• Prijímacie konanie do 1. ročníka

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka študijného odboru grafik digitálnych médií pre školský rok 2021/2022

   • V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2 a 3, § 66, § 67 a §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

     

    Prijímacie skúšky pre študijný odbor sa uskutočnia v dňoch 3. mája a 10. mája 2021.

     

     

    Kritéria pre študijný odbor grafik digitálnych médií

    1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

    2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

    3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom

    4. Pohovor s prijímacou komisiou

    5. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov MAT, SJL

    6. Vykonanie praktickej skúšky

       a) Priestorové vnímanie (kresba zátišia podľa predlohy)

       b) Počítačová zručnosť (reprodukcia novinovej stránky v MS Word podľa predlohy)

       c) Test záujmu (otázky z oblasti informatiky, médií a grafiky)

     

    Uchádzači o štúdium majú možnosť doniesť na praktickú skúšku vlastné práce (portfólio).

     

     

    Dokument s celým znením kritérií 

    Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov zo stanovených kritérií, ktoré v celom znení nájdete v dokumente:

    kriteria pre prijatie grafik digitalnych medii 2021-22.pdf