• História školy

    • 1937 - Posviacka základného kameňa saleziánskeho domu sa uskutočnila 13.6.1937

     1938 - Saleziánsky vzdelávací ústav bol otvorený 20.11.1938 (na posviacke domu sa zúčastnil Mons. Karol Kmeťko) a pôvodne mu patrili priestory v objekte "C" - zasadačka, telocvičňa a vstupný priestor a podstatná časť bloku "B" a celý blok "E"

     1953 - V roku 1953 bol Saleziánsky ústav vzatý do užívania Ministerstva vnútra SSR

     1991 - Školu, ako ju poznáme dnes, zriadila rehoľná spoločnosť sv. Františka Saleského pôvodne ako SOU sv. Jozefa Robotníka zriaďovacou listinou k 1. Máju 1991 (potom ako 25.4.1991 obdŕžala z MŠ SR potvrdenie o zaradení školy a DM do siete škôl). Šk. rok 1991/1992 bol prvým rokom a škola začínala s týmito odbormi - murár, maliar, stolár, elektromechanik v celkovom počte 48 chlapcov z celého Slovenska.

     1993 - Rehoľná spoločnosť sv. Františka Saleského zriadila DM pri SOU sv. Jozefa Robotníka (dnes ŠI pri SOŠ) zriaďovacou listinou k 1. Septembru 1993.

     2008 - Od šk. roku 2008/2009 nesie škola oficiálny názov Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka.

     2010 - Od šk. roku 2010/2011 ponúkame 4-ročný maturitný odbor grafik digitálnych médií.