• Ako si podať prihlášku?

  •  

   Každý žiak a žiačka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole - buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole. Okrem toho si môže podať aj dve prihlášky na stredné školy vyžadujúce talentovú skúšku.

   Prihlášku môžete podať elektronicky cez edupage alebo papierové tlačivo cez Vašu ZŠ. 

   Prihlášku vypĺňa výchovný poradca na Vašej škole. Vy ako zákonný zástupca a tiež žiak svojím podpisom potvrdíte údaje na prihláške. V prípade niektorých odborov, na našej škole murár,  autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár potrebuje k prihláške doložiť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilosti(1).docx

   V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a e-mailové kontakty, aby sme Vás vedeli v prípade potreby kontaktovať.

   Vaša základná škola nám následne Vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímacie skúšky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.