• Prijímacie konanie do 1. ročníka

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka študijného odboru grafik digitálnych médií pre školský rok 2020/2021

     

    V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2 a 3, § 66, § 67 a §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

     

    Prijímacie skúšky pre študijný odbor sa uskutočnia v dňoch  11. a 14. mája 2020.

     

    Prijatie bez prijímacích skúšok

    Bez prijímacích skúšok budú prijatí tí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli úspešnosť v obidvoch predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika najmenej 90% za každý predmet samostatne. O prijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy do 30. apríla 2020.

     

    Kritériá pre študijný odbor grafik digitálnych médií

    1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

    2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

    3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom

    4. Pohovor s prijímacou komisiou

    5. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov MAT, SJL

    6. Vykonanie praktickej skúšky

    a) Priestorové vnímanie (kresba zátišia podľa predlohy)

    b) Počítačová zručnosť (reprodukcia novinovej stránky v programe MS Word podľa predlohy)

    c) Test záujmu  (otázky z oblasti informatiky, médií a grafiky)

     

    Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:

    a) prospech na ZŠ z predmetov (SJL, CJ, D, Z, M, Pr, F, Ch) ročníkov 6. - 9.

    b) výsledky Testovania 9

    c) prijímacia skúška z matematiky

    d) prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry

    e) praktická skúška

    f) portfólio vlastných grafických prác

    g) úspešný riešiteľ olympiád - víťaz súťaží okresných kôl (športové, kultúrne)

    h) žiak cirkevnej základnej školy

    i) znížená známka zo správania uvedená na prihláške (odpočet bodov)

     

    Materiál potrebný na prijímacie skúšky zabezpečí škola.

    Uchádzači o štúdium majú možnosť doniesť na praktickú skúšku vlastné práce (portfólio).

     

     

    Dokument s celým znením a kritériami:

    Kritéria pre prijatie 20-21 GDM.doc


     

    Mgr. Igor Pecha SDB
    riaditeľ školy