• Kritéria prijatia

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka dvojročného nadstavbového štúdia pre školský rok 2020/2021

     

    V zmysle § 69 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje prijatie bez prijímacej skúšky.


    Podmienky prijatia:
    1. Ukončené stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore
    2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača (dokladuje sa dodatočne)
    3. Získanie kladného počtu bodov podľa uvedených kritérií

     

    Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:
    a) celkový priemerný prospech z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník
    b) znížená známka zo správania (odpočet bodov)

     

    Uchádzači budú prijímaní do plánovaného počtu na triedu podľa dosiahnutého poradia.
     

    Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy pre prvý termín do 31. mája a pre druhý termín do 31.júla.


    Rozhodnutie o prijatí pre dvojročné nadstavbové štúdium bude zverejnené v termíne:

    Prvý termín:                                                    22. júna 2020

    Druhý termín:                                                 25. augusta 2020

     

    Odbor:
    3757 L dopravná prevádzka
    3347 L drevárska a nábytkárska výroba


    Na otvorenie odboru je potrebné minimálne 8 žiakov.
    Maximálny počet žiakov pre triedu zloženú z dvoch odborov je 30.

     

    Dokument s celým znením a kritériami:

    Kritéria pre prijatie 20-21 NS.pdf

     

    Potrebné dokumenty:

    Dokumenty

     

    Mgr. Igor Pecha SDB
    riaditeľ školy