• Žiadosť o vystavenie kópie

    • Podľa  VYHLÁŠKY 326/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia je pri strate vysvedčenia potrebné predložiť: 

     - žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčeni

     Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 10-15 pracovných dní.

     Duplikáty dokladov o ukončení:

     Duplikát školského tlačiva (vysvedčenie) alebo dokladu o získanom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, absolventský diplom) je možné žiadateľovi vystaviť len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy:

     • formou elektronickej pošty (žiadosť musí byť naskenovaná s originálnym podpisom žiadateľa)
     • formou poštovej zásielky
     • osobne na sekretariát školy


     Žiadosť musí byť vyplnená kompletne.

     Duplikát maturitného vysvedčenia si žiadateľ prevezme osobne na sekretariáte školy. Prevzatie duplikátu maturitného vysvedčenia potvrdí vlastnoručným podpisom.

     V prípade straty maturitného vysvedčenia je možné vydať duplikát vysvedčenia iba jedenkrát.

     Duplikáty školských tlačív sú vystavené bezplatne.

     Dokument:

     Žiadosť o vystavenie kópie.doc