•  

    

   • Motto školy

   •  

     

   • O škole

   • Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka je saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naším cieľom je celkový rozvoj mladého človeka. Výchova a vzdelávanie tu prebieha podľa preventívneho systému don Bosca, ktorý sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať dobré schopnosti mladých. Napĺňame to prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov medzi žiakmi, čím sa vytvára výchovné prostredie, v ktorom sa mladí ľudia môžu pripraviť na svoju budúcnosť, aby boli dobrými a zodpovednými občanmi.

   • Poslanie školy

   • Hodnoty školy

   • Vyučovanie v Sučanoch

   • Od šk. roku 2008 sme začali významnú spoluprácu s Ústavom pre výkon trestu odňatia slobody mladistvých (ÚVTOS) v Sučanoch. Chápeme to ako realizáciu nášho poslania pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom (učiteľom i majstrom), ktorí sa aktívne zapájajú do výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto inštitúcii. Viacerí odsúdení mladiství vďaka vzdelaniu, ktoré získali mohli nanovo vkročiť do života a začať zodpovedný život.

  •