• Stavebníctvo

    • Stavebníctvo

    • Kód odboru: 3659 L stavebníctvo

      
   • Profil absolventa

   • Nadstavbové štúdium stavebníctvo je určené pre absolventov učebného odboru murár a stolár. Žiaci sa pripravujú na to, aby vedeli:

    • vypracovať a čítať projektovú stavebnú dokumentáciu
    • zvoliť a používať vhodné materiály a technologické postupy
    • hospodárne pracovať s materiálmi, energiami a strojovými zariadeniami
    • orientovať sa v statických výpočtoch a nadimenzovať základné statické konštrukcie
    • vykonávať základné meračské a vytyčovacie práce na stavbe
    • používať právne normy a predpisy vo svojom odbore
    • aplikovať vedomosti z oblasti ekonomiky, podnikateľskej činnosti a investičnej výstavby
    • zostaviť rozpočet stavby
    • poznať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia.

     

    Majú vedomosti o:

    • technicko-hospodárskych činnostiach v oblasti hlavnej stavebnej výroby
    • špeciálnych dokončovacích prácach
    • rekonštrukciách stavieb a technického zariadenia budov

     

    Oboznámia sa:

    • s procesom investičnej prípravy
    • ako funguje územné a stavebné konanie
    • naučia sa pracovať so stavebným zákonom

     

    a

    • zvládnu základy a vytvorenie technickej dokumentácie v grafickom programe TurboCAD
    • sú manuálne zruční
    • vedia zhotovovať a montovať stavebné konštrukcie
    • sú schopní v požadovanej kvalite a estetickom vzhľade zrealizovať technologické postupy vo svojom odbore

     

   • Zameranie absolventa na

    • druhy, funkciu a názvoslovie stavebných konštrukcií.
    • zhotovovanie stavebných konštrukcií podľa technologických postupov.
    • zloženie a aplikovanie rôznych stavebných materiálov.
    • povrchové úpravy vnútorné a vonkajšie
    • prehľad technologických zariadení budov a ich aplikáciu
    • spoznávanie  postupov a materiálov pri rekonštrukcii a obnove stavieb
    • postup pri riadení prípravy a realizácie stavieb
    • základy ekonomických vzťahov a podnikania

     

   • Pracovné uplatnenie absolventa

   • Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie a procesy pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov v oblasti pozemného staviteľstva. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách  a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných druhov stredných škôl poskytujúcich úplné stredné odborné vzdelanie.

    Absolventi majú široké uplatnenie ako:

    • prípravár stavieb
    • riadiaci pracovník pracovnej skupiny
    • stavbyvedúci
    • živnostník v oblasti prípravy, realizácie a rekonštrukcie stavby
    • samostatný technický pracovník
    • odborný pracovník vo výrobných a obchodných strediskách stavebného zamerania

     

   • Nadväzná odborná príprava

   • Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách (vrátane vojenských) a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných druhov stredných škôl poskytujúcich úplné stredné odborné vzdelanie.