Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Adresa školySaleziánska 18, Žilina 010 01
Telefón0911 344 848
E-mailsos@sjoroza.sk
WWW stránkahttps://www.sjoroza.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Janka Školová
ZRŠ TV VPMgr. René Gabčo
ZRŠ OV Ing. Stanislav Čelko
Hlavný majster OVMgr. Peter Dubiel
Vedúci výchovyMgr. Peter Boško SDB
Ekonóm školyIng. Veronika Šuštiaková
Katechéta PaedDr. Ján Fábian SDB
Výchovný poradcaIng. Radoslav Jurko

Rada školy

Rada školy v šk. roku 2021/22 mala jedno zasadnutie formou per rollam, dištančne v októbri 2021. V marci a apríli sa uskutočnili voľby za členov rady školy za rodičov, zamestnancov a žiaka. Zriaďovateľ menoval tiež niektorých členov rady školy. V máji sa členovia stretli na ustanovujúcom zasadnutí a zvolili si predsedu rady školy. V júni sa uskutočnilo hlasovanie per rollam, kde sa schválii počty žiakov na nasledujúce roky a povolenie hlavnej činnosti zo ziskom.Mala svojich riadne zvolených a menovaných zástupcov.

 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Radoslav Jurko
pedagogickí zamestnanciIng. Radoslav Jurko
 Ing. Patrik Krajňák
ostatní zamestnanciPetra Kostiková
zástupcovia rodičovBc. Andrea Janckulíková
 Ing. Elena Martinkovičová
 Jaroslav Mieres
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Jozef Sarnecký SDB
 Mgr. Peter Boško SDB
 Mgr. Marián Bundzel SDB
 Mgr. Pavol Dzivý SDB
zástupca ŽŠREster Kramárová

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovSaleziáni don Bosca - Slovenská provincia
SídloMiletičova 7, 821 08 Bratislava
Telefón+421 2 554 22 800
E-mailsekretariat@saleziani.sk

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 355

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A15
I.B24
I.C20
I.D14
I.GDM24
II.A25
II.B24
II.C21
II.GDM24
III.A25
III.B24
III.C18
III.GDM24
IV.GDM23
I.NDŠ21
II.NDŠ28
I.E1
II.E5
III.E5

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Vnútorné i vonkajšie priestorové zabezpečenie školy je na veľmi dobrej úrovni. Budovy tvoria rozsiahly komplex, vrátane nasledujúcich priestorov: triedy, špecializované učebne pre jednotlivé odbory, žiacka knižnica, školská kaplnka, telocvičňa, vrátane polygónu a posilňovne, školský internát, jedáleň pre žiakov a zamestnancov, oddychová miestnosť (herňa), bufetová miestnosť, šatňové skrinky pre všetkých žiakov pre teoretické aj praktické vyučovanie, mimoškolské a voľnočasové aktivity žiakov (viacúčelové športové ihrisko - s možnosťou zimného klziska, a multifunkčné ihrisko, klubovne pre krúžkovú činnosť,...).

V škole sú zriadené 2 učebne informatiky, učebňa GDM vybavená PC, učebňa na elektrické merania. V priebehu tohto roka prebehla komplexná rekonštrukcia tried. Všetky učebne sú vybavené dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou. Pre žiakov je v učebni slovenského jazyka k dispozícii knižnica s povinnou literatúrou. Kabinety pre všetkých učiteľov sú riešené podľa odborov. V škole je zabezpečené pre žiakov i zamestnancov wifi pripojenie.

Odborný výcvik a odbornú prax zabezpečuje škola vo vlastných priestoroch a na vlastných zariadeniach, ako i na pracoviskách zmluvných organizácií. Priestory pre vykonávanie odborného výcviku v školských dielňach postupne prechádzajú rekonštrukciou a pravidelnou obnovou, aby spĺňali aktuálne požiadavky moderných dielní a servisov. Materiálno - technické vybavenie dielenských priestorov v automobilovom sektore je na veľmi dobrej úrovni. Používané náradie a nástroje sú pravidelne obnovované a v dobrom stave. Žiaci majú možnosť oboznámiť sa zo špičkovou technikou a technológiou opráv, montáže, demontáže a diagnostiky automobilov priamo v priestoroch školy. Na veľmi dobrej úrovni je aj zabezpečené strojové vybavenie u stolárskych odborov, vrátane modernej samostatnej miestnosti pre CNC stroj a laserový stroj. V každej dielni je pre majstra odborného výcviku k dispozícii PC vybavený potrebným softvérom a pripojený na celoškolskú sieť.

Školský internát poskytuje kvalitné ubytovanie pre 96 žiakov. Kapacita internátu je 100 žiakov. Na každom poschodí je okrem 30 miest na ubytovanie spoločenská miestnosť, kuchynská linka s chladničkou, prezúvareň a miestnosť pre vychovávateľov. Izby na 1. a 2. poschodí sú riešené bunkovým systémom, na 3. poschodí má každá izba samostatný vchod. Na poschodiach s piatimi bunkami sa bunka skladá z dvoch izieb a uprostred je sociálno-hygienický priestor. V izbe je základné vybavenie (postele, skrine, písací stolík) pre 3 žiakov. Prístup žiakov k internetu je možný aj v čase mimo vyučovania a na školskom internáte.

Škola zabezpečuje pitný režim pre žiakov teoretického aj praktického vyučovania. Rozvrh hodín je v súlade s psychohygienickými požiadavkami.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A  
I.B  
I.C  
I.D  
I.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
II.A3355 H stolár 
II.B2487 H autoopravármechanik
II.C2487 H autoopravármechanik
II.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
III.A3355 H stolár 
III.B2487 H autoopravármechanik
III.C2487 H autoopravárelektrikár
III.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
IV.GDM3447 K grafik digitálnych médií 
I.NDŠ  
II.NDŠ3757 L dopravná prevádzka 
I.E3661 H murár 
II.E3661 H murár 
III.E3661 H murár 
VI.A  
IV.B  

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAUOCESDEJDOADGMDOGEKOEPOEREEPUELEELIELKEMO
I.A3,33              
I.B2,522,57             
I.C2,161,9             
I.D2,922,77             
I.GDM1,42  1,17 1,71 2,04       
II.A2,24      3,04       
II.B2,543,38  3,63  3,17     3,38 
II.C3,243,17  3,17  3,4 2,5 2,422,92  
II.GDM2,04  1,29   2,21  1,63    
III.A3,2      3,2       
III.B3,093,46  2,79  3,17 2,04   2,83 
III.C22,17  2,42  2,78 1,67 2,332,58  
III.GDM2,25      2,38  2,04    
IV.GDM1,74      2,13  1,52    
I.NDŠ2,75 2,792,43  1,8 2,292    2,43
II.NDŠ2,81 2,91,25    2,891,76    2,14
I.E2              
II.E2,75      2,5       
III.E2      2,25       

TriedaFYZGRSGDMCHEINFIODKATKNB-KNB1KLAKZKOCKAJKNJLTL
I.A3,4   1,67  1,44       
I.B3,3   2,3  1,17       
I.C3,26   2,05  1,5       
I.D3,31   1,79  1,29       
I.GDM2,33 2,46 1,33  1,17       
II.A 1,79     1,96       
II.B       2,17       
II.C   3,25   2,5      3,38
II.GDM2 2,33    1,25       
III.A 1,82     1       
III.B       1       
III.C       1      3
III.GDM2,13 2,5    1       
IV.GDM  2,17    1       
I.NDŠ2,671,71  1,67  2,05   2,86   
II.NDŠ2,712  1,54  1,11   2,292,572,57 
I.E1   1   1      
II.E       1       
III.E       1       

TriedaMNZMKTMATMTE-MTE1-MTE2MEVNAVNABNAMNOSNEJOBNPRXODK
I.A  32,6        1 1,87
I.B  3,13         1,22  
I.C  2,952,22        1,42 1,89
I.D  2,69         1,08  
I.GDM  2,75   1,63     1,33  
II.A  3,042,92       2,75  2,4
II.B  3,79            
II.C  3,753,5       2,67  2,75
II.GDM  2,83         1,46  
III.A  33,47          2,24
III.B  2,71        3   
III.C  2,392,83       1  2,67
III.GDM  2,92         1,46  
IV.GDM  2            
I.NDŠ1,52 3,14        4 1,52 
II.NDŠ2,46 3,29        2,86 1,39 
I.E  12          1
II.E  1,752       2  1,6
III.E  2        1,5  1,4

TriedaOVYPRBPDZPIBRUJSJLSOXSSESPRSMESTASTKSMYSTT-STT1
I.A2,14    3,13  1,2  1,5   
I.B1,7    2,83  1,08    2,57 
I.C2,05    2,84  1,15    2,3 
I.D1,77    3,08  1,07    2,77 
I.GDM1,57    22 1      
II.A2,26    3,12  1,32      
II.B1,71    2,88  1,29      
II.C1,61    2,75  1,45      
II.GDM1,96    2,0421,541      
III.A2,161,75   2,8  1,04      
III.B2,08    2,83  1,29      
III.C1    2,33  1      
III.GDM1,25    2,52,291,631,04      
IV.GDM1,26    2,432,261,571      
I.NDŠ  3,21  2,76         
II.NDŠ  2,48  3,43         
I.E2    2  1  1   
II.E1,25    1,75  1      
III.E11,4   2,25  1      

TriedaSTRSZTAJTCKTATECTEOTLOTSVTEV-TČOZ1THFÚSPVYTVBN
I.A     2,4  1,5   2,2 2,33
I.B   2,91    1,18   2,35  
I.C   2,9 2,67  1,42   2,05 1,67
I.D   3    1   2,38  
I.GDM        1,5      
II.A     2,12  1,48     2,42
II.B        2,05      
II.C        2,07      
II.GDM        1,09      
III.A     2,52  1,12     2,29
III.B        1,33      
III.C        1,17      
III.GDM        1,35      
IV.GDM        1      
I.NDŠ     1,57  1,09     1,29
II.NDŠ     2,71  1     1,71
I.E     1  1   2  
II.E     2  1      
III.E     1,4  1      

TriedaVEZAZENZAEZLR
I.A     
I.B   2,73,17
I.C   2,32,5
I.D   3,083,23
I.GDM     
II.A     
II.B     
II.C     
II.GDM     
III.A     
III.B     
III.C     
III.GDM     
IV.GDM     
I.NDŠ     
II.NDŠ     
I.E     
II.E     
III.E     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A15031103001
I.B24321622010
I.C20241400001
I.D14031001100
I.GDM24612501000
II.A25241604202
II.B24002310021
II.C21011424003
II.GDM24312900000
III.A25261701100
III.B24221820211
III.C1845902000
III.GDM24381201100
IV.GDM2379700000
I.NDŠ2137930000
II.NDŠ28181810000
I.E110000000
II.E521101000
III.E522002000

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglitčina - krúžok7 Mgr. Michal Sventek
Animátorský krúžok12 Bc. Marek Vaško
Autoopravárenský8 Ing. Janka Funtíková
Filmový krúžok12 Mgr. Andrej Konušik
Florbalový krúžok20 Mgr. Tomáš Danko
Futbalový krúžok13 Mgr. Miroslav Kaleta
Gurmánsky krúžok17 Mgr. Peter Boško
Hokejbalový krúžok12 PaedDr. Ján Fábian
Posilovňa50 Mgr. Miroslav Kaleta
Robotika, 3D tlač a modelovanie14 PaedDr. Ján Fábian
Spevácky krúžok21 Mgr. Miroslav Kaleta
Stretko72 Mgr. Miroslav Kaleta
Tanečný krúžok18 Mgr. Tomáš Danko
Volejbalový krúžok18 Bc. Marek Vaško

Záver

Vypracoval: Mgr. Janka Školová

V Žiline, 30. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: