• PLÁN OBNOVY Individuálny profesijný rozvoj PZ a OZ (2023)

    • Účelom financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) je podpora aktualizačného vzdelávania PZ a OZ v školskom roku 2022/2023 podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z.

     Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ sa v rozsahu 20 hodín. Program vzdelávania pod názvom Digitálne nástroje a aktivity na oživenie vyučovania bol zameraný na digitálne zručnosti PZ a OZ našej školy. Vzdelávanie sa sústreďovalo hlavne na online nástroje v učiteľskej praxi, prehĺbenie problematiky v okruhu edupage. Cieľom bolo osvojenie si digitálnych zručnosti so zámerom oživiť a priblížiť vyučovací proces žiakom používaním online prostriedkov. 

     Vzdelávanie úspešne absolvovalo 38 pedagogických  a odborných zamestnancov rozdelených do troch pracovných skupín podľa zamerania vo vyučovacom procese: majstri odbornej výchovy, učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov, vychovávatelia na školskom internáte a 1 odborný zamestnanec.