robím pre ochranu životného prostredia?),

- na vyučovacej hodine KAJ, trieda II.NDŠ, téma: Človek a príroda - rozprávanie na tému ochrany životného prostredia,

Skupina prírodovedných, ekonomických predmetov a telesnej a športovej výchovy,

( fyzika, matematika, dopravná geografia, informatika, telesná a športová výchova, chémia)

Body plánu environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov a priebežne plnené.

• poznávať prírodné deje a javy v životnom prostredí (FYZ),

• chápať vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie (FYZ),

• poznať globálne problémy ľudstva - skleníkový efekt, úbytok ozónovej vrstvy, kyslé dažde, odlesňovanie, erózia pôdy, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, problematika odpadov, urbanizácia, spotreba energií, populačná explózia (DOG),

• pochopiť nevyhnutnosť efektívne chrániť životné prostredie v miestnom, regionálnom, národnom i medzinárodnom meradle (DOG),

• diskusie s ekologickou tematikou s použitím odborných časopisov a vypracovaných seminárnych prác - dopravný ekologický systém (DOG),

• učiť štatisticky vyhodnocovať údaje získané o jednotlivých zložkách životného prostredia (ovzdušie, voda , pôda), (MAT),

• vhodnými slovnými úlohami viesť žiakov k ochrane ŽP (MAT; FYZ;INF),

• podnecovať vnímavosť na problémy vlastného životného prostredia, navrhovať riešenia,

• zohľadniť ochranu ŽP pri plánovaní výstavby ciest (DOG),

• porovnať výhodnosť jednotlivých druhov dopráv (DOG),

• oboznámiť žiakov s prácou s farbami, riedidlami, horľavinami, kyselinami a o práci s odpadmi (CHE),

• učiť žiakov o potrebe telesného a duševného zdravia (TSV),

• preventívne dodržiavať hygienické zásady (TSV),

• organizovať účelové kurzy na ochranu človeka a prírody (TSV) - zrealizovaný zber odpadu na Vodnom diele Žilina

(úvod do sveta práce, ekonomika, ekonomika a podnikanie, manažment),

• viesť žiakov k používaniu ekologicky neškodných surovín a materiálov pri výrobe (EPO),

• zohľadniť ochranu ŽP pri výrobe (EPO).

• pochopiť nevyhnutnosť efektívne chrániť ŽP pri výrobnej činnosti podniku (EPO),

• v rámci marketingu zdôrazniť nielen kvalitu a primeranú cenu, ale aj ekologickú stránku činnosti podniku (EPO),

• chápať vplyvy výrobnej činnosti na ŽP (EKO),

• podnecovať vnímavosť k problémom ŽP (EKO; MNZ),

• navrhovať riešenia ekologickejšej výroby (EKO; EPO),

Skupina odborných stavebných predmetov

Žiaci boli s aspektmi environmentálnej výchovy oboznámení najmä:

- šetrenie stavebnými materiálmi a vodou, správne dávkovanie, používanie vody na prevádzkové účely,

- nakladanie so stavebným odpadom, recyklácia stavebného odpadu.

Plán bol priebežne plnený.

Skupina odborných drevárskych (stolárskych) predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania:

- šetrenie materiálom,

- na odbornom výcviku sa používajú ekologické olejové náterové látky, namiesto syntetických náterových látok.

Skupina odborných dopravných predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do časovo-tematických plánov.

Realizácia úloh vyplývajúcich z plánu environmentálnej výchovy:

- na teoretickom aj praktickom vyučovaní boli žiaci oboznámení so správnym

skladovaním ropných produktov a ich zabezpečením proti únikom do pôdy a vody

a vytváraniu správneho postoja a správania sa k životnému prostrediu, prevencii pred

jeho znečisťovaním a poškodzovaním,

- žiaci získali poznatky o recyklácii niektorých materiálov - kovový odpad, plasty,

papier, sklo, oleje, akumulátory,

- zabezpečené je separovanie odpadu na teoretickom aj praktickom vyučovaní -

papier, plasty, kov,

- na OV je miestnosť na olejové hospodárstvo.

Skupina odborných grafických predmetov

Body environmentálnej výchovy boli zapracované do všetkých predmetov teoretického vyučovania a priebežne sa plnili.

Odborný výcvik

Body z plánu environmentálnej výchovy boli zapracované do tematických plánov praktického vyučovania a priebežne sa plnili.

Triednické hodiny

Oboznámenie žiakov z projektom EKOALARM- získanie a používanie košov na separáciu

Aktivity mimo vyučovania ako praktické uplatnenie environmentálnej výchovy v šk. r. 2021/2022

Zapojili sme sa do zberu:

• starých mobilných telefónov

• starých dioptrických okuliarov pre Keňu

Počas prezenčného vyučovania učitelia dbali na estetickú úpravu tried a chodbách mali žiaci možnosť triediť:

• prázdne PET fľaše,

• použité batérie,

• vrchnáky z PET fliaš (Vrchnáky sa zbierali na podporu telesne postihnutých),

• zber použitých žiariviek,

• zber použitých zubných kefiek

• zber drobnej elektroniky

V zborovni, v dielňach odborného výcviku, v kanceláriách sa triedil použitý papier,

Pribudli nám dve nástenky na chodbe:

• o bioodpade

• o správnom používaní separovaných košov v triedach

27.06.2021 - 28.06.2021 koncoročné upratovanie tried, dielní.

Návrhy žiakov a učiteľov:

• aktívna asistencia na chodbách, upozornenie žiakov na upratanie si svojho okolia

• zber vrchnákov z PET fliaš

• dôsledná kontrola triedenia odpadu v triedach kde sú koše na separovaný odpad

Plán environmentálnej výchovy sa priebežne plnil. Počas školského roku - prezenčného/dištančného vyučovania sa vyučujúci na teoretickom vyučovaní, majstri na praktickom vyučovaní a asistenti na ŠI snažili vštepiť žiakom základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Dňa 30. júna 2022

Vypracoval: Ing. Vladimír Běhálek

Výchovný a kariérny poradca

Činnosť výchovného a kariérového poradcu bola prevažne zameraná na:

• zisťovanie a riešenie problému šikanovania a extrémizmu v jednotlivých triedach, bol uskutočnený dotazník, následne vyhodnotenie dotazníkov. Oboznámení boli triedny učitelia a uskutočnili sa pohovory so žiakmi,

• pre 1. ročníky boli uskutočnené dotazníky na tému Drogová závislosť a šikanovanie,

• v 2. polroku pre žiakov 1. ročníka bol uskutočnený online adaptačný dotazník,

• oboznámenie pedagógov o rôznych poruchách učenia a správania sa jednotlivých žiakov a z toho vyplývajúcich dôsledkoch na proces učenia sa daných žiakov, ako aj vhodný prístup k výkladu, skúšaniu a hodnoteniu jednotlivých výsledkov,

• spracovanie a vypracovanie odporúčaní na pedagogicko-psychologické vyšetrenia indikovaných žiakov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a komunikácia s danými špecialistami, ako aj komunikácia s rodičmi žiakov

a triednymi učiteľmi,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali zhoršený prospech,

• pohovory so žiakmi, ktorí mali problémové správanie,

• pohovory s rodičmi žiakov s problémovým správaním,

• monitorovanie klímy v triedach, prostredníctvom návštev počas prestávok a dialógom so žiakmi,

• predstavenie ponúk vysokoškolského štúdia pre žiakov 2. NDŠ a 4. GDM,

• oboznámenie žiakov 3. ročníka učebných odborov s portálom ISTP (internetový sprievodca trhom práce), ktorý zabezpečuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, s cieľom získať informácie o kartotéke zamestnaní, rôznych kurzov, ďalšom štúdiu a voľných pracovných miest,

• beseda ako ďalej po skončení štúdia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

• online burza stredných škôl v Námestove a v Dolnom Kubíne,

• za účasti školského preventistu boli uskutočnené besedy na rôzne témy: šikanovanie, kyberšikana, drogová závislosť, extrémizmus, alkohol, fajčenie, gamblerstvo.

Dňa: 30.6.2022 Ing. Radoslav Jurko

Primárna prevencia

Prednáškami na triednických hodinách išlo o predstavenie primárnej prevencie. Toto sa aj podarilo uskutočňovať na triednických hodinách a následných debatách. Predstavili sa tie najdôležitejšie oblasti z primárnej prevencie. Taktiež sa ponúkali a predstavovali aj tie, ktoré sa počas daného školského roku ukázali za najpotrebnejšie.

Súbežne s predstavovaním bola aj ponúkaná pomoc a riešenie v daných patologických javoch v spolupráci s výchovným poradcom.

Zhodnotenie plánu činnosti

Na spomínaných triednických hodinách sa podarilo prezentovať nasledujúce témy

• Rizikové subkultúry mládeže

• Online svet

• Práca na sebe cez web

• Fajčenie

• Alkoholizmus

• Záškoláctvo

• Šikanovanie

• Kyberšikanovanie

• Workoholizmus

• Gamblerstvo

• Kriminalita a delikvencia

• Drogová závislosť

• Extrémizmus

• Ľudské práva

• Rasizmus

Triednické hodiny sa uskutočnili v tých to triedach:

• trieda 1A p- Marec - Šikanovanie

• trieda 1C p. Vimpeľ - Šikanovanie

• trieda 1B p. Funtíková - Kyberšikanovanie

• trieda 1D p. Tvrdá - Šikanovanie

• trieda 1GDM p. Sventek - Drogy

• trieda 2A . Puchala - Závislosť a drogy

• trieda 2B - p. Synák - Alkohol

• trieda 3A - p. Čvapková - Gambling

• trieda 2C - p. Polníková - Alkohol

• trieda 3B - p. Pažický - Rasizmus

• trieda 2GDM - p. Mieresová - Online svet

• trieda 3C - p. Jurko - Extrémizmus

• trieda 3GDM - p. Šebeš - Extrémizmus- Rasizmus

• trieda 3C - p. Jurko - Šikanovanie - Extrémizmus

• trieda 2A - p. Puchla - Šikanovanie - Extrémizmus

• trieda 2NDŠ - p. Jarošová - Kriminalita

• trieda 3B - p. Pažický - Šikanovanie, Extrémizmus

• trieda 1D p. Tvrdá - Závislosť a drogy

• trieda 1A p- Marec - Závislosť a drogy

• trieda 1B p. Funtíková - Závislosť a drogy

• trieda 1GDM p. Sventek - Drogy,

• trieda 3A - p. Čvapková - Rasizmus, extrémizmus

• trieda 1NDŠ - p. Běhálek - Alkoholizmus

• trieda 1C p. Vimpeľ - Drogy a závislosť

• trieda 2GDM p. Mieresová - Subkultúry mládeže

• trieda 2C - p. Polníková - Fajčenie

• trieda 4GDM - p. Hrtusová - etiketa

• trieda 2B - p. Synák - Fajčenie

• trieda 3GDM - p. Šebeš - Gambling

• trieda 1NDŠ - p. Běhálek - Workoholizmus

Na záver by som spomenul, že som používal aj rôzne pomôcky, a to hlavne drogový kufor, kde som rôzne vzorky drog a rôzne pomôcky. Žiaci mali možnosť vidieť ako napr. vyzerajú rôzne pomôcky a prípravu jednej dávky a drogy, koľko je napr. jeden gram drogy a podobne. Drogový kufor, veľmi zaujal žiakov a veľmi radi si tie vzorky pozreli a taktiež mali aj rôzne otázky do diskusie.

Na záver by som prácu koordinátora primárnej prevencie tento rok hodnotil celkom pozitívne. Som rad, že som mal možnosť pracovať aj v tejto oblasti a mohol aj takýmto spôsobom ovplyvniť a pomôcť žiakom SOŠ sv. Jozefa Robotníka, a preto verím, že v nasledujúcom roku spolu s pedagógmi spoločne budeme môcť pomôcť našim žiakom, aby sa vedeli preventívne chrániť rôznych negatívnych patologických javov. Viac by som sa zameral v nasledujúcom roku na ďalšie témy, aké sú tolerancia v spoločnosti, ľudské pravá, rasizmus, xenofóbia a pod. Verím, že nasledujúce ciele sa podarí naplniť.

Vypracoval dňa 29.06.2022 Mgr. Miroslav Kaleta

Katechéta školy

Starostlivosť o zamestnancov školy

Predlžená duchovná obnova pre učiteľov sa uskutočnila podľa plánu v Čičmanoch, kazateľom bol Stanislav Seman. Aktivita bola vyhodnotená na úvodnej porade riaditeľa školy.

Pre zamestnancov boli ponúknuté sv. omše o 12:00 od pondelka do štvrtka. Pre študentov cez veľkú prestávku.

Saleziánska a duchovná formácia pedagogických zamestnancov sa realizovala v pondelky o 15:00 príhovorov katechétu školy dvakrát do mesiaca.

Starostlivosť o žiakov

Ročníkové duchovné obnovy

V prvom i v druhom polroku absolvovalo 16 tried duchovnú obnovu podľa harmonogramu v ročnom pláne pod vedením J. Fábiana s rozhovorom, ktorý vykonávali traja kňazi.

Celoškolské duchovné obnovy

Uskutočnili sa 4 celoškolské duchovné obnovy:

Na začiatku školského roka, kazateľom bol Ondrej Peter (september).

Predvianočná - v podaní

Pôstna - kde kázal Štefan Kormančík

Koncoročná - ponúknutá Jozefom Luscoňom

Duchovné cvičenia:

Pre prvákov : M. Bundzel, Boško

Pre staršie ročníky: T. Danko

Exalievi : Bundzel

Pre rodičov našich žiakov (32) DC zabezpečil katechéta školy, kazateľom bol T. Haluška

Všeobecné duchovné ponuky pre školu

Deviatniky

K sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie cez školsky rozhlas.

K sviatku Don Bosca ponúknutý cez edupage a prednesené v online prostredí cez krátke scénky.

K sviatku Dominika Savia ponúknutý cez školský rozhlas katechétom školy

K sviatku Panny Márie Pomocnice Kresťanov ponúknutý cez školský rozhlas v realizácii žiakov

Liturgické obdobie

V adventnom a pôstnom období boli ponúknuté zamyslenia.

Formujúce aktivity pre mládež

Formačné stretnutia sa realizovali v skupinách, ktoré viedli animátori (ponovici) a saleziáni.

V rámci pastorácie prebiehali skupinové a individuálne prípravy na krst a birmovku pod záštitou Bundzela.

Marek Vaško zodpovedal za stretnutia a formáciu našich animátorov.

Akčný víkend

Realizovali sa formačné podujatia pre prvé ročníky školy v jednom októbrovom turnuse v prostredí školy zachovaním Covidových opatrení. Kurz viedli saleziáni a z komunity SOŠ s výpomocou Mgr. Štubňovej a animátorov. Zo žiakov sa zúčastnilo celkovo 60 prvákov.

Po stopách dona Bosca

Pre 40 mladých našej školy sa uskutočnil poznávací výlet do Turína, zameraný na Saleziánske korene.

Výuka KNB

Personálne zabezpečenie vyučovania KNB

zabezpečila komunita saleziánov.

Učebňa KNB- katechetická

Dokončila sa prestavba katechetickej učebňa.

Vypracoval: PaedDr. Ján Fábian SDB

Školský psychológ

Podľa stanoveného plánu práce bola činnosť školského psychológa v školskom roka 2021/2022 zameraná najmä na nasledujúce oblasti:

• starostlivosť o triedne kolektívy: skupinové poradenstvo tried, tvorba a realizácia preventívnych programov špecifických pre jednotlivé ročníky školy a zameraných na rozvoj osobnosti, trénovanie jemných zručností, rozvoj vzťahov, riešenie konfliktov, motiváciu a podpora team-buildingu. Počas školského roka prebehli tieto aktivity s konkrétnymi triedami:

mesiac trieda hodiny téma aktivity

APRÍL I.D 2 trieda Debata - konzultácia o fungovaní triedy a problémy v nej.,Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu.

I.C 1 prevencia Debata: závislosti medzi mladými

II.B 2 trieda Debata - konzultácia o fungovaní triedy a problémy v nej, Aká chceme, aby bola naša trieda...

II.GDM 1 triedny teambuilding Hra na budovanie tímu, riešenie tímových problémov

I.GDM 1 triedny teambuilding Hra na budovanie tímu, riešenie tímových problémov

MAREC I.A 2 spoločnosť Debata: aktuálne udalosti v spoločnosti, pozeranie dokumentov: „Zmudri“

I.NDŠ 2 triedny teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu.

IV.GDM 1 triedny teambuilding hra "človečina"

III.GDM 1 triedny teambuilding hra "človečina"

I.B 2 triedny teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu.

III.B 2 spoločnosť Debata: aktuálne udalosti v spoločnosti, pozeranie dokumentov: „Zmudri“

II.GDM 1 triedny teambuilding Aká chceme, aby bola naša trieda...

II.NDŠ 1 triedny teambuilding hra "človečina"

III.C 1 triedny teambuilding hra "človečina"

FEBRUÁR I. GDM 1 sociometria Dotazník

I. GDM 4 triedny teambuilding Vzájomné spoznávanie, prezentovanie seba samého, budovanie tímu, riešenie tímových problémov.

III.B 2 triedny teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu.

III.A 1 spoločnosť Debata: aktuálne udalosti v spoločnosti, pozeranie dokumentov: „Zmudri“, „Okupacia ´68“

I.GDM 1 sociometria Dotazník

DECEMBER II.NDŠ 1 extrémizmus Debata + tv krátke dokumenty na tému extrémizmus a rasizmus

I.NDŠ 1 extrémizmus Debata + tv krátke dokumenty na tému extrémizmus a rasizmus

III.B 2 extrémizmus Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu,debata + tv krátke dokumenty na tému extrémizmus a rasizmus

III.C 2 extrémizmus Debata + tv krátke dokumenty na tému extrémizmus a rasizmus

III.A 1 extrémizmus Debata so žiakmi - situácia v triede, extrémizmus a rasizmus

II.B 2 sebarozvoj Aktivity na rozvoj osobnosti - sebapoznanie, sebaprijatie.

II.C 2 sebarozvoj Aktivity na rozvoj osobnosti - sebapoznanie, sebaprijatie.

I.GDM 2 triedny teambuilding Vzíjomné sebaspoznávanie

I.A 2 triedny teambuilding Vzíjomné sebaspoznávanie

I.A 1 sociometria Dotazník

I.B 1 sociometria Dotazník

I.D 1 sociometria Dotazník

SEPTEMBER I.NDŠ 1 moja budúcnosť Kam chcem smerovať tento rok a kam po škole...

I.A 1 triedny teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu.

I.B 1 triedny teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu.

I.C 1 triedny teambuilding Interaktívne hry na budovanie triedneho kolektívu.

• psychologická diagnostika triednych kolektívov: v triedach I.A., I.B, I.D., a I.GDM bol realizovaný dotazník sociometrie zameraný na skúmanie vzťahov v triede, nie všetky dotazníky sa podarilo vyhodnotiť kvôli chýbajúcim dátam od viacerých žiakov

• poradenstvo:

→ individuálne krízové poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania pre žiakov s rôznymi ťažkosťami na vyučovaní a na odbornej praxi

→ dlhodobé sprevádzanie vybraných žiakov v rôznych oblastiach sebarozvoja a sebarastu na

základe dohovoru a odporúčania výchovného poradcu, učiteľov, majstrov a vychovávateľov

→ konzultácie s rodičmi, zákonnými zástupcami, zamestnancami školy o žiakoch

• tím preventistov:

→ podarilo sa uskutočniť 2 stretnutia s tímu preventistov (školský psychológ, výchovný poradca, preventista, salezián), na ktorých sme sa snažili skonkrétniť zodpovednosti a kompetencie každého člena a vytvoriť „mapu pomoci“ pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy,

→ dve skupiny animátorov-dobrovoľníkov boli zaškolené do „saleziánskeho kódexu správania“

Ďalšou aktivitou, ktorú sa podarilo počas školského roka rozbehnúť bol rozvoj neformálneho vzdelávania, vďaka ktorému je žiakom ponúknutá možnosť rozvíjať sa v sociálnych, osobnostných zručnostiach a v kompetenciách dobrovoľníctva. V tejto oblasti sa podarilo zrealizovať alebo zúčastniť sa nasledovných aktivít - na viacerých z nich boli spolu-realizátormi samotní žiaci:

→ medzinárodná konferencia „Dobrovoľníctvo ako vzdelávacie príležitosť - Service-learning v práci s mládežou a v školách“ 23. marca 2022 v Banskej Bystrici

→ konferencia „Ako začať...“; 1. júna 2022 na našej škole

→ zájazd do Francúzska na filmový festival a návšteva medzinárodnej saleziánskej filmovej akadémie; 8. - 13. júna 2022 v Paríži a Lyone

K činnosti školského psychológa patrilo aj vzdelávanie a účasť na rôznych seminároch a workshopoch:

→ online stretnutie: "Ako môže vyzerať multidisciplinárna spolupráca školských podporných tímov a poradenských zariadení v Žilinskom kraji v roku 2023"; 6. decembra 2021

→ multidisciplinárne vzdelávanie pre koordinátorov prevencie stredných škôl v okrese Žilina; 28. apríla 2022 v Žiline

→ „Ako objavovať a rozvíjať talenty u študentov“; 2. mája 2022 v Žiline

→ Adaptačné vzdelávanie v CPPPaP v Žiline počas mesiacov marec-apríl-máj

Dňa: 7. júla 2022 Vypracovala: Mgr. Michaela Štubňová, školský psychológ


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovGarant
PK jazykov a spoločenskovedných predmetovMgr. René GabčoSJL, ANJ, NEJ, KNB, DEJ, OBNMgr. Michal Sventek
PK prírpdovedných, ekonomických predmetov a TSVMgr. René GabčoMAT, FYZ, INF, EKO, TSV, CHERNDr. Natália Hrtusová
PK stavebných a stolárskych predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné stavebné a stolárske predmetyIng. Anton Marec, Ing. Martin Puchala
PK grafických predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné grafické predmetyMgr. Jaroslav Šebeš
PK dopravných predmetovIng. Stanislav Čelkoodborné predmety autoopravár a dopravná prevádzkaIng. Janka Funtíková
MZ školský internátMgr. Peter Boško  

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 355

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A15
I.B24
I.C20
I.D14
I.GDM24
II.A25
II.B24
II.C21
II.GDM24
III.A25
III.B24
III.C18
III.GDM24
IV.GDM23
I.NDŠ21
II.NDŠ28
I.E1
II.E5
III.E5

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborn. pracovníkov
TPP3281
DPP1220
Znížený úväzok930
Na dohodu110

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02424
vychovávateľov044
majstrov odbornej výchovy01212
školský psychológ011
spolu04141

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky žiakov – predmetových olympiád a súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni v školskom roku 2021/2022

 

podujatie, súťaž

žiak, umiestnenie

Young Car Mechanic 2022-medzinárodná súťaž-AO

Iwaniec, 4. miesto

Young Car Mechanic 2022- SR kolo - autoopravári

Iwaniec, 1. miesto

Murár - celoslovenská

Dibdiak, Kolčák, 5.miesto

Mladý stolár

Grondžák,1.miesto,Triebel,2.miesto

SaFi-filmárska súťaž

Grafici, cena divákov

iBobor

Masiariková,93percentil, Murín 83 percentil

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola a ŠI je zapojená do viacerých aktivít - športových, odborných, vzdelávacích, podľa ponuky inštitúcií v regióne, Regionálneho úradu školskej správy Žilina, Mesta Žilina, ŽSK a podľa plánu práce na daný školský rok a následne aj mesačných úsekových plánov. Viaceré plánované aktivity sa z dôvodu mimoriadnej situácie a dištančného vzdelávania nemohli konať. Jednotlivé akcie sú zhrnuté v odseku 1c Činnosť poradných orgánov.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

1. SK NIC, a.s. - Mobilná učebňa pre sociálne slabších žiakov

2. Nadácia Pontis - Smart robotika bez rozdielu pre všetkých

3. SK NIC, a.s. - Robotika pre všetkých

4. Nadácia Orange - Digitalizácia učebných odborov

5. Centrum vedecko-technických informácií SR - IT Akadémia - vzdelanie pre 21. storočie

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Počas školského roka 2021/2022 sa inšpekcia neuskutočnila.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Vnútorné i vonkajšie priestorové zabezpečenie školy je na veľmi dobrej úrovni. Budovy tvoria rozsiahly komplex, vrátane nasledujúcich priestorov: triedy, špecializované učebne pre jednotlivé odbory, žiacka knižnica, školská kaplnka, telocvičňa, vrátane polygónu a posilňovne, školský internát, jedáleň pre žiakov a zamestnancov, oddychová miestnosť (herňa), bufetová miestnosť, šatňové skrinky pre všetkých žiakov pre teoretické aj praktické vyučovanie, mimoškolské a voľnočasové aktivity žiakov (viacúčelové športové ihrisko - s možnosťou zimného klziska, a multifunkčné ihrisko, klubovne pre krúžkovú činnosť,...).

V škole sú zriadené 2 učebne informatiky, učebňa GDM vybavená PC, učebňa na elektrické merania. V priebehu tohto roka prebehla komplexná rekonštrukcia tried a spoločných priestorov školy. Všetky učebne sú vybavené dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou. Pre žiakov je v učebni slovenského jazyka k dispozícii knižnica s povinnou literatúrou. Kabinety pre všetkých učiteľov sú riešené podľa odborov. V škole je zabezpečené pre žiakov i zamestnancov wifi pripojenie.

Odborný výcvik a odbornú prax zabezpečuje škola vo vlastných priestoroch a na vlastných zariadeniach, ako i na pracoviskách zmluvných organizácií. Priestory pre vykonávanie odborného výcviku v školských dielňach postupne prechádzajú rekonštrukciou a pravidelnou obnovou, aby spĺňali aktuálne požiadavky moderných dielní a servisov. Materiálno-technické vybavenie priestorov dielní v automobilovom sektore je na veľmi dobrej úrovni. Používané náradie a nástroje sú pravidelne obnovované a v dobrom stave. Žiaci majú možnosť oboznámiť sa zo špičkovou technikou a technológiou opráv, montáže, demontáže a diagnostiky automobilov priamo v priestoroch školy. Na veľmi dobrej úrovni je aj zabezpečené strojové vybavenie u stolárskych odborov, vrátane modernej samostatnej miestnosti pre CNC stroj a laserový stroj. V každej dielni je pre majstra odborného výcviku k dispozícii PC vybavený potrebným softvérom a pripojený na celoškolskú sieť.

Školský internát poskytuje kvalitné ubytovanie. Kapacita internátu je 100 žiakov. Na každom poschodí je okrem 30 miest na ubytovanie spoločenská miestnosť, kuchynská linka s chladničkou, prezúvareň a miestnosť pre vychovávateľov. Izby na 1. a 2. poschodí sú riešené bunkovým systémom, na 3. poschodí má každá izba samostatný vchod. Na poschodiach s piatimi bunkami sa bunka skladá z dvoch izieb a uprostred je sociálno-hygienický priestor. V izbe je základné vybavenie (postele, skrine, písací stolík) pre 3 žiakov. Prístup žiakov k internetu je možný aj v čase mimo vyučovania a na školskom internáte.

Škola zabezpečuje pitný režim pre žiakov teoretického aj praktického vyučovania. Rozvrh hodín je v súlade s psychohygienickými požiadavkami.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- premyslený systém výchovy a vzdelávania na škole,

- odborné súťaže na celoslovenskej úrovni a výsledky na ZS,

- dobré meno školy,

- uplatnenie absolventov na trhu práce

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- komplexnosť v myslení a v práci

- výchovný rozmer našej práce

- zodpovednosť za zverený priestor

Návrh opatrení:

- preberanie osobnej zodpovednosti a aktivity

- inovatívnosť pri učení

- nové prístupy vo výchove

- zabezpečiť podporu pri dištančnom vzdelávaní

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 22

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 195 spolu/ 28 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 97 spolu / 0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 24 spolu/ 10 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 97 spolu / 10 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 97 spolu / 10 dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   194    
prijatí   97    

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa konali v dňoch 2.5. a 9.5.2022. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 72 žiakov, 63 úspešne vykonali prijímaciu skúšku. Prijatých na študijný odbor grafik digitálnych médií bolo 24 žiakov.

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3355 H stolár/3661 H murár 
I.B2487 H autoopravár 
I.C2487 H autoopravár/3355 H stolár 
I.D2487 H autoopravár 
I.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
II.A3355 H stolár 
II.B2487 H autoopravár01 mechanik
II.C2487 H autoopravár02 elektrikár/04 lakovník
II.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
III.A3355 H stolár 
III.B2487 H autoopravár01 mechanik
III.C2487 H autoopravár02 elektrikár/04 lakovník
III.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
IV.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
I.NDŠ3757 L dopravná prevádzka/3347 L drevárska a nábytkárska výroba 
II.NDŠ3757 L dopravná prevádzka/3347 L drevárska a nábytkárska výroba 
I.E3661 H murár 
II.E3661 H murár 
III.E3661 H murár 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAUOCESDEJDOADGMDOGEKOEPOEREEPUELEELIELKEMO
I.A3,33              
I.B2,522,57             
I.C2,161,9             
I.D2,922,77             
I.GDM1,42  1,17 1,71 2,04       
II.A2,24      3,04       
II.B2,543,38  3,63  3,17     3,38 
II.C3,243,17  3,17  3,4 2,5 2,422,92  
II.GDM2,04  1,29   2,21  1,63    
III.A3,2      3,2       
III.B3,093,46  2,79  3,17 2,04   2,83 
III.C22,17  2,42  2,78 1,67 2,332,58  
III.GDM2,25      2,38  2,04    
IV.GDM1,74      2,13  1,52    
I.NDŠ2,75 2,792,43  1,8 2,292    2,43
II.NDŠ2,81 2,91,25    2,891,76    2,14
I.E2              
II.E2,75      2,5       
III.E2      2,25       

TriedaFYZGRSGDMCHEINFKNB-KNB1KOCKAJKNJLTLMNZMATMTEMEV
I.A3,4   1,671,44      32,6 
I.B3,3   2,31,17      3,13  
I.C3,26   2,051,5      2,952,22 
I.D3,31   1,791,29      2,69  
I.GDM2,33 2,46 1,331,17      2,75 1,63
II.A 1,79   1,96      3,042,92 
II.B     2,17      3,79  
II.C   3,25 2,5    3,38 3,753,5 
II.GDM2 2,33  1,25      2,83  
III.A 1,82   1      33,47 
III.B     1      2,71  
III.C     1    3 2,392,83 
III.GDM2,13 2,5  1      2,92  
IV.GDM  2,17  1      2  
I.NDŠ2,671,71  1,672,05 2,86   1,523,14  
II.NDŠ2,712  1,541,11 2,292,572,57 2,463,29  
I.E1   1 1     12 
II.E     1      1,752 
III.E     1      2  

TriedaNEJOBNPRXODKOVYPRBPDZSJLSOXSSESPRSTKSTTTCKTEC
I.A 1 1,872,14  3,13  1,21,5  2,4
I.B 1,22  1,7  2,83  1,08 2,572,91 
I.C 1,42 1,892,05  2,84  1,15 2,32,92,67
I.D 1,08  1,77  3,08  1,07 2,773 
I.GDM 1,33  1,57  22 1    
II.A2,75  2,42,26  3,12  1,32   2,12
II.B    1,71  2,88  1,29    
II.C2,67  2,751,61  2,75  1,45    
II.GDM 1,46  1,96  2,0421,541    
III.A   2,242,161,75 2,8  1,04   2,52
III.B3   2,08  2,83  1,29    
III.C1  2,671  2,33  1    
III.GDM 1,46  1,25  2,52,291,631,04    
IV.GDM    1,26  2,432,261,571    
I.NDŠ4 1,52   3,212,76      1,57
II.NDŠ2,86 1,39   2,483,43      2,71
I.E   12  2  11  1
II.E2  1,61,25  1,75  1   2
III.E1,5  1,411,4 2,25  1   1,4

TriedaTSVÚSPVBNZAEZLR
I.A1,52,22,33  
I.B1,182,35 2,73,17
I.C1,422,051,672,32,5
I.D12,38 3,083,23
I.GDM1,5    
II.A1,48 2,42  
II.B2,05    
II.C2,07    
II.GDM1,09    
III.A1,12 2,29  
III.B1,33    
III.C1,17    
III.GDM1,35    
IV.GDM1    
I.NDŠ1,09 1,29  
II.NDŠ1 1,71  
I.E12   
II.E1    
III.E1    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A15031103001
I.B24321622010
I.C20241400001
I.D14031001100
I.GDM24612501000
II.A25241604202
II.B24002310021
II.C21011424003
II.GDM24312900000
III.A25261701100
III.B24221820211
III.C1845902000
III.GDM24381201100
IV.GDM2379700000
I.NDŠ2137930000
II.NDŠ28181810000
I.E110000000
II.E521101000
III.E522002000

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Viacerí žiaci sa zamestnali vo firmách, v ktorých predtým vykonávali odborný výcvik alebo pokračujú v nadstavbovom alebo vysokoškolskom štúdiu.

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

 SumaPoznámka
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov SOŠ1 310 961,00 € 
2. Príspevok zákonného zástupcu zriaďovateľovi na výchovu a vzdelanie23 210,00 €použité na pokrytie nákladov na modernizáciu strojového vybavenia stolárskej dielne a ateliéru GDM
3. Vzdelávacie poukazy9 696,00 €použité na technické zabezpečenie záujmových krúžkov
4. Fin. prostriedky získané od právn. a fyzických osôb 11 957,00 €použité na nákup cien do súťaží, zabezpečenie výletov, exkurzií, predstavení, ZS, MS
5. Ostatné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
dotácia VÚC na stravu a školský internát194 889,00 € 
príspevok na lyžiarsky kurz3 769,00 € 
príspevok za mimoriadne výsledky žiakov0,00 € 
príspevok na učebnice4177,00 € 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Anglitčina - krúžok7Mgr. Michal Sventek
Animátorský krúžok12Bc. Marek Vaško
Autoopravárenský8Ing. Janka Funtíková
Filmový krúžok12Mgr. Andrej Konušik
Florbalový krúžok20Mgr. Tomáš Danko
Futbalový krúžok13Mgr. Miroslav Kaleta
Gurmánsky krúžok17Mgr. Peter Boško
Hokejbalový krúžok12PaedDr. Ján Fábian
Posilovňa50Mgr. Miroslav Kaleta
Robotika, 3D tlač a modelovanie14PaedDr. Ján Fábian
Spevácky krúžok21Mgr. Miroslav Kaleta
Stretko72Mgr. Miroslav Kaleta
Tanečný krúžok18Mgr. Tomáš Danko
Volejbalový krúžok18Bc. Marek Vaško

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičov zapájame do riešenia problémov spojených s výchovno-vzdelávacím procesom ich detí. U mnohých vnímame ochotu a dobrú vôľu spolupracovať so školou.

Vedenie školy vysvetľovalo náš výchovný prístup rodičom prostredníctvom:

- plenárnych ZRPŠ - z dôvodu mimoriadnej situácie a dištančného vzdelávania sa tento rok plenárne ZRPŠ uskutočnilo online.

- triedne ZRPŠ sa konali formou individuálnych konzultácií telefonicky alebo prostredníctvom online platforiem, mailovou komunikáciou

Viacerí rodičia veľmi oceňujú náš prístup a vyjadrujú zaň vďaku, a sú radi, že ich deti sú na našej škole.

Zástupcovia rodičov sú aj aktívnymi členmi Rady školy.

Záver

Vypracoval: Mgr. Janka Školová

V Žiline, 4. júla 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. júla 2022

Vyjadrenie rady školy

Členovia rady školy prerokovali správu na zasadnutí RŠ dňa 6.10.2022.

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom školy dňa 21.10.2022.