• Kritéria prijatia

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka dvojročného nadstavbového štúdia pre školský rok 2021/2022

   • V zmysle § 69 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:


    Podmienky prijatia:

    1. Ukončené stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore
    2. Pohovor s prijímacou komisiou
    3. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
    4. Zdravotná spôsobilosť uchádzača (dokladuje sa dodatočne)
    5. Získanie kladného počtu bodov podľa uvedených kritérií

     

    Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:
    a) celkový priemerný prospech z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník

    b) prijímacia skúška z matematiky

    c) prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry

    d) znížená známka zo správania (odpočet bodov)

    Uchádzači budú prijímaní do plánovaného počtu na triedu podľa dosiahnutého poradia.
    Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorých aritmetický priemer známok z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník bude menší ako 2,00.

    Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy pre prvý termín do 31. mája a pre druhý termín do 31.júla.

     

    Prijímacie skúšky pre dvojročné nadstavbové štúdium sa uskutočnia v termíne:

    Prvý termín:                                                    21. jún 2021

    Druhý termín:                                                 24. august 2021

     

    Odbor:

    3757 L dopravná prevádzka

    3347 L drevárska a nábytkárska výroba

    3659 L stavebníctvo

     

    Na otvorenie odboru je potrebné minimálne 8 žiakov.

    Maximálny počet žiakov pre triedu zloženú z dvoch odborov je 30.

     

    Dokument s kritériami:

    kriteria_pre_prijatie_21-22_NS

     

    Tlačivo prihlášky: 

    prihlaska-na-nadstavbove_studium.doc

     

    Mgr. Igor Pecha SDB

    riaditeľ školy