•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Záverečné skúšky a slávnostné odovzdávanie výučných listov
     • Záverečné skúšky a slávnostné odovzdávanie výučných listov

      30. 6. 2023

      Každoročne čaká tretiakov náročnejšia skúška pozostávajúca z vedomostí, ktoré získali počas trojročného štúdia v našej škole.

      Musia si overiť svoje vedomosti nielen v praktickej oblasti, ale aj v teoretickej. Praktické skúšky vykonávali žiaci daného odboru v školských dielňach. Po nich nasledovali teoretické skúšky, ktoré pozostávali z otázok, ktoré si žiaci vytiahli. Pre niektorých to bolo veľmi náročné, ale všetko sa nakoniec podarilo.

      V tomto roku získalo výučný list:

      Odbor stolár 19 absolventov s propechom: 8 žiakov prospelo s vyznamenaním, 2 žiaci prospeli veľmi dobre a 9 žiaci prospeli.

      Odbor murár ukončilo 6 absolventov s prospechom: 1 prospel veľmi dobre, 5 prospelo.

      Odbor autoopravár – mechanik ukončilo 20 absolventov s prospechom: 3 prospeli s vyznamenaním, 7 prospeli veľmi dobre a 10 prospeli.

      Odbor autoopravár – elektrikár 11 absolventov s prospechom: 6 prospelo s vyznamenaním, 3 prospeli veľmi dobre a 2 prospeli. 

      Odbor autoopravár – lakovník ukončilo vzdelanie 5 absolventov s prospechom: 1 prospel s vyznamenaním, 1 prospel veľmi dobre a 3 prospeli.

      Po absolvovaní záverečných skúšok nás čakalo slávnostné odovzdávanie výučných listov. Chlapci to poňali naozaj slávnostne a nechýbala ani účasť niektorých rodičov. Bolo to naozaj dojemné a po sv. omši mohli žiaci absolvovať to najkrajšie, prijatie výučného listu, ktorý bude vstupnou bránou do ďalšieho života i práce.

      Ďakujeme žiakom, že prejavili záujem o štúdium na našej škole  a veríme, že získané poznatky využijú vo svojom živote naplno. Veríme, že budú spomínať na časy strávené u nás s úsmevom na tvári.

      Všetkým prajeme veľa šťastia v pracovnom a hlavne osobnom živote.

      Mgr. Darina Stebnická,
      vyučujúca