• „Túžim, aby si sa tu cítil ako doma“

   • hovorieval don Bosco svojím chlapcom. Chcel, aby sa každý mladý človek, ktorý prichádza do saleziánskeho domu cítil prijatý ako v skutočnej rodine.

   • Školský internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka chce byť pokojným prostredím, ktoré v duchu saleziánskeho výchovného štýlu prostredníctvom stálej asistencie vychovávateľov poskytuje mladým ľuďom možnosť celkového integrálneho rozvoja.

    Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Vo výchovno-vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy podľa preventívneho systému don Bosca.

    Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je:

    • snaha vychovať statočných občanov a dobrých kresťanov
    • príprava žiakov na zodpovedný život v spoločnosti
   • Informácie o internáte a ubytovaní

   • Náš internát poskytuje žiakom ubytovanie od roku 1991 s momentálnou kapacitou takmer 100 miest. Tento rok sme ukončili kompletné zrekonštruovanie priestorov internátu. Ubytovanie zabezpečujeme bunkovým spôsobom (sociálne zariadenie pre dve 3 posteľové izby) alebo samostatnými izbami, každá taktiež pre troch ubytovaných. Všetky bunky a izby majú k dispozícií vlastné sociálne zariadenia, skrinky, periny a obliečky pre každého žiaka.


    Žiakom zabezpečujeme stravovanie v školskej jedálni. Každé poschodie internátu je tiež vybavené samostatnou malou kuchynkou. Okrem ubytovacích a stravovacích priestorov sú žiakom ubytovaným na internáte k dispozícií aj školská herňa, spoločenské miestnosti, študovne, hudobná miestnosť, dve telocvične a dve ihriská.


    Prihlášku do ŠI podávajú rodičia, zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak na predpísanom tlačive, ktoré je možné si vyzdvihnúť osobne na ŠI do 15. júna. O prijatí žiaka do ŠI vedenie ŠI písomne vyrozumie do 15. júla.

   • Program internátu a výchovná ponuka

   • Žiaci na školskom internáte sú rozdelení spravidla podľa ročníkov do výchovných skupín, v ktorých spoločne zdieľajú rôzne momenty dňa. Poobedný program ŠI je rovnomerne rozdelený medzi štúdium, športové a záujmové aktivity a možnosť voľných vychádzok. Na štúdium samostatné alebo spoločné v študovni je každý deň vyhradený samostatný čas. Vo voľnom čase sa žiaci môžu zapísať na rôzne športové a vzdelávacie krúžky. Súčasťou internátneho programu sú tiež duchovné a formačné aktivity. Podľa myšlienky saleziánskej výchovnej vízie integrálneho rozvoja mladého človeka sa žiaci na internáte aktívne zapájajú aj do starostlivosti a udržiavania poriadku spoločných priestorov.

   • Vychovávatelia

   • Na internáte sa žiakom venujú vychovávatelia – saleziáni a laici, ktorí animujú program výchovnej skupiny a poskytujú žiakom stálu asistenciu. Sú pre žiakov k dispozícii ako pomoc a podpora v študijnej, voľnočasovej a taktiež v duchovnej a ľudskej oblasti.