• Kritéria prijatia

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka dvojročného nadstavbového štúdia pre školský rok 2020/2021

     

    V zmysle § 69 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

     

    Forma:         písomná prijímacia skúška

    Obsah:         podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na SŠ

    Rozsah:        20 minútový test z matematiky

                     20 minútový test zo slovenského jazyka a literatúry

     

    Podmienky prijatia:

    1. Ukončené stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore

    2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

    3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom

    4. Pohovor s prijímacou komisiou

    5. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

    6. Získanie kladného počtu bodov podľa uvedených kritérií

     

    Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:

    a) celkový priemerný prospech z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník

    b) prijímacia skúška z matematiky

    c) prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry

    d) znížená známka zo správania (odpočet bodov)

     

    Uchádzači budú prijímaní do plánovaného počtu na triedu podľa dosiahnutého poradia.

     

    Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorých aritmetický priemer známok z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník bude menší ako 2,00.

     

    Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy pre prvý termín do 31. mája a pre druhý termín do 31.júla.

     

     

    Prijímacie skúšky pre dvojročné nadstavbové štúdium sa uskutočnia v termíne:

    Prvý termín                                                    22. jún 2020

    Druhý termín                                                  25. august 2020

     

    Odbor:

    3757 L dopravná prevádzka                         

    3347 L drevárska a nábytkárska výroba

    3659 L stavebníctvo  

     

    Na otvorenie odboru je potrebné minimálne 8 žiakov.

    Maximálny počet žiakov pre triedu zloženú z dvoch odborov je 30.

     

    Dokument s celým znením a kritériami:

    Kritéria pre prijatie 20-21 NS.doc

     

    Mgr. Igor Pecha SDB
    riaditeľ školy