• Prijímacie konanie do 1. ročníka

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka učebných odborov – autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, autoopravár lakovník, stolár, murár pre školský rok 2020/2021

     

          V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2 a 3, § 66, § 67 a §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

     

    Forma:           bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede

     

    Podmienky prijatia:

    1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

    2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

    3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom

    4. Pohovor s prijímacou komisiou

     

     Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:

    a) prospech na ZŠ z predmetov (SJL, CJ, D, Z, M, Pr, F, Ch) ročníkov 6. - 9.

    b) úspešný riešiteľ olympiád - víťaz súťaží okresných kôl (športové, kultúrne)

    c) žiak cirkevnej základnej školy

    d) záujem o školu

    e) znížená známka zo správania uvedená na prihláške (odpočet bodov)

     

    Dokument s celým znením a kritériami:

    Kritéria pre prijatie 20-21 - učebné odbory .doc

     

    Mgr. Igor Pecha SDB
    riaditeľ školy