• Prijímacie konanie do 1. ročníka

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka študijného odboru grafik digitálnych médií pre školský rok 2020/2021

     

    V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2 a 3, § 66, § 67 a §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

     

    Kritériá pre študijný odbor grafik digitálnych médií

     

    1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
    2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača (dokladuje sa dodatočne)
    3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom


    Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií v dokumente:

    Kritéria pre prijatie 20-21 GDM.pdf

     

    Potrebné dokumenty:

    Dokumenty


     

    Mgr. Igor Pecha SDB
    riaditeľ školy