• Prijímacie konanie do 1. ročníka

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka študijného odboru grafik digitálnych médií pre školský rok 2021/2022

     

    V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2 a 3, § 66, § 67 a §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

     

    Prijímacie skúšky pre študijný odbor sa uskutočnia v dňoch 10. a 13. mája 2021.

     

    Prijatie bez prijímacích skúšok

    Bez prijímacích skúšok budú prijatí tí žiaci, ktorrí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli úspešnosť v obidvoch predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika najmenej 90% za každý predmet samostatne. O prijatí uchádzačov bez prijímcej skúšky rozhodne riaditeľ školy do 30. apríla 2021.

     

    Kritéria pre študijný odbor grafik digitálnych médií

    1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

    2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

    3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom

    4. Pohovor s prijímacou komisiou

    5 Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov MAT, SJL

    6. Vykonanie praktickej skúšky

    a) Priestorové vnímanie (kresba zátišia podľa predlohy)

    b) Počítačová zručnosť (reprodukcia novinovej stránky v MS Word podľa predlohy)

    c) Test záujm (otázky z oblasti informatiky, médií a grafiky)

    Uchádzači o štúdium majú možnosť doniesť na praktickú skúšku vlastné práce (portfólio).

     

     

    Dokument s celým znením kritérií 

    Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov zo stanovených kritérií, ktoré v celom znení nájdete v dokumente:

     

    Kriteria_pre_prijatie_grafik_digitalnych_medii_2021-2022.pdf