• IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE  21. STOROČIE

    Naša škola je zapojená v projekte - Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ , ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce.

    Cieľom projektu  je  inovácia  prírodovedného  a technického  vzdelávania  na  základných  a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT.
    Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k  implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Súčasťou aktivity je formálne a neformálne vzdelávanie učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií.

    Projekt realizuje  CVTI SR  spolu s partnerskými univerzitami:
    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
    Žilinská univerzita v Žiline
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
    Technická univerzita v Košiciach
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

    Naša škola ako IT Akadémia partner bude spolupracovať na  úrovni, ktorá umožňuje :

    1. využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
    2. účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
    3. účasť na overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
    4. vzdelávanie učiteľov;
    5. realizácia ECDL.

    Výhody vyplývajúce školám z Partnerstva v IT Akadémii:

    • bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov
    • realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
    • nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,…
    • nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,…
    • vytváranie priamych väzieb a lokálnych partnerstiev medzi ZŠ, SŠ, VŠ a IT firmami